Minisymposium - TOS in de hoofdrol

Eén op de twintig jonge kinderen heeft problemen met het spreken en/of begrijpen van taal. Deze kinderen kunnen vaak niet goed duidelijk maken wat ze bedoelen. Of ze begrijpen anderen soms niet. Een taalontwikkelingsstoornis werkt door in het alledaagse leven en in de sociaal en emotionele ontwikkeling van het kind.

Het is belangrijk dat signalen van een spraak- en/of taalstoornis tijdig worden herkend en dat er een interventie kan plaatsvinden. Dit voorkomt leerproblemen en ontwikkelingsproblemen gedurende de basisschoolperiode en zelfs in het verdere leven. Voorschoolse instellingen waaronder kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en leerkrachten binnen het onderwijs hebben een belangrijke signaleringsfunctie.

Programma

We starten deze avond met een masterclass over TOS (taalontwikkelingsstoornis). Tevens hebben we een ouder en een oud-Kentalisleerling uitgenodigd als ervaringsdeskundigen, die hun ervaringen zullen delen met de aanwezigen. 

In de workshops is er onder meer aandacht voor de gevolgen van spraaktaalproblemen op de sociaal en emotionele ontwikkeling van een kind of jongere en kun je ervaren wat het is om een TOS te hebben.

  • 18.30 – 19.00 uur Ontvangst met koffie en thee
  • 19.00 – 20.00 uur Masterclass ‘TOS in de hoofdrol’ met informatie over TOS bij jonge en oudere kinderen & ervaringsdeskundigen aan het woord 
  • 20.00 – 21.00 uur Workshops

Workshops

Voor het volgen van één workshop kan gekozen worden uit:

1. De (Niet) Pratende Peuter Workshop = vol, schrijf je in voor de wachtlijst 
De workshop (Niet) Pratende Peuter geeft theoretische en praktische informatie over de spraak- en taalontwikkeling. De problemen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling komen aan de orde waarbij het herkennen van signalen van kinderen met mogelijk een taalontwikkelingsstoornis de basis is. Verder geeft de workshop praktische tips over taalstimulatie. Tevens bestaat de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan en vragen te stellen. 
De workshop wordt gegeven door medewerkers van Kentalis werkzaam in de vroegbehandeling voor jonge kinderen waarbij sprake is van een taalontwikkelingsstoornis.

2. Cognitieve en sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis
Deze workshop gaat in op de vaak grote impact die een taalontwikkelingsstoornis heeft op de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. Aan de hand van twee casussen gaan we dieper in op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in vergelijking met zich normaal ontwikkelende kinderen. Ook aan de gevolgen op langere termijn wordt aandacht besteed. Vervolgens wordt in de workshop aandacht besteed aan het aanpakken van deze cognitieve en sociaal-emotionele problemen. Welke interventies, gericht op het kind en/of diens omgeving, zijn hierin helpend? En hoe krijgen deze een plaats in de behandelingen die Kentalis De Winde biedt?

3. Communicatief en sociaal-emotioneel sterker
Intensieve Groepsbehandeling TOS (IGT) is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar, die op sociaal emotioneel gebied vastlopen. Dat kan als gevolg zijn van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) eventueel in combinatie met een vorm van autisme, ADHD of andere bijkomende problematiek, of omdat ze doof of slechthorend zijn. Elk kind vindt weer wat anders moeilijk. Na het volgen van deze workshop weet je hoe wij de kinderen leren bijvoorbeeld met het gebruik van taal bij verschillende activiteiten, het maken van oogcontact, om te gaan met (conflict)situaties en woorden te geven aan emoties. 
Kom een (letterlijk) kijkje nemen in de keuken van de IGT en ontdek hoe de kinderen en jongeren daar met elkaar leren communiceren. Behandelaren geven uitleg over de IGT en de manier waarop kinderen en jongeren bij ons leren.

4. Wat is vroegbehandeling? Workshop = vol, schrijf je in voor de wachtlijst
Kentalis biedt vroegbehandeling aan kinderen van twee tot vijf jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De communicatie problematiek staat bij deze kinderen voorop en zij hebben baat bij een intensieve behandeling. Op een speelse manier en in een veilige omgeving wordt de communicatie gericht gestimuleerd en getraind. Ouders worden nauw betrokken bij de behandeling middels oudercursussen, one way screen en handelingsplanbesprekingen.  

In de workshop gaan we in op onderwerpen zoals: Hoe verwijs ik naar de vroegbehandeling? Hoe ziet het programma er uit? Wat betekent behandeling op maat? Wat leren ouders binnen de vroegbehandeling? Hoe ziet de afstemming met de peuterspeelzaal eruit?

Na het volgen van deze workshop heb je een beeld van vroegbehandeling. 

5. Meertaligheid Workshop = vol, schrijf je in voor de wachtlijst
In Nederland wonen kinderen uit een diversiteit aan landen. Vanuit een meertalige opvoedingssituatie kunnen kinderen een taalachterstand of taalstoornis hebben. Maar hoe kom je hierachter en wat is het verschil? En wat mag je verwachten van een peuter of een kleuter die weinig Nederlands spreekt? 

6. Vaktherapie en Training bij kinderen en jongeren met TOS 
In deze workshop staan de therapie- en trainingsvormen centraal, die wij bieden binnen de afdeling Behandeling Cliënt en Systeem. Deze therapieën en trainingen worden op maat gemaakt voor kinderen en jongeren met TOS. In onze multidisciplinaire behandeling richten wij ons voornamelijk op sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en eventuele andere problemen die met de TOS samenhangen. Wij gaan bij de behandeling en begeleiding uit van de behoefte en mogelijkheden van het kind/jongere en zijn ouders. Na een korte inleiding laten de speltherapeut, psychomotore therapeut en de trainer de deelnemer – aan de hand van veel voorkomende praktijksituaties – kennismaken met oefeningen/interventies, die worden toegepast in onze therapieën en trainingen.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 1 april 2019. Geef bij de optie het volgen van een workshop een eerste en tweede voorkeur op. 

Verhinderd maar wel geïnteresseerd?

Als je niet in de gelegenheid bent om te komen, maar wel meer wilt weten over een taalontwikkelingsstoornis of een gegeven workshop, dan is (zonder extra kosten) een presentatie op locatie mogelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jolande Ampting, afdelingssecretaresse, via j.ampting@kentalis.nl of 026 352 59 00. Zij is tevens contactpersoon voor meer informatie over het minisymposium ‘TOS in de hoofdrol’.