Symposium: TOS in de Achterhoek

Eén op de twintig jonge kinderen heeft problemen met het spreken en/of begrijpen van taal. Deze kinderen kunnen vaak niet goed duidelijk maken wat ze bedoelen. Of ze begrijpen anderen soms niet. Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) werkt door in het alledaagse leven en in de sociaal en emotionele ontwikkeling van het kind.

Het is belangrijk dat signalen van een spraak en/of taalstoornis tijdig worden herkend en dat er een interventie kan plaatsvinden. Dit voorkomt leerproblemen en ontwikkelingsproblemen gedurende de basisschoolperiode en zelfs in het verdere leven. Voorschoolse instellingen waaronder kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en leerkrachten binnen het onderwijs hebben een belangrijke signaleringsfunctie. 

Graag nodigen wij je uit voor het symposium ‘TOS in de Achterhoek’ in Doetinchem.

Programma

 • 16.00 – 16.30 uur Inloop
 • 16.30 – 17.00 uur Opening 
 • 17.00 – 17.45 uur Workshopronde 1
 • 17.45 – 18.30 uur Pauze / Informatiemarkt
 • 18.30 – 19.15 uur Workshopronde 2
 • 19.15 – 20.00 uur    Afsluiting / Netwerkborrel 

Workshops

We starten deze avond met een opening waarin taalontwikkelingsstoornissen (TOS) centraal staat. Daarna kun je twee workshops volgen. In de workshops is er onder meer aandacht voor de gevolgen van spraaktaalproblemen op de sociaal en emotionele ontwikkeling en kun je ervaren wat het is om een TOS te hebben. Je volgt twee workshoprondes en kunt elke ronde kiezen uit:

 • Workshop 1 (workshopronde 1 = vol): vroegtijdige signalering van taalontwikkelingsstoornissen
 • Workshop 2 (workshopronde 1 = vol): Autisme Belevings Circuit (ABC)
 • Workshop 3: meertaligheid
 • Workshop 4: training en Therapie bij TOS
 • Workshop 5: Nederlands met Gebaren
 • Workshop 6: Denk Stimulerende Gespreksmethodiek
 • Workshop 7: vroegbehandeling bij TOS
 • Workshop 8: TOS, Ervaar het eens
 • Workshop 9 (gaat niet door): de rol van de Turkse cultuur tijdens de logopedische interventie in Nederland 
 • Workshop 10: voortgezet onderwijs bij TOS

Informatie over de workshops

Workshop 1 - Vroegtijdige signalering van taalontwikkelingsstoornissen - VOL
Babette Diepeveen (arts (M&G, jeugdarts) Sasia de Haes (orthopedagoog)
Er wordt ingegaan op waarom het zo belangrijk is om spraak- en taalproblemen vroegtijdig te signaleren en hoe dit kan. Er worden verschillende taalmijlpalen besproken en natuurlijk staat de vraag centraal: Welke ‘rode vlaggetjes’ kunnen in de vroege spraak- en taalontwikkeling duiden op taalontwikkeling stoornissen in de toekomst? Daarnaast wordt kort stilgestaan bij wat te doen als een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling wordt geconstateerd. De rol van het audiologisch centrum komt hierbij aan bod.

Workshop 2 - Autisme Belevings Circuit (ABC) 
Leonie Ernst (leerkracht) & Marjo Dekkers (leerkracht)
Tijdens deze workshop gaat u na een korte inleiding in groepjes aan het werk. Door een aantal opdrachten uit te voeren, ervaart u zelf hoe een persoon met ASS onze wereld ervaart. Elke opdracht in dit parcours probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor autismevriendelijkheid.

Workshop 3 – Meertaligheid 
Trix Torremans (Logopedist/Klinisch Linguïst AC) &  Klarien van der Linde (logopedist AC)
In Nederland wonen kinderen uit een diversiteit aan landen. Vanuit een meertalige opvoedingssituatie kunnen kinderen een taalachterstand of taalstoornis hebben. Maar hoe kom je hierachter? En wat mag je verwachten van een peuter of een kleuter die weinig Nederlands spreekt?

Workshop 4 – Training en Therapie bij TOS
Monique Wegman (GZ-psycholoog) & Lotte Bekkenutte (speltherapeut)
Wat zijn mogelijkheden voor kinderen of ouders met een hulpvraag op het vlak van het verhelpen van de psychische klachten, voortkomend uit of samenhangend met TOS? Waarom komen kinderen naar therapie voor TOS en wat houdt dit in?

Workshop 5 – Nederlands met Gebaren
Nikki Stevens (pedagogisch behandelaar/NmG docent) & Desie Jansen (pedagogisch behandelaar/NmG docent)
Wat is Nederlands met Gebaren? En kennismaken met een aantal basisgebaren.

Workshop 6 – Denk Stimulerende Gespreksmethodiek
Heleen de Visser (logopedist onderwijs)
Je krijgt handvatten voor hoe je het denken van de leerlingen kan stimuleren en hoe specifieke vraagstelling hieraan bijdraagt. Hoe kan je het denken van kinderen ontwikkelen d.m.v. een taaldenk-gesprek? Bij welke activiteiten doe je dat? Welke prikkelende vragen stel je? Hoe vereenvoudig je een vraag of stel je juist een pittiger vraag? Om denkprocessen te ontwikkelen wordt taal als middel ingezet.

Workshop 7 – Vroegbehandeling bij TOS  
Baukje Winkelman (pedagogisch behandelaar) &  Harmke Ruesink (pedagogisch behandelaar)
Doelgroep en werkwijze van de vroegbehandeling (Jules voor TOS). Inzicht in welke kinderen Kentalis behandelt en hoe de behandeling is georganiseerd. Na het volgen van deze workshop heeft u een beeld van vroegbehandeling. In de workshop gaan we in op onderwerpen zoals: Hoe verwijs ik naar de vroegbehandeling? Hoe ziet het programma er uit? Wat betekent behandeling op maat? Wat leren ouders binnen de vroegbehandeling? Hoe ziet de afstemming met de peuterspeelzaal eruit?

Workshop 8 – TOS, Ervaar het eens
Sandra Sterk (ambulant begeleider) & Trees Vrielink (ambulant begeleider)  
Deze workshop laat de deelnemers ervaren door middel van gemakkelijke spelletjes en eenvoudige oefeningen wat het betekent om een TOS te hebben. Het zelf ervaren doet veel meer dan alleen het uitleggen van theorie over TOS. Het kweekt begrip voor het kind met TOS, het laat mensen beter observeren, men wordt bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan. Tevens kan tijdens de workshop de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Workshop 9 (gaat niet door) – De rol van de Turkse cultuur tijdens de logopedische interventie in Nederland
Canan Sonkaya-Özay (logopedist vroegbehandeling)
Veel kinderen in Nederland groeien op in een thuisomgeving waar een andere taal dan het Nederlands wordt gesproken. Juist deze gezinnen hebben niet alleen een andere moedertaal, maar ook een andere cultuur. Cultuur heeft ook invloed op het behandelverloop en indirect ook op de taal- en spraakontwikkeling van cliënten. Deze workshop richt zich op bijkomende verschillende culturele referentiekaders in de interventie bij Turkse mensen.

Workshop 10 – Voortgezet onderwijs bij TOS
Eric Awater (Intern begeleider/begeleider medium setting)
Wat heeft het vso Kentalis College De Stijgbeugel in Arnhem te bieden? Hebben ze een SIS constructie? Hoe is de samenwerking met het reguliere VMBO? Wel of geen verlengde onderbouw? Welke lessen worden er verzorgd? Kortom: hoe wordt erop De Stijgbeugel gewerkt.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 25 maart digitaal. Bij het volgen van een workshop wordt per ronde gevraagd naar een eerste en tweede voorkeur.

Voor logopedisten, jeugd-artsen en KNO-artsen is accreditatie aangevraagd.

Verhinderd maar wel geïnteresseerd?

Als je niet in de gelegenheid bent om te komen, maar wel meer wilt weten over TOS dan is (zonder extra kosten) een presentatie op locatie mogelijk. Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen met Syrthe Niesen, behandelcoördinator vroegbehandeling Kentalis Doetinchem via info-doetinchem@kentalis.nl. Zij is tevens contactpersoon voor meer informatie over het symposium ‘TOS in de Achterhoek’.