Instellingen voor dove en slechthorende leerlingen bundelen kennis en kunde

Nederlandse Gebarentaal

Kennis en kunde over onderwijs en de ondersteuning in het regulier onderwijs aan dove en slechthorende kinderen worden gebundeld in een gezamenlijk expertisecentrum. De besturen van de vier instellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid zetten dit jaar de eerste stap naar het realiseren van zo’n expertisecentrum.

De ontwikkeling van een gezamenlijke website waar de werkwijze van de ambulante diensten wordt beschreven, is gestart. De instellingen versterken op deze manier de samenwerking met ouders, het regulier onderwijs en met elkaar.

Literatuurstudie

Er vindt een literatuurstudie plaats naar de onderwijsbehoefte van dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Er wordt gezocht naar een onderbouwing van de voor- en nadelen van het gelijktijdig klassikaal lesgeven aan dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met TOS. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een universiteit. Op dit moment vinden de eerste gesprekken plaats.

Businesscase

De besturen willen dat dove en slechthorende leerlingen maximaal kunnen profiteren van de expertise van de instellingen. Het gaat om het samenbrengen en beschikbaar stellen van deze expertise. De instellingen onderzoeken hoe ze dit kunnen realiseren met minimale bureaucratische belemmeringen. Dit vraagt om een nadere en concrete uitwerking in een businesscase. De wensen van de stakeholders worden hierin meegenomen. In de loop van dit jaar wordt de uitwerking gepresenteerd aan de besturen.

Pilot dove medewerkers in ambulante dienstverlening

Een wens van ouders en oud-leerlingen is de inzet van dove medewerkers voor leerlingen in het regulier onderwijs. Er wordt daarom een pilot gestart waar dove medewerkers als rolmodel worden ingezet in de ambulante dienstverlening.  De verwachting is dat hierdoor het welbevinden van dove en slechthorende leerlingen in het regulier onderwijs verbetert. De pilot wordt voorbereid.