Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO en in het VSO passende ambities. De Kentalis ambities worden gesteld halverwege de schooltijd (in het SO na groep 4) en aan het einde van de schooltijd. Zie voor de uitgewerkte ambities het algemene deel van de schoolgids.

In schooljaar 2017-2018 waren de leeropbrengsten van onze school t.a.v. de Kentalis ambities:

Voor leergebiedspecifieke vakken wordt de gestelde ambitie van 75% niet behaald: technisch lezen (50%), begrijpend lezen (0%), rekenen (50%) en spelling (0 %).

Analyse, verklaring en ondernomen acties: Het percentage leerlingen dat uitstroom naar VMBO haalt, wordt steeds lager. Dit is te verklaren uit het feit dat steeds meer leerlingen gedurende de schoolloopbaan de overstap maken naar het regulier onderwijs. Het gevolg is dat de zwakkere leerlingen en Nieuwkomers in het cluster 2 onderwijs blijven.

De Kentalis ambitie is hoog gesteld omdat die gericht is op uitstroom naar regulier (voortgezet)onderwijs. Leerlingen die aan het eind van groep 8 uitstromen gaan vaak naar het vso; dat is ook een verklaring voor het niet (altijd) behalen van de gesteld ambitie. Het effect van de inzet van verbeterpunten is nog niet bij alle leerlingen voldoende zichtbaar. Voor alle vakken is de leertijd voldoende en het lesstofaanbod duidelijk.

Technisch lezen: dit onderdeel wordt alleen bij leerlingen afgenomen die genoeg hoor-en spraak taalmogelijkheden hebben. Er wordt ingezet op tutor lezen, de Bibliotheek op school en leesinterventies om tegemoet te komen aan de gestelde ambities.

Begrijpend lezen: Door een kleine woordenschat en zwak taalbegrip hebben de leerlingen moeite met het analyseren van de teksten en bijbehorende meerkeuzevragen. Het investeren in de methodiek van Met Woorden in de Weer, de aanschaf van Nieuwsbegrip XL en de aanvulling van Weerwoord worden ingezet om tegemoet te komen aan de gestelde ambities.

Rekenen/wiskunde: Door een kleine woordenschat en zwak taalbegrip hebben de leerlingen moeite om de som uit de context te maken. De CITO rekentoets basisbewerkingen (kale sommen) wordt door alle leerlingen op niveau gemaakt. Het veelvuldig en stapsgewijs inoefenen en maken van redactiesommen m.b.v. de Gynzy- software helpt de leerlingen om de opgaven te doorzien.

Spelling:  Met name de ernstig D/SH leerlingen hebben moeite  met het verklanken en het onthouden van de spellingsregels. Intensieve samenwerking met logopedie en het veelvuldig oefenen en inslijpen van de spellingsregels zijn acties die ondernomen worden om tot betere resultaten te komen.

De ambitie, dat 100% van onze leerlingen zich veilig voelen wordt behaald (100%).

De ambitie, dat alle dove en slechthorende leerlingen (100%) worden gescreend op psychisch welbevinden wordt niet behaald (84%).

Analyse, verklaring en ondernomen acties: In totaal zijn er 24 van de 31 leerlingen gescreend. De ouders/verzorgers van de overige leerlingen gaven geen toestemming (5) of helemaal geen reactie (2).Van de 7 leerlingen die niet zijn gescreend, worden 6 leerlingen behandeld bij Kentalis Zorg of bij de GGZ.

Oudertevredenheid

In schooljaar 2017 – 2018 is er een ouder-ervaringen-onderzoek afgenomen. De vragenlijst bestond uit totaal 51 vragen verdeeld over verschillende categorieën: algemeen, schoolklimaat, onderwijsleerproces, leerlingzorg en –begeleiding, informatie en communicatie, resultaten, imago van de school, rapportcijfer, drie open vragen en tot slot nog vragen over het vervoer.

De volgende scores zijn gemeten op een vierpuntsschaal:

Categorie

Score

Opmerkingen

Schoolklimaat

3,53

De leerkrachten stimuleren mijn kind

Op school gelden duidelijke regels

De leerkrachten behandelen mijn kind met respect

Onderwijsleerproces

3,40

De school beschikt over goede, vakbekwame leerkrachten

Ik ben tevreden over de opvoedkundige aanpak van de school

Ik ben tevreden over de doelen die zijn beschreven in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van mijn kind

Leerlingzorg en -begeleiding

3,38

Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor of de leerkracht

De school heeft aandacht voor wat nodig is voor de ontwikkeling van mijn kind

De school ondersteunt mijn kind in het dagelijks functioneren   

Informatie en communicatie

3,35

De school gaat met mij in gesprek over de ontwikkeling van mijn kind

Ik vind het de moeite waard om naar ouderavonden te komen

De school overlegt met mij over het onderwijsaanbod aan mijn kind

Resultaten

3,39

Het OPP wordt jaarlijks met mij besproken

Ik kan samen met de school afspraken maken over mijn kind

De school komt de afspraken na die we over mijn kind hebben gemaakt

Imago

3,354

Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen

Rapportcijfer

7,9

 

Openvragen

 

Minpunten:

 • Wisseling leerkrachten
 • Parkeren rond de school
 • Ouderbetrokkenheid realiseren
 • Gebouw is niet altijd geschikt voor deze doelgroep

Pluspunten:

 • Samenwerking ouders – school
 • Afstemming op mogelijkheden kind
 • Sfeer onderling
 • Bejegening van ouders en kinderen
 • Communicatie
 • Vakkundige medewerkers
 • Ouderbetrokkenheid

Verbeterpunten

 • Speelpleinen
 • Parkeerproblemen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Veiligheid van het gebouw

Vervoer

3,28

Verbeterpunten:

Het contact met het taxibedrijf over het vervoer van mijn kind

De gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer van mijn kind. Ik kan goede afspraken maken met de gemeente over het vervoer

Conclusie: De Voorde/De Plataan scoort als school een 3,40. Daarmee scoort de school voldoende.De respons op de Vragenlijst was 22%: 28 van de 139 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan. De geconstateerde verbeterpunten zijn besproken in het team en opgenomen in de jaarplanning van de school. Daarnaast is er ingezet op vasthouden en door ontwikkelen van wat al goed gaat.

Overgang naar een andere school

We proberen waar mogelijk alle leerlingen naar het regulier onderwijs door te laten stromen. Het is daardoor mogelijk dat uw kind voor groep 8 al onze school verlaat. Dit bespreken we ruim van tevoren met u. Samen zullen we kijken welk type onderwijs voor uw kind het meest geschikt is.

Voor de leerlingen die tot groep 8 op onze school blijven vindt er begin groep 8 een informatieavond plaats waar alles rond de overgang naar het voorgezet onderwijs wordt uitgelegd. De leerlingen worden onderzocht en de leerkracht, logopedist, intern begeleider en gedragskundige geven u advies over het vervolgonderwijs voor uw kind. We willen er naar streven onze leerlingen steeds meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces.

We zullen er dan ook in de toekomst naar streven de leerling steeds meer deel te laten nemen aan gesprekken die hun toekomst of voortgang in het onderwijs als onderwerp hebben.  

Informatie over eind uitstroom

66% (2/3 leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die na groep 8 uitstroomden gingen naar:      

1. Voortgezet onderwijs (regulier)

VO-praktijkonderwijs

VO-VMBO BB of KB (+/- LWOO)

VO-VMBO GL of TL (+/- LWOO)

VO-HAVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Voortgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO-VMBO BB of KB

VSO-VMBO GL of TL

VSO-HAVO

 

 

9

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat eind  groep 8 is uitgestroomd 9 3 2
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 10 6 3

Analyse De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het benodigde niveau voor de uitstroombestemming zoals 2 jaar vóór uitstroom gesteld in het ontwikkelingsperspectief was vastgesteld, wordt behaald (100%). 

De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen bij uitstroom aan het eind van de schoolloopbaan het gestelde niveau voor sociale competenties behaalt, wordt behaald (100%)

     

Informatie over tussentijdse uitstroom

33% (1/3 leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Tussentijdse uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Primair onderwijs (regulier)

Basisonderwijs (BaO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)

 

1

 

 

1

1

 

 

 

2. Speciaal onderwijs

SO cluster 2

SO cluster 3

SO cluster 4

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 1 3 1
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 10 6 3

Analyse   De enige tussentijdse uitstromer is naar het buitenland gegaan. Verklaring en ondernomen acties: Het gezin is verhuisd naar het buitenland. Een schriftelijke overdracht naar de nieuwe onderwijssetting heeft plaatsgevonden.

   

 

 

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2015-2016 uitstroomden geldt voor onze school dat:

 
Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2015-2016  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

100%   

(6/6 lln)

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt  
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt  

 Analyse De ambitie dat van minimaal 80% van de uitgestroomde leerlingen de bestemming na het verlaten van de school bekend is en tenminste voldoet aan de verwachtingen van de school wordt gehaald (100%). 

Verklaring en ondernomen acties: Er is geen respons gekomen vanuit de uitgezette vragenlijsten. Alle uitgestroomde leerlingen zijn verbonden aan Kentalis Onderwijs. Informatie is ingewonnen bij de IB/AB van de desbetreffende leerlingen.