Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

De leerlingen krijgen algemene- en praktische lessen aangeboden. Voor een aantal vakken worden bestaande methodes of lespakketten gebruikt, bijvoorbeeld Nieuwsbegrip, Via vooraf en WerkPortfolio.

De doelen voor alle lessen hangen samen met de nieuwe ‘Kerndoelen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs’. Voor de leerlingen van de VSO Praktijkroute zijn er leergebied overstijgende kerndoelen (leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling) en leergebied specifieke kerndoelen gericht op uitstroom naar Arbeid (vrije arbeid en  beschutte arbeid).

Om de doelen te bereiken worden door de VSO Praktijkroute leerlijnen gevolgd,  afgestemd op leerlingen in cluster 2 Voor de vakken Nederlands en Rekenen wordt bij het schoolverlaten gestreefd naar het behalen van referentieniveau 1F. De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen. Er zijn vier fundamentele niveaus en vier streefniveaus (1F tot en met 4F en 1S tot en met 4S) voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs (MBO). Tussen de vier niveaus is sprake van overgangen of drempels. Dit zijn de overstappen die leerlingen maken binnen het onderwijssysteem.

Het lesprogramma van de leerlingen bestaat uit:

 • Algemeen Vormend Onderwijs (AVO): lessen die bijdragen aan de algemene ontwikkeling.
 • Praktijklessen: lessen waarbij praktische vaardigheden worden geleerd op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.
 • Leergebied overstijgende lessen: lessen waarin algemene vaardigheden worden geleerd.

  De vakken die gegeven worden, zijn geclusterd in vakgebieden. In het onderstaande schematisch weergegeven lessenpakket is die verdeling zichtbaar gemaakt:

Vakgebied

AVO

Praktijklessen

Leergebied overstijgende lessen

 

 

 

Leren leren (waaronder ICT)

 

 

 

Leren taken uitvoeren

in het mentoruur

 

 

 

Leren functioneren in sociale situaties tijdens SOVA (sociale vaardigheden / relaties en seksualiteit)

 

 

 

Ontwikkeling persoonlijk toekomstperspectief

Nederlandse taal

en communicatie

Nederlands (mondeling)

 

 

 

 

Nederlands

(begrijpend lezen en

taalverzorging: grammatica, interpunctie en spellen

 

 

 

Nederlandse Gebarentaal

 

 

Engels

Engels

 

 

Rekenen en Wiskunde

Rekenen en Wiskunde

 

 

Mens, natuur & techniek

 

Groen, Techniek en

Verzorging

 

Mens & maatschappij

Cuma, w.o. verkeer, geschiedenis en levensbeschouwing

 

 

Voorbereiding

op arbeid

 

Groen, Techniek, Verzorging en Koken

 

 

 

Loopbaanoriëntatie

 

 

 

Veilig op stage

 

 

 

Groepsstage

 

 

 

Individuele stage

 

Culturele oriëntatie & creatieve expressie

Drama

Beeldende vorming / Tekenen en Handvaardigheid

 

Bewegen & sport

Lichamelijke oefening

 

 

Bij het vak Levensbeschouwing wordt aandacht gegeven aan de vijf wereldgodsdiensten.

Tijdens alle lessen wordt aandacht besteed aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. Taakaanpak, zelfstandig werken en reflecteren op je eigen handelen, spelen hierbij een grote rol. Door middel van coachingsgesprekken in het mentoruur wordt met de leerling besproken wat goed gaat en wat nog geleerd moet worden.

De leerlingen op het VSO krijgen tweemaal per jaar een cijferrapport. Daarmee worden de vorderingen voor de leerlingen en hun ouders inzichtelijk gemaakt.

De sectoren

Bij de VSO Praktijkroute kunnen de leerlingen aan het eind van de onderbouw (aan het eind van het derde leerjaar) kiezen uit drie sectoren met de volgende onderdelen:

 • Techniek-breed: techniek in en om het huis, hout bewerken, metaal bewerken, schilderen en behangen, brommer- en fietstechniek.
 • Verzorging: zorg voor voeding, kleding, huishoudelijke omgeving, gezondheid, vrije tijd, keukentechnieken, hygiëne, werknemerschap, schoonmaaktechnieken.
 • Groen: tuinonderhoud, tuinaanleg, glastuinbouw, groenverzorging, materialenkennis.

Activiteiten

In de loop van het schooljaar vindt er een aantal vaste activiteiten plaats:

 • Schaatsen met vrijwilligers van de Zoetermeerse ijshockeyclub
 • Schoolreis of schoolkamp
 • Sportdag Koningsspelen
 • Eén keer per jaar een project met de hele school.
 • Excursies passend bij de lessen oriëntatie op tijd of ruimte
 • Eén keer per schoolperiode een werkweek
 • Ook zijn er feesten en vieringen voor de hele school. Kerstmis, Pasen en het Sinterklaasfeest zijn daar voorbeelden van. Voor de data verwijzen we u graag naar de jaarkalender.

Overige Activiteiten

Elk jaar kiezen onze leerlingen een leerlingenraad. Deze leerlingenraad overlegt regelmatig met de leiding van de school over zaken die de leerlingen bezighouden. Ook informeert de leiding van de school de leerlingenraad over zaken die in de school spelen. De leerlingenraad organiseert regelmatig samen met de leerkrachten vieringen en feesten.

Elk schooljaar organiseert het VSO een theateravond, een beroependag en een aantal sportdagen. Om het jaar wordt er een werkweek georganiseerd.

Traktaties

Verjaardagen van de leerlingen worden in de groepen uitgebreid gevierd. Omdat snoepen tandbederf veroorzaakt, raden wij het meegeven van snoep aan de leerlingen af. Op verjaardagen kan een traktatie echter de feestvreugde verhogen en mogen de leerlingen gerust uitdelen aan hun groepsgenoten. Natuurlijk kan er dan ook fruit uitgedeeld worden. Wij vragen u dringend de traktaties niet te overdrijven en vooraf te overleggen met de leerkracht van uw kind.

Stage (VSO)

Stages en arbeidsoriëntatie

In het VSO Praktijkroute leren leerlingen door te doen. Vanaf klas 3 zijn er daarom diverse vormen van stage. In het derde leerjaar lopen de leerlingen een ochtend in de week groepsstage onder begeleiding van een leerkracht. Het kiezen van een stageplek in het vierde en vijfde leerjaar gaat in overleg met de leerling en zijn/haar ouders en de stagecoördinator. De stagecoördinator bezoekt de leerling regelmatig tijdens de stage. Hij onderhoudt contacten met het bedrijf waar de stage gelopen wordt, de stagiaire, zijn/haar ouders en de school. Tijdens de stages oefenen de leerlingen de geleerde werknemersvaardigheden. Deze zijn belangrijk voor het goed functioneren bij het werk. De werknemersvaardigheden van de leerlingen worden in kaart gebracht. door een “Melba gecertificeerde” medewerker. Met de Melba methode wordt een profiel gemaakt van de werknemersvaardigheden van de leerling.  De resultaten daarvan geven nieuwe leerpunten aan.

Deze leerpunten worden verwerkt in doelen die in het deelplan stage benoemd worden. De doelen worden twee keer per jaar geëvalueerd.

De groepsstage wordt gefilmd en in de klas nabesproken. Zo kan er veel geleerd worden van elkaars werkhouding.  

In gesprekken die in de bovenbouw tijdens de uren loopbaanoriëntatie en mentoruur met de leerlingen gevoerd worden, hetzij in groepsverband, hetzij individueel, wordt duidelijk  welke belangstelling de leerling heeft, welke vaardigheden hij/zij heeft en wat de leerling nog moet leren om zo goed mogelijk de taken die betaalde arbeid met zich meebrengt te vervullen.

Wanneer duidelijk is dat de leerling na de Praktijkroute verder gaat leren op een ROC wordt accent gelegd op Begrijpend lezen en Nederlands.

Wanneer de leerling toelaatbaar is op de Entreeopleiding, stelt de school een Medium arrangement op.

Wanneer dat wordt afgegeven kan de leerling met Ambulante begeleiding vanuit Kentalis de opleiding volgen.

Klas 3:

 • Bedrijfsexcursies: twee bezoeken in één van de sectoren (techniek, groen en verzorging)
 • Groepsstage:

a) één dagdeel in de week (tot aan de herfstvakantie) onder leiding van een vakdocent, diverse werkzaamheden binnen verschillende sectoren op school uitvoeren.

b) één dagdeel per week (na de herfstvakantie) met de hele klas bij meerdere bedrijven in verschillende sectoren werken om werkervaring op te doen en arbeidsvaardigheden te oefenen.

 • Arbeidstraining Centrum: onder leiding van een vakdocent werken de leerlingen gedurende een aantal uren achter elkaar in een nagebootste werksituatie om werkervaring op te doen en vaardigheden te ontwikkelen;  de drie praktijkvakken wisselen elkaar in periodes van 13 weken af.

  Klas 4:

 • Arbeidstraining Centrum: als hierboven, maar dan in de gekozen vakrichting (gedurende het gehele schooljaar);
 • Individuele externe stage: één dag per week.
 • Bezoek aan een banenmarkt; oriëntatie op beroepen en vacatures

Klas 5:

 • Individuele externe stages: twee of drie dagen per week.
 • Bezoek aan een banenmarkt; oriëntatie op beroepen en vacatures

  Met leerlingen die in het laatste schooljaar zitten, worden gedurende het laatste schooljaar drie tot vier gesprekken gevoerd, die gericht zijn op de toekomst na het VSO-Praktijkroute. Ouders zijn bij deze schoolverlatersgesprekken aanwezig.