Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

De schoolomgeving is zodanig ingericht dat leerlingen zich veilig voelen en ruimte ervaren voor persoonlijke ontwikkeling. Een positief zelfbeeld en een gevoel van eigenwaarde worden gestimuleerd.

Relaties en seksualiteit

Relatievorming en seksualiteit is geïntegreerd in onze leerlijn leren leren in sociale situaties waarbij de sociale en emotionele ontwikkeling centraal staat . De bedoeling van de lessen relationele en seksuele vorming is jongeren te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon,

  • die respect heeft voor het eigen lichaam en dat van anderen,
  • die zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, wensen, grenzen en opvattingen op het gebied van relaties en seksualiteit,
  • die steeds beter verantwoorde beslissingen kan nemen op het gebied van seksualiteit.

Actief burgerschap en sociale integratie

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit is een verplichte taak van de school. Het gaat daarbij om het oefenen van houding en vaardigheden met betrekking tot democratie, participatie en identiteit.

Sociale integratie wil zeggen dat burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) deelnemen aan de samenleving en bekend en betrokken zijn met de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur. Scholen zijn verplicht hier aandacht aan te besteden. Wij besteden op school uitdrukkelijk aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie door aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Wij willen bereiken dat onze leerlingen sociaal vaardig en emotioneel evenwichtig zijn en een positief, reëel zelfbeeld ontwikkelen. De leerlingen hebben deze vaardigheden nodig om succesvol te integreren in de maatschappij. Uit onderzoek is gebleken dat het voor dove kinderen des te meer van belang is hieraan te werken, omdat zij een andere emotionele ontwikkeling laten zien dan horende kinderen.

Veiligheid

De veiligheid van iedereen staat bij ons op school hoog in het vaandel. Bij incidenten kan de plaatselijke wijkagent worden ingeschakeld. We willen voorkomen dat een enkel individu de veiligheid van anderen in gevaar brengt.

Onze veiligheidscoördinator in Zoetermeer is dhr. R. Roeleveld.

Internet gebruik

In het algemeen deel van de schoolgids beschrijven we hoe we binnen Kentalis omgaat met het veilig gebruik van internet. Daarnaast hebben wij op school ook duidelijke afspraken en regels over internet gebruik.

KOZ wil dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hem/haar zelf en anderen. Het gebruik van internet en mobiele telefoon als informatie – en communicatiemiddel is een 21e eeuwse vaardigheid die leerlingen onder de knie moeten krijgen. Deze middelen zijn een afspiegeling van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten leerlingen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan.

Leerlingen worden daarom gewezen op omgangsvormen en het gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen.

Als leerlingen een mobiele telefoon of spelcomputer meenemen naar school worden deze ingeleverd en in de klassenkluis bewaard. Diefstal, verlies of schade aan telefoons of spelcomputers vallen niet onder de verzekering van de school. Ouders worden middels een ouderavond en/of in nieuwsbrieven geïnformeerd over veilig internetgebruik.

Gedragsregels

Alle kinderen die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn vanaf het moment dat zij 5 jaar worden, leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Ouders/verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school toe gaat

Binnen de school zijn er klassenregels en schoolregels. Klassenregels worden per klas vastgesteld en waar mogelijk worden door leerlingen en medewerkers op de groep samen aanvullende afspraken gemaakt.