Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO en in het VSO passende ambities. De Kentalis ambities worden gesteld halverwege de schooltijd (in het VSO na de 3e klas) en aan het einde van de schooltijd. Zie voor de uitgewerkte ambities het algemene deel van de schoolgids.

In schooljaar 2017-2018 waren de leeropbrengsten van onze school t.a.v. de Kentalis ambities: Voor leergebiedspecifieke vakken wordt de gestelde ambitie van 75% niet gehaald voor de vakgebieden lezen (29%), taalverzorging (44%) en rekenen (25%).

Analyse en acties: De ambitie voor leerlingen uitstroom arbeid is 1F, dit is zeker voor dove en slechthorende leerlingen ambitieus gesteld wat betreft de taalvaardigheid. Het is echter wel zo dat de uitstroom van de leerlingen passend is bij het gestelde uitstroomprofiel (100%) en soms zelfs hoger. De manier van toetsen vraagt een grote lees en taalvaardigheid, waardoor de score geen reëel beeld geeft van de vaardigheden.

Voor leergebiedoverstijgende vakgebieden/sociale en emotionele ontwikkeling wordt de gestelde ambitie van 75% behaald, gemeten met de SCOL (100%).

Monitor Sociale veiligheid

Binnen onze school voelen alle leerlingen zich in meer of mindere mate veilig. Er zijn geen leerlingen die zich nooit veilig voelen. Binnen de klas voelen de leerlingen zich vaker veilig dan in school.

Analyse en acties: De veiligheidsbeleving van de leerlingen is een moment opname. In de klas wordt er veel structuur aangeboden en zijn het kleinere groepen, waardoor de veiligheid gewaarborgd wordt. Om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan zijn er gedragsregels opgesteld en worden deze consequent gehandhaafd. Verder hebben we ingezet op het aanbrengen van structuur binnen onze school, waardoor ook de veiligheid wordt vergroot.

De ambitie, dat alle dove en slechthorende leerlingen (100%) worden gescreend op psychisch welbevinden wordt wel behaald (100%)

Analyse: Alle leerlingen worden volgens een planning gescreend en er wordt effectief samengewerkt met Kentalis Zorg en GGMD

Oudertevredenheid

In schooljaar 2017 – 2018 is er een ouder-ervaringen-onderzoek afgenomen. De vragenlijst bestond uit totaal 51 vragen verdeeld over verschillende categorieën: algemeen, schoolklimaat, onderwijsleerproces, leerlingzorg en –begeleiding, informatie en communicatie, resultaten, imago van de school, rapportcijfer, drie open vragen en tot slot nog vragen over het vervoer.

De volgende scores zijn gemeten op een vierpuntsschaal:

Categorie

Score

Opmerkingen

Schoolklimaat

3,30

Sterke punten:

De leerkrachten behandelen mijn kind met respect.

Op school gelden duidelijke regels

Verbeterpunten:

De sfeer op school

Onderwijsleerproces

3,19

Sterke punten:

De school biedt het onderwijs dat staat beschreven in de schoolgids en het schoolplan

Verbeterpunten:

De school sluit aan bij de mogelijkheden van mijn kind

Leerlingzorg en -begeleiding

3,33

De school ondersteunt mijn kind bij het ontwikkelen van zijn/ haar zelfstandigheid

Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor of de leerkracht

De school ondersteunt mijn kind in het dagelijks functioneren

Informatie en communicatie

3,34

De school gaat met mij in gesprek over de ontwikkeling van mijn kind

Ik kan gemakkelijk een afspraak maken met de leerkracht

De mening van ouders telt mee op deze school

De school heeft aandacht voor mijn ervaringen met mijn kind

Resultaten

3,26

Sterke punten:

Ik kan samen met de school afspraken maken over mijn kind

Het OPP wordt jaarlijks met mij besproken

De school komt de afspraken na die we over mijn kind hebben gemaakt

Verbeterpunten:

Mijn kind leert voldoende op deze school

Imago

3,27

Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen

Rapportcijfer

7,7

 

Openvragen

 

Minpunten:

Reisafstand

Geen vervolgonderwijs (MBO) mogelijk

Pluspunten:

Goede communicatie

Goede beheersing NGT

Open karakter van de school

De persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling en zelfredzaamheid van mijn kind

Dat men ten aller tijden alert is, mocht er iets zijn dan word er gelijk stappen ondernomen.

De toegankelijkheid van de school en dat wij heel makkelijk contact kunnen hebben met de leerkrachten.

De algemene vriendelijkheid en de rust die de school uitstraalt is ook heel belangrijk voor mijn kind.

Verbeterpunten:

Aanbieden vervolgonderwijs

Meer uitstapjes

Vervoer

2,93

Minpunt:

Contact vervoersbedrijf

Conclusie: VSO Praktijkroute scoort als school een 3,28. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 34%: 11 van de 32 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de Vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit.

De geconstateerde verbeterpunten zijn besproken in het team en opgenomen in de jaarplanning van de school. Daarnaast is er ingezet op vasthouden en door ontwikkelen van wat al goed gaat.

Overgang naar een andere school

Vanaf het derde leerjaar volgen leerlingen een traject ter voorbereiding op arbeid. In het derde leerjaar volgen ze het Arbeidstraining Centrum en gaan ze als groep op stage, bij een Sociaal werkbedrijf in Leiden of Zoetermeer. Ook wordt er de beroepen interesse test afgenomen om te kijken in welke sector de leerlingen stage kunnen lopen. Vanaf het vierde leerjaar gaan leerlingen in overleg met ouders naar een individuele stage (van één dag in de week). De leerlingen kiezen voor een bepaalde sector (techniek, verzorging of groen) en volgen ‘Veilig op stage’ waarvoor ze een certificaat kunnen behalen. Het vijfde leerjaar wordt de individuele stage uitgebreid en gaat men gericht met de toekomst aan de slag. De leerlingen gaan twee dagen naar een individuele  stageplek. In het laatste jaar worden er meerdere gesprekken gevoerd rondom Loopbaan oriëntatie. De stagecoördinator vervult hierin een grote rol. Er volgen schoolverlaters gesprekken, waarbij de leerling en ouders worden voorbereid op het gaan werken of doorleren. In samenspraak met alle betrokkenen wordt gekeken naar een passende werkplek of vervolgstudie.
Mochten leerlingen tussentijds uitstromen, dan wordt er gekeken welke informatie nodig is voor de ontvangende partij. In overleg kijken we naar de mogelijkheden en vindt er een overdracht plaats met de ontvangende school of werkplek.

Informatie over eind uitstroom

80% (4/5 leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Uitstroom voortgezet speciaal onderwijs niet diplomagericht
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die aan eind van de school uitstroomden gingen naar:      

1. Regulier vervolgonderwijs

MBO niveau 1 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 2 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 3&4 (entreeopleiding; bol/bbl)

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

1

 

2. Arbeid

Reguliere arbeidsplaats

Beschermde werkomgeving

Arbeidstrainingscentrum (niet verbonden aan MBO/ATC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dagbesteding

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter, niet meer leerplichtig

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat aan eind van de school is uitgestroomd: 0 4 4
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school): 3 5 5

 

Informatie over tussentijdse uitstroom

20% (1/5 leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Tussentijdse uitstroom voortgezet speciaal onderwijs niet diplomagericht
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

VSO arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO VMBO BBL of KBL

VSO VMBO GL of TL

VSO HAVO

VSO VWO

VSO gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

VSO gecombineerde brugklas HAVO/VWO

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 3 1 1
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school) 3 5 5

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2015-2016 uitstroomden geldt voor onze school dat:

 
Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2015-2016  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 80% (4/5lln)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 20% (1/5lln)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt  

Analyse: De ambitie dat van minimaal 80% van de uitgestroomde leerlingen de bestemming na het verlaten van de school bekend is en ten minste voldoet aan de verwachtingen van de school wordt gehaald (80%).