Ouders en school

Informatie en contacten ouders

Wij informeren u gedurende het schooljaar door middel van nieuwsbrieven, onze schoolapp, ouderavonden, ouderpanels, rapportavonden en gespreksavonden / besprekingen over de OPP’s.

Op de ouderavonden verwachten we alle ouders/verzorgers. Op een aantal van de ouderavonden wordt een specifiek onderwerp besproken over opvoeding en onderwijs.

Voor ouderavonden verwijzen wij u naar de jaarkalender 2019-2020

Schoolapp: Social Schools

Voor de dagelijkse communicatie tussen de ouders en de groep/school wordt gebruik gemaakt van de app Social Schools. Deze app is gratis te downloaden.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we veel leuke en leerzame activiteiten, buiten en binnen de school. We krijgen voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid. Daarom vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 53,-. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en geplande besteding van dit bedrag.

De school wenst geen enkele leerling te hoeven uitsluiten van activiteiten. Als het betalen van de ouderbijdrage voor u financieel gezien een probleem is, vragen we u contact op te nemen met de voorzitter van de ouderraad (SO TOS/SH/Doof) Er wordt dan gezocht naar een passende oplossing. Ook bestaat de mogelijkheid van een tegemoetkoming via de gemeente.

Lokale medezeggenschap op locatie

We vinden uw mening belangrijk. Daarom kunnen ouders meepraten en meebeslissen. Iedere school heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR), soms samen met andere scholen. Deze raad vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR om advies of instemming. Tijdens openbare vergaderingen, waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan de raad ook onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen.

Lid worden Wilt u deelnemen aan de LMR of heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u terecht bij een van de ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de leerkracht of afdelingsdirecteur, bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten.

Dit zijn de leden van de raad:

Personeelsgeleding:

 • Denise Hom (voorzitter)
 • Mieke Louwsma-Hildering (secretaris)
 • Marlies Lever
 • Maartje Wille
 • Diane van Geest-van der Knaap
 • Bianca Vos-Korenhof
 • Mariska Hordijk-Teekens
 • Vacature VSO Praktijkroute

Oudergeleding:

 • Nicolette Briejer
 • Liesbeth van der Arend- van Staalduinen
 • Maaike Bergsma
 • Maria Cucinotta
 • Marco Sternal
 • Vincent Engelaan
 • Vacature licht en medium arrangement
 • Vacature VSO Praktijkroute

De medezeggenschapsdeelraad kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Ook is er in de LMR van de ambulante begeleiding een plek voor een ouder met een kind dat naar een reguliere school gaat en extra ondersteuning krijgt van Kentalis.

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator

We hebben op school interne vertrouwenspersonen. Onze leerlingen kunnen alles met de vertrouwenspersoon bespreken, bijvoorbeeld als zij iets niet willen of durven bespreken met hun leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag, maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met de direct betrokkenen, maar dit kan soms moeilijk zijn.

Onze interne vertrouwenspersonen zijn:

Martine Jaarsma                       m.jaarsma@kentalis.nl

Renate Louisse                         r.louisse@kentalis.nl

Wij streven naar een prettige, veilige leeromgeving. Ons uitgangspunt is dat leerlingen zich gerespecteerd en veilig voelen.

Toch kan het weleens misgaan en kan er sprake zijn van pesten. Pesten kan, vooral wanneer dit over een lange periode gaat, leiden tot ernstige klachten bij het gepeste kind. Pesten kan een groot gevoel van onveiligheid geven, met alle gevolgen van dien. Pesten is voor ons in alle gevallen onacceptabel en nemen we altijd serieus.

Kentalis Onderwijs Zoetermeer voert actief beleid om te zorgen voor een sociaal veilige omgeving voor onze leerlingen. Elke afdeling werkt aan het voorkomen van pestgedrag. We besteden een aantal lessen gericht aandacht hieraan en deze lessen zijn vooral gericht op preventie:

 • Het schoolklimaat is gebaseerd op respect: respect voor jezelf, respect voor de ander en respect voor de omgeving.
 • De school heeft één aanspreekpunt waar het pesten gemeld kan worden. Ook worden eventuele pestmomenten geregistreerd.

De anti Pest Coördinatoren zijn:

Sabine Eijsenring Martine Jaarsma

Ouderraad (klankbordgroep)

Vanwege het regionale karakter van de school is het tot op heden niet gelukt een ouderraad samen te stellen.