Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

Methodeoverzicht

Vak-/vormingsgebied

Methodes, Materiaal, Specifieke werkwijzen

LEERGEBIED OVERSTIJGEND

 

 • zintuiglijk en motorische ontwikkeling sociaal emotionele ontwikkeling leren leren
 • omgaan met media en technische hulpmiddelen
 • praktische redzaamheid

Onderbouw

 • Kleuterplein
 • Digikeuzebord
 • Thematisch werken kleuteruniversiteit
 • Pedagogische basishouding
 • Kriebels in je buik
 • Delta de Draak

 

Middenbouw/Bovenbouw

 

 • Pedagogische basishouding
 • Kriebels in je buik
 • PBS
 • Delta de Draak
 • PeTOS en Spraakwaterval

LEERGEBIED SPECIFIEK

 

NEDERLANDS

 

 • mondeling schriftelijk
 • taalbeschouwing, waaronder strategieën

Onderbouw

 • Kleuterplein
 • Digikeuzebord
 • Thematisch werken kleuteruniversiteit
 • Map fonemisch bewustzijn
 • Met Woorden in de Weer(woordenschat methodiek
 • Schrijven: Pennenstreken

Middenbouw

 • VLL veilig leren lezen KIM-versie (taal/spelling/lezen groep 3)
 • Taal in blokjes
 • Taalverhaal.nu (taal) Taalverhaal.nu-spelling (spelling)
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen (methodiek) Estafette (technisch lezen)
 •  Nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen)
 • Met Woorden in de Weer (woordenschat methodiek)
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Bewegend leren: Fit & Vaardig

Bovenbouw

 • Taalverhaal.nu (taal) Taalverhaal.nu-spelling (spelling)
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen (methodiek) Taal in blokjes (indien nodig)
 • Estafette (technisch lezen) Nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen)
 • Met Woorden in de Weer (woordenschat methodiek
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Bewegend leren: Fit & Vaardig

ENGELS

Bovenbouw

 • Take It Easy

REKENEN/WISK.

 

 • wiskundig inzicht en handelen
 • getallen en bewerkingen
 • meten en meetkunde

Onderbouw

 • Kleuterplein
 • Digikeuzebord
 • Thematisch werken kleuteruniversiteit
 • Gecijferd bewustzijn

Middenbouw

 • Wereld in Getallen 5
 • Bewegend leren: Fit & Vaardig

Bovenbouw

 • Wereld in Getallen 5
 • Bewegend leren: Fit & Vaardig

ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD

 

 • mens en samenleving
 • natuur en techniek
 • ruimte en tijd

Onderbouw

 • Kleuterplein (en Digikeuzebord)

Middenbouw/bovenbouw

 • IPC (gr. 3-4)
 • Wijzer door het verkeer (gr.5-8) Geobas (gr.5-8)
 • IPC (gr.5-8)

KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE

 

 • tekenen/handvaardigheid muziek
 • spel en beweging

Onderbouw

 • Kleuterplein 
 • Digikeuzebord
 • Thematisch werken Kleuteruniversiteit
 • Moet je doen
 • Eigenwijs

Middenbouw/bovenbouw

 • Uit de kunst (tek./hv.)
 • Moet je doen (muziek)
 • Moet je doen (tek/hv)
 • Eigenwijs
 • IPC (gr.3-8)

BEWEGINGSONDERWIJS

Onderbouw

 • Basisdocument bewegingsonderwijs (Mooij, 2004)
 • Bewegingsonderwijs in het speellokaal (Berg, 2012)
 • Basislessen bewegingsonderwijs (Goedhart, Stroes en van Gelder, 2009)
 • Kleuterplein
 • Bewegen en spelen (llnvolgs)
 • MQ-scan (llnvolgs)

Middenbouw/bovenbouw

 • Basisdocument bewegingsonderwijs (Mooij, 2004)
 • Basislessen bewegingsonderwijs (Goedhart, Stroes en van Gelder, 2009)
 • Bewegen en spelen (llnvolgs)
 • MQ-scan (llnvolg)

 

Projecten

Twee keer per jaar werkt de gehele school gedurende een bepaalde periode aan een gezamenlijk thema in de vorm van een project. In het najaar staat de Kinderboekenweek centraal. De tweede projectweek heeft een wisselend thema.

Instructiemodel

Onderwijs op de Tine Marcusschool wordt vormgegeven volgens het actieve directe instructie model (ADIM). Een ADIM-les is als volgt opgebouwd.

 • Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de leerlingen gedeeld door op het bord te laten zien. Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les die een beroep doet op eerder verworven kennis.
 • Onderwijzen van het concept. Onderwijzen van de vaardigheid. Duiden van belang van de les.
 • Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht of ze het correct doen en begrijpen.
 • Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen.
 • Zelfstandige verwerking.
 • Verlengde instructie. De leerlingen van wie bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.

 

Bewegingsonderwijs

De gezonde school

Sinds mei 2020 is de Tine Marcusschool een gezonde school met het vignet sport en bewegen. Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen voldoende in aanraking komen met sport en bewegen. Daarnaast willen we willen leerlingen laten zien hoe leuk sport en bewegen is. 

Groep 1/2

Op Tine Marcusschool wordt twee keer per week 30 minuten bewegingsonderwijs gegeven in het speellokaal door de eigen groepsleerkracht. Daarnaast wordt er twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs gegeven door de vakleerkracht bewegingsonderwijs in de grote gymzaal. De groepen één en twee komen daarmee op twee en een half uur bewegingsonderwijs per week.

Groep 3 t/m 8

Op Tine Marcusschool wordt twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs gegeven aan de groepen 3 t/m 8 in de grote gymzaal of op het veld dichtbij de school. De groepen drie tot en met acht komen daarmee op één en een half uur bewegingsonderwijs per week. 

Gymafspraken

Kinderen dragen sportkleding; T-shirt met korte mouwen, korte broek. Het dragen van sportschoenen is gewenst om voeten te beschermen bij het springen en het stoten van de tenen. Sieraden zoals ringen, oorbellen, armbanden, kettingen, horloges, etc. gaan af. Lange haren worden vastgemaakt met een haarelastiekje.

Groepen 1/2 kleden zich samen om in één kleedkamer. De groepen 3 t/m 8 gaan na de gymles douchen, een handdoek mee nemen hoort er ook bij. Haren kunnen worden droog gehouden door een douchemuts te gebruiken. We hopen hiermee leerlingen te leren goed voor hun lichaam en hun persoonlijke hygiëne te zorgen.

Mocht een kind niet kunnen en/of mogen gymmen, dan graag een bericht via Social Schools. De kinderen die niet mee kunnen en/of mogen doen kunnen tijdens de gymles helpen door andere rollen en/of taken te vervullen. 

Special Heroes Sport

Sport Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Met dit programma laten we zoveel mogelijk leerlingen zien en vooral ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Dit doen we door een uitgebreid programma aan te bieden tijdens de lessen bewegingsonderwijs, waarin de gewenste sporten fasegewijs worden aangeboden. Vanuit verschillende sportverenigingen nodigen wij trainers uit om dit aanbod te verzorgen, ondersteund door onze vakdocenten. Met deze lessen hopen wij leerlingen zo enthousiast te maken, dat ze uiteindelijk lid worden van een sportvereniging.

Special Heroes Healthy

Healthy Heroes is een leefstijlstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Met dit programma laten we zoveel mogelijk leerlingen zien en vooral ervaren hoe leuk een gezonde leefstijl kan zijn. Dit doen we door een uitgebreid programma aan te bieden tijdens het schooljaar, zoals tuinieren, koken en gezonde gedrag fasegewijs worden aangeboden. We nodigen experts uit om dit aanbod te verzorgen, ondersteund door onze vakdocenten. Met deze lessen hopen wij leerlingen zo enthousiast te maken, dat ze leren om bewust een keuze te maken in wat je eet en het positieve effect van hun keuzes ervaren. 

 

Logopedie op school

Op de Tine Marcusschool zijn meerdere logopedisten werkzaam. De logopedisten werken individueel met leerlingen, maar ook in groepjes of samen met de leerkracht in de klas. 

In de groepjes zijn we gericht bezig met de verschillende aspecten van de taal, zoals de woordenschat, maar oefenen we ook het “sociaal taalgebruik” (‘Hoe moet je iets vragen?’ of ‘Wat moet je doen als je iets niet begrijpt?’). In de onderbouw krijgen de kinderen over het algemeen één keer individueel en één keer in een tweetal logopedie buiten de klas. Dit schooljaar ziet het aanbod er iets anders uit. Kinderen krijgen nog steeds individuele logopedie, maar de logopedist zal daarnaast 2 ochtenden per week in de klas meedraaien om de spraak en de taal in de klassensituatie te stimuleren. We willen hiermee de transfer naar spontane spraak vergroten. Na dit schooljaar evalueren we of deze manier van werken bevalt. Daarnaast zijn er de taalgroepjes samen met de leerkracht en de klassenassistent. De taalgroepjes vinden twee keer in de week plaats. In groep 3 wordt er nog een keer per week een taalgroepje gegeven. Dit is vooral gericht op fonemisch bewustzijn, verhaalopbouw en het gebruiken van taal in alledaagse situaties. Daarnaast geeft de logopedist samen met de leerkracht een groepsles logopedie.  De leerlingen in de middenbouw krijgen individuele logopedie of logopedie in een tweetal. In de middenbouw zijn de groepslessen vooral gericht op de woordenschat en wordt er gewerkt volgens methodiek ‘Met woorden in de weer’. In de bovenbouw wordt de logopedie deels vormgegeven aan de hand van cursussen. De leerling kijkt samen met zijn ouders, leerkracht en logopedist naar wat hij/zij wil leren en welke cursus daarbij zou passen. Daarnaast is er ruimte voor een aantal individuele behandelingen. Ook wordt er in de groepen 7 en 8 lessen Spraakwaterval gegeven. Spraakwaterval is een methodiek waarbij er wekelijks wordt gewerkt aan zowel de communicatieve redzaamheid als aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. In deze lessen wordt gewerkt aan vaardigheden als jezelf presenteren, vragen durven stellen, je mening geven en omgaan met conflicten. Hierbij werken leerkracht en logopedist samen om deze vaardigheden van de leerlingen te verbeteren. Ook werken logopedist en leerkracht samen in het vergroten van de woordenschat. De logopedische doelen en testgegevens vindt u in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 

Activiteiten

Schoolreis en schoolkamp

Elk schooljaar organiseert de school een schoolreis voor iedere groep. Meestal gaan meerdere groepen gezamenlijk op reis. De eindgroepen (schoolverlaters) hebben een meerdaagse schoolreis, het schoolkamp. De overige groepen gaan één dag. De bestemming kan jaarlijks wisselen. Ouders worden hierover vroegtijdig geïnformeerd.

Voor de schoolreizen vragen wij een aparte bijdrage van de ouders. Hiertoe ontvangen ouders, voorafgaand aan de schoolreis, een verzoek om het geldbedrag contant op school te betalen of over te maken. Schoolreizen zijn een belangrijk onderdeel van het schoolgebeuren. Iedere leerling wordt daarom geacht mee te gaan op schoolreis.

Feesten en Vieringen

Het is op de Tine Marcusschool gebruikelijk dat aan een aantal feestdagen aandacht wordt besteed. Met Sint-Maarten is er een optocht van de kinderen met hun zelfgemaakte lampions door de school. Sinterklaas wordt gezamenlijk ontvangen en daarna wordt het feest in de afzonderlijke groepen gevierd. Met kerst worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. Pasen wordt meestal in de groepen gevierd. Ouders die uit geloofsovertuiging bezwaar hebben dat hun kind deelneemt aan één van bovengenoemde vieringen, kunnen dit kenbaar maken aan de leerkracht. Indien nodig wordt er dan in overleg met ouders/verzorgers een andere activiteit georganiseerd. Als u een ander geloof aanhangt zijn wij uiteraard bereid om mee te denken hoe wij als school daaraan invulling kunnen geven.

Excursies

De mogelijkheid bestaat dat een groep een excursie maakt naar aanleiding van een onderwerp dat in de groep ter sprake is geweest. Ook worden er in het kader van cultuureducatie uitstapjes gemaakt.

Sportdag en sportuitwisseling

Aan het begin en eind van het schooljaar wordt er voor de gehele school een sport- en speldag georganiseerd. Daarnaast vinden in Groningen in de loop van het schooljaar voor de midden- en bovenbouw nog een aantal sportactiviteiten plaats. Dit gebeurt in samenwerking met de overige scholen in de wijk Beijum.

Schooltuin

De kleuters krijgen twee tot drie keer per jaar les in de schooltuin. Een aantal kinderen uit de middenbouw gaat met regelmaat in de periode half april tot de herfstvakantie naar de schooltuin. De schooltuinen liggen vlak bij de Tine Marcusschool op ongeveer vijf minuten lopen. Denkt u eraan om uw kind extra kleding en laarzen mee te geven als hij/ zijn naar de schooltuin gaat.

Stage (VSO)

Niet van toepassing voor de Tine Marcusschool.