Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs passende ambities. De Kentalis ambities worden gesteld halverwege de schooltijd (in het SO na groep 4; in het VSO na de 3e klas) en aan het einde van de schooltijd. Voor de Tine Marcusschool betekent dit dat wij kijken naar de leerresultaten in groep 4 en in groep 8. Alle in niveaus uitgewerkte ambities zijn te vinden op linkje naar Ambities Kentalis Onderwijs

In schooljaar 2017-2018 zagen de leeropbrengsten van onze school t.a.v. de Kentalis ambities er als volgt uit:

In het schooljaar 2017-2018 is de gestelde ambitie voor leergebiedspecifieke vakken 65%.

Leerresultaten TMS 2017-2018 groep 4

UP

Doel DMT behaald

Doel AVI behaald

Doel RW behaald

Doel BL behaald

Doel SP behaald

PRO (n=3)

33%

67%

67%

67%

67%

BB (n=11)*

64%

64%

55%

91%

45%

KB (n=7)*

71%

100%

71%

86%

100%

TL (n=1)

100%

100%

100%

100%

100%

*Volgens uitsplitsing hernieuwde Kentalis ambities ingaande schooljaar 2018-2019

Leerresultaten TMS 2017-2018 groep 8

UP

Doel DMT behaald

Doel AVI behaald

Doel RW behaald

Doel BL behaald

Doel SP behaald

PRO (n=3)

0%

67%

67%

33%

67%

BB/KB (n=9)

0%

33%

100%

78%

78%

> TL (n=1)

0%

0%

0%

0%

100%

Analyse, verklaring en ondernomen acties:

Technisch lezen (AVI en DMT) Van de veertien  subgroepen hebben zes  subgroepen het doel gehaald. Het doel wordt met name behaald in de groepen 4. Dit is mogelijk te verklaren vanuit de hoge mate van inzet van onderwijstijd met betrekking tot technisch lezen in groep 3 en groep 4. Om het niveau van technisch lezen te bepalen wordt gekeken naar leessnelheid (DMT) en het foutloos kunnen lezen (AVI). Om het technisch lezen van de leerlingen te verhogen wordt de methode Estafette in elke klas ingezet. Ook wordt sinds 2017-2018 wordt de aanpak Taal in blokjes ingezet bij de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Om de vordering van leerlingen op het gebied van technisch lezen goed te kunnen monitoren worden de resultaten van de methode gebonden toetsen voor aanvankelijk en technisch lezen structureel geanalyseerd en gedocumenteerd in de toetsmap. Daarnaast vindt er scholing plaats over activerende (coöperatieve) werkvormen die de leerkrachten structureel kunnen inzetten bij de lessen. Kentalisbreed vindt er onderzoek plaats omtrent lezen (Masterplan Lezen), de passende interventies om het lezen te verbeteren, dat mogelijk als resultaat uit het onderzoek komt, zullen we integreren in het aanbod lezen op de Tine Marcusschool.

Begrijpend lezen Van de zeven subgroepen hebben vijf groepen het doel gehaald. Deze vijf groepen hebben mogelijk geprofiteerd van de extra scholing van leerkrachten t.a.v. Met Woorden in de Weer (MWIW) en inzet van meer onderwijstijd t.a.v. Nieuwsbegrip XL. Een voorwaarde om goed begrijpend te kunnen lezen is een goede beheersing van het technisch lezen. Van de twee subgroepen blijkt dat beide subgroepen onvoldoende scoren op technisch lezen. Een tweede voorwaarde om goed begrijpend te kunnen lezen is de woordenschat. Het niveau van het technisch lezen en de woordenschat zijn niet voldoende bij onze leerlingen. Dit kan een verklaring zijn voor de  lage leerresultaten op begrijpend lezen. Mogelijk heeft deze inzet op scholing en coaching nog onvoldoende effect op de twee groepen die het doel niet behalen. De aanpak t.a.v. woordenschat en begrijpend lezen zullen we in het nieuwe schooljaar borgen en mogelijk aanscherpen waar dat mogelijk is.

Spelling Van de zeven subgroepen hebben zes groepen het gestelde doel behaald. De afspraken over ‘hoe geven wij spelling op de Tine Marcusschool’ (opgesteld door de werkgroep spelling), is vastgesteld waardoor er een eenduidig aanbod en een doorgaande lijn voor spelling wordt gegeven.

Rekenen en wiskunde Van de zeven subgroepen behaalden vijf het gestelde doel. Het gebruik van ‘passende perspectieven’ waarbij keuze gemaakt kunnen worden in het aanbod, zal meer gebruikt gaan worden in de lessen. In de bovenbouw wordt er verder gebruik gemaakt van groepsoverstijgend rekenen waardoor elke leerling op het juiste niveau wordt aangesproken.

Voor leergebiedoverstijgende vakgebieden wordt de gestelde ambitie van 75% voldoende score op sociale competenties niet gehaald. Wel geldt voor 4 van de 14 groepen een vooruitgang van minstens 10% op het onderdeel sociale competenties. De gestelde ambitie heeft betrekking tot de gemiddelde norm die voor het regulier onderwijs is vastgesteld. We moeten echter concluderen dat deze gemiddelde norm niet realistisch is voor de gemiddelde TOS leerlingen. Om de ontwikkeling in de volgende schooljaar beter te kunnen analyseren en monitoren, kiezen we er voor om een nieuwe gemiddelde schoolnorm vast te stellen voor het schooljaar 2019-2020. Ondernomen acties: vervolg PAD, vervolg gouden en zilveren weken, borgen herziene zorgstructuur, vervolg invoeren SWPBS (School Wide Positive Behavior Support), oprichten academische werkplaats (Spraakwaterval), scholing MT en CvL flitsbezoeken tbv vergroten leerkrachtvaardigheden pedagogisch handelen.

Voor de gestelde ambitie voor sociale veiligheid, geeft 80% van de leerlingen aan zich veilig te voelen. Hiermee behalen we de ambitie van 100% niet. Aandachtsgebieden voor het verbeteren van de sociale veiligheid zijn: gang (onderbouw), plein, taxi, sociale media (bovenbouw), gym (bovenbouw). Ondernomen acties: vervolg AHA, intervisie in team t.a.v. omgaan met spanning, vervolg herontwerp plein (zichtlijnen verbeterd), avond over social media voor ouders.

Bij de dove/slechthorende leerlingen is het gebruikelijk om deze leerlingen te screenen op psychisch welbevinden. Aangezien de 3 dove/slechthorende leerlingen op de Tine Marcusschool eerder al zijn gescreend en/of passende zorg/begeleiding ontvangen, is er voor gekozen deze screening niet nogmaals af te nemen.

Oudertevredenheid

In maart 2018 zijn de resultaten gepubliceerd van het Kentalis Ouder Ervaringenonderzoek. Voor onze school hebben de ouders gemiddeld het rapportcijfer 8,2 gegeven (ten opzichte van een gemiddelde score van 8,1 voor heel Kentalis). We hebben de scores geanalyseerd. Op basis van deze analyse zijn maatregelen tot verbetering getroffen. Met name het leerlingenvervoer, optimalisatie communicatie (SocialSchools), het  OPP, gedrag op het schoolplein, ouderbetrokkenheid en aandacht voor Social Media zijn als aandachtspunten naar voren gekomen.

Overgang naar een andere school

We maken onderscheid tussen uitstroom na groep 8 naar het vervolgonderwijs, en tussentijdse uitstroom voor leerlingen in groep 1 t/m groep 7. Bij tussentijdse uitstroom naar het regulier onderwijs wordt vaak gebruik gemaakt van uitstroomgerichte integratie. Hierbij kunnen de leerlingen doelgericht het onderwijs op de Tine Marcusschool afbouwen en het onderwijs op de reguliere school opbouwen. De periode van uitstroomgerichte integratie is afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de mogelijkheden van de reguliere school. Daarnaast is ook tussentijdse uitstroom naar andere vormen van primair onderwijs mogelijk indien dit beter aansluit bij de desbetreffende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit zal ten alle tijden in overleg plaats vinden met ouders en de CvL.

Voorlichting ten behoeve van de schoolkeuze vervolgonderwijs

Net als in het basisonderwijs gaan de leerlingen na groep 8 naar het vervolgonderwijs. De leerlingbespreking van schoolverlaters begint aan het begin van het nieuwe schooljaar. Eind november worden door de CvL de voorlopige adviezen geformuleerd en het psychologisch-, didactisch- en logopedisch onderzoek gaat daaraan vooraf. In de leerlingenbespreking wordt advies gegeven voor het vervolgonderwijs. Het hieruit volgende eindonderzoek wordt besproken in de CvL. Daarna wordt dit eindonderzoek met bijbehorend advies door de groepsleerkracht met de ouders besproken. Alvorens er gestart wordt met deze onderzoeken, worden de ouders van de schoolverlaters op een aparte ouderavond uitgenodigd, waarin met hen de hele procedure zal worden besproken.

Aanmelding voor voortgezet (speciaal) onderwijs

Na bespreking van het voorlopig schooladvies met de ouders, kunnen de ouders zich gaan oriënteren op vervolgonderwijs. De school is graag behulpzaam bij adviezen in deze richting. Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs organiseren voorlichtingsdagen/-avonden.

Van onze school voor voortgezet speciaal onderwijs, de Dr. J. de Graafschool, krijgt u via ons een uitnodiging. Ook gaan de leerlingen een keer gezamenlijk ter oriëntatie naar deze school.

U dient zelf een aanmeldingsformulier voor het vervolgonderwijs aan te vragen én in te vullen. Ook hierbij willen wij u, indien gewenst, graag van hulp voorzien. Het is gebruikelijk dat de school waar u uw kind heeft aangemeld informatie over uw kind bij ons op school opvraagt. Om u een indicatie te geven waar onze schoolverlaters naar toegaan is elders in deze gids een overzicht gegeven van de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

Informatie over eind uitstroom

37% (13/35 leerlingen) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Leerlingen die na groep 8 uitstroomden gingen naar:        

1. Voortgezet onderwijs (regulier)

VO-praktijkonderwijs

VO-VMBO BB of KB (+/- LWOO)

VO-VMBO GL of TL (+/- LWOO)

VO-HAVO

 

0

3

2

0

 

0

2

4

0

 

2

1

0

0

 

4

5

0

0

2. Voortgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO-VMBO BB of KB

VSO-VMBO GL of TL

VSO-HAVO

 

0

0

11

0

0

 

0

0

18

0

0

 

0

0

10

0

0

 

0

0

11

0

0

3. Overige bestemmingen

N.v.t.

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat eind  groep 8 is uitgestroomd 16 24 13 21
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 35 41 35 38

De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het benodigde niveau voor de uitstroombestemming zoals 2 jaar vóór uitstroom gesteld in het ontwikkelingsperspectief was vastgesteld, wordt wel behaald ( 92%). Om deze ontwikkeling te blijven borgen hebben we in het schooljaar 2018-2019 het onderbouwen van het wel of niet bijstellen van de uitstroombestemming aangescherpt in zowel de CvL als de groepsbesprekingen. Tevens verbeteren we de afstemming met de V(S)O scholen, zodat het uitstroomniveau beter gaat aansluiten bij het benodigde instroomniveau van de vervolgscholen.

De ambitie, dat minimaal 75%van de leerlingen bij uitstroom aan het eind van de schoolloopbaan het gestelde niveau van sociale competenties behaalt, wordt

Informatie over tussentijdse uitstroom

63% (22/35 leerlingen) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Tussentijdse uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:        

1. Primair onderwijs (regulier)

Basisonderwijs (BaO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)

 

16

3

 

13

4

 

18

4

 

9

4

2. Speciaal onderwijs

SO cluster 2

SO cluster 3

SO cluster 4

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

3

0

3. Overige bestemmingen

Anders, namelijk...

 

0

 

0

 

0

 

1

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 19 17 22 17
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 35 41 35 38

Van de totale tussentijdse uitstroom, stroomt de grootste groep leerlingen uit naar het regulier onderwijs. Deze uitstroom vindt met name plaats in de onderbouw tot en met groep 5. Vanuit de onderbouw wordt uitstroom gestimuleerd middels uitstroomgerichte integratie indien de verwachting is dat dit ten goede komt t.a.v. de ontwikkeling van de leerling. Er vindt het afgelopen schooljaar ook uitstroom plaats naar cluster 3 t.o.v. de overige schooljaren. We zien een intensivering van de doelgroep met leerlingen die naast TOS ook bijkomende problematiek laten zien. Voor enkele leerlingen leek een cluster 3 school met begeleiding vanuit cluster 2 beter passend.

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2016-2017 uitstroomden geldt voor onze school dat:

 
Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2016-2017  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 63% (26/41lln)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 15% (6/41lln)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 22% (9/41lln)

De ambitie dat van minimaal 80% van de uitgestroomde leerlingen de bestemming na het verlaten van de school bekend is en ten minste voldoet aan de verwachtingen van de school wordt niet gehaald. Dit heeft tevens te maken met een zeer lage respons op de vragenlijsten naar ouders, oud-leerlingen en vervolgscholen. Om beter grip te krijgen op het vervolgsucces passen we voor het schooljaar 2019-2020 de wijze van uitvragen aan. Met behulp van de nieuwe werkwijze verwachten wij over het schooljaar 2017-2018 meer grip te krijgen op het vervolgsucces, waarmee we vervolgens ons eigen handelen kunnen bijsturen.