Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs passende ambities. De Kentalis ambities worden gesteld halverwege de schooltijd (in het SO na groep 4; in het VSO na de 3e klas) en aan het einde van de schooltijd. Voor de Tine Marcusschool betekent dit dat wij kijken naar de leerresultaten in groep 4 en in groep 8. Alle in niveaus uitgewerkte ambities zijn te vinden op linkje naar Ambities Kentalis Onderwijs

In schooljaar 2018- 2019 zagen de leeropbrengsten van onze school t.a.v. de Kentalis ambities er als volgt uit. In het schooljaar 2018-2019 is de gestelde ambitie voor leergebiedspecifieke vakken 75%.

Voor leergebiedoverstijgende vakgebieden is de gestelde ambitie 75% voldoende score. Om tegemoet te komen aan de Kentalis ambitie nemen wij de volgende maatregelen om ons onderwijs nog beter af te stemmen op onze leerlingen.  Om het technisch lezen te bevorderen, volgen we de ontwikkelingen op het gebied van de methode ‘redzaamheidslezen’, aangezien deze misschien beter aansluit bij onze doelgroep dan de methode ‘racelezen’ ter voorbereiding op de DMT. Snelheid weegt bij redzaamheidslezen namelijk niet mee als factor om het niveau te bepalen.  Om betere resultaten te behalen bij begrijpend lezen gaan we de methode Nieuwsbegrip XL breder inzetten en ruimen meer onderwijstijd in voor woordenschatonderwijs om het begrijpend lezen te bevorderen. Het groepsoverstijgend werken bij rekenen wordt uitgebreid naar de middenbouw, waarbij we tegelijkertijd het overstijgen beperken tot twee jaarlagen. Hierbij worden leerlingen op hun eigen niveau bediend, maar zorgen we tegelijkertijd dat alle leerlingen het aanbod tot en met groep 8 krijgen. Ook veranderen we van methode naar een die beter aansluit bij onze doelgroep. Bij spelling gaan we doelgericht ‘Passende Perspectieven’ inzetten en ontwikkelen we een doorgaande leerlijn. Op deze manier bieden we leerlingen alle benodigde stof aan, maar kan er goed gedifferentieerd worden in aanpak en belasting.

Oudertevredenheid

In maart 2020 zijn de resultaten gepubliceerd van het Kentalis Ouder Ervaringenonderzoek. Voor onze school hebben de ouders gemiddeld het rapportcijfer 8,4 gegeven (ten opzichte van een gemiddelde score van 8,1 voor heel Kentalis). We hebben de scores geanalyseerd. Op basis van deze analyse zijn maatregelen tot verbetering getroffen. Met name het leerlingenvervoer, optimalisatie communicatie (SocialSchools), het OPP, gedrag op het schoolplein, ouderbetrokkenheid en aandacht voor Social Media zijn als aandachtspunten naar voren gekomen.

Leerlingtevredenheid

In april tot en met juni 2019 heeft het Kentalis leerlingervaring onderzoek plaatsgevonden. .Onze leerlingen hebben de school beoordeeld met het gemiddeld het rapportcijfer 7,5. Als sterk worden benoemd: de omgang met elkaar, wat ik leer en de sfeer op school.

Overgang naar een andere school

We maken onderscheid tussen uitstroom na groep 8 naar het vervolgonderwijs en tussentijdse uitstroom voor leerlingen in groep 1 t/m groep 7. Bij tussentijdse uitstroom naar het regulier onderwijs wordt vaak gebruik gemaakt van uitstroomgerichte integratie. Hierbij kunnen de leerlingen doelgericht het onderwijs op de Tine Marcusschool afbouwen en het onderwijs op de reguliere school opbouwen. De periode van uitstroomgerichte integratie is afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de mogelijkheden van de reguliere school. Daarnaast is ook tussentijdse uitstroom naar andere vormen van primair onderwijs mogelijk indien dit beter aansluit bij de desbetreffende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit zal ten alle tijden in overleg plaats vinden met ouders en de CvL.

Voorlichting ten behoeve van de schoolkeuze vervolgonderwijs

Net als in het basisonderwijs gaan de leerlingen na groep 8 naar het vervolgonderwijs. De leerlingbespreking van schoolverlaters begint aan het begin van het nieuwe schooljaar. Eind november worden door de CvL de voorlopige adviezen geformuleerd en het psychologisch-, didactisch- en logopedisch onderzoek gaat daaraan vooraf. In de leerlingenbespreking wordt advies gegeven voor het vervolgonderwijs. Indien nodig wordt het CvO geconsulteerd. Het hieruit volgende eindonderzoek wordt besproken in de CvL. Daarna wordt dit eindonderzoek met bijbehorend advies door de groepsleerkracht met de ouders besproken. Alvorens er gestart wordt met deze onderzoeken, worden de ouders van de schoolverlaters op een aparte ouderavond uitgenodigd, waarin met hen de hele procedure zal worden besproken.

Aanmelding voor voortgezet (speciaal) onderwijs

Na bespreking van het voorlopig schooladvies met de ouders, kunnen de ouders zich gaan oriënteren op vervolgonderwijs. De school is graag behulpzaam bij adviezen in deze richting. Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs organiseren voorlichtingsdagen/-avonden. 

Van onze school voor voortgezet speciaal onderwijs, de Dr. J. de Graafschool, krijgt u via ons een uitnodiging. Ook gaan de leerlingen een keer gezamenlijk ter oriëntatie naar deze school.

U dient zelf een aanmeldingsformulier voor het vervolgonderwijs aan te vragen én in te vullen. Ook hierbij willen wij u, indien gewenst, graag van hulp voorzien. Het is gebruikelijk dat de school waar u uw kind heeft aangemeld informatie over uw kind bij ons op school opvraagt. Om u een indicatie te geven waar onze schoolverlaters naar toegaan is elders in deze gids een overzicht gegeven van de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.  

Informatie over eind uitstroom

Bij de einduitstroom gaan onze leerlingen zowel naar het regulier voortgezet onderwijs, als naar het voortgezet speciaal onderwijs. In dat laatste geval stappen onze leerlingen grotendeels over naar het VSO cluster 2. 

Het niveau van uitstroom in het (speciaal) voortgezet onderwijs is wisselend en past bij het gemiddelde uitstroomperspectief van de Tine Marcusschool: VMBO-BB/KB.

Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Samen met ouders (en leerling) wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is. 49% van de in schooljaar 2018-2019 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.  

Uitstroom speciaal onderwijs

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Leerlingen die na groep 8 uitstroomden gingen naar:

 

 

 

1. Voortgezet onderwijs (regulier)

VO-praktijkonderwijs

VO-VMBO BB of KB (+/- LWOO)

VO-VMBO GL of TL (+/- LWOO)

VO-HAVO

 

2

4

0

0

 

2

1

0

0

 

4

4

0

0

2. Voortgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

 

VSO-VMBO BB of KB

VSO-VMBO GL of TL

VSO-HAVO

 

0

2

 

9

7

1

 

0

6 (5 schakeltraject pro/bb)

3

0

0

 

0

2

 

11

0

0

Totaal aantal leerlingen dat eind  groep 8 is uitgestroomd

25

12

 21

Informatie over tussentijdse uitstroom

51 % van de in schooljaar 2018-2019 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Tussentijdse uitstroom speciaal onderwijs

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:

 

 

 

1. Primair onderwijs (regulier)

Basisonderwijs (BaO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)

 

12

6

 

3

0

 

10

4

2. Speciaal onderwijs

SO cluster 2

SO cluster 3

SO cluster 4

 

0

0

 

4

0

0

 

0

4

0

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

 

0

0

 

0

1

 

1

 3   

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd:

18

8

22

 

Uitstroom speciaal onderwijs

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8)

43

20

43

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2017-2018 uitstroomden geldt voor onze school dat:

Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2017-2018

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2019 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

84,2%

(16/20lln)

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2019 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

15%

(3/20lln)

Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2019 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

5%

(1/20lln)

Ambitie 1: 80% van de uitgestroomde leerlingen functioneert na 2 jaar naar verwachting in vervolgsetting (zoals geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan).

Analyse Bovenstaande resultaten betekenen dat onze school een goede inschatting maakt van het ontwikkelperspectief van de leerlingen. 

Maatregelen Alle leerlingen en ouders krijgen bij uitstroom te horen dat we de leerlingen willen blijven volgen en vragen we hen hieraan mee te werken. We zien dat de respons in de opeenvolgende jaren dermate is verhoogd.

 

Maatregelen

Om beter grip te krijgen op het vervolgsucces pasten we voor het schooljaar 2019-2020 de wijze van uitvragen aan. De zeer lage respons op de vragenlijsten naar ouders, oud-leerlingen en vervolgscholen belemmerde het zicht op het vervolgsucces. Vooraankondiging en telefonische benadering hebben de respons dermate verhoogd, dat we nagenoeg van alle uitstromende leerlingen gegevens hebben kunnen verwerken. 

Nu we een volledig beeld hebben kunnen krijgen van het vervolgsucces van onze leerlingen, is duidelijk geworden dat er geen verdere maatregelen nodig zijn. Immers de ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het niveau zoals twee jaar eerder is vastgesteld in het ontwikkelingsperspectiefplan, wordt behaald. 81% (17/21) van de uitstromende leerlingen stroomt uit conform zijn/haar uitstroomprofiel.

Analyse

Het geschetste ontwikkelingsperspectief sluit voor het merendeel van de leerlingen aan bij de uitstroombestemming.