VSO Kentalis Thorbecke

VSO Kentalis Thorbecke is een bijzonder neutrale school voor speciaal onderwijs. Bijzonder neutraal onderwijs houdt in dat wij respect hebben voor verschillen in cultuur, godsdienst, levensbeschouwing en maatschappijvisie. Speciaal wil zeggen, dat wij vanuit een veilige basis specifiek aandacht hebben voor leerlingen met communicatieve problemen. VSO Kentalis Thorbecke is een school voor voortgezet speciaal onderwijs binnen cluster 2. Er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperking. Onderwijs dat gericht is op de totale ontwikkeling van de leerling met speciale aandacht voor de ontwikkeling van taal en communicatie.

Onze missie is 'Samen sterk in communicatie'. Dat betekent dat wij alle mogelijk middelen die we kennen en beheersen inzetten om de leerprestaties van de kinderen met een taalontwikkelingsstoornis op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Daarnaast willen we graag in onze communicatie open en transparant zijn.

Als gevolg van spraak-/taalproblemen is er bij onze leerlingen sprake van een taalachterstand en een onderwijsachterstand. VSO Kentalis Thorbecke biedt aan deze leerlingen onderwijs en vorming, aansluitend bij hun cognitieve mogelijkheden en zoveel mogelijk afgestemd op het onderwijs van de afdeling VMBO KB/BB (beroepsgerichte leerweg) van Thorbecke SG.

Samen met de Thorbecke scholengemeenschap (SG) biedt Kentalis Enkschool een VSO-afdeling. De VSO Kentalis Thorbecke conformeert zich aan de schoolvakanties van de Thorbecke scholengemeenschap en het personeel kan meedoen met de studiedagen van Kentalis en volgt ook de ontwikkeling/scholing van Thorbecke SG.

School-in-school

VSO Kentalis Thorbecke biedt door middel van een school-in-schoolconstructie, een intensief arrangement aan. Het intensieve arrangement  is een onderdeel van Kentalis “de Enkschool” en een doorstroomvoorziening voor maximaal 2 jaar. Deze leerlingen worden ingeschreven bij de administratie van Kentalis Enkschool. Deze onderwijsfaciliteit is gelokaliseerd binnen de reguliere VMBO school Thorbecke Scholengemeenschap (SG). Sinds schooljaar 2013-2014 wordt deze faciliteit geboden in Zwolle. Voorheen moesten leerlingen met een intensief arrangement naar VSO-locaties in Groningen, Arnhem of Enschede. In het schooljaar 2016-2017 hebben wij vol trots de eerste leerlingen binnen deze voorziening met een diploma van school zien gaan.

Doof/slechthorend

VSO Kentalis Thorbecke kan binnen de intensieve setting van het VSO wel leerlingen opvangen die slechthorend zijn, maar geen leerlingen die afhankelijk zijn van gebarentaal. Wij kunnen namelijk veel bieden, zoals herhaalde uitleg, visuele ondersteuning, gebruik apparatuur, logopedie en ondersteunende gebaren, maar we kunnen in deze setting geen situatie creëren waarin de leerlingen een NGT-omgeving hebben. Niet alle leerlingen met TOS en/of leerlingen die slechthorend zijn, passen qua onderwijsbehoefte binnen een setting als het Thorbecke SG. Leerlingen kunnen 2 jaar lang binnen een intensief arrangement onderwijs volgen op Thorbecke SG. Na twee jaar stromen leerlingen door met een medium of licht arrangement. Het is van belang hier rekening mee te houden bij de aanmelding. In de schoolgids van VSO Kentalis Thorbecke vindt u de paragraaf Toelatingscriteria  waarin wij  een stroomschema hebben opgenomen, waarin u in korte stappen kunt zien in welke situatie u uw kind wel of niet kunt aanmelden voor het VSO Kentalis Thorbecke.

Mediumvoorziening

Kentalis en Thorbecke werken samen in een zogenaamde medium-voorziening. Een medium-voorziening houdt in dat er voortdurend Kentalismedewerkers aanwezig zijn binnen de school. Docenten, leerlingen en eventueel ouders krijgen ondersteuning waar nodig. Een belangrijk voordeel van een medium-voorziening is dat de reguliere docenten (van Thorbecke) die werken met TOS- en SH-leerlingen hierin scholing en coaching aangeboden krijgen. De (extra) ondersteuning van Kentalis binnen de medium-voorziening vindt zo veel mogelijk plaats in de klas. Kentalis Thorbecke biedt dit aan in het medium en licht arrangement voor de doelgroep TOS en SH vanaf 12 jaar (VSO) in Zwolle. Dit wordt vormgegeven door Kentalismedewerkers. Dit zijn ervaren leerkrachten of logopedisten met een speciale opleiding.
Daarnaast begeleiden wij een grote groep leerlingen binnen dezelfde setting op het niveau van praktijkonderwijs.

Leerlingen in het medium en lichte arrangement van de onderwijsfaciliteit vallen onder de verantwoordelijkheid van Kentalis Thorbecke en staan ingeschreven als leerling van Thorbecke SG. Alle arrangementen van Kentalis werken nauw samen met Thorbecke SG. Onze missie is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij regulier onderwijs zonder daarbij het cluster 2 specifieke van onze onderwijsfaciliteit uit het oog te verliezen: "regulier waar het kan, speciaal waar het moet".

Contact

Bezoekersadres
VSO Kentalis Thorbecke 
P/a Russenweg 3                            
8041 AL Zwolle                                 
T 038 426 28 00

Postbus 30061
8003 CB  Zwolle 

Administratie 
VSO Kentalis Thorbecke
Jan Buschstraat 6
8022 DZ Zwolle
T 038 455 44 00 
E info-enkschool@kentalis.nl