Kentalis bereidt de verkoop voor van het hoofdgebouw en een deel van het terrein

Ambitie voor toekomstige invulling van hoofdgebouw en terrein

Kentalis is bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van het hoofdgebouw en een deel van haar terrein in Sint-Michielsgestel. Deze delen krijgen nieuwe functies, zoals wonen. Afgelopen halfjaar hebben Kentalis en de gemeente samengewerkt aan een ambitiedocument. Daarin worden heldere kaders gesteld voor de toekomstige invulling. Het ambitiedocument is tot stand gekomen in goed overleg met de gemeente en andere belanghebbende partijen, zoals het waterschap en de wooncorporaties, en in dialoog met de omgeving. Iedereen is het erover eens dat de toekomstige ontwikkeling ruimtelijk en programmatisch toegevoegde waarde moet bieden aan de gemeente in het algemeen en de omgeving in het bijzonder.

Kentalis hoofdgebouw

De afspraken en uitgangspunten uit het ambitiedocument worden uitgewerkt in een ontwikkelstudie. Deze wordt rond de zomer afgerond. Daarna kan de aanbestedingsprocedure voor de verkoop van het hoofdgebouw en het terrein starten. 

Stevige kaders

‘Kentalis is onlosmakelijk verbonden met Sint-Michielsgestel. Dat was zo in het verleden en zal zo blijven in de toekomst’, zegt Oscar Dekker, voorzitter van de raad van bestuur van Kentalis. ‘Wij zijn erg blij met de mooie stappen die wij samen met de gemeente en alle betrokkenen kunnen maken om het hoofdgebouw en het terrein nog steviger met Sint-Michielsgestel te verbinden. Als belangrijke bewoners van het terrein zijn wij zelf ook directe belanghebbenden. Het ambitiedocument dat nu voorligt, geeft stevige kaders om onze cliënten en leerlingen een mooie, beschermde omgeving te blijven bieden en tegelijkertijd de kwaliteit van het terrein te verhogen voor ons én voor Sint-Michielsgestel.’

Integrale kwaliteit

Het college is positief over het ambitiedocument en heeft daarnaast een aantal aandachtspunten meegegeven. Deze worden in mei besproken in de gemeenteraad. Wethouder Ed Mathijssen (ruimtelijke ontwikkeling) ziet veel kansen op ruimtelijk gebied: “Ontwikkelingen aan de oost- en westflank van het gebied geven een unieke kans om de twee dorpshelften met elkaar te verbinden. En ook binnen het gebied moet er voldoende samenhang zijn, om tot een integrale kwaliteit te komen.” Ook over onderwerpen als duurzaamheid, bereikbaarheid en openbaar gebied wordt een aantal punten extra benadrukt. “We vragen ook nadrukkelijk aandacht voor voldoende goedkope koop- en huurwoningen. Deze en andere afspraken willen we graag vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst,” vult wethouder Lianne van der Aa (volkshuisvesting) aan. 

Aandacht voor cultuurhistorie en landschap

Het ambitiedocument is een uitnodiging voor marktpartijen om met passende voorstellen te komen voor de (gefaseerde) ontwikkeling. Uitgangspunten daarbij zijn behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke/ecologische waarden van het hoofdgebouw en het terrein en ruimte voor een onderscheidend groen woonmilieu op dorpse schaal. De kaders in het document gaan over het historische hoofdgebouw, de ontwikkelgebieden bij het Dommeldal en aan de kant van De Bleeke, het Dommeldal zelf, het compacte Kentalis-terrein en de bufferzones daaromheen. 

Transformatie hoofdgebouw

Het hoofdgebouw vormt een belangrijke drager van de toekomstige plannen. Gedacht wordt aan woonvormen voor bijzondere doelgroepen, mogelijk aangevuld met kleinschalige activiteiten als een klein hotel, een ontmoetingsplek of werkplekken. De functies stralen een bepaalde rust uit. Behoud van het monumentale karakter is uitgangspunt.

Aantrekkelijk dorps woonmilieu met groene kwaliteiten

Bij het borgen en activeren van de kwaliteiten van het terrein wordt gedacht aan een optimale mix van wonen, zorg, natuur en landschap en het creëren van een toegankelijke, parkachtige omgeving. Het woonmilieu moet inspelen op de landschappelijke kwaliteiten van aan de ene kant het cultuurlandschap bij De Bleeke en aan de andere kant het Dommeldal met zijn groen-blauwe kwaliteit. De te bouwen woningen moeten ook inspelen op de vraag naar goedkope woningen voor jong en oud en bijzondere doelgroepen. Tenminste 20% van de woningen dient gerealiseerd te worden in de sociale huur en tenminste 20% in de goedkope koop. De functies van het Dommeldal op het gebied van water en ecologie worden geborgd waarbij er wel ruimte kan zijn voor kleinschalig recreatief gebruik, zoals wandel- en fietspaden of een tuintje. 

Compact Kentalis-terrein

Ook voor de delen van het terrein waar Kentalis gevestigd blijft, zijn duidelijke uitgangspunten vastgelegd. Dit ‘compacte Kentalis-terrein’ wordt een zelfstandig gebied met ruimtelijke buffers; een mooie, beschermde omgeving voor de cliënten die bij Kentalis wonen, voor onderwijs en voor dagbesteding. Kentalis krijgt een nieuwe, eigen entreezone aan de Theerestraat.

Klik hier voor het ambitiedocument

De reactie van de gemeente en daarbij behorende stukken vindt u onder punt 11 op de agenda van raadsvergadering die plaatsvindt op donderdag 20 mei om 20:00 uur. Bekijk de agenda

Vragen

Heeft u vragen over de transitie van het hoofdgebouw of een gedeelte van het terrein? Stuur een mail naar communicatie@kentalis.nl