Nieuws

Kind met gehoorverlies

Sinds kort kent Groningen een nieuw gezinshuis: 'Toe Maar.' Dit gezinshuis is bedoeld voor kinderen die slechthorend of doof zijn en voor kinderen die om een andere reden baat hebben bij het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal.

Horen

De drie brancheorganisaties in de auditief/communicatieve sector; Siméa (onderwijs), SIAC (zorg) en FENAC (audiologische centra), brengen hun activiteiten onder in een federatief verband. Op woensdag 18 april hebben zij dit gezamenlijk besloten. De federatie draagt de naam ‘Partners in Verstaan’.

Speciaal onderwijs

Zoals ieder jaar organiseren we in verschillende plaatsen in het land weer informatieve bijeenkomsten voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo scholen. Tijdens deze bijeenkomsten delen we informatie over onderwijs en zorg aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en kinderen die doof of slechthorend zijn. 

TestWijzer

Een overzicht van diagnostisch instrumentarium voor spraak-taalonderzoek bij kinderen in de leeftijd van een half jaar tot 15 jaar en 11 maanden.

Onderwijs krijgt een 8.1

We werken hard aan de kwaliteit van ons onderwijs en onze zorgverlening.

Gebarentaal

Deze oproep komt van professor Onno Crasborn, hoogleraar Nederlandse gebarentaal aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volgens hem kan iedereen er wat aan hebben, dus niet alleen doven en slecht-horenden. Dr. Crasborn is per 1 december 2017 benoemd tot hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Faculteit der Letteren.

TOSfabriek

Er gebeurt iets buitengewoons bij Kentalis. Sinds een jaar duiken er op allerlei plekken medewerkers op met een bijzondere functie en missie. Je kunt ze tegenkomen op studiedagen en congressen, bij psycho-educatieavonden voor ouders, op scholen en behandellocaties, in kenniscafés, in de wandelgangen en natuurlijk op sociale media.

Kinderen lezen boek

Leerlingen van Kentalis Doetinchem kunnen op school boeken lenen. Dat lijkt niet zo bijzonder, maar in het kader van het project Bibliotheek Op School kunnen de kinderen niet alleen op school boeken lenen, maar met hetzelfde bibliotheekpasje ook in de bibliotheek bij hen in de buurt. En de leerlingen verzorgen zelf als bibliothecaris de uitleen van de kinderboeken op school.

Leerlingen organiseren cultuurfestival

Van 24 tot met 26 april is het jaarlijkse cultuurfestival op de Kentalis Dr. J. de Graafschool in Groningen, de school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking uit heel Noord-Nederland.

Sociaal-emotionele ontwikkeling kind met TOS

Als je kind een TOS heeft, merk je dat ook op sociaal-emotioneel gebied. Hoe komt dat?

Nederlandse Gebarentaal

Kennis en kunde over onderwijs en de ondersteuning in het regulier onderwijs aan dove en slechthorende kinderen worden gebundeld in een gezamenlijk expertisecentrum. De besturen van de vier instellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid zetten dit jaar de eerste stap naar het realiseren van zo’n expertisecentrum.

Leerling Huizingschool

Voor slechthorende of dove kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kan er een drempel zijn als ze naar een sportvereniging willen bij hen in de buurt. Sportdocenten René Keupink en Bennie Nordkamp van Prof. Huizingschool hebben een bijzondere aanpak. Zij helpen hun leerlingen om over deze drempel heen te stappen.

Slechthorend & doof

Van de totale Nederlandse bevolking is naar schatting 10% laaggeletterd. Zij kunnen niet goed genoeg lezen om zichzelf voldoende te redden in de maatschappij. Het is bekend dat dove kinderen en jongeren vaak moeite hebben met lezen. Maar hoe zit dat met dove volwassenen?