Dr. Loes Wauters benoemd tot bijzonder hoogleraar

Foto: Loes Wauters. Loes draagt een grijs jasje, heeft donker haar en een bril.


Met ingang van 1 april jl. is dr. Loes Wauters benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Hiermee volgt zij Harry Knoors op, die de leerstoel ‘Opvoeding van en onderwijs aan slechthorende en dove kinderen en jongeren’ van 2003 tot medio 2022 bekleedde. Kentalis ondersteunt de onderzoeksprogramma’s die gekoppeld zijn aan de leerstoel.

Loes vertelt meer over deze unieke leerstoel en haar doelen. En niet onbelangrijk: wat betekent de leerstoel voor het onderwijs en de zorg aan slechthorende en dove kinderen en jongeren?

Kun je in grote lijnen meer vertellen over de inrichting van deze leerstoel?

‘’Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen en jongeren, plus factoren die deze ontwikkeling beïnvloeden. Met name op factoren die het ‘leren’ beïnvloeden en de voorwaarden om tot leren te komen. In het onderzoek hebben we nadrukkelijk aandacht voor de rol van de omgeving van het kind of de jongere; denk daarbij aan de thuisomgeving en kwaliteit van instructie. Ook richt het onderzoek zich op de rol van cognitie en taal bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van schoolse vaardigheden.’’

Zet jij het werk van Harry Knoors voort? Of richt jij je op andere thema’s?

‘’Natuurlijk is de leerstoel deels een voortzetting van het werk van Harry. Mooi en belangrijk werk, waar we binnen de huidige leerstoel op voortborduren. Tegelijkertijd ben ik een ander persoon dan Harry en leg ik wat andere accenten in het onderzoek. Mijn expertise ligt voor een groot deel op schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Dat krijgt dan ook veel aandacht binnen de leerstoel. Wel zijn andere domeinen, zoals de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling, ook van belang voor het schoolse leren. Daarom wordt het samenspel tussen al deze domeinen meegenomen in het onderzoek binnen de leerstoel’’.

Wat is jouw doel in deze leerstoel; wat wil je over drie jaar bereikt hebben?

‘’Mijn missie is om met het onderzoek meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen en jongeren. Want daarmee kunnen we onze zorg en onderwijs naar een hoger plan tillen. Over drie jaar hoop ik dat de onderzoeken niet alleen binnen de leerstoel een stevige basis bieden en zijn opgenomen in het programma van het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit, maar juist ook binnen de Kentalis Academie. En daarmee in de zorg en het onderwijs van Kentalis. Thema’s die van belang zijn voor slechthorende en dove kinderen en jongeren zijn inclusief onderwijs en een inclusieve maatschappij. Wat dat precies inhoudt, is juist deel van de vraag! In de komende jaren denk ik graag samen met professionals uit onderwijs en zorg, ouders en ervaringsdeskundigen na over wat we daar precies onder verstaan en welke onderzoeksvragen we met betrekking tot dit thema willen beantwoorden.’’ 

Hoe zorgen we ervoor dat onderzoek en resultaat is verbonden met de zorg en het onderwijs?

‘’Vanuit de Kentalis Academie en binnen de leerstoel stellen we zoveel mogelijk samen met zorg en onderwijs de onderzoeksthema’s vast. Ik vind het belangrijk om steeds te bekijken wat de kinderen en jongeren nodig hebben. En vervolgens goed te bekijken hoe we de onderzoeksresultaten kunnen gaan inzetten in zorg en onderwijs. Dat doen we vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de collega’s binnen de kerngroep onderwijs, de zorgprogrammering en de ontwikkelgroep.’’

Wat zijn de voordelen van de samenwerking tussen Kentalis en Radboud?

‘’Door onze samenwerking bundelen we kennis en expertise. Ik zie parallellen met een samenwerking tussen het regulier en speciaal onderwijs. Bij Kentalis hebben we veel kennis van onze doelgroepen, die we inbrengen in het wetenschappelijk onderzoek. De Radboud Universiteit onderzoekt een bredere doelgroep en deelt de opgedane nieuwe kennis weer met ons in gezamenlijk onderzoek. Daardoor kan Kentalis de zorg en het onderwijs voor de doelgroep in de dagelijkse praktijk weer verbeteren. De samenwerking houdt ons scherp. Los daarvan kunnen we, door onze bijdrage aan het onderwijs aan de universiteit, studenten enthousiasmeren voor de slechthorende en dove doelgroep. Kortom: onze samenwerking is echt van toegevoegde waarde!’’

Welk lopend onderzoek zou je kort willen toelichten?

‘’Een heel mooi onderzoek waarbij ik betrokken ben binnen de Academie is bijvoorbeeld het project ‘Hello20’. In dit longitudinale* onderzoek volgen we dove en slechthorende kinderen van 0 tot 20 jaar. Dit onderzoek doen we niet alleen, maar pakken we op binnen Deelkracht**. Dat we dit met alle Deelkracht-partners gezamenlijk oppakken is hierbij van onschatbare waarde. Alleen door de krachten te bundelen in dit project krijgen we inzicht in de ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen op verschillende ontwikkelingsdomeinen (sociaal emotioneel, taal, cognitie, schoolse vaardigheden) en op de factoren die de ontwikkeling beïnvloeden. Op basis van gesprekken met ouders en professionals en natuurlijk eerdere onderzoeken, hebben we bepaald welke ontwikkelingsaspecten en factoren we allemaal gaan onderzoeken. Hoe meer we daarover weten, hoe beter we de zorg en het onderwijs daarop kunnen inrichten en hoe beter we ouders kunnen informeren. Aan ’Hello20’ worden in de komende jaren ook verschillende promotieonderzoeken binnen de leerstoel gekoppeld.’’

Tot slot

‘’Ik vind het niet alleen een eer, maar ook een prachtige kans om de leerstoel te mogen bekleden. Ik kijk er naar uit om alle kennis die we bij Kentalis en de Radboud Universiteit in huis hebben bij elkaar te brengen, want dat komt alleen maar ten goede aan dove en slechthorende kinderen en jongeren.’’

Over Loes Wauters

Loes Wauters is orthopedagoog en onderwijskundige en werkt als programmaleider doof/slechthorend bij de Kentalis Academie. Ook is zij verbonden aan het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit en is zij voorzitter van het landelijk expertisenetwerk Sprong Vooruit, gericht op onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen.  

Noot:
* Bij longitudinaal onderzoek worden dezelfde proefpersonen herhaaldelijk onderzocht om te bepalen of er na verloop van tijd veranderingen zijn opgetreden.

** Onder de naam Deelkracht werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan projecten voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een zintuiglijke beperking.