Voorgenomen verkoop van Kentalis-terrein aan de Castiliëlaan in Eindhoven

Foto van het terrein

Het Kentalis-terrein aan de Castiliëlaan in Eindhoven gaat veranderen. Het terrein als geheel is te groot en daarmee te duur geworden om in de huidige vorm te behouden. Daarom zijn er plannen om een deel van het terrein te verkopen. Met de verkoop zorgen we ervoor dat huisvestingskosten geen onevenredig beslag leggen op de zorg voor onze cliënten en patiënten.

Voorgenomen verkoop

Hoe groot en welk deel precies verkocht zal worden, is nog niet bekend. Dat hangt af van de toekomstige huisvesting van de extramurale behandellocaties en het Audiologisch Centrum die nu aan de Castiliëlaan gevestigd zijn. Daarvoor worden momenteel verschillende scenario’s uitgewerkt.

Om een verkoop in de toekomst voor te bereiden, werkt Kentalis op dit moment samen met de gemeente Eindhoven aan het vaststellen van de randvoorwaarden voor de invulling en inrichting van het terrein. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor wensen, suggesties en opmerkingen van belanghebbenden, zoals medewerkers, omwonenden en andere betrokken partijen.

Participatieverslag omgevingsdialoog

Op 16 mei 2024 heeft een eerste omgevingsdialoog plaatsgevonden. Deze omgevingsdialoog stond in het teken van het ophalen van ideeën, suggesties, wensen en behoeften voor de toekomstige inrichting en het gebruik van het gebied. In dit participatieverslag is te lezen welke input er is opgehaald.

Vervolg

De opgehaalde ideeën, wensen en behoeften worden zoveel mogelijk verwerkt in het gebiedskader: de randvoorwaarden voor de invulling en inrichting van het terrein. Het is de bedoeling dat hier na de zomer een concept van ligt, dat in een tweede omgevingsdialoog wordt besproken. Het gebiedskader zal vervolgens door de gemeente definitief worden vastgesteld. Het definitieve gebiedskader dient vervolgens als basis voor de verkoopprocedure en de herontwikkeling van het terrein.