Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

Het onderwijsprogramma is gebaseerd op ‘De kerndoelen voor speciaal onderwijs’. De lesstof is grotendeels vergelijkbaar met die van het regulier onderwijs. Alle vakken die wettelijk verplicht zijn worden gegeven. Daarnaast staat ook Nederlandse Gebarentaal (NGT) als vak op het rooster. In alle klassen hangen digiborden met de bijbehorende software en wij maken gebruik van visuele ondersteuning.

Ten aanzien van ‘hulp vragen’ constateren wij dat het nodig is vaste afspraken en strategieën te hanteren en aan te leren. Dove en slechthorende leerlingen zijn vaak gewend om, zowel in de thuissituatie als op school, ongevraagd hulp te krijgen. Daarom leren we onze leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht en in te schatten wanneer (en aan wie en hoe) zij hulp moeten vragen. Op deze manier leren de leerlingen dat zij ook zelf problemen kunnen oplossen en niet altijd afhankelijk zijn van de leerkracht of een andere volwassene.

Programmaonderdelen

In de onderbouw (groep A-1-2) wordt thematisch gewerkt. Voor het taalonderwijs aan onze kleuters wordt gebruikgemaakt van de methode Schatkist.

In de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het Fonemisch Bewustzijn. Via deze methodiek leren de leerlingen vaardigheden ontwikkelen die belangrijk zijn voor het leren lezen en spellen.

In de bovenbouw worden reguliere onderwijsmethodes gebruikt. De leerstof wordt soms verspreid over meerdere leerjaren.  

School op Seef

Voor het verkeersonderwijs werkt onze school volgens de uitgangspunten van SCHOOL op SEEF. Dit betekent onder andere dat er jaarlijks in alle groepen zowel theoretische als praktische verkeerslessen worden gegeven, dat er aandacht is voor een veilige schoolomgeving en communicatie met de ouders. Voor de invulling van onze SCHOOL op SEEF aanpak wordt verwezen naar ons 'Schoolactieplan Verkeer". 

Motorische ontwikkeling

De motorische ontwikkeling en het samenspelen gebeurt onder leiding van een vakleerkracht bewegingsonderwijs (groep A tot en met 8). En daarnaast hebben de leerlingen van leerjaar 4 zwemonderwijs.

Creatieve ontwikkeling

De creatieve ontwikkeling van onze leerlingen vinden we ook van belang. Daarom wordt in elke groep handvaardigheid en tekenen gegeven. Een vakleerkracht geeft drama in groep 5 tot en met 8.

Activiteiten

In de loop van het schooljaar vindt er een aantal vaste activiteiten plaats:

  • Schaatsen met vrijwilligers van de Zoetermeerse ijshockeyclub
  • Schoolreis of schoolkamp
  • Sportdag Koningsspelen
  • Natuur Milieu Educatie (NME) excursies. In verschillende leerjaren leren de kinderen kaas maken, de natuur te verkennen en gaan ze op bezoek bij de kinderboerderij
  • Leesvertelwedstrijd (groep 7-8).
  • Eén keer per jaar een project met de hele school.
  • Excursies passend bij de lessen oriëntatie op tijd of ruimte
  • Eén keer per schoolperiode een werkweek
  • Ook zijn er feesten en vieringen voor de hele school. Kerstmis, Pasen en het Sinterklaasfeest zijn daar voorbeelden van. Voor de data verwijzen we u graag naar de jaarkalender.  

Traktaties

Verjaardagen van de leerlingen worden in de groepen uitgebreid gevierd. Omdat snoepen tandbederf veroorzaakt, raden wij het meegeven van snoep aan de leerlingen af. Op verjaardagen kan een traktatie echter de feestvreugde verhogen en mogen de leerlingen gerust uitdelen aan hun groepsgenoten. Natuurlijk kan er dan ook fruit uitgedeeld worden. Wij vragen u dringend de traktaties niet te overdrijven en vooraf te overleggen met de leerkracht van uw kind.

Stage (VSO)

Niet van toepassing.