Privacy statement

Bij Kentalis respecteren wij jouw privacy. In onze relatie met jou werken we vanuit wederzijds vertrouwen. Daarom stellen wij alles in het werk om dit vertrouwen waar te maken en jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Met dit Privacy Statement maken we duidelijk welke informatie wij verzamelen om je goed te kunnen informeren én te voorzien van goede zorg en onderwijs. Hoe wij jouw persoonlijke gegevens beschermen en wat jouw rechten zijn, lees je allemaal in dit statement.

Waarom vragen wij jouw gegevens?

Kentalis verleent zorg, geeft onderwijs en voert wetenschappelijk onderzoek uit. De gegevens die wij van jou verzamelen hebben enkel en alleen tot doel om jou of jouw kind goede zorg en goed onderwijs te kunnen geven of als input voor wetenschappelijk onderzoek.

De gegevens die je op deze website achterlaat, bijvoorbeeld in het contactformulier, gebruiken we alleen om je te informeren over Kentalis of om antwoord te geven op jouw vraag.

Hoe beschermen wij jouw privacy?

Kentalis houdt zich aan de privacywetten en -regels. Onze medewerkers zijn gebonden aan externe- en interne gedragsregels en werken conform de in ons vakgebied verplichte en gebruikelijke kwaliteitswaarborgen. Daarnaast beveiligen we de gegevens die wij van jou hebben. Dat geldt ook voor de organisaties waarmee wij samenwerken die daarbij gebruik maken van jouw persoonsgegevens. Met hen maken wij duidelijke afspraken over een goede beveiliging.

De gegevens die wij van jou verzamelen hebben wij nodig om jou goede zorg en goed onderwijs te kunnen bieden. Niet meer en niet minder. De meeste gegevens over jou of jouw kind mogen we gebruiken en vastleggen omdat we zorg en onderwijs aan jou of jouw kind verlenen. Voor het gebruiken van sommige gegevens vragen we altijd jouw toestemming. Dat is bijvoorbeeld het geval bij beeld- en geluidsmateriaal en als we jouw gegevens willen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Welke informatie wij vastleggen, wat we daarmee doen en hoe lang we deze informatie bewaren, hebben wij voor je vastgelegd in het verwerkingenregister.

Meer informatie over privacy

Heb je vragen over de manier waarop wij voor jouw privacy zorgen of wil je meer lezen over dit onderwerp? Neem contact met ons op via:

Koninklijke Kentalis
Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 7
5270 BA Sint-Michielsgestel

E-mail: privacy@kentalis.nl

Meer informatie over privacy

Hoe gaat Kentalis om met jouw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens conform de vereisten die de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ daaraan stelt. Hier vind je meer informatie over hoe wij dit doen.

Welke persoonsgegevens leggen we vast?

De gegevens die wij van jou verzamelen hebben wij nodig om je goed van dienst te kunnen zijn qua zorg en onderwijs. Niet meer en niet minder.

We mogen deze gegevens vastleggen op basis van de zorg en onderwijs die wij aan jou of jouw kind verlenen. In alle andere gevallen vragen wij jouw schriftelijke toestemming. Bij het aangaan van onze dienstverlening vragen wij om een aantal standaard persoonsgegevens. Dit zijn logische zaken zoals jouw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer of BSN. Verder worden meer specifiek persoonsgegevens vastgelegd gerelateerd aan zorg of onderwijs die jij of jouw kind ontvangt.

Veilig versturen van privacygevoelige informatie

Kentalis gebruikt Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor garanderen wij dat wij deze gevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen, en dat niemand anders dan de ontvanger de inhoud van de e-mail kan lezen. 

Goede zorg

Kentalis biedt behandeling bij een taalontwikkelingsstoornis, bij slechthorendheid, doofheid en doofblindheid, in een aantal gevallen met bijkomende andere stoornissen zoals een verstandelijke beperking. Bij het verlenen van onze zorgdiensten houden wij ons aan de privacyregels die voor ons gelden. Dit zijn onder andere de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Besluit elektronische gegevensverwerking in de zorg (Begz), het Besluit en Regeling gebruik Burger Service Nummer in de zorg en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo). Kentalis heeft deze wetten vertaald naar algemene voorwaarden die de rechten en plichten van cliënten én zorgaanbieder waarborgen.

Goed onderwijs

Kentalis biedt onderwijs aan kinderen en jongeren met een taalontwikkelstoornis, slechthorendheid, doofheid of doofblindheid, in een aantal gevallen met bijkomende andere stoornissen zoals een verstandelijke beperking. In Nederland geldt het Privacy Convenant voor het onderwijs. Het doel van dit convenant is de privacy van alle leerlingen in Nederland goed te beschermen. Alle scholen moeten zich houden aan de gemaakte afspraken. Verder sluiten ook toeleveranciers voor het onderwijs zich aan bij het convenant. Ook zij moeten ook voldoen aan de gemaakte afspraken. Denk hierbij aan makers van software- en Apps.

Kentalis houdt zich aan de afspraken van het Privacy Convenant. Daarnaast werkt Kentalis met toeleveranciers die zich bij het Privacy Convenant hebben aangesloten. Of maakt met niet-aangesloten leveranciers vergelijkbare afspraken, zodat de privacy van de leerlingen goed is geregeld.

Wetenschappelijk Onderzoek

Kentalis voert wetenschappelijk onderzoek uit. Het doel hiervan is om te leren over onze doelgroepen. Want hoe meer we daarover weten hoe beter onze zorg en onderwijs .

Bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek worden gegevens van jou of jouw kind gebruikt. Bijvoorbeeld welke behandelingen je hebt gehad en wat de resultaten waren van uitgevoerde tests en metingen. Kentalis vraagt altijd jouw toestemming om gegevens van jou of jouw kind te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Als je geen toestemming geeft worden jouw gegevens niet gebruikt. Een uitzondering hierop zijn volledig geanonnimiseerde gegevens. Deze gegevens mogen we gebruiken zonder jouw toestemming, omdat de gegevens in dit geval niet naar jou of naar jouw kind te herleiden zijn.

Wij hanteren de Gedragscode Gezondheidsonderzoek van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (Federa) als uitgangspunt voor de onderzoeken die we uitvoeren. In deze code zijn gedragsregels vastgelegd die als doel hebben de privacy te beschermen van de personen waarvan gegevens worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek.

Beveiligen van gegevens

De privacywetgeving verplicht Kentalis de persoonsgegevens die wij (laten) verwerken te beveiligen. Conform de wettelijke verplichting neemt Kentalis hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen die een op het risico afgestemd beschermingsniveau waarborgen. Kentalis hanteert hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid.

Beeld- en geluidmateriaal

Het komt geregeld voor dat we beeld- en geluidsopnames maken van onze cliënten. We doen dit omdat beeld- en geluidmateriaal kan helpen bij een succesvolle behandeling. Voor het maken van deze beeld- en geluidopnames hoeven we niet om toestemming te vragen omdat deze deel uit maken van de behandeling. Wel informeren we onze cliënten als we in het kader van de behandeling gebruik willen maken van beeld- en geluidmateriaal.

Als we beeld- of geluidopnames willen gebruiken voor onderwijs- of kwaliteitsdoeleinden, of voor publicatie op onze website, een nieuwsbrief of elk ander medium, vragen wij vooraf apart om toestemming. Jij beslist zelf of je dit wilt en kunt jouw toestemming altijd weer intrekken.

Online hulpverlening

Kentalis biedt steeds meer zorg ook digitaal aan, omdat dit in een aantal situaties betere en efficiëntere zorg oplevert. Juist bij het toepassen van deze online zorg moeten we goed letten op de veiligheid en de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Dat regelen we deels door de goede ICT-toepassingen te gebruiken. Ons eigen gedrag is echter de belangrijkste garantie voor veiligheid. Wij bieden de cliënt, ouders en de professionals van Kentalis een richtlijn waar zij zich aan moeten houden bij het toepassen van Online Hulpverlening.

Gegevens verzamelen bij of verstrekken aan derden

Soms is het nodig dat Kentalis voor de zorg en onderwijs van jou of jouw kind gegevens verzamelt bij of verstrekt aan specifieke partijen die samen met ons werken zoals de huisarts, logopedist of psycholoog. Hiervoor vragen we vooraf jouw toestemming. Kentalis en de samenwerkende partijen zijn en blijven verantwoordelijk voor de verwerking van deze (bijzondere) persoonsgegevens en samen zorgen wij ervoor dat jouw privacy gewaarborgd is.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Kentalis werkt samen met jou aan jouw persoonlijk welbevinden. Gegevens over jouw gezondheid zijn per definitie bijzondere persoonsgegevens; hieronder vallen zowel fysieke als mentale gezondheidsgegevens. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan medewerkers die direct betrokken zijn bij het geven van zorg of onderwijs aan jou of jouw kind. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Verwerkingenregister

Welke informatie we van jou vastleggen, wat we daarmee doen, wie er toegang heeft en hoe lang we deze informatie bewaren hebben wij voor je vastgelegd in het verwerkingenregister.

Inzage, correctie en overdracht van jouw gegevens

Je hebt het recht om na te vragen welke persoonsgegevens Kentalis van jou verwerkt. Deze inzage in jouw gegevens kan zowel schriftelijk als digitaal plaatsvinden. Een verzoek tot (elektronische) inzage in jouw gegevens kun je richten aan de Functionaris Gegevensbescherming, waarvan de contactgegevens hieronder staan vermeld. Op zo’n verzoek reageren wij binnen één maand; dit is de wettelijke reactietermijn. Indien er onjuistheden voorkomen in de bij ons bekende gegevens, kunnen deze op verzoek zonder kosten worden gecorrigeerd of volledig worden verwijderd. Tijdens deze periode is het mogelijk om op jouw verzoek de verwerking van jouw gegevens tijdelijk te beperken. Zo wordt voorkomen dat we fouten maken, doordat Kentalis tijdens deze periode blijft doorwerken met onjuiste persoonsgegevens.

Verder heb je het recht om jouw gegevens -zoals deze met jouw toestemming of conform overeenkomst- in onze administratie zijn opgenomen- op te vragen en over te dragen aan een andere instelling die jouw persoonsgegevens gaat verwerken. Hierbij gaat het om jouw persoonsgegevens die digitaal door ons zijn verwerkt. Op jouw verzoek zenden wij deze gegevens door naar een instelling die jouw gegevens nodig heeft voor een (vervolg)behandeling of onderwijs. 

Bezwaar

Je hebt  altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens. Kentalis stopt dan direct met de verwerking van jouw persoonsgegevens tenzij er sprake is van het in gevaar komen van jouw gezondheid of persoonlijk welbevinden.

Klachten

Heb je een klacht over hoe Kentalis om gaat met jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming op via het klachtenformulier. De Functionaris Gegevensbescherming van Kentalis neemt jouw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling.

Soms lukt het niet om samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Je kunt dan een beroep doen op de onafhankelijke Klachtencommissie Zorg of Klachtencommissie Onderwijs. De klachtencommissie onderzoekt de klacht uiterst zorgvuldig, bijvoorbeeld door gesprekken te voeren. Vervolgens doet de klachtencommissie uitspraak over de gegrondheid van de klacht en geeft de commissie advies aan de bestuurder van Kentalis over eventuele maatregelen.

Als je niet tevreden bent met de afhandeling van jouw klacht door Kentalis en de klachtencommissie dan kunt je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens of de  Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

Vragen en contact over hoe Kentalis om gaat met jouw privacy?

Heb je vragen over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy? Neem dan contact met ons op via:

Koninklijke Kentalis
Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 7
5270 BA Sint-Michielsgestel

E-mail: privacy@kentalis.nl