Gedegen kaders voor Kentalis-terrein

Kentalis en de gemeente Sint-Michielsgestel zetten komende periode een belangrijke stap in de transformatie van het Kentalis-terrein. In samenspraak met vele belanghebbenden heeft Kentalis de ruimtelijke en programmatische kaders voor de te verkopen delen van het terrein verder uitgewerkt. Deze zijn aangeboden aan de gemeenteraad, die hier in februari zijn zienswijze op geeft. De transformatie biedt een mooie kans om het historische hoofdgebouw en de vrijkomende terreinen te ontwikkelen tot een plek waar het fijn is om te wonen, waar een rijke historie bewaard blijft en waar de groene omgeving gerespecteerd wordt.

Ontwikkelstudie behandelt verdiepende vragen uit het Ambitiedocument

Kentalis wil ook in Sint-Michielsgestel toekomstbestendig zorg en onderwijs blijven bieden aan cliënten, leerlingen en verwanten. De gebouwen en het terrein aan de Theerestraat zijn daarvoor te groot en te duur. Kentalis heeft daarom jaren geleden besloten om delen van het terrein te gaan verkopen en de Kentalis-functies te concentreren op een deel van het terrein. De kaders voor de transformatie zijn vastgelegd in het Ambitiedocument. Dit document heeft nu een vervolg gekregen in de Ontwikkelstudie. 

Kentalis hoofdgebouw

Grote betrokkenheid

“We zijn zeer tevreden met de stappen die de afgelopen tijd zijn genomen”, zegt Oscar Dekker, bestuursvoorzitter van Koninklijke Kentalis. “Er ligt een gedegen en ambitieus plan waarmee we de kwaliteit van het terrein verhogen voor Kentalis, voor nieuwe gebruikers én voor Sint-Michielsgestel. Met het mooie plan dat er ligt kunnen we een duurzame toekomst blijven bieden aan onze cliënten, leerlingen en medewerkers.” Bij het opstellen van de stukken zijn interne en externe belanghebbenden betrokken geweest in diverse dialoogsessies. Met de inbreng van al die verschillende partijen zijn de plannen verrijkt en versterkt. Dekker: “Ik ben blij met alle inbreng die we gedurende dit proces hebben gehad vanuit vertegenwoordigers van cliënten en leerlingen, medezeggenschap, collega’s, omwonenden en anderen. Die grote betrokkenheid zorgt ervoor dat we  goede kaders hebben neergezet en daarmee is straks de ontwikkelaar aan zet.”

Van ambitie naar ontwikkeling

Voor een aantal onderwerpen in het Ambitiedocument is door de gemeenteraad extra aandacht gevraagd. Zoals de wateropgave, het woningbouwprogramma en de kansen voor het hoofdgebouw. Deze verdiepende vragen zijn uitgewerkt in de Ontwikkelstudie. Wethouder Ed Mathijssen: “We zien de kansen voor het maken van een integrale kwaliteitsslag van het gebied door de transformatie. Door de uitwerking van deze onderwerpen is meer samenhang ontstaan. Zo is de invulling van het ontwikkelveld dynamisch Dommeldal gewijzigd, wat de gewenste parkachtige uitstraling en de verbinding tussen de beide dorpshelften ten goede komt.” De gemeenteraad bespreekt op 17 februari de Ontwikkelstudie en zijn zienswijze daarop. 

Herinrichting compact Kentalis-terrein

Los van de verkoop van het hoofdgebouw en de ontwikkelvelden vindt een herinrichting plaats van het terrein waar Kentalis gevestigd blijft. Dit ‘compacte Kentalis-terrein’ wordt een zelfstandig gebied met ruimtelijke buffers. “We verkopen delen van het terrein, maar blijven ook op het terrein met wonen, dagbesteding en onderwijs. We zien een mooie uitdaging om de kwaliteit van ons onderwijs en de kwaliteit van onze zorg een extra impuls te geven”, aldus Sandra Beuving, lid raad van bestuur  Koninklijke Kentalis. 

De Ontwikkelstudie en de bijbehorende documenten zijn hier te vinden: