Toekomstige invulling hoofdgebouw en terrein: ontwikkelstudie

Kentalis is bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van het hoofdgebouw en een deel van haar terrein in Sint-Michielsgestel. Deze delen krijgen nieuwe functies, zoals wonen. Afgelopen halfjaar hebben Kentalis en de gemeente samengewerkt aan een ambitiedocument.

Vervolgbijeenkomst: omgevingsdialoog veranderingen Kentalis-terrein

Op 2 november organiseerde Kentalis een vervolgbijeenkomst op het gesprek van 21 oktober over de veranderingen op het terrein aan de Theerestraat. In deze bijeenkomst werd een terugkoppeling gegeven op de zaken die op 21 oktober werden besproken. 

Hieronder vind je de presentatie van de Omgevingsdialoog zoals die op 2 november werd gepresenteerd. Parallel doorloopt Kentalis ook een ‘intern’ traject gericht op het ophalen van inbreng vanuit interne belanghebbenden. Voor de presentatie en alle beelden geldt dat deze nog onderwerp van gesprek en/of nader studie zijn en dat zij dus een voorlopig karakter hebben. Tot uiterlijk 16 november kun je nog reageren op deze Ontwikkelstudie met een mail aan: communicatie@kentalis.nl.

Bekijk de presentatie via deze link.

Presentatie 2 november 2021 transformatie Kentalis-terrein Sint-Michielsgestel.PNG

Van ambitiedocument naar ontwikkelstudie

In het ambitiedocument zijn heldere kaders gesteld voor de toekomstige invulling. Het ambitiedocument is tot stand gekomen in goed overleg met de gemeente en andere belanghebbende partijen, zoals het waterschap en de wooncorporaties, en in dialoog met de omgeving. Iedereen is het erover eens dat de toekomstige ontwikkeling ruimtelijk en programmatisch toegevoegde waarde moet bieden aan de gemeente in het algemeen en de omgeving in het bijzonder.

Kentalis hoofdgebouw

Stevige kaders

‘Kentalis is onlosmakelijk verbonden met Sint-Michielsgestel. Dat was zo in het verleden en zal zo blijven in de toekomst’, zegt Oscar Dekker, voorzitter van de raad van bestuur van Kentalis. ‘Wij zijn erg blij met de mooie stappen die wij samen met de gemeente en alle betrokkenen kunnen maken om het hoofdgebouw en het terrein nog steviger met Sint-Michielsgestel te verbinden. Als belangrijke bewoners van het terrein zijn wij zelf ook directe belanghebbenden. Het ambitiedocument, geeft stevige kaders om onze cliënten en leerlingen een mooie, beschermde omgeving te blijven bieden en tegelijkertijd de kwaliteit van het terrein te verhogen voor ons én voor Sint-Michielsgestel.’

Inbreng voor ontwikkelstudie

Eind juli zijn vier digitale bijeenkomsten georganiseerd voor ouders, medezeggenschap en medewerkers. Tijdens die bijeenkomsten is inbreng vanuit deelnemers opgehaald voor de ontwikkelstudie. Daarbij werd gekeken naar de verkoop Hoofdgebouw en de twee ontwikkelvelden ten Oosten en Westen op het terrein. Het ging in deze bijeenkomsten niet over de herinrichting van dat deel van het terrein waar Kentalis zorg en onderwijs zal blijven beiden; het compacte Kentalis-terrein. Over dat deel van het terrein worden later dit jaar bijeenkomsten gepland.

Opmerkingen en uitwerkingsvragen

De ontwikkelstudie is een verdere inkleuring van het ambitiedocument. De gemeenteraad heeft ingestemd met het ambitiedocument als kader voor verdere planvorming, maar heeft daarbij wel een aantal opmerkingen en uitwerkingsvragen gesteld. Deze liggen op gebied van: de wateropgave, de inrichting openbaar gebied (wegen, paden, groen, beekdal, maar ook bijvoorbeeld de bufferzone), de opzet van de woningbouwvlekken, het woningbouwprogramma, de kansen voor het hoofdgebouw. In de ontwikkelstudie worden deze punten verder uitgewerkt.

Wat gebeurt er met je inbreng?

De inbreng uit de verschillende bijeenkomsten en de inbreng die wordt gedaan via de mail naar communicatie@kentalis.nl wordt samengevoegd en waar mogelijk meegenomen in de ontwikkelstudie. Kentalis maakt een brede afweging en stemt ook af met omgeving en gemeente. Alle deelnemers aan de gesprekken krijgen een terugkoppeling over de wijze waarop inbreng al dan niet kan worden meegenomen.

Lees het ambitiedocument.

De reactie van de gemeente op het ambitiedocument en de daarbij behorende stukken vind je onder punt 11 op de agenda van raadsvergadering die heeft plaatsgevonden op donderdag 20 mei om 20:00 uur. 

Vragen

Heb je vragen over de transitie van het hoofdgebouw of een gedeelte van het terrein? Of suggesties voor de invulling? Stuur een mail naar communicatie@kentalis.nl.

Je kunt hier het eerdere artikel lezen en de presentatie van januari bekijken.