Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

Het onderwijsprogramma is gebaseerd op ‘de kerndoelen voor speciaal onderwijs voor kinderen met een meervoudige beperking’. De kerndoelen zijn ondergebracht in doorlopende leerlijnen en aangepast aan de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Voor een aantal vakken gebruiken wij, afhankelijk van de mogelijkheden van de leerlingen, onderdelen van onderwijsmethodes die aansluiten bij onze doelgroep. De nadruk van het onderwijsaanbod (SO CMB 3 tot 12 jaar) ligt op communicatie, zelfredzaamheid, aanvankelijk leren en schoolse vaardigheden Vanaf 8 jaar krijgen de leerlingen twee jaar zwemonderwijs vooral gericht op watergewenning vanuit de gemeente.

Er zijn leerlingen die vanwege hun fysieke beperking niet zelf het water in kunnen. Zij mogen alleen meezwemmen als er vanuit huis begeleiding mee gaat.

Indeling groepen SO CMB

De leerlingen op het SO CMB worden zoveel mogelijk ingedeeld in groepen op grond van een profiel. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bij het plaatsen van leerlingen in een groep spelen verschillende factoren een rol. Zo wordt gekeken naar het communicatieniveau en het benodigde communicatie- en taalaanbod, de mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de mate van zelfstandig werken, de bijkomende problematiek (bijvoorbeeld ten aanzien van gedrag, motoriek, visus enzovoort) en de leeftijd.

Groepsprofielen in het SO CMB onderwijs:

1. Profiel doof-CMB

 • De onderwijstaal is NGT waarbij het NGT-niveau individueel bepaald wordt.
 • De leerlingen zijn doof of doof functionerend.
 • De leer- en leefomgeving van de profielgroep maakt deel uit van de dovencultuur.   2. Profiel sh-CMB
 • De onderwijstaal is (afhankelijk van het communicatieniveau) Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG).
 • De leerlingen zijn slechthorend of functioneren als slechthorend.
 • De leerlingen hebben een auditief en/of ernstig spraaktaalprobleem.
 • De leer- en leefomgeving van de profielgroep maakt deel uit van de horende cultuur.

3. Profiel structuur en autisme

 • De onderwijstaal wordt per leerling individueel bepaald, daar waar klassikale instructie mogelijk is wordt als voertaal, afhankelijk van wat leerling nodig heeft, meestal NmG gebruikt.
 • De leerlingen zijn doof, doof functionerend, horend of slechthorend.
 • Bij de leerlingen is veelal sprake van psychiatrische problematiek (Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of AD(H)D), of andere kind kenmerken die maken dat de leerling behoefte heeft aan het geboden klimaat in deze groepen.
 • Er wordt een consequente (dag)structuur gehanteerd waarbij prikkels gereduceerd of gedoseerd worden aangeboden.   4. Profiel doofblind
 • De leerling heeft de onderwijsindicatie doofblind.
 • De onderwijstaal wordt per leerling individueel bepaald.
 • Er is sprake van een combinatie van auditieve- en visusbeperkingen.
 • Voor leerlingen met een cochleair implantaat (CI) wordt in overleg met de ouders en op advies van de logopedist nagegaan welk groepsprofiel het beste aansluit bij de leerling.  

School op Seef

Voor het verkeersonderwijs werkt onze school volgens de uitgangspunten van SCHOOL op SEEF. Dit betekent onder andere dat er jaarlijks in alle groepen zowel theoretische als praktische verkeerslessen worden gegeven, dat er aandacht is voor een veilige schoolomgeving en communicatie met de ouders. Voor de invulling van onze SCHOOL op SEEF aanpak wordt verwezen naar ons 'Schoolactieplan Verkeer".

Motorische ontwikkeling

De motorische ontwikkeling en het samenspelen gebeurt onder leiding van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Activiteiten

In de loop van het schooljaar vindt er een aantal vaste activiteiten plaats:

 • Schaatsen met vrijwilligers van de Zoetermeerse ijshockeyclub
 • Schoolreis of schoolkamp
 • Sportdag Koningsspelen
 • Eén keer per jaar een project met de hele school.
 • Excursies passend bij de lessen oriëntatie op tijd of ruimte
 • Eén keer per schoolperiode een werkweek
 • Ook zijn er feesten en vieringen voor de hele school. Kerstmis, Pasen en het Sinterklaasfeest zijn daar voorbeelden van. Voor de data verwijzen we u graag naar de jaarkalender.  

Traktaties

Verjaardagen van de leerlingen worden in de groepen uitgebreid gevierd. Omdat snoepen tandbederf veroorzaakt, raden wij het meegeven van snoep aan de leerlingen af. Op verjaardagen kan een traktatie echter de feestvreugde verhogen en mogen de leerlingen gerust uitdelen aan hun groepsgenoten. Natuurlijk kan er dan ook fruit uitgedeeld worden. Wij vragen u dringend de traktaties niet te overdrijven en vooraf te overleggen met de leerkracht van uw kind.  

Stage (VSO)

Niet van toepassing.