Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO en in het VSO passende ambities. De Kentalis ambities worden gesteld halverwege de schooltijd (bij CMB na 5e klas) en aan het einde van de schooltijd. Alle in niveaus uitgewerkte ambities zijn te vinden bij het algemene deel van de schoolgids.

In schooljaar 2017-2018 waren de leeropbrengsten van onze school t.a.v. de Kentalis ambities: Voor leergebiedspecifieke vakken wordt de gestelde ambitie van 75% behaald bij het vakgebied Taal 87% (7 van 8)

Deze ambitie wordt niet gehaald eind 5e leerjaar bij de vakgebieden Rekenen 42% (3 van 7) en Lezen 57% (4 van 7) en eind 8e leerjaar niet bij Rekenen  33% (1 van 3), Taal 66% (2 van 3) en Lezen 33% (1 van 3).

Voor leergebiedoverstijgende vakgebieden wordt de gestelde ambitie van 75% eind 5e leerjaar behaald bij Redzaamheid 100% (8 van 8) en bij Sociaal emotionele ontwikkeling 75 % (6 van 8). En eind 8e leerjaar bij Redzaamheid 100% (3 van 3) en Sociaal emotionele ontwikkeling 100% (3 van 3)

De ambitie wordt niet gehaald eind 5e leerjaar bij Leren leren 71% (5 van 7); eind 8e leerjaar niet bij Leren leren 66% (2 van 3).

Analyse, verklaring en ondernomen acties: Voor alle leerlingen zijn in het OPP doelen gesteld die passend zijn bij de ontwikkeling van betreffende leerling. Het kan voorkomen dat deze niveaus lager zijn dan de streefniveaus. Bij de leerlingen die uitgestroomd zijn, zijn twee leerlingen die verantwoord onder de streefniveaus werkten ivm onderwijsdeprivatie.

De ambitie, dat 100% van onze leerlingen zich veilig voelen wordt  niet  behaald. Op de monitor sociale veiligheid wordt het laagst gescoord op de gang (87%). De hoogste score is in de klas (98%)

Analyse, verklaring en ondernomen acties: Er zijn schoolafspraken over het gebruik van de gangen zodat deze zo veel mogelijk prikkelarm zijn. Er is een scholingstraject voor buitenspelen. Een deel van de score op onveiligheid is te verklaren vanuit de complexe problematiek van de leerlingen.

De ambitie, dat alle dove en slechthorende leerlingen (100%) worden gescreend op psychisch welbevinden wordt wel behaald (100%)

Oudertevredenheid

In schooljaar 2017 – 2018 is er een ouder-ervaringen-onderzoek afgenomen. De vragenlijst bestond uit totaal 51 vragen verdeeld over verschillende categorieën: algemeen, schoolklimaat, onderwijsleerproces, leerlingzorg en –begeleiding, informatie en communicatie, resultaten, imago van de school, rapportcijfer, drie open vragen en tot slot nog vragen over het vervoer.

De volgende scores zijn gemeten op een vierpuntsschaal:

Categorie

Score

Opmerkingen

Schoolklimaat

3,68

De leerkrachten stimuleren mijn kind

Op school gelden duidelijke regels

De leerkrachten behandelen mijn kind met respect

Onderwijsleerproces

3,57

De school beschikt over goede, vakbekwame leerkrachten

Ik ben tevreden over de opvoedkundige aanpak van de school

Ik ben tevreden over de doelen die zijn beschreven in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van mijn kind

Leerlingzorg en -begeleiding

3,46

Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor of de leerkracht

De school heeft aandacht voor wat nodig is voor de ontwikkeling van mijn kind

De school ondersteunt mijn kind in het dagelijks functioneren   

Informatie en communicatie

3,53

De school gaat met mij in gesprek over de ontwikkeling van mijn kind

Ik vind het de moeite waard om naar ouderavonden te komen

De school overlegt met mij over het onderwijsaanbod aan mijn kind

Resultaten

3,52

Het OPP wordt jaarlijks met mij besproken

Ik kan samen met de school afspraken maken over mijn kind

De school komt de afspraken na die we over mijn kind hebben gemaakt

Imago

3,80

Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen

Rapportcijfer

8,3

 

Openvragen

 

Minpunten:

 • Wisseling leerkrachten
 • Parkeren rond de school
 • Ouderbetrokkenheid realiseren
 • Gebouw is niet altijd geschikt voor deze doelgroep

Pluspunten:

 • Samenwerking ouders – school
 • Afstemming op mogelijkheden kind
 • Sfeer onderling
 • Bejegening van ouders en kinderen
 • Communicatie
 • Vakkundige medewerkers
 • Ouderbetrokkenheid

Verbeterpunten

 • Speelpleinen
 • Parkeerproblemen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Veiligheid van het gebouw

Vervoer

2,61

Verbeterpunten:

Het contact met het taxibedrijf over het vervoer van mijn kind

De gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer van mijn kind. Ik kan goede afspraken maken met de gemeente over het vervoer

Conclusie: De Tamarinde scoort als school een 3,53. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Vragenlijst was 31%: 22 van de 70 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan.

De geconstateerde verbeterpunten zijn besproken in het team en opgenomen in de jaarplanning van de school. Daarnaast is er ingezet op vasthouden en door ontwikkelen van wat al goed gaat.

Overgang naar een andere school

In het schooljaar 2017-2018 zijn geen leerlingen tussentijds uitgestroomd. Leerlingen die doorstromen naar het VSO volgen een wentraject op de nieuwe school.

Informatie over eind uitstroom

100% (4/4 leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Uitstroom speciaal onderwijs voor CMB-leerlingen
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die na leerjaar 8 uitstroomden gingen naar:      

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding (belevingsgericht)

VSO-dagbesteding (activerend)

VSO-dagbesteding (arbeidsmatig)

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

 

 

 

8

 

 

 

1

3

 

 

 

3

1

 

2. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat eind groep 8 is uitgestroomd 8

4

4
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eindgroep 8) 14 11 4

Analyse: De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het benodigde niveau voor de uitstroombestemming zoals 2 jaar vóór uitstroom gesteld in het ontwikkelingsperspectief was vastgesteld, wordt behaald (100%).

De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen bij uitstroom aan het eind van de schoolloopbaan het gestelde niveau voor sociale competenties behaalt, wordt wel behaald (100%).

Informatie over tussentijdse uitstroom

0% (0/4 leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Tussentijdse uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Primair onderwijs (regulier)

Basisonderwijs (BaO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Speciaal onderwijs

SO cluster 2

SO cluster 3

SO cluster 4

 

2

 

 

 

3

1

1

 

 

 

 

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 6 7 0
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 14 11 4

Analyse: In schooljaar 2017-2018 waren er geen (0%) tussentijdse uitstromers.

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2015-2016 uitstroomden geldt voor onze school dat:

 
Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2015-2016  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 73% (8/11lln)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt  
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 27% (3/11lln)

Analyse: De ambitie dat van minimaal 80% van de uitgestroomde leerlingen de bestemming na het verlaten van de school bekend is en ten minste voldoet aan de verwachtingen van de school wordt niet gehaald (73%).

Verklaring en ondernomen acties: Van 3 leerlingen is geen toestemming van ouders ontvangen om contact op te nemen met de vervolgsetting.