Onze school

Voorwoord en onze visie

Beste ouder/verzorger,

In deze schoolgids vindt u informatie over SO CMB (De Tamarinde). Algemene informatie over het onderwijs van Kentalis vindt u in het deel Kentalis Schoolgids Algemeen. We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van uw kind en vinden het heel belangrijk dat uw kind zich thuisvoelt en zich optimaal kan ontwikkelen. U leest in deze gids meer over onze werkwijze en visie. Ook zetten we een aantal praktische zaken op een rij. Van de lestijden en vakanties tot de taken van de medezeggenschapsraad. Wij vinden een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. Daarom nodigen we u regelmatig op school uit. We horen het ook graag als u ideeën of opmerkingen heeft over ons onderwijs.

Onze visie

Kentalis Onderwijs Zoetermeer is een scholengemeenschap met verschillende onderwijseenheden en gaat uit van de visie van Kentalis bij onderwijs en begeleiding van haar leerlingen, zie verder Algemene Kentalis Schoolgids.

Het best mogelijke onderwijs proberen wij waar te maken door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen. Als onderwijs alleen niet genoeg is om deze doelen te bereiken, dan betrekken wij zorg en andere instanties, zodat de leerlingen het beste uit zich zelf halen.

Onze scholengemeenschap wordt bevolkt door leerlingen en medewerkers uit diverse culturen, met verschillende levensovertuigingen en religies. Iedereen is welkom op onze school. We hebben respect voor elkaars achtergronden. Wij vinden de 'ontmoeting' belangrijk.

Onze leerlingen

SO CMB (De Tamarinde) biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 3 tot 12 jaar met naast een auditieve en/of communicatieve beperking, een algehele achterstand in de ontwikkeling (IQ lager dan 70). Er kan sprake zijn van bijkomende problematiek, zoals aan autisme verwante stoornissen, gedragsproblemen, een syndroom, motorische problemen, medische beperkingen, een visusbeperking. Ons onderwijs en de begeleiding sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van deze communicatief meervoudig beperkte (CMB) leerling. De groepsnorm bij SO CMB is vijf leerlingen per groep. In onderwijs en begeleiding wordt de leerkracht ondersteund door een onderwijsassistent. SO CMB (De Tamarinde) is een regionale school.

Instromen kan op elk moment in het jaar. Met ouders en verwijzende scholen bespreken wij het meest geschikte moment. Binnen Kentalis Onderwijs Zoetermeer en Rijswijk (KOZ) kan een leerling doorstromen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Er kan ook gekozen worden voor (regulier) voortgezet onderwijs dichtbij huis. Advies hiervoor wordt gegeven door de Commissie van Leerlingenzorg (CvL).

Schoolondersteuningsprofielen

Leerlingen met CMB ondersteunen we met verschillende communicatievormen, zoals voorwerpen of verwijzers, pictogrammen, foto’s, tekeningen, mimiek, expressie, lichaamshouding, geluiden en verschillende vormen van taal: het gesproken Nederlands of alleen losse woorden, NmG, NGT of alleen losse gebaren of vierhandengebaren;

Doofblinde (DB) leerlingen ondersteunen we met een benadering die aansluit bij de communicatie die de leerling spontaan gebruikt, zoals mimiek, verwijzen, gebruik van voorwerpen, (tactiele) gebaren of taal.

Voor meer informatie over schoolondersteuningsprofielen verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsplan. Dit is een onderdeel van het Schoolplan 2019-2023 Kentalis Onderwijs Zoetermeer De Tamarinde. Deze is op te vragen bij de afdelingsdirecteur.

Schoolplan

In het schoolplan 2019-2023 Kentalis Onderwijs Zoetermeer De Tamarinde staat welke kwaliteit onderwijs en ondersteuning Kentalis biedt. Hierin staat beschreven hoe die gewenste kwaliteit in de dagelijkse praktijk vorm krijgt.

Deze is op te vragen bij de afdelingsdirecteur.

Organisatie van de school

Kentalis Onderwijs Zoetermeer is een scholengemeenschap met verschillende onderwijseenheden en twee verschillende vestigingen.

Kentalis Onderwijs Zoetermeer                    

Meerzichtlaan 300 – 302                                  

2716 NR Zoetermeer                                       

T   079 32 94 500                                             

 Kentalis Onderwijs Rijswijk

Bazuinlaan 4

2287 EE Rijswijk

 T   070 39 43 042

I    http://www.kentalis.nl/

Er wordt onderwijs gegeven aan de volgende doelgroepen

 • SO Doof
 • SO TOS/SH (Taalontwikkelingsstoornis),
 • SO CMB (Communicatief Meervoudig Beperkt),
 • VSO CMB (Communicatief Meervoudig Beperkt),
 • VSO Praktijkroute

Het managementteam van Kentalis Onderwijs Zoetermeer:

 • Sacha van de Graaf, afdelingsdirecteur KOZ SO CMB
 • John de Gelder, afdelingsdirecteur KOZ SO TOS/SH Rijswijk
 • Vacature, afdelingsdirecteur KOZ SO TOS/SH/Doof Zoetermeer
 • Vacature, afdelingsdirecteur KOZ VSO CMB en Praktijkroute
 • Petra Oostdam, afdelingsdirecteur KOZ Ambulante Dienstverlening

https://www.kentalis.nl/kentalis-onderwijs-zoetermeer  https://www.kentalis.nl/locaties/kentalis-de-voorde-rijswijk   Het gebouw is volledig ingericht en aangepast aan de communicatiebehoefte van de leerlingen.

Onderwijsteam

Het team van KOZ bestaat uit ongeveer 250 medewerkers met een grote verscheidenheid aan functies. Onze personeelsleden zijn in functies ingedeeld, waarbij de organisatie en de samenstelling van het schoolteam er als volgt uitziet:

 • De groepsleerkracht op het SO is verantwoordelijk voor en heeft de leiding van een groep.
 • Op het VSO worden lessen zoveel mogelijk gegeven door vakdocenten en is de mentor het aanspreekpunt voor leerlingen, andere leerkrachten en ouders.
 • De klassenassistent werkt in alle groepen van het SO. Bij de inzet van de klassenassistent wordt gekeken naar groepsgrootte, groepssamenstelling en hulpvraag. In het CMB onderwijs staat op alle groepen een klassenassistent.
 • De intern begeleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerlingenzorg.
 • De logopedist stimuleert, corrigeert en begeleidt de spraak- en taalontwikkeling van de leerlingen, individueel of in groepsverband.
 • De orthopedagoog/psycholoog verricht onderzoek en ondersteunt de leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van het handelingsplan en ondersteunt bij verwijzingen.
 • De administratief medewerkers (onder wie managementassistenten) verzorgen de administratie van de school.
 • De conciërges verzorgen het gebouw en de huishoudelijke aangelegenheden binnen de school.
 • Er zijn personeelsleden met de functie van leerkracht of logopedist, die een speciale taak hebben. Dit zijn bijvoorbeeld de intern begeleider, de remedial teacher, coördinator logopedie, de vakleerkracht bewegingsonderwijs, de ambulant begeleider, de NGT-leerkracht en de I-coach). Per afdeling kunnen hier verschillen in zijn.
 • Ook maakt de school gebruik van externe medewerkers met een specifieke deskundigheid, zoals de fysiotherapeut, de speltherapeut, de schoolarts en de ergotherapeut.

Jaarlijks bieden wij stagemogelijkheid aan onderwijsondersteunende opleidingen en aan onderwijsopleidingen. Uw kind kan dan gedurende enkele weken tot een halfjaar te maken krijgen met een ‘extra juf of meester’ in de klas. U wordt hierover geïnformeerd door de leerkracht of via onze nieuwsbrieven.

Ziektevervanging

In geval van ziekte van een leerkracht wordt steeds geprobeerd om een goede vervanger in te zetten. Mocht dit niet lukken, dan zal de groep waar uw kind in zit die dag verdeeld worden over andere groepen. Het lesprogramma zal zo goed mogelijk gevolgd worden.

Rondleiding en inschrijven op onze school

Bent u benieuwd naar onze school? We nodigen u van harte om een kijkje te komen nemen. We laten u de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. Heeft u uw kind ingeschreven (op grond van de beschikking van de Commissie van Onderzoek), dan kunt u natuurlijk ook een bezoek brengen aan de klas waarin uw kind waarschijnlijk komt.

Aanmelden kan via deze link: https://www.kentalis.nl/aanmelden-kentalis