Kentalis College Zoetermeer

Bij het Kentalis College Zoetermeer (cluster 2) volgen leerlingen met gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) onderwijs aan de praktijkroute. Leerlingen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) kunnen terecht bij de leerstroom CMB.

Praktijkroute

Binnen de praktijkroute bereiden we leerlingen tussen de 12 en 18 jaar met gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) voor op een vorm van werk of op de entree opleiding aan het mbo. Je kind ontwikkelt op de praktijkroute competenties die hij of zij in de toekomst nodig heeft, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, burgerschap en vrijetijdsbesteding. 

Leerstroom CMB

Binnen de leerstroom CMB worden leerlingen tussen de 12 en 20 jaar met een communicatief meervoudige beperking (CMB) voorbereid op een vorm van dagbesteding of werk. Zij hebben meerdere beperkingen. Naast een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies, hebben zij bijvoorbeeld ook een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook motorische problemen en psychosociale problemen komen voor.

Over het onderwijs

Onze leerlingen zijn vaak praktisch ingesteld en leren door veel te oefenen. De leerkrachten communiceren met Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG). De groepen waarin wordt les gegeven variëren van vier tot negen leerlingen per groep. De samenstelling is gebaseerd op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. 

Afhankelijk van de leerroute die je kind volgt, zijn er verschillende uitstroommogelijkheden: dagbesteding, beschermd en beschut werk, vrije arbeid of doorstroom naar vervolgonderwijs. We kijken altijd naar de mogelijkheden en talenten van je kind en vinden het belangrijk dat hij of zij leert om zijn of haar kwaliteiten in te zetten. Naast de gewone vakken als rekenen, taal en geschiedenis volgen leerlingen praktijkvakken zoals techniek en groen. Ook lopen zij stage tijdens hun schoolcarrière binnen en buiten de school. 

Leren communiceren

Iedere leerling heeft een eigen manier van communiceren; bijvoorbeeld in Nederlandse Gebarentaal (NGT), gesproken Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) of middels tactiele communicatie. Sommige kinderen praten niet of nauwelijks, maar leren zich bijvoorbeeld te uiten met pictogrammen of verwijzers. De leerkrachten en andere medewerkers sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Leerlingen binnen cluster-2 onderwijs zijn, vanwege hun communicatieve beperking, extra kwetsbaar op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. En dan komen ze ook nog in de pubertijd. Een belangrijk uitgangspunt binnen de school is dat een leerling die niet lekker in zijn vel zit, ook niet goed kan leren. Daarom hebben wij extra aandacht voor het psychisch welbevinden van onze leerlingen, het sociaal en emotioneel functioneren en de seksuele ontwikkeling. Dit doen we door vroegsignalering, speciale leerlijnen en meetinstrumenten gedurende de schoolcarrière. Als het nodig is, werken we samen met zorgprofessionals van Kentalis of bijvoorbeeld de GGMD.

Over Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis College Zoetermeer is onderdeel van Kentalis Onderwijs Zoetermeer. Bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer bieden we speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster 2) en ambulante begeleiding. We zijn er voor kinderen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben. Kentalis Onderwijs Zoetermeer heeft locaties in Zoetermeer en Rijswijk. 

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor deze vorm van onderwijs heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.