Aanmelden onderwijs

Kentalis biedt ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding of onderwijs op een Kentalis school. Hiervoor is een ondersteunings- of onderwijsarrangement nodig.

‘Ieder kind de juiste onderwijsondersteuning’. Sommige leerlingen gaan naar een speciale school, anderen naar een reguliere school in de buurt en krijgen daar ambulante begeleiding. Op sommige reguliere scholen zitten meerdere kinderen met een ondersteuningsarrangement. Lees meer over onderwijs bij Kentalis.

Professionals en ouder(s)/verzorger(s) kunnen een hiervoor aanvraag indienen. Via de aanmeldknop kom je in ons aanmeldsysteem. Hier zie je wat er per doelgroep nodig is om een kind/jongere aan te melden, onder meer informatie over de gestelde diagnose, logopedische verslagen en onderwijskundige gegevens.

Speciaal onderwijs Kentalis

Ondersteunings- en onderwijsarrangement

Je kunt een kind/jongere aanmelden  voor een arrangement voor ondersteuning op de reguliere school of speciaal onderwijs van Kentalis. Na aanmelding neemt Kentalis het dossier in behandeling en bekijken we of de aanmelding binnen cluster 2-onderwijs valt. Is dat het geval, dan starten we met de leerling, ouders en behandelgroep of de school een aanmeldtraject.

Commissie van Onderzoek
Een lid van de Commissie van Onderzoek (CvO) brengt met de leerling, ouders en school de vragen en wensen in kaart en bespreekt dit in een team met drie deskundigen: een gedragskundige, een spraaktaaldeskundig en een onderwijsdeskundige. Indien nodig sluit er ook een arts aan.

Daarna komt het CvO-lid, dat ook de contactpersoon van de ouders en de school is, in de klas/groep kijken naar het kind. Op basis van de input van ouders, school en de observatie in klas/groep wordt in overleg met elkaar bepaald of, en welk, arrangement passend lijkt voor de leerling.

De CvO neemt het besluit over het wel of niet toekennen van een onderwijs- of ondersteuningsarrangement en de duur van het arrangement.

Krijgt de leerling een arrangement? Dan kan de leerling door de ouder(s)/verzorger(s) aangemeld worden op een Kentalisschool. De school ontvangt alle gegevens van de CvO.

Gaat de leerling naar het regulier onderwijs met een ondersteuningsarrangement dan maakt de ambulant begeleider van Kentalis een afspraak met de leerling, ouders en school om een plan van aanpak te maken.

Ik ben ouder/verzorger

Na aanmelden ontvang je een mail vanuit het aanmeldsysteem Indigo. Hierin wordt gevraagd toestemming te geven voor de aanvraag. Houd je mailbox – inclusief de spamfolder – in de gaten. Heb je geen e-mailadres dan ontvangt de school een toestemmingsformulier dat je als ouder(s)/verzorger(s) mag ondertekenen. Ook bestaat de mogelijkheid om als ouder/verzorger de school te machtigen. Via de school kun je het aanmeldproces volgen.

Ik ben verwijzer

Als professional kun je in het aanmeldsysteem Indigo een leerling aanmelden voor ondersteuning op een reguliere school of speciaal onderwijs. Toestemming van ouders voor aanmelding is altijd nodig. Ouders ontvangen hiervoor een mail vanuit het aanmeldsysteem Indigo.

Of de ouders hebben jou als professional gemachtigd voor de aanmelding en de benodigde gegevens. Ook hiervan ontvangen ouders een bericht vanuit Indigo.

Hebben ouders geen e-mailadres, dan ontvangt de aanmelder van ons een toestemmingsformulier dat door ouders ondertekend moet worden.

Voor de aanvraag zijn onderzoeks-, behandel- en onderwijskundige gegevens nodig. Daarna kan de aanmelding in behandeling genomen worden.

Soms heeft een leerling geen ondersteunings- of onderwijsarrangement nodig, maar vraagt een school wel om ondersteuning. Dan kan de school consultatie & advies aanvragen.

Heb je vragen over de onderwijsmogelijkheden voor je kind of leerling of over het aanmeldproces? Neem contact op via aanmeldingonderwijs@kentalis.nl of bel:

Noord-Nederland: 088 101 3700
Randstad: 088 101 3800
Zuidoost-Nederland: 088 101 3900