Onderwijsprogramma en activiteiten

Algemeen

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmeren van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijswijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften. Het onderwijsprogramma van onze school kent dus dezelfde vakken als een gewone basisschool. Wel krijgen de leerlingen de vakken in een ander tempo en op een andere manier aangeboden passend bij de specifieke onderwijsbehoefte van onze doelgroep. De communicatieve problematiek van de leerlingen vraagt van ons om het werken aan communicatieve vaardigheden te integreren in alle vakgebieden. Wij richten ons hierbij op het taal-denken, het begrijpen, de informatieverwerking en de oplossingsstrategieën die bij de leerling het best aansluiten. Wij ondersteunen de communicatie door gebruik te maken van visualisering, gelaatgerichtheid, gebaren (NmG t/m groep 4) en denkstimulerende gespreksmethodieken (DGM). Ons leerstofaanbod voor de basisvakken staat per vakgebied beschreven in onze groepsplannen.

De lessen 'communicatieve vaardigheden' vormen een specifieke methodiek voor Kentalis Doetinchem. Daarbij ondersteunt de logopedist de leerkracht en werken zij samen in de klas aan gespreks-, denk- en discussietechnieken bij de leerlingen.  

Huiswerk

Leerlingen hebben hun vrije tijd hard nodig. Toch vinden we het belangrijk dat leerlingen met huiswerk leren omgaan. We proberen dit zo geleidelijk mogelijk op te bouwen. We  streven er naar dat leerlingen op het moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan hun huiswerk kunnen plannen.  In alle groepen kan aan ouders gevraagd worden de logopedie-oefeningen thuis te herhalen, of andere aangeleerde vaardigheden thuis te oefenen.   

Werkstukken, spreekbeurten en boekbesprekingen

Vanaf groep 6 maken leerlingen werkstukken en houden ze spreekbeurten en boekbesprekingen. In groep 5 is dit nog facultatief. Voor het maken van werkstukken wordt er van af groep 6, onder begeleiding van de leerkracht, op school gewerkt aan het opzoeken van informatie. Dit wordt daarna tot een werkstuk samengevoegd en gepresenteerd als spreekbeurt voor de groep. Naarmate de zelfstandigheid en bekwaamheid van de kinderen toeneemt, kunnen leerlingen steeds meer thuis het werkstuk uitwerken. 

Aanbod Kentalis Doetinchem  

Vakken

Geïntegreerd aanbod groepen 1 en 2

In de groepen 1 en 2 komen vaak meerdere vakgebieden gelijktijdig en vanuit de voorbereidende fase aan de orde. Dit heeft te maken met de werkvormen die kleuters nodig hebben om te kunnen leren, namelijk: verschillende vormen van spelen (in speelhoeken, met buiten materiaal en met kleutergymmateriaal), werken met ontwikkelingsmateriaal (constructie, lotto’s, puzzels en dergelijke), werken met arbeidsmateriaal ( prikken, knippen, plakken, vouwen enz.) en allerlei kringactiviteiten. Deze werkvormen bieden vele mogelijkheden om verschillende vakgebieden te combineren. De aanpak in de groepen 1 en 2 is erop gericht de communicatieve vaardigheden uit te breiden, de sociale vaardigheden en de weerbaarheid te verbeteren en de sterke kanten van het kind zo veel mogelijk te benutten. In de groepen 1 en 2 werken we thematisch en volgens de nieuwe vastgestelde kleutervisie van de school. Deze kleutervisie kunt u opvragen bij de leerkrachten van groep 1-2.

Aanbod groep 1 en 2 Kentalis Doetinchem

Nederlandse taal

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, vanwege onze doelgroep, veel aandacht in ons onderwijsprogramma.  We leren de leerlingen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is ook belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Onze leerlingen hebben bij binnenkomst vaak al een enorme achterstand opgelopen op het gebied van de taalontwikkeling en daardoor ook op dit vakgebied. We zetten daarom structureel meer onderwijstijd in voor dit vakgebied in alle groepen. Naast de inzet van een bewezen effectieve instructievorm (EDI) maken we ook gebruik van structurele inzet van logopedisten in de groep en volgen we de indicatoren van SIMEA. (SIMEA is de landelijke overkoepelende organisatie voor cluster 2 zorg en onderwijs).

Rekenen/wiskunde

Rekenen is meer dan sommen uit een boek maken. Rekenen betekent ordening aanbrengen in de wereld om je heen. Het in eerste instantie vooral veel doen en daarover praten, zodat leerlingen het later beter kunnen toepassen. Het taalgebruik is van groot belang, sommen zijn vaak verpakt in een verhaal. Wie het verhaal niet snapt, kan de som dus niet maken. Ook voor rekenen is taalonderwijs op onze school dus belangrijk. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We bieden dagelijks een uur rekenonderwijs. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). 

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Wij willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Bij ons op school worden onder andere de volgende vakken in samenhang met Nederlandse taal aangeboden: aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur, geestelijke stromingen, sociale redzaamheid en bevorderen van gezond gedrag. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.  Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke leefomgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. We werken daarnaast ook thematisch. We maken hierbij gebruik van de thema’s uit nieuwsbegrip en onze taalmethode. Elk jaar wordt er een gezamenlijk thema gekozen waar de leerlingen aan werken. De resultaten laten ze op een inloopmiddag/-avond aan hun familie zien.

Kunstzinnige oriëntatie

Voor leerlingen met een TOS is het vaak moeilijk om je op een talige manier te uiten. De creatieve vakken lenen zich er bij uitstek voor om je op een andere manier dan alleen met taal te uiten. Waarbij je leerlingen tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om hun eigen talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich daarbij breed kunnen ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Kunstzinnige oriëntatie kan leerlingen ondersteunen bij hun taalontwikkeling. Daarnaast vinden wij het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs biedt de leerlingen een brede introductie in bewegingscultuur. Het onderwijs op onze school is zo ingericht dat leerlingen een kans krijgen om hun eigen mogelijkheden en grenzen te verkennen. Daarbij moeten ze rekening houden met anderen. Het doel is dat de leerlingen succeservaringen opdoen om een positieve bewegingsattitude te ontwikkelen. We willen de bewegingsmogelijkheden van leerlingen bevorderen, door middel van veel en veelzijdig bewegen. Tevens willen we de kinderen breed introduceren in de bewegingscultuur: sport, recreatie en buitenspel op school en thuis. De leerlingen leren tijdens de lessen bewegingsonderwijs samenwerken en hun zelfredzaamheid wordt vergroot. Wanneer leerlingen, ondanks extra hulp en instructie, de minimumdoelen niet halen, komen zijn in aanmerking voor extra zorg in de vorm van MRT (Motorische Remedial Teaching). Wij hebben ook een signalerende functie ten aanzien van de motorische ontwikkeling van leerlingen en ten aanzien van non-verbaal gedrag. Denk aan de ontwikkeling van lichaamsgevoel, doseren van kracht, samenwerken, fysiek contact met de ander, spelinzicht en -overzicht en omgaan met winst en verlies. Indien mogelijk of nodig verwijzen wij door naar een sportclub, “club extra” of fysiotherapie.

De Engelse taal

Beheersing van de Engelse taal wordt steeds belangrijker, vanwege de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. Engels is ook binnen cluster 2 een verplicht vakgebied. Omdat met name de Engelse taal moeilijk is te leren voor leerlingen met een TOS, hebben zij meer tijd nodig om zich deze taal eigen te maken. Daarom bieden wij Engels al aan vanaf groep 6.

Sociaal maatschappelijke ontwikkeling

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerling heeft veel invloed op het totale functioneren. Onze onderwijseenheid besteedt systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties van de leerlingen zodat zij later optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. Leerlingen moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps-(leerling) bespreking besproken met leerkracht, orthopedagoog, logopedist en IB-er. In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.  We hanteren daar verschillende methodes/methodieken voor zoals Kanjertraining, PAD en de methode Relaties en Seksualiteit.  Naast deze methodes maken we ook gebruik van de Kentalis methode PE-tos (Psycho Educatie). Hiermee proberen   we onze leerlingen meer inzicht te geven in hun eigen beperkingen (TOS) en hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan.

Logopedie

Binnen Kentalis Doetinchem is logopedie onderdeel van het onderwijsaanbod. De logopedist ondersteunt de leerkracht als taaldeskundige in het taalonderwijs.  De logopedist, leerkracht en onderwijsassistent werken nauw samen, aan de hand van de thema’s, in de groep bij het aanleren van communicatieve vaardigheden aan leerlingen. Zij werken bijvoorbeeld aan het stimuleren van de communicatie, het uitbreiden van de woordenschat, het bevorderen van de taalontwikkeling en het denken over taal. Hierdoor wordt er stapsgewijs en methodisch in de groep aan communicatieve doelen gewerkt. Dagelijks vinden er oefenmomenten plaats. Tenminste twee keer per week voeren de logopedisten en de leerkrachten samen een groepsgesprek om de communicatieve vaardigheden te oefenen. Zowel de logopedist als de leerkracht houden contact met ouders via de contactmap, social schools en/of de mail. Er wordt informatie uitgewisseld en er kunnen oefeningen voor thuis afgesproken worden.

Naast de groepslogopedie krijgen de meeste leerlingen ook logopedie buiten de klas, veelal in kleine groepjes. Indien nodig wordt logopedie individueel aangeboden. Dit is met name in de onderbouw van toepassing. Eén keer per schooljaar wordt uw kind logopedisch getest. De behandeling van de afgelopen periode wordt geëvalueerd en verwerkt in een verslag voor ouders en opgenomen in het OPP.   

Logopedie Kentalis Doetinchem

 

Activiteiten

Gedurende het schooljaar zijn er momenten waarop speciale activiteiten plaatsvinden.  Meestal zijn dit activiteiten die alleen voor de leerlingen worden georganiseerd, maar er zijn ook activiteiten die ook voor ouders en/of andere genodigden worden georganiseerd. Zo zijn er de verschillende ouderavonden, die u in de jaarkalender en het communicatieplan terugvindt.  Daarnaast zijn er de Kinderboekenweek, het schoolreisje, het kamp in de oudste groep(en), de themaweek, het bezoek van Sinterklaas, de Kerstviering/Kerstmarkt, Paasviering, de jaarlijkse picknick aan het einde van het schooljaar, enzovoort.  Meer informatie hierover vindt u in de jaarkalender waarop alle dagen en data van deze vieringen staan genoteerd.

Activiteiten Kentalis Doetinchem