Onze school

Voorwoord en onze visie

Voorwoord

Beste ouder/verzorger,

Voor u ligt de schoolgids van Kentalis Doetinchem voor schooljaar 2020-2021. Onze school staat aan de Vondelstraat 220 te Doetinchem en maakt deel uit van de Stichting Kentalis Onderwijs.   Kentalis scholen maken gebruik van 2 schoolgidsen: een algemene schoolgids en een school specifieke schoolgids.  De algemene schoolgids beschrijft algemene informatie over het onderwijs voor alle scholen van Kentalis.  De informatie in de algemene schoolgids is bedoeld voor ouders en verzorgers* van kinderen die naar één van de scholen van Kentalis gaan of die via de ambulante dienstverlening van Kentalis ondersteuning krijgen op een school in de buurt.  Deze algemene schoolgids van Kentalis vindt u ook op deze website onder de knop 'Schoolgids algemeen'. 

Iedere Kentalis school heeft ook een school specifieke schoolgids die specifiek gaat over het onderwijs op de locatie en is een aanvulling op de algemene schoolgids.  Hierin leest u onder andere meer over onze werkwijze en visie en we zetten een aantal praktische zaken voor u op een rij.  Daarnaast bestaat er een schoolapp (Social Schools) voor het uitwisselen van informatie. De app kan bij de school worden opgevraagd.  

* Overal in de schoolgids waar ouders worden genoemd, worden ook verzorgers bedoeld.

Informatiekaart met praktische info

Naast deze schoolgids is er een informatiekalender met belangrijke informatie, zoals de data van de schoolvakanties. U ontvangt deze kalender aan het begin van het schooljaar.

Kentalis Doetichem

 

Onze visie

Kentalis ontwikkelt een eenduidige visie op onderwijs. We werken door middel van onze didactische werkvormen en ons aanbod aan:

 • kwalificatie (‘vaardig’). Dit gaat over het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.
 • socialisatie (‘aardig’). Dit gaat over het deel worden van bestaande tradities en praktijken, je plek vinden in de samenleving. 
 • persoonsvorming (‘waardig’). Dit gaat over emancipatie en vrijheid en over de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.

Om leerlingen goed voor te bereiden op deelname aan de maatschappij stellen we de leerling, zijn levensloop en zijn leefomgeving centraal. We werken nadrukkelijk en gelijkwaardig samen met leerlingen, ouders, ketenpartners  en waar dit van toegevoegde waarde is met onze partners van Kentalis zorg.  Binnen de samenwerking met al deze partijen erkennen we ieders rol en vinden we het essentieel dat iedereen de eigen ervaring en expertise toevoegt.  We geloven dat er vanuit de verschillende perspectieven een beter beeld ontstaat over wie de leerling is en wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Dit complete beeld helpt ons nog beter onderwijs te realiseren voor de leerlingen.

Kentalis is niet gekoppeld aan een religieuze stroming of kerkelijke instelling. Er zijn binnen onze school leerlingen uit verschillende culturen en/of met verschillende levensovertuigingen. Wij willen een ‘ontmoetingsschool’ zijn voor leerlingen die opgroeien in een multiculturele samenleving.  We streven naar een respectvolle manier van samen leven en samen leren.

Schoolplan

Als school zijn we constant in beweging. We blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en blijven onszelf steeds verbeteren om zo het beste uit ons onderwijs en onze leerlingen te halen. In het schoolplan van Kentalis Doetinchem wordt beschreven welke doelen we op langere termijn willen halen, welke acties we gaan uitzetten om deze doelen te behalen en op welke wijze de doelen worden geëvalueerd. In een schoolplan wordt een planning gemaakt voor 4 jaar. Vanuit het schoolplan wordt elk jaar een jaarplan gemaakt met daarin de doelen waaraan de school werkt in één schooljaar. Verderop in deze schoolgids leest u meer over welke doelen de school heeft gesteld voor het schooljaar 2020-2021 en ook wat de opbrengsten zijn van de doelen waar wij het vorig schooljaar aan hebben gewerkt.

PDSA Kentalis Doetinchem

WMK Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, wordt er regelmatig gekeken of we nog een goede koers varen met elkaar. Bestaande afspraken en doelen worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van ons onderwijs, werken we met WMK (Werken met Kwaliteit). WMK is een kwaliteitsinstrument waarmee we, door middel van vragenlijsten, de kwaliteit van het onderwijs van Kentalis Doetinchem kunnen meten en analyseren. WMK helpt ons de kwaliteit van onze school in kaart te brengen, waardoor we goed weten aan welke verbeterpunten we willen of moeten werken.

Schoolondersteuningsprofielen

Elke school is verplicht een schoolondersteuningsprofiel te hebben. In dit schoolondersteuningsprofiel beschrijven we de speciale onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden binnen ons onderwijs, aanvullend aan het regulier onderwijs. U vindt het ondersteuningsprofiel hier.

Organisatie van de school

Kentalis Doetinchem is een school met een regionale functie. De school is onderdeel van een ‘Onderwijs-Zorg Locatie’ wat betekent dat Kentalis Doetinchem zowel Onderwijs, als Zorg, als ook Ambulante Dienstverlening in één gebouw heeft ondergebracht.  Op onze school starten we dit jaar met ongeveer 98 leerlingen, ingedeeld in 8 groepen.  De gemiddelde groepsgrootte binnen het speciaal onderwijs van Kentalis is 14 leerlingen. Dit betekent in de praktijk dat groepen soms iets groter en soms iets kleiner kunnen zijn dan deze 14 leerlingen. Dit schooljaar hebben we de volgende groepen in de school: 1-2A, 1-2B, 3, 3-4, 4, 5, 6 en 7-8

Binnen het team werken veel verschillende disciplines met elk hun eigen deskundigheid nauw met elkaar samen. Dit betekent dat ieder kind onder de verantwoording valt van een klein team dat dicht bij hem of haar staat. Zo’n klein team bestaat doorgaans uit een leerkracht, een onderwijsassistent, een logopedist, vakleerkrachten, een schoolmaatschappelijk werker en indien nodig een behandelaar vanuit zorg. Dit team zorgt met elkaar en in afstemming met ouders, voor het onderwijs en/of de zorg die het best pas bij de onderwijsbehoefte van uw kind.  Deze kleine teams in de school worden weer ondersteund door de orthopedagoog, intern begeleider, conciërge, administratief medewerkers en afdelingsdirecteur. Een aantal van deze disciplines maken deel uit van de Commissie voor Leerlingenzorg (CvL). De Commissie voor Leerlingenzorg volgt en borgt de ontwikkeling van de leerlingen en de school.

Onze leerlingen

Kentalis Doetinchem is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar met een ernstige Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Onze leerlingen hebben meestal een gemiddeld (non verbaal) IQ, met doorgaans een disharmonisch profiel. Het uitstroomniveau van onze leerlingen varieert van PRO (= praktijkonderwijs) tot en met VMBO.  Onze leerlingen komen uit het gebied rondom Doetinchem dat ongeveer ligt tussen 's-Heerenberg-Didam- Doesburg-Zutphen-Zieuwent-Dinxperlo.

Passend onderwijs zorgt ervoor dat steeds meer leerlingen naar het regulier basisonderwijs gaan, al dan niet met een ondersteuningsarrangement vanuit Kentalis. Dit draagt ertoe bij dat er binnen Kentalis Doetinchem vooral leerlingen zitten met een ernstige TOS, waarbij steeds vaker een combinatie is te zien met andere problematiek. Leerlingen hebben bijvoorbeeld naast hun TOS, ook ASS-problematiek, ADHD, Dyslexie,  en dergelijke en/of een belaste gezins-/opvoedingssituatie. De school brengt jaarlijks in beeld wat het percentage leerlingen met meervoudige problematiek is. Bij de start van dit schooljaar is dat 17%.

Onderwijsteam

Zoals bij de organisatie van de school al stond beschreven werken er op Kentalis Doetinchem verschillende vormen van zorg en onderwijs in één gebouw. Dit heeft als voordeel dat we als onderwijsteam makkelijk en nauw kunnen samenwerken met de medewerkers van de zorg, het audiologisch centrum en de ambulante begeleiding. In totaal werken er 55 medewerkers. Het onderwijsteam bestaat uit 27 medewerkers.

De volgende functies zijn werkzaam binnen het onderwijsteam van Kentalis Doetinchem:

 • Afdelingsdirecteur: stuurt het team aan en faciliteert de uitvoering van het schoolplan
 • Orthopedagoog: doet psychologisch onderzoek en ondersteunt, adviseert medewerkers bij het uitvoeren van hun taak. De orthopedagoog maakt deel uit van de CvL.
 • Intern Begeleider: coördineert de leerlingenzorg en ondersteunt, adviseert medewerkers bij hulpvragen op didactisch gebied onder andere met behulp van video-interactie. De Intern begeleider maakt deel uit van de CvL.
 • Leerkracht: is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep/klas
 • Logopedist: geeft individuele logopedie of in groepjes. De logopedist is ook in de klas aanwezig tijdens verschillende taal/lees lessen. Eén van de logopedisten maakt deel uit van de CvL.
 • Vakleerkracht muziek: een muziekdocent van de muziekschool Doetinchem verzorgt de muzieklessen voor alle groepen.
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs: verzorgt de lessen bewegingsonderwijs voor alle groepen.
 • Schoolmaatschappelijk werker: ondersteunt en begeleidt ouders bij vragen binnen de thuissituatie. Ze helpt ouders bij het zoeken en vinden van de juiste zorg.
 • Onderwijsassistent: ondersteunt de leerkrachten bij hun lesgevende taken.
 • Leerkrachtondersteuner: voert onder eindverantwoordelijkheid van de leerkracht lestaken uit en begeleidt (groepen) leerlingen.
 • Administratief medewerker: verzorgt de administratie van de locatie en neemt de telefoon op. Conciërge: is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het gebouw en materialen. Hieronder vallen technische klussen en ook de aansturing van het schoonmaakteam.

 

Team Kentalis Doetinchem

Rondleiding en inschrijven op onze school

Kentalis onderwijs gaat uit van de behoeften en mogelijkheden van het kind. Als het nodig is krijgen zij op de reguliere school extra ondersteuning van een Kentalis-medewerker. De speciale school blijft ook bestaan, want sommige kinderen leren het best op een speciale school.

Om een kind aan te melden voor (voortgezet) speciaal onderwijs van Kentalis kunnen ouders of de school (na toestemming van ouders) naar de website www.kentalis.nl. Hier vindt u een knop ‘aanmelden’. Wanneer een kind is aangemeld krijgen ouders een vast contactpersoon bij Kentalis: de trajectbegeleider. Samen met de leerling, ouders en de school brengt de deze trajectbegeleider de ondersteuningsvraag in kaart. Soms kan het zijn dat er naast gesprekken ook aanvullend onderzoek nodig is.

Op basis van alle informatie wordt een advies gegeven aan de Commissie van Onderzoek. In dit advies staat welk arrangement het best bij de leerling past en hoelang het arrangement maximaal duurt. Uiteraard wordt dit ook toegelicht. De Commissie van Onderzoek neemt uiteindelijk een besluit. 

Bent u benieuwd naar onze school? We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen. We laten u de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met de school.