Opbrengsten en uitstroom

Opbrengsten jaarplan

Hieronder ziet u de belangrijkste doelen/ambities uit het jaarplan van afgelopen schooljaar 2019-2020 en de resultaten die we daarbij bereikt hebben. Ook vindt u hier de belangrijkste doelen/ambities uit het schoolplan 2019-2023 voor het jaarplan van komend schooljaar 2020-2021.

 

Ontwikkelgebied Ambities 2019-2020 Resultaat
Leerstofaanbod Einde schooljaar 2019 – 2020 is er een doorgaande lijn in aanbod woordenschat voor de OB en MB LOGO schooltaalwoorden is in de groepen 4 en 5 ingevoerd. In de groepen 1 t/m 3 was dit al. Hierdoor is er een doorgaande lijn in de school.
Leerstofaanbod Einde schooljaar 2019 – 2020 is er een dekkend aanbod SEO, nieuw GP, concrete doelen voor leerlingen, meer eenduidige afname SCOL. Er zijn voor alle groepen een nieuw groepsplan gemaakt voor SEO en het team is geschoold voor de afname van SCOL
Leerstofaanbod Eind schooljaar 2019 – 2020 is er een eigentijdse en evidence based methode voor aanvankelijk lezen ingevoerd. De nieuwste versie van leesmethode Veilig Leren Lezen is ingevoerd in groep 3 en 4.
Leerstofaanbod Eind schooljaar 2019 – 2020 is er een dekkend aanbod en doorgaande lijn op het gebied van kennismaken/-hebben van verschillende culturen van leeftijdsgenoten. Huidige aanbod is in kaart gebracht nu opnemen in groepsplan WO/burgerschap. Coördinatie en monitoring door: aandachtsfunctionaris.
Zicht op ontwikkeling en begeleiding Eind schooljaar 2019 – 2020 heeft Kentalis duidelijke afspraken voor invoeren kleutervolgmodel.  De visie/uitspraak van Kentalis over wel/geen uniform kleutervolgmodel is dit schooljaar nog niet genomen. We wachten op de keuze van het nieuwe leerlingvolgsysteem en welk kleutervolgmodel daar aan gekoppeld is.
Didactisch handelen Eind schooljaar 2019 – 2020 zijn er uniforme lesroosters, klassenmap en weektaakformat. Er is een doorgaande lijn in gebruik van uniform lesrooster, klassenmap en weektaakformat.
Didactisch handelen Eind schooljaar 2019 – 2020 wordt er aantoonbaar gewerkt volgens de nieuwe kleutervisie van Kentalis Doetinchem. Met behulp van observaties door extern bureau is vastgesteld dat de kleutervisie goed is ingevoerd in de school.
Didactisch handelen Eind schooljaar 2019 – 2020 is er een 0-meting gedaan op het handelen van de leerkrachten in relatie tot de Simea indicatoren. Vanwege het sluiten vd scholen ivm het Coronavirus hebben we de geplande observaties voor de 0 meting niet uit kunnen voeren.
Samenwerking Eind schooljaar 2019 – 2020 zijn de samenwerkings-vormen tussen scholen en diensten in het gebied Arnhem Doetinchem beschreven. Er is een Spreidingsplan opgesteld waarin de huidige en gewenste samenwerkingsvormen staan beschreven.
Veiligheid Eind schooljaar 2019 – 2020 is de SCOL vragenlijst en de Sociale veiligheidsmeting uit SCOL afgenomen volgens de nieuwe afspraken en geëvalueerde eigen norm. De SCOL vragenlijst en de veiligheidsmeting zijn beiden  afgenomen (zie opbrengsten).
Kwaliteitszorg Eind schooljaar 2019 – 2020 is er een 0 meting ten aanzien van de ambities van Kentalis Doetinchem zoals beschreven in schoolplan. De 0 meting is uitgevoerd en de verbeterpunten worden meegenomen in het jaarplan van volgend schooljaar.  

 

Voor komend jaar 2020-2021 zijn (uit onder andere het schoolplan 2019-2023) de volgende ambities opgenomen:

Ontwikkelgebied Ambities 2020-2021
Samenwerking Aan het einde van het schooljaar 2020 – 2021 is er duidelijkheid over de mogelijkheden tot samenwerking met het regulieronderwijs in het kader van integrale huisvesting en het vormen van een school in de school. 
Leerstofaanbod Aan het einde van het schooljaar 2020 – 2021 is het programma PE-tos (psycho educatie)ingevoerd volgens planning van Kentalis.
Didactisch handelen Aan het einde van het schooljaar 2020 – 2021 is de IPC werkwijze nader onderzocht zodat er een besluit kan vallen over al dan niet invoeren in de school.
Didactisch handelen Eind schooljaar 2020– 2021 is er een 0-meting gedaan op het handelen van de leerkrachten in relatie tot de Simea indicatoren.
Zicht op ontwikkeling en begeleiding Aan het einde van het schooljaar 2020 – 2021 zijn, door het maken van beredeneerde keuzes in het aanbod, de eventuele leerachterstanden bij leerlingen van wege schoolsluiting in verband met Coronavirus vorig schooljaar, ingelopen.
Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur Eind van schooljaar 2020 – 2021 zijn 50% van de verbeterpunten uit de 0 metingen en zelfevaluatie van vorig jaar minimaal op een score ‘goed’ volgens WMK in verband met de ambitie om in schooljaar 22-23 een score goed te krijgen bij een inspectiebezoek naar de kwaliteit van onze school.
Kwaliteitszorg Tijdens de audit in schooljaar 2020-2021 worden de ambities van Kentalis Doetinchem voldoende waargenomen door het auditteam en zijn er tips ter verbetering voor de beoordeling goed door inspectie in schooljaar 2022-2023.

 

Leeropbrengsten

Om de kwaliteit van ons onderwijs en onze ondersteuning en begeleiding te onderzoeken, leggen we de resultaten van de leerlingen gedurende hun gehele schoolloopbaan naast hun ontwikkelingsperspectief. Zo zien we of alle doelen zijn gehaald. Hiervoor maken wij gebruik van toetsen die in januari (midden, ‘M’) of in juni (eind, ‘E’) worden afgenomen.

Als het nodig is, passen we ons onderwijs aan. Op vaste momenten (M4, M6, M7) worden de vastgestelde ontwikkelingsperspectieven binnen de Commissie van Leerlingenzorg geëvalueerd. Als ouders wordt u gedurende de schoolloopbaan van uw kind steeds meegenomen in het functioneren van uw kind en hoe dit zich verhoudt tot het verwachte uitstroomniveau van uw kind. Wijzigingen in het uitstroomperspectief worden altijd met ouders besproken. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Halverwege groep 8 zal er een advies worden gedaan ten aanzien van het vervolgonderwijs. En aan het eind van groep 8 checken we dit advies aan de hand van de eindtoets voor groep 8.

Onderstaand vindt u de opbrengsten van onze school steeds van zowel het afgelopen schooljaar als het schooljaar daarvoor. In dit geval gaat het om de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020. Hierdoor krijgt u goed zicht op de opbrengsten, de eventueel ingezette verbeteracties en de resultaten van deze verbeteracties. De opbrengsten zijn in kaart gebracht aan de hand van de ambities van Kentalis en/of de ambitie van onze locatie Kentalis Doetinchem.  

Naar aanleiding van de opbrengsten van schooljaar 2017-2018 zijn maatregelen genomen in schooljaar 2018-2019. Hier kunt u lezen wat we hebben bereikt:

Maatregelen

 

Opbrengsten Kentalis Doetinchem schooljaar 2018-2019 t.a.v. de Kentalis ambities

Leergebiedspecifieke opbrengsten (ambitie is 75%)

Leergebiedspecifieke opbrengsten

 

Leergebiedoverstijgende opbrengsten 

Leergebied overstijgende opbrengsten Kentalis Doetinchem

 

Naar aanleiding van de opbrengsten van schooljaar 2018-2019 zijn maatregelen genomen in schooljaar 2019-2020. Hier kunt u lezen wat we hebben bereikt:

Maatregelen 2018-2019 Kentalis Doetinchem

 

Opbrengsten Kentalis Doetinchem schooljaar 2019-2020 t.a.v. de Kentalis ambities

Leergebiedspecifieke opbrengsten (ambitie is 75%)

Leergbiedspecifieke opbrengsten Kentalis Doetinchem  

Leergebiedoverstijgende opbrengsten 

Leergebiedoverstijgende opbrengsten Kentalis Doetinchem

 

 

Tevredenheid en ervaringenonderzoeken

In 2019 en 2020 zijn de leerlingenvragenlijst en de oudervragenlijst afgenomen Deze vragenlijsten gaan over de ervaringen die de leerlingen en de ouders/verzorgers hebben met Kentalis Doetinchem op verschillende onderdelen. 

Hieronder staan de gemiddelde opbrengsten per onderdeel, waarbij de cijfers de volgende betekenis hebben:

  • Een score tot 2,50 onvoldoende
  • Een score tussen 2,50 en 3,00 zwak (matig)
  • Een score tussen 3,00 en 3,25 voldoende
  • Een score tussen 3,25 en 3,50 ruim voldoende
  • Een score tussen 3,50 en 3,75 goed
  • Een score tussen 3,75 en 4,00 uitstekend
Leerlingen 2019     Ouders 2020  
Lesgeven en lestijd      3,86   Onderwijsproces      3,83
Wat leer ik 3,77   Leerlingenzorg 3,75
Resultaten 3,71   Resultaten 3,73
Omgaan met elkaar 3,76   Imago 3,89
Afstemmen  3,66   Informatie en communicatie 3,80
Sfeer op school 3,55   Schoolklimaat 3,80
Mijn  mening doet ertoe 3,78   Gelijkwaardig 3,80
Cijfer voor de school 9,1   Cijfer voor de school 8,7

 

Analyse: Zowel leerlingen als ouders scoren alleen scores ‘goed’ en ‘uitstekend. De scores van ouders en leerlingen liggen dicht bij elkaar. Twee jaar geleden hadden we een hele lage respons van ouders: 23%. Dit schooljaar hebben we ouders de gelegenheid gegeven om de vragenlijst achter een computer op school in te vullen, nu hebben we een veel hogere respons( 54%) wat de betrouwbaarheid van de uitkomst ten goede komt.

Maatregel: Nvt.

Medewerkers tevredenheidsonderzoek: In 2020 is ook het medewerkers tevredenheidsonderzoek afgenomen. De scores zijn omgezet naar cijfers van 1 tot 10. De gemiddelde scores van het team van Kentalis Doetinchem zijn naast de gemiddelde scores van alle Kentalis scholen in heel Nederland gezet. Zo kunt u zien hoe onze school scoort ten opzichte van de andere scholen van Kentalis.  

Medewerkers 2020 Team     Kentalis
Tevredenheid van het team over: de werkzaamheden en taken op school      8,2 7,6
Tevredenheid van het team over: de eigen ervaren energie/vitaliteit 8,4 7,3
Tevredenheid van het team over: de eigen ontwikkeling 7,4 6,9
Tevredenheid van het team over : het (samen) werken in/met het team 6,9 6,5
Tevredenheid van het team over: de afdelingsdirecteur 7,7 7,0
Tevredenheid van het team over: werkgeverschap van Kentalis 7,1 7,0
Tevredenheid van het team over: het werken bij Kentalis 8,5 8,4
Tevredenheid van het team over:  Kentalis als organisatie 6,4 6,5
Tevredenheid van het team over: de ervaren sociale veiligheid 6,6 6,8
Tevredenheid van het team over: bevlogenheid van Kentalis 8,9 8,1
Eigen bevlogenheid team 7,3 6,6
Eigen betrokkenheid team  9,1 8,5

Analyse: Kentalis Doetinchem scoort op 2 onderdelen na, op alle onderdelen gemiddeld hoger dan de gemiddelde scores van alle andere scholen van Kentalis. Wat opvalt is dat de drie gemiddeld laagste scores van onze school ook gemiddeld lage scores zijn bij alle andere scholen van Kentalis.

Maatregel: In het nieuwe schooljaar zullen we bespreken of de opbrengsten aanleiding zijn voor verbeteracties.

Overgang naar een andere school

Einduitstroom Na het afronden van groep 8, stromen onze leerlingen uit naar andere scholen. Onze leerlingen stromen op verschillende niveaus en naar verschillende soorten onderwijs uit. De meeste leerlingen stromen jaarlijks uit naar het regulier voortgezet onderwijs.

Tussentijdse uitstroom Het is natuurlijk ook mogelijk dat uw kind tussentijds uitstroomt. Wanneer blijkt dat uw kind niet meer bij ons op de juiste plek is, zal dit met u besproken worden. Het kan zijn dat uw kind zich zo goed ontwikkeld heeft dat een intensieve setting niet meer noodzakelijk is. Of dat uw kind andere onderwijsbehoeftes heeft dan wij kunnen bieden.

Vervolgsucces Om op de hoogte te zijn of de leerlingen in de vervolgvoorziening naar verwachting functioneren, worden bij de vervolgvoorziening gedurende het eerste en het tweede jaar na de verwijzing gegevens opgevraagd. Ook deze gegevens worden geanalyseerd en we bekijken welke aanpassingen nodig zijn in ons aanbod van onderwijs en zorg.

Informatie over eind uitstroom

56% (9/16 leerlingen) van de in schooljaar 2018-2019 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. In schooljaar 2019-2020 was dat 43% (3/7leerlingen). We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.  

 
  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Leerlingen die na groep 8 uitstroomden gingen naar:      

1. Voortgezet onderwijs (regulier)

VO-praktijkonderwijs

VO-VMBO BB of KB (+/- LWOO)

VO-VMBO GL of TL (+/- LWOO)

VO-HAVO

 

4

8

0

0

 

0

7

1

0

 

0

1

0

0

2. Voortgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO-VMBO BB of KB

VSO-VMBO GL of TL

VSO-HAVO

 

0

1

0

0

0

 

0

0

1

0

0

 

0

0

2

0

0

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat eind  groep 8 is uitgestroomd 13 9 3

 

Uitstroom Kentalis Doetinchem

 

Informatie over tussentijdse uitstroom

44 % (7/16 leerlingen) van de in schooljaar 2018-2019 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de schoolloopbaan uit. In schooljaar 2019-2020 was dat 57% (4/7leerlingen). We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

 
  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Primair onderwijs (regulier)

Basisonderwijs (BaO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)

 

4

2

 

6

0

 

2

1

2. Speciaal onderwijs

SO cluster 2

SO cluster 3

SO cluster 4

 

0

1

1

 

0

0

1

 

0

0

1

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 8 7 4

 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8)      

21

16

7

Analyse: De meeste leerlingen stromen uit naar het regulier onderwijs  86% in 2018 (18 lln) 87,5% in 2019 (14 lln) 57% in 2020 (4 lln)

Maatregel: Niet van toepassing

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. We vinden het namelijk erg belangrijk om na te gaan of de adviezen die wij onze leerlingen hebben gegeven, ten aanzien van het vervolgonderwijs, ook de juiste adviezen zijn geweest. Ook willen wij weten of wij als school het juiste aanbod hebben meegegeven om ook goed te kunnen functioneren in het vervolg onderwijs. Hiervoor zetten wij bij zowel de vervolgscholen, als de ouders en onze oud- leerlingen uitgebreide vragenlijsten uit. Ook deze gegevens worden geanalyseerd en bekijken we of en wat we moeten verbeteren of veranderen. De ambitie van Kentalis hierbij is: 80% van de uitgestroomde leerlingen functioneert na 2 jaar naar verwachting in vervolgsetting (zoals geformuleerd in OPP).

Plaatsbestendiging Kentalis Doetinchem

Analyse

Oktober 2018: Onze school haalt ruim de gestelde ambitie van Kentalis, wat betekent dat onze school een goede inschatting maakt van het ontwikkelperspectief van de leerlingen. 

Oktober 2019: Onze school haalt ook nu ruim de gestelde ambitie van Kentalis. 

Maatregelen  Jaarlijks de uitgebreide vragenlijst over schoolsucces voor vervolgscholen en ouders van oud-leerlingen af blijven nemen.