Ouders en school

Informatie en contacten ouders

In de eerste drie weken van het schooljaar worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor een start gesprek. Tijdens dit startgesprek bespreekt de leerkracht hoe, waar, wanneer en hoe vaak er contact is met elkaar en welke onderwerpen besproken worden. Deze afspraken worden genoteerd in het communicatieplan tussen leerkracht en ouders/verzorgers.

Daarnaast worden er twee keer per jaar oudergesprekken georganiseerd (te vinden in de jaarplanner). Alle ouders worden uitgenodigd om de ontwikkeling van hun kind te bespreken en afspraken te maken voor de periode die volgt. Tijdens deze gesprekken staat de spraak-/taalontwikkeling en het ontwikkelingsperspectief van uw kind centraal. Omdat het ontwikkelingsperspectief, verwachte uitstroombestemming en de  doelen regelmatig worden geëvalueerd en de verwachting van ouders daarbij een belangrijk bespreekpunt is, verwachten wij dat ouders aanwezig zullen zijn bij deze gesprekken. Mochten ouders niet in de gelegenheid zijn hierbij aanwezig te zijn, worden ouders alternatieve momenten aangeboden. Door kinderen steeds eerder te betrekken bij de gesprekken over hun ontwikkeling, willen we hen eigenaar maken van hun eigen leerproces. Vanaf groep 6 worden kinderen gevraagd bij de gesprekken aanwezig te zijn.

Schoolapp: Social Schools

Social schools is een programma, waarin u online contact hebt met de leerkrachten en ouders van de school. Dit is allemaal binnen een beveiligde omgeving.  U kunt gebruik maken van Social schools via de webpagina of een app op uw telefoon, Ipad of tablet. Alle weekbrieven, nieuwsbrieven en dergelijke worden allemaal via Social schools verstuurd.

In Social Schools kan tekst, foto en film worden gezet. Iedereen met toegang kan dit doen: Kentalis en u als ouders. Hierdoor krijgt u een goed beeld over wat uw kind doet bij ons op school. Ook kunt u met behulp van Social Schools bijvoorbeeld aan het eind van de dag met uw kind naar de  informatie kijken en samen de dag opnieuw beleven. U heeft de mogelijkheid om zelf berichten, foto’s etc. te plaatsen en te reageren op de geplaatste informatie.

We hebben twee manieren waarop we Sociaal Schools gebruiken:

 • Een individuele pagina waarin alleen de informatie over uw kind gedeeld wordt. Een pagina waarbij alleen u, de door u aangewezen mensen en de Kentalis-medewerkers toegang hebben. 
 • Een groepspagina waarin de informatie over uw kind maar ook over de gehele groep en de klasgenoten gedeeld kan worden. Informatie die de gehele groep aangaat. De andere ouders hebben toegang tot deze pagina.

Verder zijn er de volgende opties:

 • U kunt uw kind ziek melden via Social Schools.
 • Oudergesprekken worden gepland via de app, u kunt hierbij zelf uw voorkeurstijd kiezen. 
 • Er is een agenda, waarin de actuele gebeurtenissen van de school staan.  

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we verschillende activiteiten, buiten en binnen de school, bijvoorbeeld schoolreisjes, schoolkamp, educatieve uitstapjes, Sinterklaas, Kerstmis, koningsspelen, themaweek, enzovoort. We krijgen voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid.  Daarom vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 25,00.  De locatiemedezeggenschapsraad (LMR) heeft ingestemd met de hoogte en geplande besteding van dit bedrag. 

Lokale medezeggenschap op locatie

Locatiemedezeggenschapsraad Kentalis Doetinchem:

We vinden uw mening belangrijk. Daarom kunnen ouders meepraten en meebeslissen. Iedere Kentalis-school heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR). Deze raad vertegenwoordigt de belangen van ouders, kinderen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR om advies of instemming. Tijdens openbare vergaderingen, waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan de raad ook onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen.

Lid worden?

Wilt u deelnemen aan de LMR of heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u terecht bij een van de ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de leerkracht of afdelingsdirecteur, bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten.

Dit zijn de leden van de locatiemedezeggenschapsraad:

 • Natasha Zorn, moeder van Bram, gr.3 
 • Marko Westerveld, vader van Tim en Thijs, gr. 3 (voorzitter) 
 • Francis Vrielink (logopedist onderwijs, secretaris)
 • Belinda Heins (School Maatschappelijk Werker)

De locatiemedezeggenschapsraad kiest uit haar midden een voorzitter en eventueel een secretaris.

Joke van Driel is als afdelingsdirecteur geen lid van de LMR, maar wordt uitgenodigd om als gesprekspartner deel te nemen aan een vergadering.   

Landelijke medezeggenschapsraad:

Stichting Kentalis Onderwijs is één instelling. Daarom heeft Kentalis één medezeggenschapsraad, de landelijke MR. De MR praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor heel Kentalis Onderwijs. Daarnaast heeft elke Kentalis-school zijn eigen medezeggenschapsraad, de locatie-medezeggenschapsraad (LMR). In de algemene schoolgids staat uitgebreid beschreven hoe de medezeggenschap binnen Kentalis is georganiseerd.

Ouderraad en leerlingenraad

Ouders in de ouderraad houden zich bezig met het organiseren van (leuke) activiteiten, maar ook met (beleids)zaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. In de praktijk ondersteunt de ouderraad het personeel van een school bij de uitvoering van activiteiten. 

De leden van de OR zijn:

 • Marko Westerveld, vader van Tim en Thijs, gr. 3 ook in LMR Heidy Melissen, moeder van Tessa, gr. 7
 • Klarine Pasman, moeder van Thomas, gr. 8 Natasha Zorn, moeder van Bram, gr. 3 ook LMR
 • Nancy Haase, moeder van Luca en Sander, gr. 8 

De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van onze leerlingen. Alle ouders met een kind op school mogen lid worden van de ouderraad. Lid worden? Laat dit weten aan één van de leden van de ouderraad of bij de groepsleerkracht van uw kind.

De inspraak van leerlingen willen wij tot zijn recht laten komen in een leerlingenraad. Leerlingen vanaf groep 4 zijn al goed in staat om hun gedachten en ideeën te verwoorden en hun wensen kenbaar te maken. Leerlingen van groep 4 t/m 8 kiezen zelf leerlingen als vertegenwoordiger in de leerlingenraad. De doelstelling is om leerlingen kennis te laten maken met inspraak. Dit past bij onze visie op actief burgerschap. De leerlingen leren door te vergaderen hun mening te geven, voorstellen te doen, keuzes te maken, afspraken met elkaar te maken en met elkaar zich aan die afspraken te houden. De leerlingenraad werkt ook samen met de ouderraad en locatiemedezeggenschapsraad. Over sommige zaken formuleren zij een gezamenlijk advies naar het team.

Leerlingenraad Kentalis Doetinchem