Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

Kentalis Doetinchem staat voor een schoolklimaat dat gebaseerd is op basis van respect:

Respect voor jezelf – Respect voor de ander – Respect voor de omgeving.

Daarnaast heeft ieder mens een natuurlijke behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Dit geldt ook voor onze leerlingen. Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte van relatie (‘ik hoor erbij, anderen waarderen mij’), competentie (‘ik geloof in mijn eigen kunnen’) en autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’), is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. 

Daarom zorgen wij met het team voor een pedagogisch klimaat in de school waarin elke leerling zichzelf kan en mag zijn, waarbinnen de leerling zich veilig voelt en waar aandacht is voor de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. 

Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. In de groepen 1-2 en 3 maken we daarvoor gebruik van onder andere het kiesbord en in de groepen 4 tot en met 8 de weektaken. Zij leren zo eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkelingsproces.  Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet betekent dat de leerlingen alles zelf mogen bepalen of dat leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen dat ook.

Actief burgerschap en sociale integratie

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen in de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan die samenleving. Het gaat daarbij om het oefenen van houding en vaardigheden met betrekking tot democratie, participatie en identiteit. Sociale integratie wil zeggen dat burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) deelnemen aan de samenleving en bekend en betrokken zijn met de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur. 

Bij het bieden van onderwijs en begeleiding aan leerlingen bij wie zich de communicatieve redzaamheid niet zo vanzelfsprekend ontwikkelt als bij leeftijdgenoten, is uitdrukkelijke aandacht voor burgerschap en sociale integratie noodzakelijk. De communicatieve beperking van onze leerlingen maakt dat omgangsregels veel meer expliciet moeten worden aangeleerd, zodat ook zij zo optimaal mogelijk en als verantwoorde burgers kunnen functioneren in onze maatschappij. Om dit vorm te kunnen geven besteedt onze school structureel en systematisch aandacht aan burgerschapsvorming en sociale integratie. Respect voor mens en omgeving nemen daarbij een centrale plaats in.

Onze school heeft een leerlijn ontwikkeld waarin de onderwerpen en doelen per jaargroep staan beschreven. De middelen die we hierbij hanteren zijn heel divers. Om een aantal voorbeelden te noemen: gespreksvormen, bezoeken aan bedrijven/organisaties/situaties die passen bij de onderwerpen/doelen, Jeugdjournaal, Nieuwsbegrip, lessen debatteren, leerlingenraad en dergelijke. Ten slotte stimuleren wij onze leerlingen om mee te doen met de samenleving door deel te nemen aan bijvoorbeeld zwemles of een sportclub. Indien het voor ouders financieel niet mogelijk is om hun kind zwemles te laten volgen of aan te melden bij een club, kunnen zij een beroep doen op stichting leergeld  (www.leergeld.nl).

Veiligheid

Onze school zorgt voor een veilig schoolklimaat. Hoe we dit doen hebben wij beschreven in ons sociaal veiligheidsplan. Wanneer zich onverhoopt toch een incident voordoet, wordt dit zorgvuldig afgehandeld. We melden een incident of (bijna)ongeval digitaal in een meldsysteem. Naar aanleiding van deze melding wordt een incident geanalyseerd om na te gaan hoe we herhaling kunnen voorkomen en verlenen nazorg wanneer nodig. 

Jaarlijks monitoren we de veiligheid van onze leerlingen, zoals is vastgelegd in de ‘Ambities Kentalis Onderwijs’. Vanaf dit schooljaar monitoren we ook structureel de veiligheid op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit (RIS). Op basis van deze analyses treffen we zo nodig maatregelen tot verbetering.  We verantwoorden ons hierover in de schoolgids en bij de Inspectie van het Onderwijs.

Kentalis beschikt over een klachtenregeling en is aangesloten bij de Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen. In de algemene schoolgids (https://www.kentalis.nl/onze-scholen/algemeen/schoolgids) vindt u alle informatie hierover. 

Interne vertrouwenspersoon, pestcoördinator, en aandachtsfunctionaris RIS.

We hebben op school een veiligheidscoördinator. De veiligheidscoördinator is zowel interne vertrouwenspersoon, als pestcoördinator als aandachtsfunctionaris RIS . 

Bij ons op school is dit Saskia de Haes, zij is de gedragswetenschapper van de school. Leerlingen kunnen direct contact met haar zoeken, maar ook via een brievenbus bij de ingang van de school een berichtje voor haar achterlaten.

Onze leerlingen kunnen alles met de veiligheidscoördinator bespreken, bijvoorbeeld als zij iets niet willen of durven bespreken met hun leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag, maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met de direct betrokkenen, maar dit kan soms moeilijk zijn.

Voor ontruiming bij brand of calamiteiten is er een ontruimingsplan. De BHV’ers (bedrijfhulpverleners) zijn verantwoordelijk voor het organiseren van ontruimingsoefeningen. De conciërge van de school monitort de veiligheid van het schoolgebouw. 

Veiligheid  

Internetgebruik

We geven eigentijds onderwijs, waarmee de leerlingen goed worden voorbereid op de toekomst. We werken daarbij aan vaardigheden zoals bijvoorbeeld: aanleren van computervaardigheden en media wijsheid, debatteren en psycho-educatie. We noemen dit 21e-eeuwse vaardigheden. Leerkrachten zetten ICT gevarieerd in binnen de reguliere lessen, we merken dat dit meer motivatie en hogere leeropbrengsten bij leerlingen teweegbrengt.

Aan het gebruik van het internet zijn echter ook bepaalde risico's verbonden (bijvoorbeeld digitaal pesten, seksuele intimidatie en/of schending van privacy). De school besteedt aandacht aan veilig internetten. We adviseren u hier thuis ook op te letten zodat u weet waar uw kind mee bezig is als hij/zij op de computer/tablet aan het werk is. 

Op school werken leerlingen alleen op de computer en tablet onder toezicht van een leerkracht. Ouders worden middels een ouderavond en/of in nieuwsbrieven geïnformeerd over veilig internetgebruik. Als leerlingen een mobiele telefoon of spelcomputer meenemen naar school, wordt deze bewaard in hun tas of in de klas. De school is echter niet verzekerd tegen diefstal, verlies of schade aan meegebrachte telefoons of spelcomputers. 

Alle groepen hebben ten minste twee computers en een digitaal schoolbord. Daarnaast zijn er in iedere groep tablets aanwezig. In de groepen 3 t/m 8 wordt de verwerking van de leerstof voor taal en rekenen ook gedaan met behulp van het programma ‘Snappet’.  Snappet biedt mogelijkheden om leerlingen zelfstandig aan hun (leer)doelen te laten werken, op hun eigen niveau. Het computerprogramma Snappet past het aanbod automatisch aan, afhankelijk van de goede of foute antwoorden van de leerlingen op de vragen. De leerkracht kan live, op de eigen tablet, meekijken hoe de kinderen werken. Zo kan er direct extra instructie gegeven worden aan een leerling of groepje leerlingen wanneer dit nodig is. De leerlingen krijgen direct feedback en hebben dus meer inzicht in hun eigen leerproces. Deze digitale vorm van verwerken geeft zowel de leerling als de leerkracht een directe terugkoppeling op het gemaakte werk.

Voor het team hebben we een I-coach in de school. De I-coach stimuleert onder andere het computergebruik, gebruik van de tablets en inventariseert de wensen op het gebied van software en apps.  Daarnaast coacht de I-coach leerkrachten en onderwijsondersteuners in het werken met ICT materialen en is aandachtsfunctionaris van de ICT leerlijn in de school.  

I-pad Kentalis Doetinchem

Gedragsregels

Om een goed en veilig klimaat te creëren op school zijn er duidelijke regels en afspraken nodig. Er zijn regels op pedagogisch en organisatorisch niveau. Bij Kentalis hanteren we bij overtreding van de gedragsregels op alle scholen de herstelgerichte aanpak. Dit betekent dat, voor zover mogelijk, alle belanghebbenden betrokken zijn bij het gezamenlijk vaststellen en benoemen van de schade, de behoeften en de verplichtingen, met als doel genoegdoening en herstel van de relatie.

De afspraken die gelden op pedagogisch niveau zijn gelijk aan de afspraken die bij de Kanjertraining aan bod komen. De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. Kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van de leerling, dat het verlangen heeft om zich goed te gedragen. De Kanjertraining is waardevol voor individuele leerlingen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. De 6 Kanjerafspraken zijn:

1. We helpen elkaar

2. We vertrouwen elkaar

3. We lachen elkaar niet uit

4. Niemand speelt de baas

5. Niemand doet zielig

6. We respecteren onszelf en anderen

We verwachten van onze leerlingen dat zij met respect omgaan met hun medeleerlingen en onze medewerkers. Dat zij zich houden aan de algemeen geaccepteerde omgangsnormen. Dit geldt overigens ook voor onze medewerkers en alle bezoekers van onze school. Dat betekent dat iedereen in het gebouw zich houdt aan de afgesproken omgangsnormen en dat we elkaar daarop kunnen aanspreken.

Ook op organisatorisch niveau gelden er afspraken. We verwachten van al onze leerlingen, medewerkers en bezoekers dat zij zich houden aan afspraken als: rustig lopen en zachtjes praten in de gang. Ook vinden we het belangrijk dat leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor een nette en schone school. Ze hangen bijvoorbeeld hun jas en tas netjes aan de kapstok en gooien afval weg in de daarvoor bedoelde prullenbakken.

Naast de regels die voor de hele school gelden, zijn er nog ook nog klasgebonden regels. Deze afspraken worden door de leerkracht in samenspraak met de leerlingen gemaakt.

Regels in school