Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

Onze school heeft de leerlingenzorg beschreven in een zorgplan. Uw kind volgt in eerste instantie het onderwijs volgens ons reguliere aanbod en werkwijze. Dit aanbod en de werkwijze is afgestemd op onze doelgroep. Mocht uw kind onvoldoende tot ontwikkeling komen met dit aanbod zal de leerkracht, in overleg met de Commissie voor Leerlingenzorg, extra zorg en ondersteuning inzetten, passend bij de onderwijsbehoefte van uw kind. 

De ontwikkelingen van uw kind worden zorgvuldig gevolgd. We hebben hiervoor vaste bespreekmomenten per jaar. Hier worden de leerresultaten en de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling uitgebreid besproken. Twee keer per schooljaar worden de leerresultaten van uw zoon of dochter door de Commissie voor Leerlingenzorg (CvL) en de leerkracht besproken en vergeleken met het gestelde ontwikkelingsperspectief. Daarnaast zijn er om de week CvL overleggen waarin leerkrachten de zorg omtrent een leerling kan inbrengen. In de Commissie voor Leerlingenzorg zitten de afdelingsdirecteur, de orthopedagoog, de intern begeleider, de groepsleerkracht, een logopedist en school maatschappelijk werker. En eens in de maand neemt ook de jeugdarts deel aan deze vergaderingen. 

In de CvL wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling besproken en jaarlijks geëvalueerd. De zorg voor leerlingen is een van de belangrijkste taken van de commissie. De CvL volgt de ontwikkeling van de leerling, stelt vast wat de meest optimale begeleiding is en formuleert op basis van de verwachte vaardigheidsgroei het uitstroomperspectief. De commissie adviseert over terug- en overplaatsing van leerlingen naar een andere vorm van onderwijs.

In het algemene deel van de Kentalis Schoolgids vindt u meer informatie over onder andere de leerlingenzorg, de ontwikkelingsperspectief plannen en de CvL.

Leerlingvolgsysteem

We vinden het belangrijk de ontwikkeling van leerlingen goed te volgen, om zo het onderwijs te kunnen plannen. De ontwikkelingen van de leerlingen worden in een dossier bijgehouden. Vanzelfsprekend zijn de gegevens vertrouwelijk. Op uw verzoek geven we u inzage in het dossier van uw kind.

We werken met het digitale systeem: EDUscope. In januari en juni worden de landelijk genormeerde Citotoetsen afgenomen. U kunt zien hoe uw kind zich ontwikkelt in vergelijking met zijn/haar leeftijdsgenoten. De Commissie voor Leerlingenzorg bekijkt jaarlijks of de toets en testgegevens overeenkomen met het vastgestelde ontwikkelingsperspectief en stelt samen met de leerkracht en logopedist op grond hiervan actiepunten op. Wijzigingen aanbrengen in het uitstroomperspectief gebeurt altijd in overleg met ouders.

De Verwijsindex

Soms heeft een kind, een jongere of een gezin extra hulp nodig. Er zijn dan misschien meerdere professionals die hulp bieden. Zij willen allemaal het beste voor het kind of de jongere.  Daarom is het belangrijk dat alle organisaties die met deze kinderen en jongeren werken elkaar goed kennen en samenwerken.

Voor die samenwerking is elke gemeente in Nederland verplicht om aangesloten te zijn bij de Verwijsindex. Dit is een digitaal systeem waarin professionals uit o.a. onderwijs, jeugdzorg en gezondheidszorg met elkaar in contact kunnen komen. In de algemene schoolgids staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat. In deze schoolgids leggen we uit hoe dit werkt bij ons op school.

Hoe werkt de verwijsindex op onze school?

Wanneer er extra hulpverlening voor een leerling nodig is, heeft de leerkracht dit met u besproken en wordt de hulpvraag vervolgens ingebracht in de Commissie voor Leerlingenzorg (CvL). Tijdens dit overleg bespreken de commissieleden welke vorm van hulpverlening er past bij de hulpvraag en wordt er besproken of het wenselijk is om een signaal via de verwijsindex achter te laten. Het doel daarvan is altijd samenwerking en afstemming met andere professionals die betrokken zijn bij de leerling.

Aansluitend op het CVL-overleg wordt u als ouder/verzorger door de leerkracht geïnformeerd over het resultaat van de bespreking en krijgt u een schriftelijke bevestiging.

Meer informatie vindt u op www.verwijsindexgelderland.nl

Medische zorg

Voor het verlenen van eerste hulp of voor de aansturing tijdens noodsituaties zijn er dagelijks BHV’ers (bedrijfshulpverleners) in het gebouw aanwezig.

Wanneer uw kind op school medicatie nodig heeft, kunt u hier afspraken over maken met de leerkracht van uw kind. Hiervoor vult u het formulier medicijnverklaring in. Wij zorgen er op school altijd voor dat medicatie buiten het bereik van de leerlingen ligt in een afgesloten medicijnkastje.

Schoolarts

Vanuit de GGD is Esther Koers als jeugdarts aan onze school verbonden. Deze jeugdarts onderzoekt elke nieuwe leerling, elke leerling die in het schooljaar acht jaar wordt en elke leerling die in het schooljaar elf jaar wordt. De jeugdarts neemt deel aan de Commissie voor Leerlingenzorg wanneer er extra zorgvragen zijn. Naar aanleiding van deze besprekingen kan het voorkomen dat de jeugdarts u en uw kind extra uitnodigt voor een onderzoek.