Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

 Het VSO CMB biedt een onderwijsprogramma dat gebaseerd is op ‘de kerndoelen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, voor kinderen met een meervoudige beperking’. De kerndoelen zijn ondergebracht in doorlopende leerlijnen en aangepast aan de specifieke onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Voor een aantal vakken gebruiken wij, afhankelijk van de mogelijkheden van de leerlingen, onderdelen van onderwijsmethodes die aansluiten bij onze doelgroep. Bij VSO CMB (13 tot 18 jaar) ligt de nadruk op het aanleren van arbeidsvaardigheden. Zo hebben de leerlingen van het VSO CMB een aantal vaklessen en lopen zij stage. Ook is er een Arbeidstrainingscentrum (ATC).

Bij het vaststellen van de leerroute wordt primair uitgegaan van het communicatieniveau van de leerling. Het IQ is als tweede richtlijn opgenomen. Het kiezen van een externe stage en vakrichting in het laatste jaar van het VSO CMB en de vervolgplek voor arbeid na de schoolperiode, wordt samen met de leerling en de ouders gedaan. Een leerling wordt begeleid tijdens zijn/haar stage en af en toe getest ten behoeve van de ontwikkeling van de werknemersvaardigheden. In het vierde leerjaar vinden interne stages plaats, in het vijfde leerjaar neemt de leerling deel aan het Arbeidstrainingscentrum (ATC) en in het zesde leerjaar loopt hij/zij gedurende één of meerdere dagen extern stage met begeleiding vanuit KOZ.

Indeling groepen VSO CMB

De leerlingen op het VSO CMB worden zoveel mogelijk ingedeeld in groepen op grond van een profiel. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bij het plaatsen van leerlingen in een groep spelen verschillende factoren een rol. Zo wordt gekeken naar het communicatieniveau en het benodigde communicatie- en taalaanbod, de mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de mate van zelfstandig werken, de bijkomende problematiek (bijvoorbeeld ten aanzien van gedrag, motoriek, visus enzovoort) en de leeftijd.

Groepsprofielen in het VSO CMB onderwijs:

1. Profiel doof-CMB

 • De onderwijstaal is NGT waarbij het NGT-niveau individueel bepaald wordt.
 • De leerlingen zijn doof of doof functionerend.
 • De leer- en leefomgeving van de profielgroep maakt deel uit van de dovencultuur.   2. Profiel sh-CMB
 • De onderwijstaal is (afhankelijk van het communicatieniveau) Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG).
 • De leerlingen zijn slechthorend of functioneren als slechthorend.
 • De leerlingen hebben een auditief en/of ernstig spraaktaalprobleem.
 • De leer- en leefomgeving van de profielgroep maakt deel uit van de horende cultuur.

3. Profiel structuur en autisme

 • De onderwijstaal wordt per leerling individueel bepaald, daar waar klassikale instructie mogelijk is wordt als voertaal, afhankelijk van wat leerling nodig heeft, meestal NmG gebruikt.
 • De leerlingen zijn doof, doof functionerend, horend of slechthorend.
 • Bij de leerlingen is veelal sprake van psychiatrische problematiek (Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of AD(H)D), of andere kind kenmerken die maken dat de leerling behoefte heeft aan het geboden klimaat in deze groepen.

Er wordt een consequente (dag)structuur gehanteerd waarbij prikkels gereduceerd of gedoseerd worden aangeboden.   4. Profiel doofblind

 • De leerling heeft de onderwijsindicatie doofblind.
 • De onderwijstaal wordt per leerling individueel bepaald.
 • Er is sprake van een combinatie van auditieve- en visusbeperkingen. Voor leerlingen met een cochleair implantaat (CI) wordt in overleg met de ouders en op advies van de logopedist nagegaan welk groepsprofiel het beste aansluit bij de leerling.

Activiteiten

In de loop van het schooljaar vindt er een aantal vaste activiteiten plaats:

 • Schaatsen met vrijwilligers van de Zoetermeerse ijshockeyclub
 • Schoolreis of schoolkamp
 • Sportdag Koningsspelen
 • Eén keer per jaar een project met de hele school.
 • Excursies passend bij de lessen oriëntatie op tijd of ruimte
 • Eén keer per schoolperiode een werkweek

Ook zijn er feesten en vieringen voor de hele school. Kerstmis, Pasen en het Sinterklaasfeest zijn daar voorbeelden van. Voor de data verwijzen we u graag naar de jaarkalender.

  Traktaties Verjaardagen van de leerlingen worden in de groepen uitgebreid gevierd. Omdat snoepen tandbederf veroorzaakt, raden wij het meegeven van snoep aan de leerlingen af. Op verjaardagen kan een traktatie echter de feestvreugde verhogen en mogen de leerlingen gerust uitdelen aan hun groepsgenoten. Natuurlijk kan er dan ook fruit uitgedeeld worden. Wij vragen u dringend de traktaties niet te overdrijven en vooraf te overleggen met de leerkracht van uw kind.  

Stage (VSO)

De leerlingen oriënteren zich op werken, dagbesteding, zelfstandig of begeleid wonen en een vrijetijdsinvulling. Zij kunnen (binnen of buiten de school) stage lopen als voorbereiding op werken of dagbesteding.