Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO en in het VSO passende ambities. De Kentalis ambities worden gesteld halverwege de schooltijd (in het VSO na de 3e klas) en aan het einde van de schooltijd. Zie voor de uitgewerkte ambities het algemene deel van de schoolgids.

In schooljaar 2017-2018 waren de leeropbrengsten van onze school t.a.v. de Kentalis ambities: Voor leergebiedspecifieke en leergebeidoverstijgende vakken wordt de gestelde ambitie van 75% behaald bij de vakgebieden

Taal (alle profielen)  eind 3e leerjaar wordt gestelde ambitie gehaald door 75 %   ( 6/8 leerlingen) eind van school wordt gestelde ambitie gehaald door 75 %   ( 3/4  leerlingen)

Spelling (profiel 4)  eind 3e leerjaar wordt gestelde ambitie gehaald door 75 %   ( 6/8 leerlingen) eind van school wordt gestelde ambitie gehaald door 100 %   ( 1/1 leerlingen)

Mens en maatschappij (alle profielen)  eind van school wordt gestelde ambitie gehaald door 75 %   (3/4 leerlingen)

Mens natuur en techniek (alle profielen)  eind 3e leerjaar wordt gestelde ambitie gehaald door 75 %   (6/8 leerlingen) eind van school wordt gestelde ambitie gehaald door 75 %   (3/4 leerlingen)

Leergebeidoverstijgende vakken (alle profielen)  eind van school wordt gestelde ambitie leren leren gehaald door 75%   (3/4 leerlingen) eind 3e leerjaar wordt gestelde ambitie leren leren gehaald door 100 %   (8/8 leerlingen) eind 3e leerjaar wordt gestelde ambitie oriëntatie op Arbeid of Dagbesteding  gehaald door 100 %   (8/8 leerlingen) eind van school wordt gestelde ambitie oriëntatie op Arbeid of Dagbesteding  gehaald door 75 %   (3/4 leerlingen)

Voor de onderstaande leergebiedspecifieke vakken wordt de gestelde ambitie van 75% niet behaald bij de vakken

Rekenen (alle profielen)  eind 3e leerjaar wordt gestelde ambitie gehaald door 30%   ( 3/8 leerlingen) eind van school wordt gestelde ambitie gehaald door 50 %   ( 2/4 leerlingen)

Lezen (alle profielen)  eind 3e leerjaar wordt gestelde ambitie gehaald door 50 %   (4/8 leerlingen)

Mens en maatschappij (alle profielen)  eind 3e leerjaar wordt gestelde ambitie gehaald door 50 %   (4/8 leerlingen) eind van school wordt gestelde ambitie gehaald door 50 %   ( 2/4 leerlingen)

Analyse en acties: Er is een aanpassing gemaakt in de urentabel, waardoor er meer tijd is ingeruimd voor de vakken rekenen en lezen, dit met oog dat vaardigheden meer moeten worden getraind en herhaald. Een toepassing hiervan in praktische/ betekenisvolle situaties is daarbij van essentieel belang. Voor het vak rekenen zal er meer gewerkt gaan worden met de methode “Rekenboog”, een thematische methode, die gekoppeld is aan de CED leerlijnen. Deze is meer gericht om rekenvaardigheden te leren toepassen in praktische situaties. In het algemeen kan benoemd worden dat de doelgroep klein is, waardoor er snel een verandering plaats vindt in het percentage.

Voor leergebiedoverstijgende vakgebieden wordt de gestelde ambitie van 75%  niet behaald bij

Leren leren in sociale situaties eind 3e leerjaar wordt gestelde ambitie leren functioneren in sociale gehaald door 50 %   ( 4/8 leerlingen) eind van school wordt gestelde ambitie leren functioneren in sociale gehaald door 50 %   (3/4  leerlingen)

Analyse en acties: Het leren toepassen van sociale vaardigheden is voor onze leerlingen moeilijk. Het is daarom belangrijk dat deze vaardigheden regelmatig moeten worden geoefend, niet alleen in de oefensituaties, maar ook in alledaagse situaties. Zodat de leerlingen dit zelfstandig leren toe te passen binnen  stages en vervolg werkplekken. Veelal is het wenselijk om individuele training hiervoor in te zetten.

Monitor Sociale Veiligheid

De ambitie, dat 100% van onze leerlingen zich veilig voelen wordt  niet behaald (83 %) eind 3e leerjaar wordt gestelde ambitie gehaald door 75 %. (6/8 leerlingen ). Aan het eind van schooltijd wordt gestelde ambitie gehaald door 75 %. (3/4 leerlingen).

Analyse en acties: Het veiligheidsgevoel is met name beduidend minder in de klas op de gang en in de pauzes. Ook het onderdelen pesten en waar leerlingen  zich kunnen melden wanneer hij/ zij gepest wordt. Veiligheidsgevoel in de klas is erg afhankelijk van verschillende verschillend factoren, die veelal moeilijk zijn te voorspellen. Afgesproken is dat leerkrachten moeten nagaan waar het onveiligheidsgevoel ligt bij de leerlingen. Leerkrachten gaan meer aandacht besteden  voor duidelijke regels en afspraken in de klas.

Op de gang en in de pauzes wordt niet altijd consequent de regels toegepast. Met leerkrachten is afgesproken om de regels goed te hanteren binnen vrije momenten op de gang en in de pauzes. Hiervoor zijn al duidelijke regels opgesteld er moet worden nagegaan of deze goed worden na geleefd en goed worden gehandhaafd. Mogelijk moeten regels/ toezicht worden aangescherpt. Waarbij medewerkers ook elkaar adequate feedback geven op hun handelen.

Bij het pesten en naar wie je toe moet wanner je wordt gepest valt het volgende op te merken: Pesten en plagen is moeilijk te onderscheiden bij CMB leerlingen een bepaald denk vermogen is hiervoor noodzakelijk. Dit moet worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden. Welke communicatie kan een leerling vertalen wanneer is het pesten en wat is uitdagen. De reactie van de omgeving  is ook belangrijk. Kan een leerkracht het goed zien en ervaren wat er zich afspeelt bij een leerling De leerlingen leren vaak in de situatie wat ze moeten gaan doen aan de hand van visualisaties dit, moet een terugkerend iets zijn binnen de lessen leren leren in sociale situaties. Duidelijk feedbackgeven in een betekenisvolle situatie, en alternatieven aanleren. Dit heeft ook te maken met het veiligheidsgevoel in de klas. Afgesproken is dat leerkrachten dit meer aan de orde laten komen binnen de lessen leren leren in sociale situaties. Keuze kaart visueel maken bij wie ze terecht kunnen, als ze niet instaat  zijn met de leerkracht hierover te communiceren. De leerkracht kan hierin ook een coachende rol hebben. Alertheid en actie bij personeel is van groot belang.

De ambitie, dat alle dove en slechthorende leerlingen (100%) worden gescreend op psychisch welbevinden wordt wel behaald (100.%) Analyse, verklaring en ondernomen acties: • 8 leerlingen waren al bekend bij Kentalis zorg en werden vanuit zorg gescreend. • 8 leerlingen zijn doorverwezen naar Kentalis Zorg voor verdere diagnostiek en behandeling • 1 leerling is doorverwezen naar VISIO + neurolopsychologisch onderzoek.. • 1 leerling is doorverwezen voor P.M.T. • 2 leerlingen zijn doorverwezen naar de G.G.M.D • 3 leerlingen hadden een indicatie: “niet in orde”, maar hadden relatief gezien  ten opzichte van het verleden een stijgende ontwikkeling door gemaakt. 1 leerling was al onder behandeling van de G.G.M.D.

Oudertevredenheid

In schooljaar 2017 – 2018 is er een ouder-ervaringen-onderzoek afgenomen. De vragenlijst bestond uit totaal 51 vragen verdeeld over verschillende categorieën: algemeen, schoolklimaat, onderwijsleerproces, leerlingzorg en –begeleiding, informatie en communicatie, resultaten, imago van de school, rapportcijfer, drie open vragen en tot slot nog vragen over het vervoer.

De volgende scores zijn gemeten op een vierpuntsschaal:

Categorie

Score

Opmerkingen

Schoolklimaat

3,72

De leerkrachten behandelen mijn kind met respect

De leerkrachten stimuleren mijn kind

De sfeer op school is prettig

Onderwijsleerproces

3,66

De school biedt het onderwijs dat staat beschreven in de schoolgids en het schoolplan

De school beschikt over goede, vakbekwame leerkrachten

Ik ben tevreden over het onderwijs dat mijn kind krijgt op deze school

Leerlingzorg en -begeleiding

3,68

De school leert mijn kind social media, zoals Facebook, Instagram en WhatsApp, veilig te gebruiken

De leerkrachten zorgen voor een goede overdracht van informatie wanneer mijn kind van groep wisselt

De school ondersteunt mijn kind in het dagelijks functioneren

Informatie en communicatie

3,57

De school gaat met mij in gesprek over de ontwikkeling van mijn kind

De school overlegt met mij over het onderwijsaanbod aan mijn kind

De mening van ouders telt mee op deze school

Resultaten

3,67

Het OPP wordt jaarlijks met mij besproken

Mijn kind leert voldoende op deze school

Mijn kind ontwikkelt zich goed op deze school

Imago

3,86

Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen

Rapportcijfer

8,3

 

Openvragen

nvt

Minpunten:

 • Afstand school – thuis
 • Soms lastige communicatie door de afstand school – thuis

Pluspunten:

 • Goede communicatie
 • Goede beheersing NGT
 • Open karakter van de school
 • De persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling en zelfredzaamheid van mijn kind
 • Dat men ten aller tijden alert is, mocht er iets zijn dan word er gelijk stappen ondernomen.
 • Ieder kind is uniek en wordt op deze manier benaderd, geholpen. Er wordt samen gekeken naar de ontwikkeling van ons kind. Ons kind staat centraal en wat hij nodig heeft, wordt gekeken op welke manier hem dat geboden wordt.
 • Doorzettingsvermogen van de leerkrachten.
 • Vak lessen.
 • Hoe de pauze zijn georganiseerd.
 • De samenstelling van de groep.

Vervoer

3,46

De gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer van mijn kind. Ik kan goede afspraken maken met de gemeente over het vervoer

Conclusie: VSO CMB de Linde scoort als school een 3,65. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Vragenlijst was 20%: 8 van de 41 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan.

De geconstateerde verbeterpunten zijn besproken in het team en opgenomen in de jaarplanning van de school. Daarnaast is er ingezet op vasthouden en door ontwikkelen van wat al goed gaat.

Overgang naar een andere school

In schooljaar 2017-2018 gingen de tussentijdse uitstromers naar VSO-Praktijkroute Kentalis Onderwijs Zoetermeer. Een wentraject en een warme overdracht zorgen daarbij voor een vloeiende overstap. Leerlingen die aan het eind van de schoolperiode uitstromen naar Arbeid of Dagbesteding lopen vaak al stage op de plek waar ze naartoe uitstromen en ze hebben een begeleidingsplan.

Informatie over eind uitstroom

57% (4/7 leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Uitstroom voortgezet speciaal onderwijs voor CMB-leerlingen
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die aan het eind van de school uitstroomden gingen naar:      

1. Vervolgonderwijs

MBO niveau 1 (entreeopl.; bol/bbl)

 

 

 

1

 

 

2. Arbeid

Reguliere arbeidsplaats (+/- subsidie)

Beschutte werkomgeving

 

 

1

 

1

 

 

 

 

3. Dagbesteding

Dagbesteding (arbeidsgericht)

Dagbesteding (activerend)

Dagbesteding (belevingsgericht)

 

4

2

 

 

2

4

 

 

1

2

1

4. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Thuiszitter, niet meer leerpichtig

Thuiszitter, met leerplichtontheffing

Anders, namelijk...

Onbekend

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat aan eind van de school is uitgestroomd  9  8 4
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school) 10 10

7

 

Informatie over tussentijdse uitstroom

43% (3/7 leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Tussentijdse uitstroom voortgezet speciaal onderwijs niet diplomagericht
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

VSO arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO VMBO BBL of KBL

VSO VMBO GL of TL

VSO HAVO

VSO VWO

VSO gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

VSO gecombineerde brugklas HAVO/VWO

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd:  1  2 3
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school) 10 10 7

 

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2015-2016 uitstroomden geldt voor onze school dat:

 
Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2015-2016  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 80% (8/10 lln)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 10% (1/10 lln)

Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

1% (1/10lln)

 

De ambitie dat van minimaal 80% van de uitgestroomde leerlingen de bestemming na het verlaten van de school bekend is en ten minste voldoet aan de verwachtingen van de school wordt gehaald (80%).