Voortgang verkoop Kentalis-terrein

Met de instemming van de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel met de zienswijze op 25 februari ten aanzien van de Ontwikkelstudie voor de verkoop van het hoofdgebouw en de te verkopen delen van het terrein in Sint-Michielsgestel waren alle voorbereidingen klaar om te starten met de verkoop. Wel werd ook afgesproken om eerst de uitspraak van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) af te wachten. De LCvV heeft getoetst of alle procedures goed zijn gevolgd. Met de bevestiging van de LCvV op 3 juni dat dit het geval is, kunnen nu de volgende stappen worden gezet.

Start verkoop

Het proces van de verkoop van het hoofdgebouw en delen van het terrein aan de Theerestraat gaat van start. Dit betekent dat ontwikkelaars een voorstel kunnen gaan doen op basis van de kaders uit de Ontwikkelstudie en de ambitie van Kentalis en de gemeente. Uit die voorstellen wordt een keuze gemaakt voor een partij of een consortium van partijen.

Kentalis hoofdgebouw

Overdracht volgend jaar

Het verkooptraject zal ongeveer een jaar in beslag nemen zodat een deel van het terrein volgend jaar kan worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Die zal dan een plan maken voor het hoofdgebouw en de ontwikkelvelden en dat aan de gemeente voorleggen.

Uitspraak LCvV

Op 3 juni 2022 heeft de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden een uitspraak gedaan over de betrokkenheid van de Lokale Cliëntenraad Brabant (LCRB) bij de voorbereiding van de verkoop van het hoofdgebouw en delen van het terrein. De commissie oordeelt dat Kentalis de LCRB voldoende heeft betrokken bij de totstandkoming van de Ontwikkelstudie. Ook stelt de commissie dat Kentalis zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, heeft gereageerd op (ongevraagde) adviezen, hetzij door deze over te nemen, hetzij door uit te leggen waarom iets (nog) niet kan. De commissie heeft de verzoeken van de LCRB afgewezen. De commissie geeft Kentalis en de LCRB de aanbeveling mee om zo concreet mogelijk zakelijke afspraken te maken over de toekomst van de samenwerking.

Vervolg Compacte Kentalis-terrein

Bij de ontwikkeling van het Compacte Kentalis-terrein staat voorop dat het een beschutte en plezierige woon- en leeromgeving moet zijn waar cliënten en leerlingen kunnen groeien en een mooi leven kunnen leiden. Voor de besluitvorming en medezeggenschap over deze ontwikkeling was al een routekaart opgesteld. De LCvV noemt deze routekaart een goede basis voor de toekomst en een goede leidraad voor het overleg tussen Kentalis en de lokale cliëntenraad. ‘Deze aanbeveling nemen wij ter harte’, geeft Sandra Beuving aan. ‘We zullen eerst nog een keer de dialoog aangaan over deze integrale routekaart om samen vast te stellen dat we binnen de kaders goede invulling kunnen geven aan medezeggenschap. Dat is het uitgangspunt omdat we zo samen kunnen zorgen voor de beschutte en plezierige woon- en leeromgeving die we onze cliënten en leerlingen willen bieden.’