Kentalis De Graafschool

De Dr. J. de Graafschool is een school voor voortgezet speciaal onderwijs binnen cluster 2. Er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De Dr. J. de Graafschool is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Dit betekent dat de school rekening houdt met ieders levens­beschouwelijke of culturele achtergrond, zonder daar waardeoordelen aan te verbinden. 

De meeste leerlingen komen op ongeveer 12­jarige leeftijd van het speciaal onderwijs voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking, zoals de Tine Marcusschool in Groningen/Emmen, De Skelp in Drachten, De Enkschool in Zwolle/Kampen en in enkele gevallen dove/SH-leerlingen van de Guyotscholen in Haren. Ook komt een aantal leerlingen uit het regulier basis- en voortgezet onderwijs.

Als gevolg van slechthorendheid en/of een taalontwikkelingsstoornis, is er bij de geplaatste leerlingen sprake van een taalachterstand en een onderwijsachterstand. De Dr. J. de Graafschool biedt aan deze leerlingen onderwijs en vorming, aansluitend bij hun cognitieve mogelijkheden. Afhankelijk van deze mogelijkheden wordt de leerling geplaatst in de schakelklassen, het vmbo, havo of praktijkonderwijs. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de sociaal­emotionele vorming ten behoeve van het zelfstandig leren functioneren in het onderwijs en daarbuiten. 
 
Op de Dr. J. de Graafschool staat taal centraal. Taal als communicatiemiddel en taal als middel om te leren. In de communicatie wordt gebruik gemaakt van gesproken taal, indien nodig ondersteund door Nederlands met gebaren (NmG) of vingerspellen.
 

Contact

Dr. J. de Graafschool VSO 
Ina Boudierplantsoen 9 
9721 XB Groningen 

T 050 525 51 90 
F 050 526 12 65 
E infodegraafschool@kentalis.nl