Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

Van alle leerlingen van de Guyotschool VSO CMB wordt op basis van de waargenomen cognitieve ontwikkeling , de groei van het denken en leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling, een leeftijdsadequate ontwikkeling verwacht. De ontwikkeling en verwerving van de Nederlandse taal wordt hierbij belemmerd door de auditieve beperking.

Aan het einde van de schoolperiode wordt verwacht dat de kerndoelen, kennis en vaardigheden die een leerling nodig heeft voor een succesvolle toekomst, in werken, leven en recreëren, grotendeels bereikt kunnen worden en de leerling uit zal stromen naar een plek in de maatschappij waar deze drie elementen aanwezig zijn.

De ontwikkeling en verwerving van de Nederlandse taal wordt door de auditieve beperking belemmerd. Voor deze leerlingen zal een nog specifieker onderwijsaanbod noodzakelijk zijn.

Er wordt gewerkt vanuit de kerndoelen. Dit zijn o.a. de kerndoelen ZMLK. De volgende vakgebieden komen daarbij aan de orde. Bij de kerndoelen speciaal onderwijs zijn er leergebiedspecifieke kerndoelen en leergebied overstijgende kerndoelen. Daarnaast zijn er voor het VSO een aantal praktijkgerichte vakken en kerndoelen. Dit alles naar wat mogelijk is binnen het aanbod UP 1 t/m 4 en passend bij de individuele leerling.

Nederlands

-    mondeling onderwijs; het verwerven en toepassen van gesproken Nederlands

-    schriftelijk onderwijs; het lezen en begrijpen van taal en (eenvoudige) teksten

-    taalbeschouwing; woordenschatontwikkeling en spelling

Nederlandse Gebarentaal

-    lexicon en grammatica NGT

Rekenen en wiskunde

-    wiskundig inzicht ; rekenen

-    getallen en bewerkingen; getallen, schatten, tellen, optellen, vermenigvuldigen

-    meten tijd en geld  

Oriëntatie op jezelf en de wereld

-    mens en samenleving; redzaamheid en sociaal gedrag, relaties en sexualiteit

-    natuur en techniek; planten, dieren, klimaat, de aarde

-    ruimte; ruimtelijke  inrichting, verkeer

-    tijd; tijdvakken, personen, gebeurtenissen Nederlandse geschiedenis

Kunstzinnige oriëntatie

-    beeldend vormen, muziek, cultureel erfgoed

Bewegingsonderwijs

-    bewegingsactiviteiten, spelvormen

Godsdienstonderwijs

Facultatief wordt godsdienstonderwijs aangeboden. Hierbij wordt de leidraad gevormd door het Bijbelverhaal.

Leergebiedoverstijgende kerndoelen Zintuigelijke en motorische ontwikkeling -    zintuigelijke mogelijkheden optimaliseren, omgaan beperking, gebruik hulpmiddelen  Sociaal emotionele ontwikkeling ; zelfbeeld en sociaal gedrag -    leren leven met beperking, ontwikkelen positief zelfbeeld, CIDS

Leren leren

-    leren onderzoeken, hanteren oplossingsstrategieën, reflecteren op eigen handelen  

Omgaan met communicatiemedia

-    omgaan moderne media, media die de redzaamheid vergroten

Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit

-    verplaatsen in de ruimte met visuele beperking

Praktijkvakken

-    Groen, dierverzorging en groenvoorziening

-    Verzorging, persoonlijke verzorging, koken en huishoudkunde

-    Atelier: beeldende vorming, handvaardigheid en techniek

Activiteiten

Schoolreis

Aan het eind van het schooljaar organiseren de medewerkers een schoolreis voor de groep. Het komt regelmatig voor dat meerdere groepen samen op reis gaan.

Leerlingen van het VSO CMB gaan ook op schoolreis. Dat is altijd een schoolreis van één dag. Voor de schoolreizen wordt een bijdrage van de ouders gevraagd.

    Eéndaagse schoolreizen € 22,50

Wanneer de financiële draaglast beperkt is, kunnen ouders dit aangeven bij de schoolleiding. Er wordt dan naar mogelijkheden gezocht om toch mee te kunnen gaan op schoolreis.   Projecten Projectweken

Twee keer per jaar werkt de gehele school gedurende een bepaalde periode aan een gezamenlijk thema in de vorm van een project. In het najaar staat de Kinderboekenweek centraal. De tweede projectweek heeft een wisselend thema. Bij de afsluiting van één van de projecten worden de ouders uitgenodigd.

Excursie

De mogelijkheid bestaat dat een groep een excursie maakt naar aanleiding van een actuele tentoonstelling, een project of in aansluiting op een onderwerp dat in de les ter sprake is geweest.

Sport- en activiteitendag

Met regelmaat worden er sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Soms op school maar soms ook daar buiten en samen met andere scholen voor speciaal onderwijs.

Ook wordt er elk schooljaar aandacht besteed aan de Koningsspelen. Regelmatig wordt meegedaan aan sportactiviteiten zoals die worden georganiseerd vanuit het project ‘Special Heroes’.

Feesten en Vieringen

Sinterklaas

Natuurlijk vieren wij de verjaardag van Sinterklaas! Ook al zijn de leerlingen van het VSO al een beetje ouder, Sinterklaas blijft toch belangrijk. Bij de viering van Sinterklaas wordt meer een eigen bijdrage van de leerlingen verwacht. Zelf kadootjes kopen, zelf gedichten en surprises maken is voor sommige leerlingen heel goed mogelijk.

Kerstmis en Pasen

Kerst en Pasen worden jaarlijks op verschillende wijze gevierd. Soms is er een kerst- of paasmaaltijd, een kerstspel of een kerstmarkt. Op de locatie Vries organiseren we meestal een kerstmarkt waar de zelfgemaakte producten worden verkocht op de markt.  

Stage (VSO)

Leerlingen van het VSO CMB worden voorbereid op wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Stage is een belangrijk middel om je voor te bereiden op werken en/of dagbesteding. In praktisch alle gevallen is werken voor leerlingen van het VSO een vorm van dagbesteding. Stage wordt volgens een vaste systematiek opgebouwd. Dit is vastgelegd in ons stagedocument. Vanaf het eerste leerjaar worden de stageresultaten bijgehouden in een portfolio. Dit portfolio krijgen de leerlingen als bewijsstuk mee bij de uitstroom naar werk/dagbesteding.

In eerste instantie gaat het op stages binnen de muren van de school. Het uitvoeren van werkzaamheden als vaatwasser in-uitpakken, oud papier verzamelen en was vouwen, zijn vormen van interne stage.

Vervolgens gaan leerlingen ook op externe (groeps-)stage. Dat zijn stages, enerzijds om te ervaren hoe de wereld buiten de school er uit ziet, maar ook om te ontdekken waar de belangstelling van de leerlingen ligt.

Het laatste deel van de stage is individueel en volledig gericht op de doorstroom naar een woon- en werkplek. Zodra de toekomstige werkplek bekend is wordt daar de stage georganiseerd. Bedoeling is een logische overgang van stage naar werk/dagbesteding. Als het wenselijk is wordt er ook gezocht naar de meest geschikte woonplek.

De stage wordt intensief begeleid door de leerkrachten en begeleiders.  Alle stages worden gecoördineerd door een stage-coördinator. Belangrijk bij het kiezen van de eindstage, is de inbreng van de leerlingen en hun ouders. Zij moeten immers bepalen waar hun toekomstige werk- en woonplek is, zodat de school de stage hier op kan afstemmen. Stages kunnen overal in de regio worden georganiseerd, afhankelijk van de toekomstige werk- woonplek. Daarnaast hebben wij een aantal vaste stageplekken zoals "Plaats de Wereld" en “Grootkeuken Haren”.