Onze school

Inleiding

Beste ouder/verzorger,

Voor u ligt de schoolgids van de Kentalis Guyotschool voor VSO CMB  (Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Communicatief Meervoudig Beperkt )in Vries 2021-2022, voor leerlingen met een auditieve beperking in combinatie met andere beperkingen. Wij noemen dat Communicatief Meervoudig Beperkt (CMB). In dit deel staat specifieke informatie over onze school. Algemene informatie over het onderwijs van Kentalis vindt u in het algemene deel van de schoolgids.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een auditieve of communicatie beperking (cluster 2). Daarbij gaan we altijd uit van de mogelijkheden en talenten van het kind. We vinden het van groot belang dat uw kind zich thuis voelt op onze school en zich optimaal kan ontwikkelen.

U leest in deze gids alles over onze werkwijze en visie. Ook zetten we een aantal praktische zaken op een rij. Van de invulling van passend onderwijs en de taken van de medezeggenschapsraad tot informatie over verzekeringen en veilig internetgebruik. Wij vinden een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. Daarom nodigen we u regelmatig op school uit. We horen het ook graag als u ideeën of opmerkingen heeft over ons onderwijs.

De Guyotschool VSO CMB is voor leerlingen vanaf 12 jaar. Over het algemeen verlaten de leerlingen de school op 18 jarige leeftijd. De Guyotschool VSO CMB is er in principe voor leerlingen die het SO CMB hebben doorlopen. De Guyotschool VSO CMB is onderdeel van de scholengroep SO DSH, SO CMB en VSO CMB.

Leerlingen met meervoudige  beperkingen worden in principe opgenomen op het SO CMB of VSO CMB. Het woord ‘principe’ wordt niet voor niets gebruikt, het blijft namelijk altijd maatwerk. Wij vinden het van groot belang dat uw kind zich thuis voelt op onze school en zich optimaal kan ontwikkelen. Een onderwijsteam van ongeveer 20 goed geschoolde onderwijsmedewerkers doet hiervoor zijn uiterste best. In veel gevallen wordt aan het onderwijs een vorm van zorgondersteuning toegevoegd. In overleg en passend bij wat uw kind nodig heeft, biedt Kentalis zorg en behandeling op maat.

Een schoolgids probeert u zo goed als mogelijk te informeren maar het blijft natuurlijk een brochure die pas gaat leven als u zich daar ook daadwerkelijk een beeld bij kunt vormen. Graag nodigen wij u dan ook uit voor een (kennismakings)bezoek aan onze school. Het team van de Guyotschool zal u met enthousiasme ontvangen.

H. Koopman

Directeur  Kentalis Guyotschool VSO CMB

Entree Diggelhoes Vries

Onze visie

Voorbereiden op een zo volwaardig mogelijke plek in de maatschappij is voor ons het belangrijkste uitgangspunt. De weg naar deze plek in de maatschappij loopt voor een deel door de Guyotschool. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op een planmatige aanpak en het uitgangspunt dat we hoge (leer) opbrengsten verwachten bij onze leerlingen. Omdat wij hoge doelen stellen wordt van leerlingen een extra inspanning verwacht in combinatie met een aangepaste onderwijsmethodiek. Hoge doelen stellen en anders aanbieden. Met daarbij de toevoeging dat we altijd uitgaan van de mogelijkheden van de individuele leerlingen.

Belangrijk in het onderwijsaanbod is het specifieke taalaanbod. Over het algemeen is op dit gebied sprake van achterstanden en hiaten. Er wordt nadrukkelijk ingezet op werken aan deze hiaten en achterstanden. Taal en communicatie is daarmee een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de school. 

Kenmerkend op de Guyotschool is de wijze van communiceren. Een auditieve beperking maakt dat een visuele component helpend is in communicatie en kennisoverdracht. Naast verschillende visualisaties wordt ingezet op gesproken Nederlands waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van hoorapparatuur, van Nederlands met Gebaren waarbij het Nederlands wordt ondersteund met gebaren of Nederlandse gebarentaal waarbij wordt gecommuniceerd in gebarentaal. Leerlingen ontwikkelen zich in de taal die voor hen het meest vanzelfsprekend is. Dat kan zijn het gesproken Nederlands, dat kan zijn de Nederlandse gebarentaal.

Leerlingen kunnen zich ontwikkelen tot volwaardige deelnemers in de maatschappij als zij daarvoor het juiste communicatiemiddel tot beschikking hebben of krijgen. Alleen dan is er ontwikkeling mogelijk op alle vakgebieden maar tegelijkertijd ook op de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

 

Onze leerlingen

Wij verzorgen onderwijs voor leerlingen met meervoudige beperkingen. Omdat wij een cluster-2 school zijn is er in principe altijd sprake van in elk geval een auditieve- of communicatieve beperking. Maar niet altijd is er sprake van een auditieve beperking. In uitzonderlijke gevallen worden er ook leerlingen toegelaten zonder auditieve beperkingen maar die vooral gebaat zijn bij het onderwijsaanbod en pedagogische aanpak op onze school. Leerlingen starten op onze school als ze 12 jaar oud zijn. Over het algemeen verlaten de leerlingen de school in het (school)jaar dat ze 18 worden. Dit zijn uitgangspunten waarbij in sommige gevallen een uitzondering gemaakt kan worden.

De leerlingen op onze VSO school volgen een onderwijsprogramma dat vooral is gericht op communicatie-taal en  redzaamheid. Er wordt gewerkt aan kwalificatie, socialisatie maar ook aan persoonsvorming. Bij schoolverlaten moeten leerlingen voldoende vaardigheden hebben om te kunnen werken, wonen en vrije tijd zinvol invullen. Als het gaat om werken zijn dat bijna altijd vormen van dagbesteding en als het gaat om wonen, meestal vormen van begeleid wonen met een wisselende begeleidingsintensiteit.

Kinderen met doof-blindheid kunnen ook op onze school geplaatst worden. Hoewel er dan sprake is van een meervoudige beperking is de auditieve beperking in principe voorliggend. Er zijn geen speciale groepen voor doof-blinde kinderen, ze worden opgenomen in de CMB groepen.

Als het gaat om niveaus van de leerlingen kunnen wij leerlingen opnemen in alle zogenaamde up- niveaus. Met up niveau bedoelen wij het uitstroom-profiel. Op welk niveau gaat de leerling de school verlaten. Bij de start van de schoolperiode wordt een inschatting gemaakt van het uitstroomprofiel en dat wordt ook vastgelegd in het OPP. De uitstroomprofielen varieren van UP 1 t/m UP 4, waarbij UP 4 het hoogste  niveau is.   De leerlingen met relatief lage cognitieve mogelijkheden, UP 1 en UP 2, hebben naast onderwijs, veel behoefte aan zorg of zorgondersteuning. In deze groepen is naast onderwijs veel aandacht voor zorg en soms is zorg zelfs bovenliggend. Daardoor ontstaat wel een bijzondere vorm van onderwijs. Feitelijk ontstaat er een onderwijs-zorg combinatie. Dat zijn groepen met een relatief laag uitstroomniveau waarbij er naast onderwijs veel aandacht is voor zorg. Ook bij CMB leerlingen op hoger niveau kan zorgondersteuning worden ingezet. Dit is ook nader beschreven in het school ondersteunings profiel.

Ondersteuningsprofiel 2021-2022 Guyot.pdf  

Schoolondersteuningsprofielen

Schoolondersteuningsprofiel Communicatief Meervoudig Beperkt (CMB) Waar werken we aan?

Bij een deel van onze leerlingen is er sprake van problematiek, die niet alléén veroorzaakt wordt door een auditieve of communicatieve beperking, maar ook door bijkomende problematiek, zoals psychiatrische- of gedragsproblematiek, een lager IQ, een vorm van autisme of een bepaald syndroom. We hebben het daarom niet meer over Meervoudig Gehandicapt (MG), maar over Communicatief Meervoudig Beperkt (CMB). Zo willen we de nadruk meer op de communicatieve beperking leggen als voorliggende problematiek.

Als we verwachten dat leerlingen later naar beschermde arbeid of een vorm van dagbesteding gaan, volgen zij onderwijs op de afdeling CMB binnen onze school. Deze afdeling biedt leerlingen de kans om zich te ontwikkelen met name op het gebied van taal, communicatie en redzaamheid. Ook horende, zeer moeilijk lerende kinderen met ernstige communicatienood (die niet of nauwelijks tot spraak komen) krijgen hier onderwijs (TOS CMB).

Leerlingen kunnen van 3 t/m 12 jaar onderwijs volgen op onze SO CMB afdeling. Het VSO CMB is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen leerlingen langer op school blijven.

Het onderwijs voor leerlingen van 12 jaar en ouder voldoet aan de eisen die gesteld zijn door het ministerie van OCW De leerlingen werken aan de VSO-kerndoelen. Aan deze doelen werken we bij alle leerlingen;

-    Zoveel mogelijk de regie krijgen over keuzes (groot  en klein)  in het eigen leven -    De communicatie versterken en woorden- en gebarenschat laten aansluiten op dagelijkse situaties en vaardigheden -    Voorbereiding op arbeid of vrijetijdsbesteding; leren functioneren in sociale situaties.

Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun leven bij een dagactiviteitencentrum en/of woonvoorziening, werken we aan het vergroten van de communicatieve redzaamheid, de zelfstandigheid en het vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit betekent dat we op de groepen werken met een planbord waarop leerlingen kunnen zien hoe hun dag eruit ziet en of er iets bijzonders op de planning staat. Ook werken we met het Sociaal Competentiemodel (SCM). De kern hiervan is het geven van positieve feedback, om gedrag te beïnvloeden: we benoemen gewenst gedrag. We werken zoveel mogelijk met een vast team van leerkrachten, vakleerkrachten en begeleiders.   Een overgang van de schoolsituatie naar een werksituatie, een vorm van dagbesteding, is voor de leerlingen niet eenvoudig. In het programma wordt daarom, met name in de laatste jaren op het VSO CMB, specifiek aandacht besteed aan deze overgang. Deze overgang, deze transitie, wordt vastgelegd in het transitieplan.

Naast aandacht voor onderwijs en sociaal emotionele ontwikkeling is er ook aandacht voor de spraak- en taalontwikkeling. Voor alle leerlingen wordt vastgesteld wat de  specifieke behoefte is op dit gebied. Afhankelijk van deze analyse ontvangen leerlingen individuele en/of groepslogopedie. Tijdens de behandelingen wordt gewerkt aan verschillende spraak- en taaldoelen.

Schoolondersteuningsprofiel Doofblind (DB) Waar werken we aan?

We stemmen ons onderwijs af op de individuele leerling. Zo bieden we uw kind optimale ontwikkelingskansen. We geven hier vorm aan vanuit onze visie:

Wij willen dat de  leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontplooien, waardoor hun zelfredzaamheid wordt vergroot en zij zo goed mogelijk toegang krijgen tot een sociaal leven. Hiermee willen we voor elke leerling een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bereiken. Dit doen we door de leerling toegang tot informatie, communicatie en mobiliteit te geven. Hiertoe bieden wij een veilige, voorspelbare omgeving, hanteren wij een tactiel georiënteerde benadering, zijn wij competente communicatiepartners en bieden wij continuïteit.

Ons onderwijs is individueel gericht, maar dit betekent niet dat leerlingen alleen individueel onderwijs krijgen. De leerkracht begeleidt, vaak met ondersteuning van een begeleider, een groep van drie á vier leerlingen en geeft daar binnen vooral individuele ondersteuning. Dit is belangrijk, want onze leerlingen hebben te maken met verschillende vormen van problematiek zoals:

slechtziendheid/blindheid (aangeboren of verworven) slechthorendheid/doofheid ontwikkelingsachterstand: verklaarbaar vanuit syndromen (indien van toepassing) en achterstand door de visuele en auditieve beperking syndromen: soms de oorzaak van de auditieve en visuele beperking, soms bijkomend medische en motorische beperking (onder andere spasme, epilepsie, verlamming).

De inhoud van het schoolprogramma is gebaseerd op de wettelijk voorgeschreven leerlijnen speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Met ouders en begeleiders werken we aan de volgende ontwikkelingsgebieden:

Interactie en communicatie

Met interactie bedoelen we op elkaar reageren, bijvoorbeeld: we kijken naar hetzelfde en we lachen naar elkaar. Met communicatie bedoelen we interactie waarbij informatie uitgewisseld wordt, bijvoorbeeld: de leerling maakt het gebaar ‘drinken’ en de leerkracht reikt een beker melk aan. Ontwikkeling van interactie en communicatie is op onze school verweven in het hele schoolprogramma.

Bij het opbouwen van communicatie sluiten we aan bij de vorm die de leerling spontaan gebruikt, bijvoorbeeld: mimiek, verwijzen, gebruik van voorwerpen, (tactiele) gebaren of taal.

In eerste instantie ligt de dagelijkse zorg voor de ontwikkeling van interactie en communicatie bij de klassenleerkracht. De logopedist kan ingezet worden voor individuele logopedische ondersteuning en ondersteuning van de leerkracht met betrekking tot communicatie/interactie met de leerling. Hiervoor   zijn enkele opgeleide interactie communicatie begeleiders (ICB) werkzaam binnen onze school.

Sociale- en emotionele ontwikkeling Doelen binnen dit onderwerp liggen op het gebied van het (h)erkennen van emoties en gevoelens bij jezelf en anderen, samenspel en samenwerken, initiatief nemen en het ontwikkelen van het zelfbeeld. Er is aandacht voor bewustwording van het eigen lichaam, weerbaarheid (‘nee’ kunnen zeggen) en omgaan met vrienden, relaties en seksualiteit.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid:

We werken aan doelen, zoals aan- en uitkleden, jezelf verzorgen en eten en drinken. Er wordt met leerlingen gewerkt aan de voorbereiding op werken, dagbesteding, zelfstandig of begeleid wonen en een vrijetijdsinvulling. Leerlingen kunnen (binnen of buiten de school) stage lopen als voorbereiding op werken of dagbesteding. Leerlingen oefenen ook vaardigheden die zij nodig hebben om zich een beeld te vormen van de wereld om zich heen. Ook leren de kinderen hoe ze hun weg kunnen vinden in het dagelijks leven: in de klas, op het terrein van Kentalis of bijvoorbeeld in een winkel.

Ontwikkeling van schoolse vaardigheden

Doelen kunnen liggen op het gebied van uitbreiding van de concentratie en aandacht, (kleine) problemen kunnen oplossen, uitbreiding van de leefwereld, wereldoriëntatie, taal en rekenen.

Binnen het onderwijsprogramma wordt gewerkt aan het optimaal stimuleren van de verschillende (rest)zintuigen. Dit gebeurt onder andere met visus- en hoortraining, sensomotorische stimulatie en het leren gebruiken van tast, geur en smaak. De logopedist en ergotherapeut kunnen hierin een ondersteunende rol hebben.

Er is dagelijks aandacht voor training van de fijne en grove motoriek. Ook kunnen we ergotherapie, fysiotherapie en bewegingsonderwijs  inzetten om te werken aan doelen op dit gebied.

Schoolondersteuningsprofiel Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS) Waar werken we aan?

De Guyotschool is primair een school voor dove- en slechthorende leerlingen of leerlingen met communicatief meervoudige beperkingen. In sommige gevallen komt het voor dat ook leerlingen met een TOS toegelaten worden op de Guyotschool. Belangrijke vraag daarbij is in hoeverre deze leerlingen baat hebben bij het onderwijsaanbod van de Guyotschool in relatie met taalontwikkeling. Geeft plaatsing op de Guyotschool meer mogelijkheden om te werken aan taal- en communicatieontwikkeling, dan wordt plaatsing overwogen.

Het onderwijsaanbod voor deze leerlingen is met name gericht op taalontwikkeling. Daarnaast wordt gewerkt aan communicatieve redzaamheid. Leerlingen met TOS op de Guyotschool zitten op een school die tweetalig is. Er wordt onderwijs gegeven op het gebied van het Nederlands en op het gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT). TOS leerlingen krijgen ook een aanbod NGT.

Leerlingen met TOS die worden geplaatst op de Guyotschool kunnen op verschillende niveau's uitstromen. Maar in principe zijn het altijd vormen van dagbesteding. Leerlingen worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij waarbij communicatieve redzaamheid belangrijk is.  

Schoolplan

Kwalitatief goed onderwijs met de hoogst mogelijke leeropbrengsten is een belangrijke doelstelling van de school. Om dit te bereiken wordt gewerkt aan de hand van het zogenaamde kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscyclus. Uitgangspunt voor het beleid op de school is de missie en visie van Kentalis en de uitwerking daar van in de visie en de missie van de school. De ambities van de Kentalis Guyotschool SO DSH, SO CMB en VSO CMB kunt u nalezen in de bijlage.

Uitgangspunt is het schoolplan. Het huidige schoolplan bestrijkt de periode 2019-2023. Het schooljaar 2021-2022 bestrijkt het derde  jaar van de schoolplanperiode. Het jaarplan 2021-2022 bevat een aantal onderwerpen waar dat betreffende schooljaar specifiek de aandacht naar uit gaat. Het scholingsprogramma is afgestemd op de onderwerpen zoals die genoemd zijn in het jaarplan. Omdat het jaarplan over het algemeen een lijvig document is worden de hoofdpunten van het jaarplan samengevat in de zogenaamde jaarplanposter of visual. De jaarplanposter heeft als doel om alle medewerkers, maar ook overige belanghebbenden, voortdurend te laten focussen om de hoofdpunten van het jaarplan.

Het jaarplan wordt voortdurend geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De onderwerpen worden opgenomen in een jaarlijkse bespreekcyclus. Op gezette en vastgestelde tijden worden de onderwerpen van het jaarplan geëvalueerd. Hierbij wordt de PDCA cyclus, Plan Do Check, Act als middel gehanteerd. De evaluatie van de verschillende onderdelen vinden op verschillende manieren plaats. Van sommige onderdelen worden zogenaamde kwaliteitskaarten geformuleerd. Kwaliteitskaarten maken het mogelijk om doelgericht te werken aan verbeterpunten maar ook om gericht te kunnen evalueren, de opbrengsten te formuleren en waar nodig bij te stellen. In een aantal gevallen worden kwaliteitskaarten geformuleerd die hun oorsprong hebben in het toezichtskader van de onderwijsinspectie. Deze onderdelen zijn niet vermeld in het jaarplan maar zijn onderdeel van een vierjaarlijkse cyclus waarbij in principe alle onderwerpen van het toezichtskader in een periode van 4 jaar aan de orde komen. Belangrijke onderdelen worden mogelijk tweejaarlijks geëvalueerd.

Bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten. Mijn schoolplan voor schoolplan, jaarplan en jaarverslag en het systeem van Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK). Met name het systeem van WMK maakt het mogelijk om relatief snel, doelgericht en vooral ook efficiënt de kwaliteitscyclus uit te voeren en in beeld te  brengen. Schoolplan, jaarplan en jaarverslag zijn op verzoek ter inzage beschikbaar voor belanghebbenden.

Naast het werken met jaarplan en kwaliteitskaarten is het uitvoeren van de jaarlijkse cyclus voor zorg, het zorgsysteem, een onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Volgens een vastgestelde en jaarlijkse cyclus, de toets- en zorgkalender, worden de opbrengsten van het onderwijs in kaart gebracht.

De opbrengsten worden op drie niveaus geëvalueerd; op leerlingniveau, op groepsniveau en op schoolniveau. De evaluatie op schoolniveau is aanleiding voor verdere schoolontwikkeling en/of aanpassing van het onderwijsbeleid.  Wij noemen dat het nemen van maatregelen. Twee keer per jaar worden veiligheidsthermometer afgenomen. Twee keer per jaar wordt er getoetst met Cito of gescoord op de leerlijnen.  De (leer-) opbrengsten worden in beeld gebracht en de conclusies worden gerapporteerd in het jaarverslag en in de schoolgids. De opbrengsten van het leerproces worden daarnaast eens per jaar gerapporteerd aan de inspectie van het onderwijs en het bevoegd gezag.

Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid wordt tenslotte een externe kwaliteitsanalyse uitgevoerd. Hiervoor bestaat een systeem van audits en auditoren. In een tweejaarlijkse cyclus wordt de school   onderzocht door onafhankelijke auditoren. De audits worden uitgevoerd op basis van het toezichtskader van de inspectie. Uitkomsten van audits worden vastgelegd en zijn in sommige gevallen aanleiding tot verdere schoolontwikkeling.  

Organisatie van de school

Guyotscholen

De Guyotschool voor VSO CMB is onderdeel van een scholengroep. De Guyotschool voor SO DSH, SO CMB en VSO CMB vormen 1 geheel, een scholengroep,  met verschillende afdelingen. Hiermee is er sprake van een logische en ononderbroken overgang van SO CMB naar VSO CMB.

Guyotschool VSO CMB (locatie Vries)

De Guyotschool VSO CMB is een school voor leerlingen vanaf 12 t/m 18 jaar. Het gaat op deze school om leerlingen met een meervoudige beperking die in principe worden voorbereid op dagbesteding in combinatie met een vorm van beschermd wonen.

Kentalis is een samenwerking aangegaan met Visio De Brink, een organisatie die zorg- en dienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke en zintuiglijke beperking. Op het terrein van Visio in Vries zijn voorzieningen gerealiseerd voor leerlingen en volwassenen met een auditieve, communicatieve en verstandelijke beperking. Leerlingen van Kentalis hebben profijt van het beschutte karakter van het terrein. De mogelijkheid bestaat om zelfstandig ergens naartoe te gaan op het terrein, bijvoorbeeld van huis naar school. Ook kunnen onze leerlingen gebruikmaken van faciliteiten op het terrein, zoals een speeltuin en een kinderboerderij. Voor leerlingen met de indicatie CMB gelden de kerndoelen voor het speciaal onderwijs voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking cluster twee evenals voor kinderen met een meervoudige beperking en leerlingen met doofblindheid.

Leerlingen met Doofblindheid

Op alle afdelingen van de Guyotschool kunnen leerlingen met doofblindheid worden geplaatst. Er zijn geen speciale groepen voor deze leerlingen. Afhankelijk van leeftijd en ontwikkelingsniveau worden zij geplaatst in een groep. In de groep worden vervolgens aanpassingen gedaan om goed onderwijs te kunnen verzorgen aan deze groep leerlingen.

Wonen en logeren  Op het terrein van Visio in Vries staan woningen die een woonplek bieden aan cliënten. (Bij onderwijs spreken we van leerlingen, bij zorg van cliënten, terwijl het om dezelfde leerlingen/cliënten kan gaan.) Het wonen wordt aangeboden zeven dagen per week, 24 uur per dag. Deeltijd wonen en logeren is ook mogelijk: kinderen/jongeren die een aantal nachten per week of weekend(en) per maand in Vries wonen/logeren. Ook leerlingen van de Guyotscholen kunnen hiervan gebruik maken. Eén woning is aangepast aan kinderen met doofblindheid.

Dagbehandeling wordt onderwijs

Tot en met het schooljaar 2016-2017 werd op de locatie Vries ook dagbehandeling aangeboden door Kentalis voor cliënten die geen onderwijs (meer) konden volgen. Dit aanbod werd geboden binnen het zogenaamde CBC, het Communicatie Behandel Centrum. Het aanbod binnen dit centrum was gericht op het vergroten van de communicatieve redzaamheid en het stimuleren van de algehele ontwikkeling,   waarbij specifieke communicatievormen werden ingezet. Onderwijs en dagbehandeling werkten nauw samen en maakten gebruik van de mogelijkheden en expertise die zij elkaar te bieden hadden. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is er geen onderscheid meer. Alle leerlingen gaan nu naar school, de Guyotschool VSO CMB.

Leerlingen van het VSO CMB, hebben naast een onderwijsbehoefte ook veelal een zorgbehoefte. Soms is de vraag naar zorg zelfs groter dan de vraag naar onderwijs. In alle gevallen is er sprake van een combinatie van onderwijs en zorg, een onderwijs-zorg-combinatie. Omdat er sprake is van zowel onderwijs als zorg is er ook sprake van een zogenaamde co-financiering. Indien van toepassing wordt met ouders van leerlingen die gebruik maken van onderwijs en zorg een afspraak gemaakt over de onderwijsfinanciering, het onderwijsarrangement en over de zorgfinanciering, te bekostigen via  WLZ of Jeugdwet. Zonder deze afspraken, en daarmee ook de co-financiering die schriftelijk worden vastgelegd, is toegang tot ons onderwijs niet mogelijk.

Schoolgrootte

Op 1 oktober 2021 telt de Guyotschool voor VSO CMB 21 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 5 stamgroepen.   

Onderwijsteam

De directie van de Kentalis Guyotscholen SO DSH, SO CMB en VSO CMB wordt gevormd door een directeur. De directeur wordt inhoudelijk ondersteund door een inhoudelijke staf. Regelzaken worden uitgevoerd door teamcoördinatoren. De dagelijkse leiding van de Guyotschool VSO CMB is in handen van de team-coördinator. Het onderwijsteam bestaat uit leerkrachten, begeleiders, intern begeleiders, gedragskundigen en logopedisten. Het team wordt ondersteund door een managementassistent, administratieve ondersteuners en conciërges.

Stagiaires De Guyotschool voelt zich mede verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe collega’s en biedt in beperkte mate stageplekken aan. Hierbij wordt wel rekening gehouden met eventuele auditieve beperkingen. Bij een gelijkwaardig competentieniveau krijgen zij voorrang op het beperkte aantal stageplaatsen.

Rondleiding en inschrijven op onze school

Ouders /verzorgers die belangstelling hebben voor onze school, bijvoorbeeld omdat zij een kind hebben met een (meestal auditieve of meervoudige) beperking zijn altijd welkom en kunnen een afspraak maken voor een oriënterend bezoek.

Wij zullen de school laten zien, vragen beantwoorden en informatie geven over de school.

Belangrijk hierbij is dat er vervolgens wel een formeel traject gevolgd moet worden op het moment dat ouders overwegen hun kind ook echt aan te melden voor onze school. Dat begint bij het aanmelden bij het zogenaamde aanmeldpunt. Informatie hierover is te vinden op de website van Kentalis. Na de aanmelding bij het aanmeldpunt gaat een trajectbegeleider ouders helpen bij het vinden van een   school. De trajectbegeleider formuleert samen met de ouders een advies over de beste onderwijsvoorziening en dient dit in bij de Commissie van Onderzoek. Deze Commissie van Onderzoek (CvO) bepaalt of het kind een arrangement krijgt en voor hoe lang. Tot slot bekijkt de Commissie van Leerlingzorg (CvL) of een leerling toelaatbaar is op de school. Een onderwijsarrangement is noodzakelijk om te kunnen starten op een school voor speciaal onderwijs.

Indien aan de orde worden tijdens de intake, die plaats vindt als er een arrangement is afgegeven, afspraken gemaakt over de co-financiering als dit nodig is voor betreffende leerling. Een co- financiering vanuit zorg is randvoorwaardelijk voor toelating op onze school.