Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO en VSO passende ambities, dat is het resultaat dat we verwachten van de leerlingen op hun niveau. De Kentalis ambities zijn vastgesteld voor:

- SO: eind groep 4 en aan het einde van de schooltijd

- SO CMB:  eind 5de leerjaar en aan het einde van de schooltijd

- VSO en VSO CMB: eind onderbouw of 3de leerjaar en aan het einde van de schooltijd 

Alle in niveaus uitgewerkte ambities zijn te vinden in de algemene schoolgids: Ambities Kentalis Onderwijs. In de bijlage leeropbrengsten is te lezen hoeveel leerlingen de Kentalis ambities halen.  

Naar aanleiding van de opbrengsten van schooljaar 2018-2019 zijn maatregelen genomen. Hier kunt u lezen wat we hebben bereikt:

Maatregelen

Wat hebben we bereikt?

 

 

VSO CMB

Rekenen: Er zijn in het schooljaar 2018-2019 afspraken gemaakt rond de werkwijze van de methode Rekenboog wat betreft de keuze en volgorde van lessen gekoppeld aan niveau zodat de doorgaande leerlijn gewaarborgd is.

 

Lezen:

Komend schooljaar gaan we de methode picto lezen evalueren en ons oriënteren op een vervolg. Uitbreiding met een digitaal programma en/ of een passende methodiek.

 

Taal: Voor de leerlingen in de leerroute UP 3 maken we gebruik van Fototaal. De logopediste ondersteunt en adviseert de leerkracht tijdens de lessen: uitbreiden van de woordenschat en het communicatie aanbod. Hierbij wordt aandacht besteed aan zinvol en betekenis leren voor de toekomst.

 

 

 

Het is een passend aanbod geweest m.b.t. de methode Rekenboog. De leerlingen die stagneren in Getallen en bewerkingen onderhouden de vaardigheden en krijgen meer praktische rekenlessen aangeboden in de vorm van Meten Tijd en Geld en het praktisch toepassen in situaties zoals koken, boodschappen doen en praktijkvakken.

 

Er wordt door een aantal leerling gewerkt met Picto lezen. Wij merken dat dit aansluit bij de leerlingen. Een digitaal programma zijn we nog zoekende naar.

 

 

 

 

Leerkrachten hebben dit schooljaar een scholing "met woorden in de weer" gevolgd. De leerkracht ontwikkelt leerkrachtvaardigheden voor selecteren, aanbieden en oefenen van woorden om een diepe woordkennis bij de leerling aan te bieden. Leerlingen vergroten hun woordenschat en ontwikkelen hun woordenschatnetwerk.

Leergebiedoverstijgende

Opbrengsten en Sociale en maatschappelijke competenties:

VSO CMB (schoolverlaters): - De SCOL is éénmaal afgenomen. Vanwege een landelijk besluit is vervolgens gestopt met afname van de SCOL, omdat niet goed aansluit bij de doelgroep. - besprekingen over de ontwikkeling van de sociale en emotionele vaardigheden van de leerlingen - individuele begeleiding door een zorgmedewerker in de klas. - Nieuwe methode: Kwink en Kriebels in je buik -  Weerbaarheidstraining - Afstemming in gedragsafspraken rond leerlingen plaatsgevonden. - bepaling van de emotionele ontwikkelingsleeftijd bij individuele leerlingen - Bepaling van de sensorische informatieverwerking van leerlingen - diagnostiek door GGZ - multidisciplinaire overleggen voor leerlingen die wonen bij Kentalis in Vries of die Zorg ontvangen vanuit Kentalis

 

 

 

 

VSO CMB:  - Binnen de nieuwe methode Kwink wordt gewerkt aan sociaal-emotioneel leren, burgerschap en mediawijsheid. - Groeps-/leerlingbesprekingen hebben opgeleverd dat ieder leerling in beeld was ten aanzien van zijn of haar sociale en emotionele functioneren en ontwikkeling en de ondersteuningsbehoefte hierbij. - Individuele begeleiding heeft opgeleverd dat leerlingen op eigen tempo zich hebben ontwikkeld op het gebied van sociale redzaamheid, gepast gedrag en psychisch welbevinden. - Door de weerbaarheidstraining hebben leerlingen kleine ontwikkelstappen kunnen maken ten aanzien van hun eigen weerbaarheid. - Kwink, Geef me de vijf, AHA, resultaten van de Schaal Emotionele Ontwikkeling en Sensory Profile werden als helpend ervaren voor inzicht in de ondersteuningsbehoefte van en een passende begeleiding aan leerlingen. Multidisciplinaire overleggen met ketenpartners is tevens ondersteunend geweest.

Sociale veiligheid

 

VSO CMB:

 

Bang zijn op de gang: werkwijze rond de pauzes aangepast. Leerlingen gaan gefaseerd naar buiten. Ten aanzien van het bang zijn voor een medeleerling zijn kind kenmerken van invloed. - (Visuele) communicatie over beleving is ingezet voor de sociale veiligheid van de leerling; - preventief sturing in de (mogelijke) interactie (die kan beangstigen) tussen de leerlingen

 

 

VSO CMB: Er zijn minder prikkels voor de leerlingen. Dit heeft positief effect gehad. Veiligheid heeft sterk de aandacht van de medewerkers en er is sprake van een kleine, overzichtelijke omgeving op school voor de leerlingen. De medewerkers kennen de leerlingen goed en weten aan te sluiten op wat de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied nodig hebben.

 

Vroegsignalering

 

- De Psywelscreening is dit schooljaar actief uitgerold en uitgewerkt. Het volgende schooljaar kan gebruik worden gemaakt van de opgebouwde documentatie. - Er zal gekeken worden of het percentage respons op de verzonden toestemmingsformulieren 100% kan worden.

- Een groot deel van de leerlingen die afwijkend scoorde op de screening is met toestemming van ouders(s)/verzorger(s) doorverwezen naar Kentalis Zorg of de GGZ. Er is overleg tussen ouder(s)/verzorger(s) en school over de voortgang van zorg en beantwoording van de hulpvraag. - Het inzetten van verschillende disciplines om ouders te herinneren aan het toestemmingsformulier dat hen is toegestuurd heeft soms positief resultaat gehad.

tevredenheid en ervaringenonderzoeken

Analyse:

Begin 2020 heeft Kentalis Ouder Ervaringsonderzoek plaatsgevonden

-          Guyot D/SH, SO CMB en VSO CMB scoren een 8,4 (voorheen 8,3)

Als sterke punten wordt genoemd: goede sfeer, goede begeleiding vanuit de leerkracht, weinig lesuitval en de toetsresultaten worden adequaat besproken tijdens rapportbesprekingen.

Maatregelen

Als school gaan wij komend jaar werken aan de informatieverstrekking mbt wat de school wil verbeteren en regelmatiger de verwachtingen van ouders peilen.

Overgang naar een andere school

Tussentijdse uitstroom

Voor het VSO zijn er 2 leerling naar een andere VSO CMB gegaan en 1 leerling naar een arbeidsmatige dagbesteding.

Einduitstroom

Vanuit VSO CMB zijn er 3 leerlingen naar arbeidsmatige dagbesteding gegaan en 1 leerling naar niet arbeidsmatige dagbesteding. Het niveau van uitstroom binnen de Guyot school is passend bij het gemiddelde uitstroomperspectief.

Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Samen met ouders (en leerling) wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is.

Informatie over eind uitstroom

Uitstroom VSO diplomagericht en arbeid / dagbesteding

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Leerlingen die aan eind van de school uitstroomden gingen naar:

 

 

 

1. Regulier vervolgonderwijs

MBO niveau 1 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 2 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 3&4 (entreeopleiding; bol/bbl)

VO-HAVO (na VMBO diploma)

HBO/universiteit

0

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

2. Arbeid

Reguliere arbeidsplaats

Beschut werk/beschermde werkomgeving

Arbeidstrainingscentrum (niet verbonden aan MBO/ATC)

 

0

0

0

 

0

1

0

 

0

3

0

3. Dagbesteding

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

4. Overige bestemming

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter, niet meer leerplichtig

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Overleden

Onbekend

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat aan eind van de school is uitgestroomd:

1

2

4

De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het niveau zoals 2 jaar eerder is vastgesteld in het ontwikkelingsperspectiefplan, wordt behaald. VSO CMB 100%

Analyse

Het geschetste ontwikkelingsperspectief sluit aan bij de uitstroom van deze leerlingen.

Maatregelen

Geen acties noodzakelijk

Informatie over tussentijdse uitstroom

In onderstaande tabel wordt de tussentijdse uitstroom beschreven. Deze uitstroom heeft gedurende et schooljaar 2018-2019 plaatsgevonden.

 

 Tussentijdse uitstroom vso diplomagericht en arbeid/dagbesteding

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:

 

 

 

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

VSO arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO VMBO BBL of KBL

VSO VMBO GL of TL

VSO HAVO

VSO VWO

VSO gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

VSO gecombineerde brugklas HAVO/VWO

 

 0

 1

 0

  0

  0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 0

 0

 0

 0

  0

  0

 0

 0

 0

 0

 

 1

 0

 1

 0

 0

  0

  0

 0

 0

 0

2. Regulier voortgezet onderwijs

Praktijkonderwijs (Pro)

VMBO BBL of KBL (+/- LWOO)

VMBO GL of TL (+/- LWOO)

HAVO

VWO

Gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

Gecombineerde brugklas HAVO/VWO

MBO niveau 1

 

 0

 0

 0

 0

0

0

0

0

 

  0

0

0

0

0

0

0

0

 

  0

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1

0

0

0

0

 0

 0

  

 

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

  0

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd:

1

1

3

 

 

 Uitstroom vso diplomagericht en arbeid/dagbesteding

 

2016-  2017

2017- 2018

2018-2019

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school)

3

3

7

 

Analyse Het grootste deel van de leerlingen dat tussentijds uitstroomt, gaat naar een vorm van dagbesteding.

Maatregelen

Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Samen wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is.

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging, onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2016-2017 uitstroomden geldt voor onze school dat:

Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2016-2017

 

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

100%

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

0%

Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

0%

Ambitie 1: 80% van de uitgestroomde leerlingen functioneert na 2 jaar naar verwachting in vervolgsetting (zoals geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan).

Analyse Bovenstaande resultaten betekenen dat onze school een goede inschatting maakt van het ontwikkelperspectief van de leerlingen. 

Maatregelen Alle leerlingen en ouders krijgen bij uitstroom te horen dat we de leerlingen willen blijven volgen en vragen we hen hieraan mee te werken.

Wat is bereikt

Alle leerlingen zitten op hun plek. Dit is een prettig gegeven en bevestiging dat we de kinderen goed gemonitord hebben.

Oudertevredenheid

De mening van ouders over het onderwijs vinden wij belangrijk. Met regelmaat wordt daarom de mening van ouders gepeild. Hiervoor gebruiken wij vragenlijsten die aan alle ouders worden voorgelegd. Met behulp van het systeem Werken met Kwaliteitskaarten  (WMK) kunnen we eenvoudig analyses maken van de oudertevredenheid. Uit het laatste onderzoek bleek dat ouders toch nog onvoldoende tevreden waren over het contact met school. De frequentie van oudercontact werd als laag ervaren en daarnaast werd de informatie over de resultaten van het groeps-overstijgend werken als onvolledig ervaren. Op basis van deze evaluatie is de frequentie van oudercontact aangepast en zijn zogenaamde inloopmiddagen toegevoegd aan de oudercontactmomenten. Ook is een versnelde stap gezet richting invoering ouderbetrokkenheid 3.0.

Om het oudercontact snel en efficient te laten verlopen is gekozen voor een digitaal systeem voor oudercontact. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 wordt daarom gebruik gemaakt van het nieuwe systeem 'Social Schools'.

 

Overgang naar een andere school

Overgang andere school

Afdeling DSH 2018-2019 Aantal leerlingen  

 

  • Reguliere basisschool
  •  
  •  
 
 Afdeling CMB 2018-2019    

 

  • School voor speciaal onderwijs
  • Kinderdagcentrum
  •  
 
Afdeling VSO CMB 2018-2019
  • Dagbesteding: 3 leerlingen
 

Als leerlingen naar een andere school gaan worden ze daar intensief op voorbereid. Dat begint bij het bevorderen van sociale integratie. Hierbij is over het algemeen sprake van een opbouw in tijd. Na een gewenningsperiode worden leerlingen definitief overgeplaatst naar een andere school. 

Informatie over eind uitstroom

...% (/ leer.) van de in schooljaar 2018-2019 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Uitstroom speciaal onderwijs
  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Leerlingen die na groep 8 uitstroomden gingen naar:      

1. Voortgezet onderwijs (regulier)

VO-praktijkonderwijs

VO-VMBO BB of KB (+/- LWOO)

VO-VMBO GL of TL (+/- LWOO)

VO-HAVO

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2. Voortgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO-VMBO BB of KB

VSO-VMBO GL of TL

VSO-HAVO

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat eind  groep 8 is uitgestroomd 0 0 0
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 0 0 0

 

Uitstroom speciaal onderwijs voor CMB-leerlingen
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die na leerjaar 8 uitstroomden gingen naar:      

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding (belevingsgericht)

VSO-dagbesteding (activerend)

VSO-dagbesteding (arbeidsmatig)

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat eind groep 8 is uitgestroomd 0

0

0
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eindgroep 8) 0 0 0

 

Uitstroom voortgezet speciaal onderwijs voor CMB-leerlingen
  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Leerlingen die aan het eind van de school uitstroomden gingen naar:      

1. Vervolgonderwijs

MBO niveau 1 (entreeopl.; bol/bbl)

 

0

 

0

 

0

2. Arbeid

Reguliere arbeidsplaats (+/- subsidie)

Beschutte werkomgeving

 

0

0

 

0

 

0

3. Dagbesteding

Dagbesteding (arbeidsgericht)

Dagbesteding (activerend)

Dagbesteding (belevingsgericht)

 

0

2

0

 

0

3

1

 

2

0

1

4. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Thuiszitter, niet meer leerpichtig

Thuiszitter, met leerplichtontheffing

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat aan eind van de school is uitgestroomd 1 2 1
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school) 2 4 2

 

Uitstroom voortgezet speciaal onderwijs niet diplomagericht
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die aan eind van de school uitstroomden gingen naar:      

1. Regulier vervolgonderwijs

MBO niveau 1 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 2 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 3&4 (entreeopleiding; bol/bbl)

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

2. Arbeid

Reguliere arbeidsplaats

Beschermde werkomgeving

Arbeidstrainingscentrum (niet verbonden aan MBO/ATC)

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

3. Dagbesteding

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

4. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter, niet meer leerplichtig

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat aan eind van de school is uitgestroomd: 0 0 0
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school): 0 0 0

 

Uitstroom voortgezet speciaal onderwijs diplomagericht
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die aan eind van de school uitstroomden gingen naar:      

1. Regulier vervolgonderwijs

MBO niveau 1 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 2 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 3&4 (entreeopleiding; bol/bbl)

VO-HAVO (na VMBO diploma)

HBO/Universiteit

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

2. Arbeid

Reguliere arbeidsplaats

Beschut werk/beschermde werkomgeving

Arbeidstrainingscentrum (niet verbonden aan MBO/ATC)

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

3. Dagbesteding

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

4. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter, niet meer leerplichtig

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat aan eind van de school is uitgestroomd: 0 0 0
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school): 0 0 0

Informatie over tussentijdse uitstroom

….% (…/… leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Tussentijdse uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Primair onderwijs (regulier)

Basisonderwijs (BaO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)

 

0

0

 

0

0

 

0

0

2. Speciaal onderwijs

SO cluster 2

SO cluster 3

SO cluster 4

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 0 0 0
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 0 0 0

 

Tussentijdse uitstroom speciaal onderwijs CMB
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die na leerjaar 8 uitstroomden gingen naar:      

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding (belevingsgericht)

VSO-dagbesteding (activerend)

VSO-dagbesteding (arbeidsmatig)

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

  

0

0

0

0

  

0

0

0

0

 

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat eind groep 8 is uitgestroomd:

 0

0

0

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8): 0 0 0

 

Tussentijdse uitstroom voortgezet speciaal onderwijs CMB
  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding (belevingsgericht)

VSO-dagbesteding (activerend)

VSO-dagbesteding (arbeidsmatig)

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

 

0

1

0

0

 

0

0

2

0

 

1

0

1

0

2. Overige bestemmingen

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

  

0

0

0

  

0

0

0

 

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat eind klas 6 is uitgestroomd:

 2

4

3

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind klas 6): 1 2 2

 

Tussentijdse uitstroom voortgezet speciaal onderwijs niet diplomagericht
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

VSO arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO VMBO BBL of KBL

VSO VMBO GL of TL

VSO HAVO

VSO VWO

VSO gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

VSO gecombineerde brugklas HAVO/VWO

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Regulier voortgezet onderwijs

Praktijkonderwijs (Pro)

VMBO BBL of KBL (+/- LWOO)

VMBO GL of TL (+/- LWOO)

HAVO

VWO

Gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

Gecombineerde brugklas HAVO/VWO

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 0 0 0
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school) 0 0 0

 

Tussentijdse uitstroom voortgezet speciaal onderwijs diplomagericht
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

VSO arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO VMBO BBL of KBL

VSO VMBO GL of TL

VSO HAVO

VSO VWO

VSO gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

VSO gecombineerde brugklas HAVO/VWO

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Regulier voortgezet onderwijs

Praktijkonderwijs (Pro)

VMBO BBL of KBL (+/- LWOO)

VMBO GL of TL (+/- LWOO)

HAVO

VWO

Gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

Gecombineerde brugklas HAVO/VWO

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 0 0 0
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school) 0 0 0

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2016-2017 uitstroomden geldt voor onze school dat:

 
Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2016-2017  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2019 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 100% (2/2lln)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2019 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt ..% (.../...lln)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt ...% (.../...lln)