Opbrengsten en uitstroom

Kwaliteitszorg

Als school willen we graag de goede dingen doen en de goede dingen goed doen. Op deze manier willen wij werken aan kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Kwaliteitszorg begint met een planmatige aanpak. Alle keuzes maken we op basis van kennis en ervaring van de doelgroepen. Het principe van 'evidence informed werken' is hierbij het uitgangspunt. Het gaat er niet om wat de de persoonlijke visie is van de professional, het gaat er om wat aantoonbaar het beste is voor de leerling en zijn systeem, de medewerkers en de school als geheel.

In het schoolplan is beschreven wat de visie en de missie is van de school, volgens welke uitgangspunten wordt gewerkt en op welke punten er veranderd en verbeterd kan worden. Het schoolplan vormt daarmee de basis van de kwaliteitszorg. Het schoolplan wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan en vervolgens wordt het jaarplan gevisualiseerd. Het jaarplan is daarmee uitgangspunt voor de verander- en verbeterpunten van dat betreffende schooljaar.

Naast het jaarplan is er ook het document 'zorgstructuur'. In de zorgstructuur zijn alle activiteiten opgenomen die we uitvoeren met onze leerlingen. Wanneer we die activiteiten uitvoeren en hoe we die activiteiten uitvoeren. 

Op deze manier gaan we planmatig te werk, werken we aan de goede dingen en doen we de goede dingen goed.

Om de kwaliteit van het onderwijs te meten en te komen tot verbeterpunten, maken we gebruik van de uitkomsten van verschillende evaluatie instrumenten. 

Het gaat dan om de uitslagen van de methode gebonden toetsen en de uitslagen van cito toetsen. Minstens twee keer per jaar worden vanuit het leerlingvolgsysteem of vanuit edumaps analyses gemaakt. Deze analyses zijn uitgangspunten voor veranderingen en verbeteringen in de leerling-zorg. Naast toetsen zijn er ook vragenlijsten en metingen als het gaat om veiligheidsbeleving. Ook hier worden analyses van gemaakt die uitgangspunt zijn voor verandering en verbetering.

Naast het in kaart brengen van leeropbrengsten bij leerlingen worden er ook periodiek vragenlijsten afgenomen. Zo maken we gebruik van de vragenlijst zelfevaluatie basiskwaliteit. Dit geeft een beeld van de algehele kwaliteit van de school.

Elke twee jaar wordt een medewerkers tevredenheidonderzoek uitgevoerd. Ook elke twee jaar wordt een ouder tevredenheidonderzoek uitgevoerd. Naast medewerker tevredenheid en oudertevredenheid wordt ook leerling tevredenheidonderzoek uitgevoerd. Dit laatste alleen voor leerlingen van de afdeling DSH.

Onderwijsresultaten

Elk jaar leggen vast welke doelen we willen behalen met onze leerlingen, dit noemen we ambities. Deze doelen worden geformuleerd op leerling- groeps- en schoolniveau. Onze uitgewerkte ambities zijn als bijlage te vinden in de algemene schoolgids. Aan de hand van observaties, het scoren van leerlijnen en/of toetsen gaan we na of de gestelde doelen behaald zijn, met behulp van deze data evalueren wij onze ambities . Voor onze leerlingen in het VSO-CMB maken we voornamelijk gebruik van het scoren van de leerlijnen en observaties . Voor de VSO-CMB UP 3 en 4 leerlingen maken we daarnaast gebruik van de Cito toetsen. Door het duiden van de data zijn wij in staat om nieuwe doelstellingen te formuleren voor onze leerlingen.

Opbrengsten van technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, rekenen, mens, natuur en techniek, en mens en maatschappij. De Corona-periode met zijn lockdown en de periodes van aan-, en afwezigheid van leerlingen en leerkrachten/zorgmedewerkers is de meest aannemelijke verklaring dat de gestelde ambitie niet op elk vakgebied is behaald. De door Kentalis gestelde ambities aan de hand van de Cito-scores zijn door het merendeel UP 3 en 4 leerlingen niet behaald. Wel is er door 80% hoger gescoord dan in een vorige afname. Voor begrijpend lezen is er een nul-meting gedaan. Dit was de eerste afname van deze toets voor onze leerlingen. Naast het afnemen van de Cito toetsen zijn de leerlijnen gescoord, hierbij zien we dat ongeveer 70% van de leerlingen in ontwikkeling zijn gebleven binnen hun mogelijkheden maar niet altijd op het gestelde niveau.

Opbrengsten leren leren en functioneren in sociale situaties (UP 1: zelfredzaamheid, sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren). Dit jaar behalen we de gestelde ambities voor ongeveer een twee derde van de leerlingen. Ook hier speelt de lockdown en de aan-, en afwezigheid van leerlingen en medewerkers een rol. Specifieke onderwijsbehoefte van onze doelgroep is regelmaat en structuur. Aan deze onderwijsbehoefte heeft onze school door landelijke maatregelen onvoldoende tegemoet kunnen komen. De leerlingen hebben zich niet ononderbroken kunnen ontwikkelen door de landelijke (en noodzakelijke) maatregelen, dit heeft invloed op de leeropbrengsten van het schooljaar 2020-2021.

Elk jaar meten we hoe veilig onze leerlingen zich voelen op school. Dit doen we door de VHT af te nemen ( Veiligheidsthermometer ). Onze ambitie is dat meer dan 90 % van de leerlingen zich veilig voelt. We behalen de gestelde ambitie.

Ook dit schooljaar hebben we een passend aanbod kunnen realiseren met de methode Rekenboog. Ouders kregen (thuis)lessen aangeboden om hun kind gericht thuisonderwijs te geven met de Rekenboog lessen. De leerlingen die stagneerden in ‘getallen en bewerkingen’ automatiseren de vaardigheden en krijgen meer praktische rekenlessen aangeboden. Meten Tijd en Geld wordt praktisch toegepast in dagelijkse situaties zoals koken en boodschappen doen.

Er wordt door een aantal leerlingen gewerkt met Picto lezen. Wij merken dat dit aansluit bij deze leerlingen, dit blijkt uit het plezier waarmee de leerlingen aan de slag gaan en het reproduceren van wat er eerder door de leerling zelf gemaakt is.  Een aanvullend digitaal programma/methode is nog niet gevonden. Vanuit het taalbeleid wordt er gekeken naar het onderwijs aanbod. Er zal dan ook gekeken worden of er nog een methode aangeschaft moet worden of dat het leesonderwijs middels picto lezen voldoende wordt geborgd.

Maatregelen                                 

 

 Wat hebben we bereikt

 

 

VSO CMB

Rekenen: Het werken met de methode Rekenboog geeft collega’s houvast om gedegen rekenonderwijs te bieden. Gericht op de leerlijnen en praktisch van opzet. Wat betreft de keuze en volgorde van lessen gekoppeld aan niveau zodat de doorgaande leerlijn gewaarborgd is.

 Lezen:

Afgelopen schooljaar (2020-2021?) stond op de jaarplanning dat we de methode picto lezen wilden evalueren en ons oriënteren op een vervolg: uitbreiding met een digitaal programma en/ of een passende methodiek. Dit is door de landelijke corona maatregelen en de gevolgen hiervan is dit niet gelukt.

Taal: Voor de leerlingen in de leerroute UP 3 en 4  maken we o.a. gebruik van de methode ' Met woorden in de weer' , Taal op maat en Fototaal. De logopediste ondersteunt en adviseert de leerkracht tijdens de lessen: gericht op uitbreiden van de woordenschat en het communicatie aanbod. Hierbij wordt aandacht besteed aan zinvol en betekenisvol leren voor de toekomst. De UP 4 leerlingen hebben cito toetsen gericht op taal/begrijpend lezen/spelling gemaakt zoals beschreven in de Kentalis ambities. 

Mens, Natuur en Techniek vroeg aandacht gezien de opbrengsten uit 2019-2020. Het is onvoldoende belicht we hebben dit niet tot uitvoering kunnen brengen door de periodes van thuisonderwijs. 

Het monitoren van de uitstroom perspectieven is besproken met de interim kwaliteitsmedewerker van Kentalis. Dit kwam voort uit vragen met betrekking tot uitstroom UP 3 en 4 richting dagbesteding. Hierbij de mogelijkheid van ontwikkeling van de leerlingen op de leerlijn. We willen dat de leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen op zowel cognitief en praktisch vlak.

De leerlijn Relaties en Sexualiteit heeft extra aandacht gekregen dit schooljaar. Er is een zorgmedewerker , in de rol van aandacht functionaris, aangewezen om de lessen vorm te geven en ook medewerkers te ondersteunen in het geven hiervan. Daarnaast is de gedragskundige van de afdeling betrokken en hebben we de methode 'Kriebels in je buik' en 'Hallo Ik' meer onder de aandacht gebracht bij de medewerkers tijdens een studiedag en in teamvergaderingen. Er werd uitleg gegeven over de methode en er werden ervaringen gedeeld over het geven van de lessen.

De Cito toetsen zijn afgenomen volgens ambities. De Cito toetsen wijken af van de werkwijze om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen middels het scoren van leerlijnen. Het resultaat is afhankelijk van het omstandigheden  van dat moment. Voor de leerlingen een beladen manier van bewijzen dat je iets wel of niet beheerst. Hierover is contact geweest met de interim kwaliteitsmedewerker. De uitkomst van dit overleg is dat wij de toets te beschouwen als een 'nul-meting' en na een evaluatie en analyse te onderzoeken wat er in de komende jaren wel / niet getoetst zal worden met CITO.

 

 

 

 

Ook dit schooljaar hebben we een passend aanbod kunnen realiseren met de methode Rekenboog. Ouders kregen (thuis)lessen aangeboden om hun kind gericht thuisonderwijs te geven met de Rekenboog lessen. De leerlingen die stagneerden in ‘getallen en bewerkingen’ automatiseren de vaardigheden en krijgen meer praktische rekenlessen aangeboden. Meten Tijd en Geld wordt praktisch toegepast in dagelijkse situaties zoals koken en boodschappen doen.

Er wordt door een aantal leerlingen gewerkt met Picto lezen. Wij merken dat dit aansluit bij deze leerlingen, dit blijkt uit het plezier waarmee de leerlingen aan de slag gaan en het reproduceren van wat er eerder door de leerling zelf gemaakt is.  Een aanvullend digitaal programma/methode is nog niet gevonden. Vanuit het taalbeleid wordt er gekeken naar het onderwijs aanbod. Er zal dan ook gekeken worden of er nog een methode aangeschaft moet worden of dat het leesonderwijs middels picto lezen voldoende wordt geborgd.

 

Leerkrachten hebben in schooljaar 2019-2020 een scholing "met woorden in de weer" gevolgd. De leerkracht ontwikkelt leerkrachtvaardigheden voor selecteren, aanbieden en oefenen van woorden om een diepe woordkennis bij de leerling aan te bieden. Leerlingen vergroten hun woordenschat en ontwikkelen hun woordenschatnetwerk. Het effect van de training is te zien in de lessen. Leerkrachten zijn zich meer bewust van de noodzaak van een rijktaalaanbod en een goed en passend  woordenschat aanbod. Dit is terug  te zien in leerkracht observaties.  In de resultaten van de leerlingen is het nog niet meetbaar omdat er nu al twee jaar op rij een periode van lockdown is geweest. De werkgroep ‘taalbeleid’ zorgen er middels klasbezoeken  door dat MWIDW ‘levend’ blijft. Na het afnemen van de cito toetsen is er een aanpak geschreven om het taalaanbod verder te verdiepen. Dit wordt meegenomen in het taalbeleid.

Het aanbod Mens, Natuur en Techniek heeft door 2 periodes van de lockdown en het gegeven thuisonderwijs niet de aandacht kunnen krijgen die we voor ogen hadden. We hebben een 'thema-week' per groep georganiseerd waarin de vakken overstijgend zijn aangeboden in cognitief en praktisch aanbod. Deze manier van werken is een eerste kennismaking met de methode BOB waar we als VSO ons ook verder in willen ontwikkelen. Op de SO CMB afdeling van de Guyotschool is men dit jaar gestart met de BOB-methodiek. Het doel is dit in 2022-2023 ook op te pakken op de VSO CMB afdeling in Vries.

De gesprekken hebben nog geen aanpassingen tot gevolg gehad. Er volgen opnieuw gesprekken met overige VSO-CMB scholen en de benoemde kwaliteitsmedewerker voor de afdeling VSO-CMB. Het doel van deze gesprekken is om tot een eenduidige benaming en invulling van de uitstroom perspectieven te komen.  De beschreven perspectieven komen niet altijd overeen met de praktijk. Het doel is theorie en praktijk te stroomlijnen.

De RIS lessen hebben tot doel gehad opener te kunnen praten over  relaties en sexualiteit. Een onderwerp wat onderbelicht was en wel degelijk een plaats verdiend in de les. We hebben te maken met kwetsbare leerlingen die we communicatief  moeten maken op alle vlakken, waarbij zij hun eigen grenzen leren bewaken en die van een ander leren respecteren. Deze interventie heeft als resultaat dat er meer ruimte komt om over het onderwerp te praten, dit blijkt uit het delen van de gevoerde gesprekken tussen medewerkers en de aandacht functionaris . Ouders worden betrokken welke vaardigheden worden aangeleerd doordat de lessen/thema's ook gedeeld worden in social schools. Nu er specifiek aandacht is voor deze lessen kunnen ook de leerlijnen beter gescoord worden zodat we beter in kaart krijgen hoever de leerling zich hierin heeft ontwikkeld en wat er nog nodig is om te bespreken. We zullen ook in het schooljaar 2021-2022 de inzet van de aandacht functionaris gebruiken de kennis over dit onderwerp te vergoten onder de medewerkers.

Uit de afname observatie tijdens het afnemen van de CITO-toetsen bleek uit observaties van de taakgerichtheid en het gedrag  dat sommige leerlingen de tijdsdruk niet goed aankon. Met name bij de AVI toets was dit merkbaar. Er is besloten deze toets verder zonder stopwatch af te nemen maar uit te gaan van een globale tijd. Voor rekenen en taal gold dat er een digitale toets gemaakt diende te worden door de UP 4 leerlingen. Dat is praktisch haalbaar als men de toets vooraf laat 'inspreken' in NGT. Met gebarentaal een woorden toets afnemen geeft tot gevolg dat er soms gebaren worden getoetst in plaats van taal. Dit is niet wenselijk, hier is namelijk een andere scoringslijst voor. Onze aandacht zal in het komende schooljaar gaan naar het taalaanbod. Het is belangrijk het taalaanbod rijk te laten zijn, lezen te onderhouden, begrijpend-lezen meer aandacht te geven. We gaan onderzoeken hoe we hier, zonder verstrikt te raken in een methode, vorm aan kunnen geven binnen ons praktijk gerichte onderwijs. Van de afgenomen toetsen bij onze leerlingen lijkt de rekentoets CITO het beste aan te sluiten bij de kenmerken van de doelgroep. De digitale rekentoets toetst de kennis op gebied van rekenvaardigheden. Het aantal vragen is voor de leerlingen te overzien en komen overeen met het lesaanbod.

 

Leergebiedoverstijgende

Opbrengsten en Sociale en maatschappelijke competenties: VSO CMB: - besprekingen over de ontwikkeling van de sociale en emotionele vaardigheden van de leerlingen - individuele begeleiding door een zorgmedewerker in de klas. - Nieuwe methode: Kwink en Kriebels in je buik     -Lessen Relaties en Sexualiteit (RIS) zijn doelmatig ingezet -  Weerbaarheidstraining zijn door de huidige omstandigheden niet gestart. - Afstemming in gedragsafspraken rond leerlingen plaatsgevonden. - bepaling van de emotionele ontwikkelingsleeftijd bij individuele leerlingen - Bepaling van de sensorische informatieverwerking van leerlingen - diagnostiek door GGZ - multidisciplinaire overleggen voor leerlingen die wonen bij Kentalis in Vries of die Zorg ontvangen vanuit Kentalis

 

 

 

 

VSO CMB:  - Binnen de methode Kwink wordt gewerkt aan sociaal-emotioneel leren, burgerschap en mediawijsheid. - Groeps-/leerlingbesprekingen hebben opgeleverd dat ieder leerling in beeld was ten aanzien van zijn of haar sociale en emotionele functioneren en ontwikkeling en de ondersteuningsbehoefte hierbij. - Individuele begeleiding heeft opgeleverd dat leerlingen op eigen tempo zich hebben ontwikkeld op het gebied van sociale redzaamheid, gepast gedrag en psychisch welbevinden. - De weerbaarheidstraining hebben geen doorgang gevonden. Leerlingen laten wel kleine ontwikkelstappen zien van hun eigen weerbaarheid.                                                       - Lessen RIS hebben geleid tot een meer open sfeer om te praten over je eigen lichaam. - Kwink, Geef me de vijf, AHA, resultaten van de Schaal Emotionele Ontwikkeling en Sensory Profile werden als helpend ervaren voor inzicht in de ondersteuningsbehoefte van en een passende begeleiding aan leerlingen. -Multidisciplinaire overleggen met ketenpartners is tevens ondersteunend geweest.

Sociale veiligheid

 

VSO CMB:

De SEO-R2 is bij verschillende leerlingen afgenomen om een goed beeld van het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau te krijgen, zodat we beter kunnen aansluiten bij wat de leerling aankan. 

 

VSO CMB:

Veiligheid heeft sterk de aandacht van de medewerkers en er is sprake van een kleine, overzichtelijke omgeving op school voor de leerlingen. De medewerkers kennen de leerlingen goed en weten steeds beter aan te sluiten op wat de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied nodig hebben. Er is veel aandacht voor de balans tussen inspanning en ontspanning op school, waarbij rekening gehouden wordt met het kunnen en aankunnen van de leerlingen.

 

Vroegsignalering

De Psywelscreening wordt uitgevoerd. De respons onder ouders is nog niet heel groot. Dit kan er mede mee te maken hebben dat we de leerlingen in Vries goed in beeld hebben en een korte lijn hanteren in het contact met ouders, zowel vanuit onderwijs als vanuit het zorgteam. Hierdoor worden  veranderingen in gedrag snel gesignaleerd en gedeeld. 

De leerlingen op het VSO CMB zijn goed in beeld en de medewerkers kennen de leerlingen goed. Hierdoor worden veranderingen in gedrag, communicatie of contact snel gesignaleerd en gecommuniceerd met ouders en andere betrokkenen (bijvoorbeeld logeerhuis). Dit maakt dat er vroeg in het proces multidisciplinair gekeken en gehandeld wordt. Zorg is een vaste partner in het onderwijs.

tevredenheid en ervaringenonderzoeken

Analyse:

Begin 2020 heeft Kentalis Ouder Ervaringsonderzoek plaatsgevonden

-          Guyot D/SH, SO CMB en VSO CMB scoren een 8,4 (voorheen 8,3)

Als sterke punten wordt genoemd: goede sfeer, goede begeleiding vanuit de leerkracht, weinig lesuitval en de toetsresultaten worden adequaat besproken tijdens rapportbesprekingen.

Maatregelen

Als school gaan wij komend jaar werken aan de informatieverstrekking mbt wat de school wil verbeteren en regelmatiger de verwachtingen van ouders peilen.

De ingestelde werkgroep ouderbetrokkenheid heeft in het schooljaar 2020-2021 zich gebogen over de invoering van ouderbetrokkenheid 3.0 waar de uitrol zal starten in 2021-2022.

Overgang naar een andere school

Dit schooljaar zijn er 2 leerlingen uitgestroomd. Dit zijn leerlingen die in leerjaar 6 uitstromen omdat ze 18 jaar zijn geworden. Er zijn 0 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Dit zijn leerlingen die voor het bereiken van hun 18de levensjaar de school verlaten. Het niveau van uitstroom binnen de Guyot school is passend bij het gemiddelde uitstroomperspectief. Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Samen met ouders (en leerling) wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek of uitstroomplek is.

Informatie over eind uitstroom

Uitstroom VSO diplomagericht en arbeid / dagbesteding

 

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Leerlingen die aan eind van de school uitstroomden gingen naar:

 

 

 

1. Regulier vervolgonderwijs

 

0

0

0

2. Arbeid

Reguliere arbeidsplaats

Beschut werk/beschermde werkomgeving

Arbeidstrainingscentrum (niet verbonden aan MBO/ATC)

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

3. Dagbesteding

dagbesteding (arbeidsgericht)

dagbesteding (activerend)

dagbesteding (belevingsgericht)

 

3

0

0

 

3

0

1

 

2

0

0

4. Overige bestemming

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter, niet meer leerplichtig

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Overleden

Onbekend

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat aan eind van de school is uitgestroomd:

3

4

2

De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het niveau zoals 2 jaar eerder is vastgesteld in het ontwikkelingsperspectiefplan, wordt behaald.  

Analyse

Het geschetste ontwikkelingsperspectief sluit aan bij de uitstroom van deze leerlingen.

Maatregelen

Geen acties noodzakelijk

Informatie over tussentijdse uitstroom

In onderstaande tabel wordt de tussentijdse uitstroom beschreven. Deze uitstroom heeft gedurende schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021 plaatsgevonden.

 

 Tussentijdse uitstroom vso diplomagericht en arbeid/dagbesteding

 

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:

 

 

 

1. Voorgezet speciaal onderwijs

 

 

 

1

 

1

 

0

  

2. Regulier voortgezet onderwijs

 

 

 

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

1

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

 0

 0

  

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd:

2

1

0

 

 

 Uitstroom vso diplomagericht en arbeid/dagbesteding

 

2018-  2019

2019- 2020

2020-2021

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school)

5

5

 

2

 

Analyse Het grootste deel van de leerlingen dat tussentijds uitstroomt, gaat naar een vorm van dagbesteding.

Maatregelen

Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Samen wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijs-, of vervolgplek is.

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging, onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2018-2019 uitstroomden geldt voor onze school dat:

Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2018-2019

 

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2020 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

 5

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2020 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

 0

Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2020 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

 0

Ambitie 75% van de uitgestroomde leerlingen functioneert na 2 jaar naar verwachting in vervolgsetting (zoals geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan).

Analyse Bovenstaande resultaten betekenen dat onze school een goede inschatting maakt van het ontwikkelperspectief van de leerlingen. 

Maatregelen Alle leerlingen en ouders krijgen bij uitstroom te horen dat we de leerlingen willen blijven volgen en vragen we hen hieraan mee te werken.

Wat is bereikt

Alle leerlingen zitten op hun plek. Dit is een prettig gegeven en bevestiging dat we de kinderen goed gemonitord hebben.

Tevredenheids- en ervaringenonderzoeken

Begin 2020 heeft het Kentalis ouder ervaring onderzoek plaatsgevonden. 

De Guyotschool so dsh, so cmb en vso cmb kreeg van ouders het cijfer 8,4, een resultaat waar we erg blij mee mogen zijn. Als sterke punten wordt genoemd; goede sfeer, goede begeleiding vanuit de leerkracht, weinig lesuitval en de toetsresultaten worden adequaat besproken tijdens de rapportbesprekingen.

Elk onderzoek dat wordt uitgevoerd vraagt om analyse en in sommige gevallen ook om maatregelen om tot verbetering te komen.

Ouders geven aan dat zij zich niet altijd betrokken voelen bij schoolontwikkeling. Ook ouders hebben een mening over het onderwijsprogramma en willen daarbij ook invloed kunnen uitoefenen.

Als school gaan wij komend jaar werken aan de informatieverstrekking  m.b.t. wat de school wil verbeteren en regelmatiger de verwachtingen van ouders peilen. Ook is ouderconsultatie geformaliseerd via medezeggenschap en ook is er inbreng mogelijk via de ouderraad. In de laatste maand voor de zomervakantie, voorafgaand aan het vaststellen van het jaarplan, wordt aan ouders input gevraagd voor ontwikkeling en verbetering.

In het schooljaar 2019-2020 heeft ook een medewerker tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Over het algemeen werken medewerkers graag op de Guyotschool en het ziekteverzuim is op een normaal niveau. Uit de analyse van het onderzoek is  gebleken dat werkdruk als belangrijkste knelpunt wordt ervaren. Een team van medewerkers is in samenwerking met de medezeggenschapsraad nu aan het onderzoeken welke maatregelen kunnen leiden tot verlaging van de werkdruk. Deels zal hier een oplossing gezocht gaan worden in het verminderen van de zogenaamde administratieve lasten.

 

Audit of inspectie

De kwaliteit van het onderwijs wordt op verschillende manieren bewaakt en geborgd. De inspectie van het onderwijs heeft hierbij een belangrijke taak. Met een vaste regelmaat wordt de school bezocht door de inspectie van het onderwijs. De inspectie van het onderwijs maakt hierbij gebruik van verschillende werkwijzen en typen van onderzoek. Het meest recente onderzoek van de inspectie heeft als uitkomst 'basisarrangement'. Dat betekent dat de school voldoet aan alle wet- en regelgeving en dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. 

In toenemende mate krijgen scholen en schoolbesturen zelf een verantwoordelijkheid als het gaat om de kwaliteit  van onderwijs. Dit betekent dat scholen zelf onderzoeken wat de kwaliteit is van het onderwijs. Met regelmaat wordt daarom een vragenlijst basiskwaliteit uitgezet en vervolgens geanalyseerd. Deze analyses kunnen aanleiding zijn voor verandering en verbetering.

Ook met regelmaat wordt gebruik gemaakt van audits. Een audit wil zeggen dat de school wordt bevraagd op de kwaliteit van het onderwijs. Niet door de inspectie van het onderwijs maar door een auditor of een team van auditoren. Zowel de zelfevaluaties als de inzet van audits wordt zorgvuldig uitgevoerd. Naarmate een school zelf kan aantonen dat de kwaliteit van het onderwijs in orde en op niveau is, zal de onderwijsinspectie minder geneigd zijn om opnieuw onderzoek te doen naar de kwaliteit van het onderwijs.

Overgang naar een andere school

Overgang andere school

Afdeling DSH 2018-2019 Aantal leerlingen  

 

  • Reguliere basisschool
  •  
  •  
 
 Afdeling CMB 2018-2019    

 

  • School voor speciaal onderwijs
  • Kinderdagcentrum
  •  
 
Afdeling VSO CMB 2018-2019
  • Dagbesteding: 3 leerlingen
 

Als leerlingen naar een andere school gaan worden ze daar intensief op voorbereid. Dat begint bij het bevorderen van sociale integratie. Hierbij is over het algemeen sprake van een opbouw in tijd. Na een gewenningsperiode worden leerlingen definitief overgeplaatst naar een andere school. 

Informatie over eind uitstroom

...% (/ leer.) van de in schooljaar 2018-2019 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Uitstroom speciaal onderwijs
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Leerlingen die na groep 8 uitstroomden gingen naar:        

1. Voortgezet onderwijs (regulier)

VO-praktijkonderwijs

VO-VMBO BB of KB (+/- LWOO)

VO-VMBO GL of TL (+/- LWOO)

VO-HAVO

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2. Voortgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO-VMBO BB of KB

VSO-VMBO GL of TL

VSO-HAVO

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 
Totaal aantal leerlingen dat eind  groep 8 is uitgestroomd 0 0 0  
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 0 0 0  

 

Uitstroom speciaal onderwijs voor CMB-leerlingen
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019-2020
Leerlingen die na leerjaar 8 uitstroomden gingen naar:        

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding (belevingsgericht)

VSO-dagbesteding (activerend)

VSO-dagbesteding (arbeidsmatig)

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 
Totaal aantal leerlingen dat eind groep 8 is uitgestroomd 0

0

0  
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eindgroep 8) 0 0 0  

 

Uitstroom voortgezet speciaal onderwijs voor CMB-leerlingen
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Leerlingen die aan het eind van de school uitstroomden gingen naar:        

1. Vervolgonderwijs

MBO niveau 1 (entreeopl.; bol/bbl)

 

0

 

0

 

0

 

2. Arbeid

Reguliere arbeidsplaats (+/- subsidie)

Beschutte werkomgeving

 

0

0

 

0

 

0

 

3. Dagbesteding

Dagbesteding (arbeidsgericht)

Dagbesteding (activerend)

Dagbesteding (belevingsgericht)

 

0

2

0

 

0

3

1

 

2

0

1

 

4. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Thuiszitter, niet meer leerpichtig

Thuiszitter, met leerplichtontheffing

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 
Totaal aantal leerlingen dat aan eind van de school is uitgestroomd 1 2 1  
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school) 2 4 2  

 

Uitstroom voortgezet speciaal onderwijs niet diplomagericht
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019-2020
Leerlingen die aan eind van de school uitstroomden gingen naar:        

1. Regulier vervolgonderwijs

MBO niveau 1 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 2 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 3&4 (entreeopleiding; bol/bbl)

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2. Arbeid

Reguliere arbeidsplaats

Beschermde werkomgeving

Arbeidstrainingscentrum (niet verbonden aan MBO/ATC)

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

3. Dagbesteding

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

4. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter, niet meer leerplichtig

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Totaal aantal leerlingen dat aan eind van de school is uitgestroomd: 0 0 0  
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school): 0 0 0  

 

Uitstroom voortgezet speciaal onderwijs diplomagericht
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019-2020
Leerlingen die aan eind van de school uitstroomden gingen naar:        

1. Regulier vervolgonderwijs

MBO niveau 1 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 2 (entreeopleiding; bol/bbl)

MBO niveau 3&4 (entreeopleiding; bol/bbl)

VO-HAVO (na VMBO diploma)

HBO/Universiteit

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2. Arbeid

Reguliere arbeidsplaats

Beschut werk/beschermde werkomgeving

Arbeidstrainingscentrum (niet verbonden aan MBO/ATC)

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

3. Dagbesteding

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

4. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter, niet meer leerplichtig

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Totaal aantal leerlingen dat aan eind van de school is uitgestroomd: 0 0 0  
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school): 0 0 0  

Informatie over tussentijdse uitstroom

….% (…/… leer.) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Tussentijdse uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019-2020
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:        

1. Primair onderwijs (regulier)

Basisonderwijs (BaO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

2. Speciaal onderwijs

SO cluster 2

SO cluster 3

SO cluster 4

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 
Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 0 0 0  
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 0 0 0  

 

Tussentijdse uitstroom speciaal onderwijs CMB
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019-2020
Leerlingen die na leerjaar 8 uitstroomden gingen naar:        

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding (belevingsgericht)

VSO-dagbesteding (activerend)

VSO-dagbesteding (arbeidsmatig)

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

  

0

0

0

0

  

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

Totaal aantal leerlingen dat eind groep 8 is uitgestroomd:

 0

0

0

 
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8): 0 0 0  

 

Tussentijdse uitstroom voortgezet speciaal onderwijs CMB
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:        

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding (belevingsgericht)

VSO-dagbesteding (activerend)

VSO-dagbesteding (arbeidsmatig)

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

 

0

1

0

0

 

0

0

2

0

 

1

0

1

0

 

2. Overige bestemmingen

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

  

0

0

0

  

0

0

0

 

0

0

0

 

Totaal aantal leerlingen dat eind klas 6 is uitgestroomd:

 2

4

3

 
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind klas 6): 1 2 2  

 

Tussentijdse uitstroom voortgezet speciaal onderwijs niet diplomagericht
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019-2020
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:        

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

VSO arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO VMBO BBL of KBL

VSO VMBO GL of TL

VSO HAVO

VSO VWO

VSO gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

VSO gecombineerde brugklas HAVO/VWO

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Regulier voortgezet onderwijs

Praktijkonderwijs (Pro)

VMBO BBL of KBL (+/- LWOO)

VMBO GL of TL (+/- LWOO)

HAVO

VWO

Gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

Gecombineerde brugklas HAVO/VWO

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 0 0 0  
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school) 0 0 0  

 

Tussentijdse uitstroom voortgezet speciaal onderwijs diplomagericht
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019-2020
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:        

1. Voorgezet speciaal onderwijs

VSO dagbesteding (arbeidsgericht)

VSO dagbesteding (activerend)

VSO dagbesteding (belevingsgericht)

VSO arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO VMBO BBL of KBL

VSO VMBO GL of TL

VSO HAVO

VSO VWO

VSO gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

VSO gecombineerde brugklas HAVO/VWO

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Regulier voortgezet onderwijs

Praktijkonderwijs (Pro)

VMBO BBL of KBL (+/- LWOO)

VMBO GL of TL (+/- LWOO)

HAVO

VWO

Gecombineerde brugklas VMBO/HAVO

Gecombineerde brugklas HAVO/VWO

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Vrijwilligerswerk

Niet-bekostigd onderwijs

Thuiszitter met leerplichtontheffing

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 0 0 0  
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind school) 0 0 0  

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2017-2018 uitstroomden geldt voor onze school dat:

 
Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2017-2018  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2020 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 100% (2/2lln)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2020 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt ..% (.../...lln)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2020 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt ...% (.../...lln)

Maatregelen 2021-2022

alle bovengenoemde resultaten zijn geanalyseerd en leiden tot volgende maatregelen, die worden uitgevoerd in 2021-2022:

Scholing Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag ( OMVG).

Taalbeleid verder uitrollen binnen VSO-CMB gericht op praktisch gebruik gericht op de toekomst van de leerlingen.

Inzet op stage voor Up 1 t/m 4 verbreden met portfolio en doelmatige activiteiten.

Beleid gericht op burgerschapsvorming uitrollen binnen het VSO CMB

Ontwikkelen nieuw instrument voor het meten van de sociaal emotionele ontwikkeling.