Ouders en school

Informatie en contacten ouders

Ouderavonden

Een aantal keren per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Deze avonden hebben een informatief karakter en bieden de ouders de mogelijkheid om ook onderling informatie uit te wisselen. We proberen om voor alle ouders aansprekende thema’s aan de orde te stellen en ook worden op deze avond de rapporten en het ontwikkelingsperspectief van uw kind besproken. Daarnaast worden gedurende deze avonden vaak momenten gecreëerd die ingevuld worden in de groepen.

Rapportbespreking

Tweemaal per jaar krijgen alle leerlingen een rapport mee. Dit is een rapport, geschreven voor de leerlingen. Naar aanleiding van het rapport is er een ouderavond, indien mogelijk in combinatie met andere bespreekonderwerpen zoals b.v. het OPP. Vaak volgen deze kort nadat uw kind het rapport mee naar huis heeft gekregen.

Een rapportavond is voor u de kans om de vorderingen van uw kind te bespreken met de leerkracht of andere onderwijsdeskundigen. Als school vinden wij het van groot belang om u daarbij te betrekken, wij rekenen daarom op uw komst! Het leerlingrapport is ook nadrukkelijk een leerlingrapport. Het OPP geeft vooral informatie over de leervorderingen, waarbij het niveau van de leerlingen wordt afgezet tegen landelijke normen. Gegevens komen dan voort uit de  zogenaamde CITO-toetsing en/of de scores op leerlijnen.

Nieuwsbrieven

Iedere vier weken verschijnt de nieuwsbrief waarin actuele informatie over de scholen wordt verstrekt. Deze nieuwsbrief ontvangt u digitaal via social schools. Aanmelding en wijziging van e-mailadressen kunt u doorgeven aan de administratie via so@kentalis.nl. U kunt de nieuwsbrief ook lezen op de website www.guyotso.nl.

Tolken

“Kinderen met een auditieve beperking hebben recht op tolkuren voor privésituaties. Tolkuren voor privésituaties kunnen worden aangevraagd bij TolkContact. Na toekenning van de tolkuren kunt u met uw zoon/dochter een gebarentolk of schrijftolk inschakelen. Gebruik van een tolk wordt dan vergoed vanuit een landelijke tolkvoorziening. Via TolkContact kunt u een tolk (laten) zoeken. Meer informatie: www.tolkcontact.nl en https://www.tolkcontact.nl/tolkvoorziening/tolkuren-aanvragen

Tolken worden niet ingezet voor sociale integratie. Het is mogelijk om hiervoor zogenaamde ‘communicatieassistenten’ in te zetten. Vergoeding van communicatieassistenten vindt plaats op basis van het minimumloon. De communicatie-assistent moet zelf door de ouder worden worden gezocht. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de oudervereniging: www.fodok.nl   Het is natuurlijk niet zo dat een tolk kan zorgen dat uw zoon/dochter ineens alles begrijpt, maar een tolk is een hulpmiddel in de communicatie: wat er gezegd wordt, wordt vertaald in NGT of Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG). Dus hoe duidelijker de boodschap wordt gegeven, hoe beter de tolk het begrijpelijk kan maken in NGT of NmG. Tolken zullen zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt of leerling.

In welke situatie kan een tolk zinvol zijn?

Bij bezoek aan een arts of specialist, wanneer de arts vragen heeft aan het kind of het kind wil vertellen wat het voelt, of als de arts uitleg geeft over een aandoening. Bij een keuring of onderzoek voor een uitkering of voorziening. Bij een familiegelegenheid, als ouders niet alles zelf aan het kind willen uitleggen, maar wel graag willen dat hun kind begrijpt wat er gezegd wordt. Bij het bezoeken van een centrum voor dagbesteding, bij stage situaties.

Praktische tips over het inzetten van een tolk zijn te vinden op de Tolkkeuzehulp: https://tolkkeuzehulp.nl/

Leerlingen van het VSO CMB komen naar mate ze ouder  worden op een punt dat ze zo zelfstandig mogelijk moeten functioneren in de maatschappij. In voorkomende gevallen kan de inzet van een tolk daarbij erg nuttig zijn. Te denken valt b.v. aan arts bezoek.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn betrokken bij de school, de school is betrokken bij ouders. Daar streven we naar. We willen graag dat we informatie delen en hetzelfde doel hebben: de ontwikkeling van uw kind. We vinden het belangrijk samen te werken op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Daarom bespreken we regelmatig met elkaar wat en hoe uw kind thuis en op school leert en hoe we het leerproces kunnen ondersteunen. Ook ouderparticipatie vinden we belangrijk: dit betekent dat ouders de school ondersteunen bij activiteiten. U bent van harte welkom als u hier ideeën over heeft.

Belang van betrokkenheid van ouders

Goed contact tussen ouders en onze school is van groot belang voor het begeleiden van uw kind. Wij zijn immers samen verantwoordelijk. Daarom nodigen wij u op diverse momenten uit om over de ontwikkeling en vorderingen van uw kind te komen praten. Als u als ouder merkt dat uw kind problemen heeft, op school of thuis, dan is het van groot belang dat u dit zo snel mogelijk met de leerkracht en/of groepsleider van uw kind bespreekt.

Leerkrachten, begeleiders en logopedisten zijn alleen bereikbaar buiten de lestijden. Dus voor 8.30 uur of na 14.00 uur. Overige medewerkers zijn in principe bereikbaar de hele dag tussen 8.00 en 16.30 uur, de kantoortijden.

Ouders kunnen bij de schooladministratie een verzoek achterlaten om op een geschikt moment teruggebeld te worden door de leerkracht. In toenemende mate wordt met ouders gecommuniceerd via het systeem ‘social schools’. Hiervoor dienen de ouders over een e-mail account te beschikken.

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is  de school gestart met de uitgangspunten van ouderbetrokkenheid 3.0. Eén van de principes van ouderbetrokkenheid 3.0 is het zogenaamde startgesprek bij het begin van het schooljaar. In dit gesprek maken de leerkracht, ouders en leerling   kennis met elkaar en worden, niet vrijblijvende, afspraken gemaakt over de wederzijdse communicatie gedurende het schooljaar. Ouderbetrokkenheid 3.0 voorziet ook in een aantal min of meer informele contactmomenten tussen ouders.  

Schoolapp: Social Schools

Speciaal onderwijs is vaak georganiseerd op grote afstand. De speciale school is niet naast de deur en dit betekent dat het contact tussen school en ouders niet altijd vanzelfsprekend is. Na schooltijd even overleggen met meester of juf is bijna nooit mogelijk.

Het is daarom belangrijk dat er vaak en regelmatig informatie uitgewisseld wordt tussen ouders en school. In het verleden was dat het contactschrift. Op dit moment werken we met de school-app 'social schools'. Social schools is vooral bedoeld om dagelijkse weetjes uit te wisselen. Wat is er in de lessen behandeld en hebben zich nog bijzonderheden voorgedaan. Omgekeerd kunnen ouders aangeven wat er thuis is gebeurd en of daar nog bijzonderheden zijn geweest. Over en weer kan gebruik worden gemaakt van deze informatie.

Naast dagelijkse uitwisseling wordt de school-app ook gebruikt voor verlofaanvragen, planning van ouderavonden en het intekenen op ouderavonden. Relevante informatie b.v. in de vorm van nieuwsbrieven wordt ook uitgewisseld via social schools.

Het is daarom belangrijk dat ouders goed ingericht zijn op het gebruik van social schools. Computer en mailadres zijn noodzakelijk. De school-app is ook goed te gebruiken met de mobiele telefoon.  

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we veel leuke en leerzame activiteiten, buiten en binnen de school. We krijgen voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid. Daarom vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 25,--. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en geplande besteding van dit bedrag.

Lokale medezeggenschap op locatie

We vinden uw mening belangrijk. Daarom kunnen ouders meepraten en meebeslissen. Iedere school heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR), soms samen met andere scholen. (De Guyotscholen SO DSH, SO CMB en VSO CMB hebben 1 LMR.) Deze raad vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR om advies of instemming. Tijdens openbare vergaderingen, waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan de raad ook onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen.

Lid worden?

Wilt u deelnemen aan de LMR of heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u terecht bij een van de ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de leerkracht of afdelingsdirecteur, bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten.

De leden van de raad:  

Vacature

Ouderlid, voorzitter

Jan Strijker

Ouderlid

Miranda Veenstra

Ouderlid

Annemieke Kuitert

Personeelslid

Hilma Eitens

Personeelslid

Miriam Nieboer

Personeelslid, secretaris

De medezeggenschapsdeelraad kiest uit haar midden een voorzitter en eventueel een secretaris. Ook is er in de LMR van de ambulante begeleiding een plek voor een ouder met een kind dat naar een reguliere school gaat en extra ondersteuning krijgt van Kentalis.

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator

Sociale veiligheid

Op school vinden we sociale veiligheid belangrijk. Daarom voeren we een overkoepelend beleid als het gaat om de sociale veiligheid op school. De wet sociale veiligheid stelt hierin ook een aantal verplichtingen. Dit houdt in dat onze school een actief veiligheidsbeleid voert als het gaat om de sociale veiligheid van de leerlingen op school. Het monitoren hiervan doen we jaarlijks met een voor dat doel bestemt instrument. In het kader van het beleid sociale veiligheid op school zijn een aantal functionarissen actief. Het gaat hierbij om een interne vertrouwenspersoon, een aanspreekpunt pesten, een coördinator anti-pestbeleid en een coördinator sociale veiligheid.

De coördinator sociale veiligheid is Carla Benjamins. Zij formuleert en monitoort in samenspraak met de directeur het beleid sociale veiligheid. Carla is bereikbaar via Social Schools en mail: c.benjamins@kentalis.nl.

Interne vertrouwenspersoon/Pestcoördinator

Op school is er een interne vertrouwenspersoon aanwezig. Onze leerlingen kunnen alles met de vertrouwenspersoon bespreken, bijvoorbeeld als zij iets niet willen of durven bespreken met hun leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag, maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens of gebeurtenissen waar zij last van hebben in de klas. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met de direct betrokkenen, maar dit kan soms moeilijk zijn. Naast de interne vertrouwenspersoon heeft de school ook een aanspreekpunt ‘pesten’. Pesten komt voor op school. In eerste instantie is het aan de medewerkers van de groep om hier mee om te gaan en de leerlingen te helpen en ondersteunen bij hun gedrag ten opzichte van elkaar. Het aanspreekpunt ‘pesten’ is een medewerker van de school en kan hierbij ondersteunen. Leerlingen kunnen ook bij het aanspreekpunt pesten terecht op het moment dat ze te maken krijgen met pestgedrag en elders onvoldoende gehoor vinden. Het kan echter ook aan de orde zijn dat verschillende intensievere acties en/of trajecten in gang gezet moeten worden om het persten te stoppen. Dit begeleiden van leerlingen, waarbij sprake is van pesten, en het in gang zetten van/coördineren van activiteiten rondom pesten, wordt uitgevoerd door de coördinator anti-pest-beleid.

Onze interne vertrouwenspersoon en tegelijkertijd het aanspreekpunt ‘pesten’ is Engelien Kester. De leerlingen worden ieder jaar opnieuw geïnformeerd over de beschikbaarheid van de interne vertrouwenspersoon en het aanspreekpunt pesten. In alle klaslokalen is er een zichtbare verwijzing aanwezig. Engelien is bereikbaar via Social Schools en mail: e.kester@kentalis.nl. Onze coördinator anti-pest-beleid is Carla Benjamins. Zij is bereikbaar via Social Schools en mail: c.benjamins@kentalis.nl.

Binnen Kentalis is er ook aandacht voor de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit. Om het onderwijsaanbod te monitoren en veiligheid op deze ontwikkelingsgebieden te waarborgen, zijn er binnen de Guyotschool twee aandachtsfunctionarissen aangesteld. Voor het VSO CMB in Vries is dit Engelien Kester. 

Als u een klacht heeft:

Soms gebeurt er iets op school waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Daarom heeft Kentalis een klachtenregeling. Deze regeling vindt u op onze schoolwebsite en op www.kentalis.nl/klacht.  

Ouderraad (klankbordgroep)

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 wordt een ouderraad (op)gestart. De ouderraad heeft op hoofdlijnen twee doelen. Enerzijds is dat het meepraten over allerlei zaken die met school te maken hebben. Dat kan variëren van de schoolreisbestemming tot al-dan-niet trakteren op snoep. Daarnaast kan de ouderraad ondersteunen bij verschillende activiteiten. Sportdagen, schoolreizen, bibliotheekbeheer enz. De ouderraad is nieuw en moet nog vorm krijgen. Voor meer informatie over de ouderraad kunt u contact opnemen met mevr. Amanda Duijm, voorzitter ouderraad.