Praktische informatie

Schooltijden

Schooltijden VSO Vries

Maandag

08.30 - 14.00 uur

Dinsdag

08.30 - 14.00 uur

Woensdag

08.30 - 14.00 uur

Donderdag

08.30 - 14.00 uur

Vrijdag

08.30 - 14.00 uur

 

 

 

 

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast. Het landelijke vakantierooster zoals dat door het ministerie van onderwijs is vastgesteld is hierbij leidend. Er is slechts weinig ruimte voor een eigen invulling. In het schooljaar 2021-2022 wordt gekozen voor 2 weken aaneengesloten meivakantie. Het vakantierooster wordt altijd voorgelegd aan de oudergeleding van de Locatie MR. Op 1 juli 2021 heeft de LMR ingestemd met het vakantierooster van 2021-2022. Naast vakanties worden ook 4 studiedagen ingepland. Op de zogenaamde studiedagen zijn alle leerlingen vrij en hebben medewerkers een roostervrij programma. De studiedagen worden net als het vakantierooster voor de vakantie bij ouders bekend gemaakt.

Vakantierooster

Herfstvakantie

18-10-2021 - 22-10 2021

Kerstvakantie

27-12-2021 - 07-01-2022

Voorjaarsvakantie

21-02-2022 - 25-02-2022

Goede Vrijdag en Pasen

15-04-2022 - 18-04-2022

Koningsdag

27-04-2022

Meivakantie / Roostervrij

02-05-2022 - 13-05-2022

Hemelvaart

26-05-2022

2e Pinksterdag

06-06-2021

Zomervakantie

18-07-2022 - 26-08-2022

 

Activiteitenrooster

Activiteit

Van - t/m

Sint Maarten

11-11-2021

Sinterklaasviering

03-12-2021

Kerstmarkt

24-12-2020

Projectweek

15-03-2022 - 25-03-2022

Koningsspelen

22-04-2022

Dovencultuurdag

17-06-2022

 

Lesvrije dagen

Studiedagen (alle leerlingen vrij)

Studiedag 1

25-10-2021

Studiedag 2

01-02-2022

Studiedag 3

14-04-2022

Studiedag 4

26-05-2022

Studiedag 5

15-06-2022

  

Ziek melden

Is uw kind ziek? Geef dit dan vóór 08.30 uur door aan de school. Hiervoor maakt u een melding via Social Schools of u belt met de schooladministratie op tel: 050 - 533 19 70. Dit geldt zowel voor de leerlingen in Haren als in Vries. Gaat uw kind met de taxi naar school? Geef dan ook aan de vervoerder door dat uw kind niet opgehaald hoeft te worden. Is uw kind zonder bericht van u om 9.15 uur niet op school, dan nemen wij voor de veiligheid contact met u op.

Wegbrengen en ophalen

De school start om 08.30 uur. Vanaf 08.15 uur kunnen kinderen op school gebracht worden. (Voor 8.15 uur is er geen toezicht en is de ouder/taxichauffeur nog verantwoordelijk.) Bij goed weer spelen de kinderen dan nog even buiten. Bij aankomst gaan de leerlingen direct naar het klaslokaal.

Het is niet de bedoeling dat ouders de leerkracht op dat moment aanspreken over belangrijke zaken die betrekking hebben op de ontwikkeling van het kind. Hiervoor kunnen ouders een aparte afspraak maken. Wanneer een ouder een korte mededeling aan de leerkracht kwijt wil, dan kan dat natuurlijk wel.

Wij verwachten van de ouders/chauffeurs dat zij de school verlaten als de leerkracht met de lessen begint. Om 14.00 uur kunnen ouders de leerlingen weer ophalen. Dit vanuit een wachtplek en niet vanuit de klas. Op de Guyotschool VSO CMB gaan de leerlingen bij aankomst op school direct naar hun eigen klas.  

Begrippen en afkorting

 • AC: Audiologisch Centrum
 • ALS Auditieve leerstroom
 • ASS: Stoornissen in het autistisch spectrum
 • CJG: Centrum voor Jeugd en Gezin
 • CI: Cochleair Implantaat
 • CIDS: Cultuur en Identiteit voor Doven en Slechthorenden
 • CMB Communicatief Meervoudig Beperkt
 • CvL: Commissie van Leerlingenzorg
 • CvO: Commissie van Onderzoek
 • DC: Diagnostisch Centrum
 • DLE: Didactisch leeftijdsequivalent
 • FODOK: Nederlandse Federatie voor ouders van dove kinderen
 • FOSS: Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van kinderen met Spraaktaalmoeilijkheden
 • GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
 • HGW: Handelingsgericht werken
 • IB-er: Intern begeleider
 • ICT: Informatieverwerking Computers en Technologie
 • JGZ: Jeugdgezondheidszorg
 • KNO arts: Keel, Neus en Oorarts
 • NGB: Naschoolse groepsbehandeling
 • NGT: Nederlandse Gebarentaal
 • NmG: Nederlands ondersteund met Gebaren
 • NSDSK: Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende kind
 • OC & W: Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • OPP: Ontwikkeling Perspectief
 • RDT: Regionaal diagnostisch team
 • SH: Slechthorend
 • SCvL: School Commissie van Leerlingenzorg
 • SKG: School Kwaliteits Groep
 • TOS: Taalontwikkelingsstoornis
 • SO: Speciaal Onderwijs
 • VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • VODKN: Vereniging Ouders van Dove Kinderen Noord
 • WEC: Wet op de Expertise Centra
 • WOK: Werkgroep Opbrengsten en Kwaliteit