Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

Ontwikkelingsperspectief: de doelen van ons onderwijs

We vinden het heel belangrijk dat uw kind zich goed kan ontwikkelen. Daarom stellen we voor elke leerling een ‘ontwikkelingsperspectief’ op, binnen zes weken na de inschrijving. We beschrijven de ontwikkelingsmogelijkheden, de doelen die we samen willen halen en wat nodig is om deze doelen te bereiken. We overleggen natuurlijk met u en de Commissie voor Onderzoek geeft ons advies over het ontwikkelingsperspectief. We evalueren het ontwikkelingsperspectief jaarlijks met u en stellen het bij als dat nodig is. Bent u het niet eens met het ontwikkelingsperspectief? Dan kunt u terecht bij de afdelingsdirecteur. Komt u er samen niet uit, kijk dan op www.onderwijsgeschillen.nl/passend- onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs/.

Iedere leerling van de afdeling VSO CMB krijgt een ontwikkelperspectief dat met ouders wordt besproken en aan het einde van het schooljaar door de leerkrachten wordt geëvalueerd. Vervolgens wordt het ontwikkelingsperspectief aan het einde van een schooljaar ook weer met de ouders besproken, tijdens de oudergesprekken. De leerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwikkelperspectief, de Commissie van Leerlingzorg ondersteunt hierbij en stelt het perspectief jaarlijks vast. Voor de evaluatie van het perspectief worden de ouders aan het einde van het schooljaar op school uitgenodigd.

Indien er sprake is van een vorm van ondersteunende begeleiding vanuit Kentalis Zorg, wordt er tevens een individueel plan geformuleerd, waarin de zorgdoelen voor de leerling in de klas geformuleerd zijn. Ook dit plan wordt met ouders besproken. Dit plan is onderdeel van het OPP. De leerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwikkelperspectief, de Commissie van Leerlingzorg ondersteunt hierbij en stelt het perspectief vast. De zorgmedewerker/pedagogisch begeleider in de klas is verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van de zorgdoelen. de coordinator zorg in de klas en de gedragskundige ondersteunen hierbij. 

Groepsbesprekingen

Groepsbesprekingen vinden minimaal tweemaal per schooljaar plaats. In deze multidisciplinaire besprekingen worden de pedagogische, didactische en communicatieve doelen van de groep besproken. Hierbij zijn betrokken: de gedragskundige, de groepsleerkracht, de logopedist, de zorgmedewerker, de intern begeleider en eventuele andere relevante betrokkenen (zoals therapeuten, vakleerkrachten en maatschappelijk werkers). Tevens is er twee keer per jaar tijdens deze bespreking aandacht voor de sociale veiligheid op school en hoe leerlingen deze ervaren. 

Leerlingvolgsysteem

In alle afdelingen worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden in het leerlingvolgsysteem Parnassys.

De ontwikkeling van alle leerlingen wordt systematisch gevolgd en vastgelegd met behulp van de (SO/VSO) ZML leerlijnen van het CED die veelal door Kentalis zijn bewerkt voor de doelgroep. De leerlingen worden gericht geobserveerd in dagelijkse situaties. Daarbij gaat het om de ontwikkelingsgebieden waaraan binnen het VSO CMB wordt gewerkt. Deze doelen worden digitaal 'gescoord' en bijgehouden in het programma Edumaps. Twee keer per jaar krijgen de ouders hieruit een overzicht in de vorm van een leerlingrapport waarop te zien is welke doelen al dan niet behaald zijn. Bij leerlingen die leerroute 3 of 4 volgen, wordt twee keer per jaar een CITO toets afgenomen. Afhankelijk of deze toets passend is voor de leerling.

Psy- Wel: vroeg signalering voor dove en slechthorende jongeren met psychische problemen

Dove- en slechthorende leerlingen en jongeren hebben door psychische problemen vaker hulp nodig dan horende leeftijdgenoten. Deze psychische problemen zijn vaak moeilijk te herkennen. Kentalis wil deze leerlingen op tijd de juiste hulp bieden. Om dat beter mogelijk te maken, bekijken we regelmatig of leerlingen psychische problemen hebben.

Is uw kind doof of slechthorend en heeft hij of zij een intensief arrangement? Dan komt uw kind eens in de twee jaar in aanmerking voor ‘vroeg signalering’. Uiteraard vragen we u eerst om toestemming. Vroeg signalering houdt in dat uw kind eerst een standaardvragenlijst invult. Een gedragskundige beoordeelt de antwoorden. De uitslagen worden vertrouwelijk behandeld. De gedragskundige maakt vervolgens een verslag en bespreekt dit met u. Heeft een leerling mogelijk psychische problemen, dan geven we advies over een passende behandeling. Kentalis biedt een aantal ambulante behandelvormen aan. Als de problemen ernstiger zijn, is het mogelijk om de gespecialiseerde GGZ in te schakelen.

Commissie van Leerlingzorg

In de Wet op de expertisecentra, artikel 40b, is opgenomen dat het bevoegd gezag van de school een Commissie van Leerlingzorg (CvL) instelt. De  CvL is zodanig samengesteld dat zij adequaat kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt, rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling. De Commissie van Leerlingzorg heeft tot taak een voorstel te doen voor het ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 41a, de uitvoering van het perspectief te evalueren evenals te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs, een andere vorm van speciaal onderwijs of het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Taken Commissie van Leerlingzorg

Toepassen van handelingsgerichte diagnostiek, gericht op het beantwoorden van de vraag: Welk onderwijsarrangement is wenselijk voor deze leerling, met deze indicatie, op dit moment, in deze school? Voorstellen doen voor het opstellen van een ontwikkelingsperspectief, zorgvragen en een onderwijskundig rapport. Adviseren over:

-    terugplaatsing of overplaatsing van een leerling naar het basisonderwijs, een andere vorm van speciaal onderwijs of het voortgezet (speciaal) onderwijs;  -    afwijking van de kerndoelen en vervangende onderwijsdoelen voor de onderwijsactiviteiten;  -    afwijking tijdens de uitvoering van het overeengekomen ontwikkelingsperspectief;  -    evaluatie van ontwikkelingsperspectief, het arrangeren en het onderwijskundig rapport; de uitkomsten van observaties, crisisinterventies en terugplaatsingsbegeleiding;  -    Werken aan de verbetering van de inhoudelijke  kwaliteit van de diagnostiek en begeleiding door de CvL. Onderzoeken uitvoeren ten behoeve van het CvO in het kader van het arrangeren.

De CvL bestaat uit een gedragskundige, intern begeleiders en een vertegenwoordiger van de schoolleiding. De afdelingsdirecteur fungeert als voorzitter van de CvL. Op uitnodiging kunnen groepsleerkrachten, pedagogische medewerkers, schoolmaatschappelijk werkers, een logopedist, een jeugdarts, een fysiotherapeut, de psychiater verbonden aan Kentalis en een audioloog vanuit het Audiologisch Centrum van Kentalis aan de CvL worden toegevoegd. 

De leden van de Commissie benutten hun (wetenschappelijke) kennis binnen de volgende domeinen:

Jeugdarts: sociaal-medische problematiek en diagnostiek Gedragskundige: leervoorwaarden, schoolse vaardigheden, werkhouding, taakgedrag, cognitief en intellectueel functioneren, sociaal-emotioneel functioneren, Intern begeleider: functioneren in de groep en op school Schoolmaatschappelijk werk: afstemming gedrag ouder(s) op behoeften kind, opvoedingsstijl ouders, problemen ouder(s) en gezin, relatie ouder(s) en school Logopedist: taalontwikkeling Fysiotherapeut: motorische ontwikkeling

Handelingsgerichte diagnostiek

De leden van de CvL passen de principes van de handelingsgerichte diagnostiek toe. De uitgangspunten hiervan zijn:

de diagnostiek moet gericht zijn op advisering, op handelen in de klas en op hulpverlening aan kind en ouders; bij de diagnostiek en het ontwikkelingsperspectief is de wisselwerking tussen het gezin, de school en de omgeving van belang; positieve kenmerken van het kind en zijn/ haar omgeving worden meegenomen in de diagnostiek en in het persoonlijk plan.

Handelingsgerichte diagnostiek impliceert samenwerken met ouders, school en andere betrokkenen. Afstemming tussen de ideeën, verwachtingen en visies beoogt een klimaat te creëren van openheid en actieve betrokkenheid zodat alle betrokkenen gemotiveerd blijven een actieve bijdrage te leveren aan de diagnostiek en de oplossingen.

De CvL komt gedurende het schooljaar een aantal keren bij elkaar. Data worden in het jaarrooster opgenomen en zo nodig wordt er een extra overleg gepland. De samenstelling van de CvL kan per bijeenkomst wisselen. Dit is afhankelijk van de agenda en de specifieke problematiek van de te bespreken leerlingen. Afhankelijk van de hulpvraag kan de CvL meer- of minder leden hebben.  

Medische zorg

Maatschappelijk Werk

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat maatschappelijk werk wordt ingeschakeld. Er kunnen vragen zijn over hoe uw kind functioneert in de thuissituatie en op school. Besproken wordt hoe u als ouder de auditieve beperking en mogelijk andere beperkingen van uw kind ervaart. Hoe verloopt de onderlinge communicatie en wat heeft u als ouder en sociale omgeving nodig om er voor te zorgen dat een ieder goed tot zijn/haar recht komt? Wat heeft uw kind nodig om goed te kunnen functioneren? Hierbij komen ook zaken aan de orde van praktische aard, zoals het aanvragen van communicatielessen, begeleiding thuis voor uw zoon of dochter, ouderverenigingen, kinderbijslag, huisvesting, taxivervoer, tolkaanvragen, enzovoort. Maatschappelijk werk wordt alleen ingezet na goedkeuring van de Commissie van Leerlingzorg (CvL). In de CvL wordt afgesproken of maatschappelijk werk wordt ingeschakeld en wat hierbij de doelen zijn.

Soms zijn er andere vragen vanuit de ouders/opvoeders, zoals een probleem of een steeds terugkerende vraag waar nog geen oplossing voor gevonden is. Denk bijvoorbeeld aan opvoedingsvragen rond de verschillende levensfasen van uw kind (prepuberteit, puberteit) of wanneer uw kind moeite heeft om naar school te gaan, ruzie heeft met vriendjes, of een moeilijke thuissituatie (financiële problemen, problemen die voortkomen uit relatie- en/of echtscheidings-situaties). Maatschappelijk werk kan dit samen met u in kaart brengen en in een beperkt aantal gesprekken samen met u zoeken naar een oplossing. Doel is dan om u aan te reiken wat nodig is om weer op eigen kracht verder te gaan. Samen op een afstand naar uw situatie te kijken en dit bespreekbaar te maken is vaak de eerste stap op de weg naar verbetering. Een verbetering in de thuissituatie kan ook weer een positief effect geven op de leerprestaties en de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Ook hierbij geldt dat er pas maatschappelijk werk wordt ingezet op advies van CvL of de gedragskundige.

Maatschappelijk werk kan deel uitmaken van de Commissie van Leerlingzorg. Het (gezins)- systeemgericht en het multidisciplinair werken komt ten goede aan de sociale- en schoolomgeving van het kind. Vanuit de CvL kunnen vragen aanleiding zijn om maatschappelijk werk in te schakelen. De maatschappelijk werker kan een brugfunctie vervullen wanneer het gaat om afstemming tussen school en thuis. Hierbij kan de maatschappelijk werker zowel ouders als leerkrachten en andere professionals binnen de school ondersteunen. De privacy staat voorop voor wat betreft de gesprekken met de maatschappelijk werker. Een maatschappelijk werker heeft geheimhoudingsplicht. Als informatie belangrijk is voor de school en in het belang van uw kind, zal met u worden besproken worden wat wel aan de orde kan komen.

U kunt als ouders/verzorgers rechtstreeks, of via de school, contact opnemen met maatschappelijk werk. Ook wanneer u als ouder/verzorger vragen of zorgen heeft over uw kind, of zaken wilt bespreken die niet direct het onderwijs betreffen, kunt u hierover contact opnemen. Afhankelijk van de vraag kunnen we ook doorverwijzen naar andere hulpverlening of een begeleidende en coördinerende rol vervullen (casemanager). Maatschappelijk werk zal u actief benaderen wanneer uw kind bijna 18 wordt. In dat gesprek is aandacht voor de zaken die op financieel vlak gaan veranderen bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Aan de Guyotscholen zijn twee maatschappelijk werkers verbonden:

Anna Everts: Guyotschool SO Doof/SH, SO CMB en VSO CMB Tel: 050 – 5331970  Henny Pijper: Guyotschool VSO-CMB (voor leerlingen die ook wonen) Tel: 06 – 21244145 / 0592 – 530020

Wonen

Kentalis-Zorg, afdeling wonen, biedt verblijf aan kinderen in het internaat, weekendopvang en logeerhuis wanneer de afstand tussen het ouderlijk huis en de school te ver is of wanneer ouders moeite hebben met de opvoeding. Een aantal kinderen van de Guyotschool VSO CMB verblijven in Vries, op het terrein van Visio de Brink.

Audiologie/audiometrie

Het Kentalis Audiologisch Centrum, locatie Groningen, verzorgt de schoolaudiologie. Onder schoolaudiologie wordt verstaan het signaleren van veranderingen in gehoor en eventuele hoorhulpmiddel(len) en het faciliteren van de soloapparatuur. De schoolaudioloog houdt zich daarnaast onder andere bezig met scholing van logopedisten en leerkrachten met betrekking tot slechthorend-/doofheid en hoorhulpmiddelen en kan akoestische adviezen geven.

Naast de schoolaudiologie onderzoekt, begeleidt en adviseert het Kentalis Audiologisch Centrum kinderen en jongeren met gehoor-, spraak-, en taalproblemen. Het Audiologisch Centrum kan ook logopedisch of psychologisch onderzoek doen op school in het kader van herarrangeren binnen het Passend Onderwijs.

Het Kentalis Audiologisch Centrum kan uitgebreide audiologische zorg leveren als Kentalis de hoofdbehandelaar is. Het Kentalis Audiologisch Centrum is gevestigd aan het Hoendiep 1 in Groningen maar meestal kunnen de onderzoeken gewoon op school en onder schooltijd plaatsvinden. Als u dat wilt kunt u hierbij aanwezig zijn.

Door de onderzoeken op school zelf te laten plaatsvinden, door (de) Kentalis (audiologiebus), is er direct contact met leerkracht en logopedist zodat individuele vragen direct beantwoord kunnen worden. Wenst u, naast de schoolaudiologie, ook gebruik te maken van uitgebreide audiologische zorg op school dan kunt u zich aanmelden via onderstaand mailadres.

Het is ook mogelijk om voor audiologische zorg bij uw huidige Audiologisch Centrum (bijvoorbeeld het Audiologisch Centrum van het UMCG) te blijven. Voor leerlingen met een cochleair implantaat geldt dat deze bij het desbetreffende CI-team onder behandeling blijven. De schoolaudiologische zorg (bijvoorbeeld soloapparatuur) wordt dan wel door Kentalis geleverd. Hiervoor hebben wij  audiologische gegevens nodig. De school vraagt deze gegevens dan op bij het behandelend Audiologisch Centrum/ CI-team, met uw toestemming.

Voor aanmelden, informatie of vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Sol: j.sol@kentalis.nl.

Kentalis Zorg: Ondersteuning voor kinderen/jongeren en hun ouders 

Heeft uw slechthorende of dove kind weinig zelfvertrouwen of moeite met communiceren? Heeft u vragen over de opvoeding of communicatie thuis? Wilt u (verder) leren gebaren? Heeft u vragen over het gedrag van uw kind?  De vragen van ouders en kind staan centraal bij het bepalen wat in een behandeltraject aan bod zal komen. We bespreken uw zorgen en waar u graag ondersteuning bij wilt. 

Als uw zoon of dochter een verstandelijke én auditieve of communicatieve beperking heeft, kunt u bij ons terecht voor behandeling op maat. Er kunnen vragen spelen als:  -    Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen? -    Waarom is mijn kind snel gefrustreerd en hoe kan ik hem dan helpen? -    Hoe zorg ik voor meer structuur? -    Hoe leg ik uit wat we gaan doen? -    Hoe help ik mijn kind bij het uiten van emoties? -    Welke hulpmiddelen en communicatiemiddelen kunnen we nog meer gebruiken?  -    Hoe ziet de toekomst eruit? Als u wel zorgen heeft maar nog niet zo duidelijk weet wat er precies nodig is, kan daar eerst onderzoek naar gedaan worden. Daarna kan behandeling gestart worden, afgestemd op de behoeften van het kind en de mensen die voor het kind belangrijk zijn. 

Heeft u belangstelling voor het behandelaanbod van Kentalis Zorg?  Vaak bespreken ouders hun behoefte aan ondersteuning met betrokkenen van de school: de leerkracht, intern begeleider en/of gedragskundige. U kunt echter ook rechtstreeks contact opnemen met Kentalis Aanmelding: 050-5331931. Een clientadviseur zal met u bespreken wat er nodig is om een zorgindicatie aan te vragen. De behandeling van Kentalis Zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar uit het basispakket. 

Schoolarts

Jonge leerlingen worden regelmatig onderzocht door de jeugdarts. Voor leerlingen VSO CMB is dat niet meer aan de orde. I.v.m. de meervoudige beperkingen zijn praktisch alle leerlingen van het VSO CMB onder controle van verschillende artsen en behandelaars. Alleen op indicatie kan de jeugdarts onderzoek doen ook bij oudere leerlingen.