Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

Onderwijsprogramma

We bieden een programma voor dove en slechthorende leerlingen en een programma voor leerlingen met een TOS. Kentalis Talent biedt (bron: Simea kwaliteitsindicatoren):

een leerklimaat dat communicatie en taalontwikkeling stimuleert een klimaat dat veiligheid en ruimte biedt om te communiceren en te reflecteren op jezelf en je omgeving specialistisch en intensief taalonderwijs specialistisch en intensief leesonderwijs aangepaste vormen van instructie om het onderwijs toegankelijk te maken specialistische begeleiding bij het bevorderen van de sociale relaties van onze leerlingen en hun welbevinden, zeker ook in relatie tot de doofheid/slechthorendheid of de taalontwikkelingsstoornis intensieve ondersteuning op het gebied van executief functioneren (o.a. leren leren, plannen, organiseren)

Programma onderdelen algemeen

Voor dove/slechthorende kinderen en voor kinderen met TOS is het belangrijk dat zij leren communiceren met hun omgeving: met hun ouders/verzorgers en overige  gezinsleden, met leeftijdgenoten, met vriendjes, met de leerkrachten en andere volwassenen. Om dit te bereiken wordt, zeker in het begin, het accent gelegd op een goede communicatieve ontwikkeling.

Het bevorderen van de communicatieve ontwikkeling en daarmee ook het bevorderen van toegang tot taal en informatie loopt als een rode draad door het onderwijsprogramma heen. Daarnaast is er aandacht voor onderstaande ontwikkelingsgebieden zoals deze zijn geformuleerd in de Wet op de Expertisecentra en in artikel 9 van de Wet op het Basisonderwijs. Daarin is globaal aangegeven wat het onderwijs, waar mogelijk in samenhang, moet omvatten.

De volgende programmaonderdelen, die meer gedetailleerd beschreven staan in het schoolplan en het groepsplan, worden aangeboden (beide documenten kunt u via de leerkracht opvragen):

Groep peuter/kleuter, 1 en 2

Nederlandse Taal:

 • Nederlandse Taal (inclusief hooropvoeding en spraakafzien bij dove/slechthorende kinderen): Mondelinge taalvaardigheden (inclusief logopedie), Schriftelijke vaardigheden en Taalbeschouwing;
 • Nederlandse Gebarentaal (dove/slechthorende leerlingen):Manuele vaardigheden, Tekstuele vaardigheden en taalbeschouwing.

Algemene voorwaardentraining

 • Voorbereidend rekenen en wiskunde: Ruimtelijke relaties (ook bij taal), Tijdsrelaties (ook bij taal) en Getallen en hoeveelheidsrelaties;
 • Spelontwikkeling,
 • Motorische ontwikkeling anders dan bij bewegingsonderwijs; Zintuiglijke oefening: Auditieve en visuele waarneming.

Oriëntatie op mens en wereld (Geïntegreerd in andere vakgebieden)

 • Gezond en redzaam gedrag: Sociaal-emotionele vorming, Relaties en seksualiteit,
 • Bevordering gezond gedrag, Verkeer, Levensbeschouwing en burgerschapskunde,

Psycho-educatie voor leerlingen met een TOS.

Kunstzinnige oriëntatie

 • Expressieactiviteiten: Muziek en Dans, Handvaardigheid en Tekenen, Spel en Beweging

Bewegingsonderwijs

Groep 3 tot en met 8

Nederlandse Taal

 • Nederlandse Taal (inclusief hooropvoeding en spraakafzien bij dove/slechthorend kinderen): Mondelinge taalvaardigheden (inclusief logopedie), Schriftelijke vaardigheden: lezen, stellen (= teksten schrijven), spelling en Taalbeschouwing.
 • Nederlandse Gebarentaal (dove/slechthorende leerlingen): Manuele vaardigheden, Tekstuele vaardigheden en Taalbeschouwing.
 • Engels in de groepen 7 en 8

Rekenen en wiskunde

Oriëntatie op mens en wereld

 • Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuuronderwijs, Sociaal-emotionele vorming, Relaties en Seksualiteit, Bevordering gezond gedrag, Verkeer, Levensbeschouwing.

Culturele vorming en Identiteit voor Dove en Slechthorende leerlingen (CIDS) Psycho-educatie voor leerlingen met een TOS.

Kunstzinnige oriëntatie

 • Expressievakken: Muziek en Dans (inclusief zintuiglijke oefening), Handvaardigheid en Tekenen.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Bewegen is belangrijk. Bewegingsonderwijs wordt verzorgd door gespecialiseerde bewegingsdocenten. Iedere groep krijgt 2 x per week gedurende 45 minuten gymles in onze gymzaal. Aanbod vindt plaats conform de kerndoelen Speciaal Onderwijs voor het bewegingsonderwijs. Hierin is ook een aantal wateractiviteiten in opgenomen. Mocht u vragen hebben   over het volgen van zwemles in uw eigen woonomgeving, dan kunt contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker mevrouw M. van den Biggelaar (m.vandenbiggelaar@kentalis.nl).

Logopedie

Tijdens de logopedie staat het stimuleren van de communicatie en het kunnen deelnemen aan het onderwijs voorop. Binnen de logopedie is er aandacht voor uitspraak, het begrijpen van taal, het leren van woorden, het maken van zinnen, hoortraining (doof/slechthorend), auditieve vaardigheden en (indien noodzakelijk) eten en drinken. De logopedist sluit aan bij wat er in de klas aan bod komt. Succeservaringen en plezier in communicatie zijn hierbij belangrijke aandachtpunten. 

Doelen

Op grond van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsvraag van de leerkracht, wordt een individueel handelingsplan (IHP) opgesteld. Daarin staat een korte omschrijving van de spraak- taalontwikkeling en staan de doelen voor individuele logopedie beschreven. De logopedist sluit aan bij de doelen uit het groepsplan (GP) “Taal en communicatie” van de klas. De communicatieve redzaamheid van de leerling staat ook beschreven in het ontwikkelingsperspectief (OPP).

Vormgeving logopedie

Binnen Kentalis Talent vinden we het belangrijk om de leerling niet alleen individueel te zien voor logopedische begeleiding, maar juist ook in de klas. Het is voor de logopedist belangrijk om te zien hoe de leerling communiceert met klasgenoten, hoe hij/zij meedoet in groepsgesprekken en tijdens taalactiviteiten.

Aan elke klas zijn een of twee logopedisten gekoppeld. Zij sluiten op vaste tijden aan in de klas en geven op die momenten samen met de groepsleerkracht het taalonderwijs in de klas vorm. Er zijn veel taalonderdelen die de logopedist in de klas goed kan oefenen, zoals woordenschat, het voeren van gesprekken, je mening leren geven en verhaalopbouw. Andere onderdelen van de logopedie, zoals articulatie, zinsbouw en hoortraining, hebben meer individuele begeleiding nodig. De afdeling waarin de leerlingen onderwijs volgen en hun leeftijd, bepalen hoeveel logopedie er beschikbaar is.  Elk kind wordt jaarlijks logopedisch getest.

De logopedist in de klas

Op de momenten dat de logopedist in de klas is:

 • Observeert hij/zij de leerlingen;
 • Wordt er gewerkt met co-teaching (leerkracht en logopedist bereiden samen een les voor en geven samen les / een kringgesprek);
 • Is er ruimte voor overdracht en uitwisseling met de leerkracht;
 • Coacht de logopedist de leerkracht in het taalonderwijs en taalaanbod in de klas;
 • Zorgt de logopedist er samen met de leerling voor dat wat bij de logopedie geleerd is, ook kan worden toegepast in de klas;
 • Lokt de logopedist communicatie uit tussen de leerlingen onderling en tussen de leerling/leerkracht of leerling/logopedist;
 • Sluit hij/zij aan bij de thema-activiteiten waarbij geleerde taal herhaald wordt.

Communicatie met ouders

Individuele behandelingen worden vastgelegd in een logopediemap of -schrift. Hierin kunnen ouders lezen wat er tijdens de logopedie aan bod gekomen is. De communicatie met de logopedist wordt in overleg samen vormgegeven. Er is ruimte voor contact per e-mail, via Social Schools en/of telefonisch. Twee maal per jaar zijn er meekijkweken, waarin ouders worden uitgenodigd om mee te komen doen bij een logopedische behandeling. Het handelingsplan en de testuitslagen kunnen worden besproken tijdens de meekijkweken of de oudergesprekken.

Relaties en Seksualiteit 

In het beleidsplan seksualiteit staan de visie en uitgangspunten binnen Kentalis verwoord. Op Kentalis Talent besteden wij van jongs af aan aandacht aan relaties en seksualiteit binnen het vakgebied sociale en emotionele vorming. Dit is van belang omdat de leerlingen een relatief kwetsbare groep vormen. Door de gehoorbeperking of de taalontwikkelingsstoornis missen onze leerlingen informatie uit hun omgeving. Het is daarom van groot belang om onze leerlingen goed te informeren en in gesprek te gaan over relaties en seksualiteit.

We maken hiervoor gebruik van de methode Kriebels in je Buik voor speciaal onderwijs. Deze methode heeft als doel kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De kinderen leren respect op te brengen voor zichzelf en de ander. Ze leren zich bewust te zijn van hun eigen en andermans gevoelens en wensen, opvattingen en mogelijkheden. Ook leren ze steeds beter gefundeerde beslissingen te nemen op het gebied van seksualiteit. Binnen de methode staan vier thema’s centraal:

 • Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
 • Voortplanting en gezinsvorming
 • Sociale en emotionele ontwikkeling
 • Seksuele weerbaarheid

Deze vier thema’s komen elk leerjaar terug waarbij de aangeleerde kennis herhaald en uitgebreid wordt, passend bij de leeftijd en de belevingswereld.

De methode wordt per leerjaar ingezet, maar de leerkracht kan de methode ook inzetten bij relevante situaties. Naast het gebruik van deze methode worden (waar nodig) ook sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen aangeboden om de sociale weerbaarheid van onze leerlingen te vergroten.

Hiernaast organiseren we ook een “Week van de Lentekriebels”. Dit is een projectweek waarbij er de hele week op een positieve en vrolijke manier aandacht is voor relationele en seksuele ontwikkeling. Het doel hiervan is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling, passend bij hun leeftijd en belevingswereld. Deze ontwikkeling helpt hen om op latere leeftijd verantwoorde keuzes te maken op seksueel gebied.

Activiteiten

Gedurende het schooljaar vindt een aantal vieringen plaats: openingsviering, sinterklaasviering, kerstviering, carnavalsviering, paasviering en eindejaarsviering. Verder worden gedurende het schooljaar verschillende andere activiteiten ondernomen waarvoor het dagelijkse lesrooster van de klas wordt aangepast. Als belangrijkste noemen wij hier:

 • Sportactiviteiten: jaarlijks wordt een sportdag georganiseerd.
 • Schoolreisje: elk schooljaar gaan alle leerlingen op schoolreisje, met uitzondering van groep 8. Schoolverlaterskamp: activiteitenweek voor groep 8. Deze dagen hebben een sociaal en educatief karakter; voor het programma worden onderwijskundige doelen geformuleerd voor zowel cognitieve als sociale aspecten.
 • Excursies: voor onze leerlingen is het belangrijk dat zij veel ervaringen opdoen en ook al doende leren. Excursies zijn hiervoor een goed hulpmiddel en worden daarom regelmatig gepland.
 • Uitgangspunt is ons cultuurbeleidsplan. Er kunnen bezoeken gebracht worden aan musea, winkels, bedrijven, openbare instellingen (gemeentehuis, politiebureau en dergelijke), de boerderij, de stad, het bos, etc.
 • Deelname aan de landelijke leesvertelwedstrijd voor dove/slechthorende kinderen: De leesvertelwedstrijd voor dove/slechthorende kinderen vindt jaarlijks plaats op een zaterdag in het voorjaar. In navolging van de landelijke voorleeswedstrijd voor horende kinderen, lezen tijdens deze wedstrijd leerlingen voor in de Nederlandse gebarentaal. Hieraan voorafgaand wordt op Kentalis Talent een voorronde gehouden.
 • Cultuurdag

Stage (VSO)

n.v.t.