Onze school

Voorwoord en onze visie

SCHOOLJAAR 2019-2020

Om aan de onderwijsbehoeften van dove, slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) tegemoet te komen, gaat Kentalis Talent uit van een combinatie van een ontwikkelingsgerichte, programmagerichte en ervaringsgerichte aanpak. Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Kentalis Talent streeft er naar om zoveel mogelijk een 'gewone' basisschool te zijn. Concreet betekent dit dat dezelfde vak- en ontwikkelingsgebieden worden aangeboden als in het reguliere basisonderwijs. De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking vragen echter meer dan een reguliere basisschool in de meeste gevallen kan bieden:

 • kleine groepen met veel aandacht voor communicatie, spraak-/ taalontwikkeling, hoorontwikkeling
 • mogelijkheid van een aanbod van de Nederlandse gebarentaal en/of ondersteunende gebaren
 • individuele en groepslogopedie
 • extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, mede in het licht van de specifieke doelgroep
 • aandacht voor aspecten die samenhangen met identiteit in relatie tot doofheid/(ernstige) slechthorendheid of de spraak-/taalstoornis.

We werken binnen al onze processen met de plan-do-check-act cyclus (Deming cirkel).

We zijn ambitieus en werken opbrengstgericht. We plannen ons onderwijs, meten de resultaten en opbrengsten, analyseren deze en passen ons onderwijskundig beleid waar nodig aan op basis van de analyses. Waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning we kunnen bieden.

Voor didactische en pedagogische uitgangspunten verwijzen wij naar de kwaliteitsindicatoren van Simea. Zie www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs 

  Onze leerlingen

  Kentalis Talent biedt onderwijs en begeleiding aan kinderen die doof of slechthorend zijn en aan kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis).

  De naam ‘Talent’ is gekozen omdat we altijd willen uitgaan van de talenten en mogelijkheden van kinderen. Die talenten willen we samen met u als ouders, maximaal ontwikkelen. 

  Wij willen onze leerlingen onderwijs en begeleiding van hoge kwaliteit bieden. Dat doen we door onze medewerkers steeds te blijven (bij)scholen, door onderzoek te doen in onze onderwijspraktijk en door veel samen te werken met anderen. Voor ons zijn ouders de allerbelangrijkste samenwerkingspartners. Ook werken we intensief samen met het reguliere onderwijs. We leren van en met elkaar. Dit heeft er voor gezorgd dat Kentalis Talent het predicaat excellente school heeft ontvangen.

  Elke leerling die doof of slechthorend is of een TOS heeft en ondersteuning nodig heeft, krijgt een onderwijsarrangement. Het uitgangspunt is de best passende onderwijsplek voor elke leerling.

  Voor leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan, is er een intensief arrangement. Kentalis Talent biedt het intensieve arrangement aan op de locatie in Vught in het speciaal onderwijs.

  Sommige leerlingen blijven intensieve ondersteuning nodig hebben. Ze kunnen bij ons naar school tot de leeftijd van 13 jaar. Andere leerlingen hebben een andere vorm van ondersteuning nodig en krijgen een medium of een licht arrangement. Deze leerlingen gaan naar het reguliere basisonderwijs. Daar krijgen ze begeleiding vanuit Kentalis Talent of vanuit een andere organisatie die gespecialiseerd is in begeleiding aan dove of slechthorende leerlingen of leerlingen met een TOS. Welke organisatie de begeleiding gaat verzorgen, hangt af van de regio waarin de leerling woont.

  We zijn een neutraal bijzondere school. Dat betekent dat wij een school zijn voor alle leerlingen. We hebben dan ook leerlingen van veel verschillende achtergronden in huis. 

  Het belangrijkste doel van ons onderwijs en onze begeleiding is leerlingen maximaal te laten leren op alle ontwikkelingsgebieden. Dat zijn de schoolvakken taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie maar ook de creatieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling zijn van groot belang. Daarom geven we kunstzinnige vorming en bewegingsonderwijs van hoge kwaliteit. Daarnaast leren leerlingen vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren en zich voor te bereiden op vervolgonderwijs. Ze leren leren, plannen, organiseren en zelfstandig functioneren. Veel aandacht is er ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, zeker ook in relatie tot de TOS of doof-/slechthorendheid.

  Om onze leerlingen maximaal te laten leren zijn wij hoog gespecialiseerd in ondersteuning op het gebied van taal en communicatie en in de visuele ondersteuning. Onder andere in de vorm van het gebruik van gebaren. Ook zijn wij specialisten voor onze doelgroep over hoe zij het beste kunnen leren en op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

  Kentalis Talent is een laagdrempelig organisatie. Wij vinden een prettig en open contact met elkaar van groot belang. Een prettig en open contact tussen leerlingen, tussen leerlingen en medewerkers, tussen ouders, leerling en medewerkers en tussen medewerkers binnen en buiten Talent.

  De ouderbetrokkenheid heeft onze grote aandacht en de afgelopen jaren hebben we samen met ouders grote stappen gemaakt om het contact met ouder, kind en school verder uit te bouwen. Dit heeft zelfs geresulteerd in het behalen van het ouderbetrokkenheid 3.0 certificaat in april 2018. De 10 criteria die hierbij horen, kunt u opvragen op school.

  We gaan graag met ouders en leerlingen op een laagdrempelige, toegankelijke manier in gesprek over alles wat te maken heeft met het leren van de leerling. 

  Gedurende het schooljaar vieren we met elkaar belangrijke gebeurtenissen. Het samen vieren verbindt ons met elkaar.

  In het schooljaar 2019-2020 start de afdeling TOS in het intensieve arrangement met 7 groepen. De afdeling DSH start in het intensieve arrangement met 7 groepen. In de loop van het schooljaar is er in- en uitstroom van leerlingen waardoor het aantal groepen kan veranderen.

  Schoolondersteuningsprofielen

  Schoolondersteuningsprofiel Doof/Slechthorend (D/SH)

  Het intensieve arrangement

  Samen met u bekijken we wat past bij de mogelijkheden van uw kind. We kunnen twee talen aanbieden: het gesproken en geschreven Nederlands (ondersteund met gebaren) en de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Bij onze school werken horende en dove of slechthorende medewerkers. Het is belangrijk dat onze leerlingen dove en slechthorende rolmodellen hebben.

  Dove en slechthorende leerlingen kunnen in het intensieve arrangement geplaatst worden vanaf drie jaar. Voor deze jonge leerlingen is er een peutergroep. In een aantal gevallen is het mogelijk om nog eerder te beginnen in deze peutergroep. Leerlingen verlaten onze school tussentijds of aan het einde van de schoolperiode als ze 12 jaar worden. Dit is afhankelijk van de onderwijsbehoefte en het best passende arrangement: intensief, medium of licht. Het is voor sommige leerlingen mogelijk om de schoolperiode te verlengen met één jaar. We hanteren de leerstof van de basisschool als uitgangspunt voor ons onderwijsaanbod. Sommige leerlingen hebben bijkomende hulpvragen op het gebied van leren en/of gedrag.

  Jaarlijks bekijken we samen met ouders of de leerling (nog) een passend arrangement heeft. Dit bepaalt welke vorm van onderwijs en ondersteuning de leerlingen krijgen. Mocht u als ouder/verzorger het niet eens zijn met het besluit of niet tevreden zijn over de gang van zaken dan kunt u hiervoor een klacht indienen. Zie voor meer informatie de algemene gids op de Kentalis website

  Binnen het intensief onderwijsarrangement is er veel aandacht voor de culturele vorming en identiteit voor dove en slechthorende leerlingen (CIDS). Het doel is dat de kinderen een positief en reëel zelfbeeld krijgen. Ze leren omgaan met de gevolgen van hun gehoorbeperking en wisselen ervaringen uit om van elkaar te leren. 

  Het medium arrangement

  Het medium arrangement houdt in dat dove en slechthorende leerlingen samen met horende leerlingen onderwijs krijgen op een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs. In een medium voorziening gebeurt dit met een aantal andere dove en slechthorende leerlingen samen. Ook in dit arrangement wordt gekeken naar een passend taalaanbod van gesproken en geschreven Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal. Kentalis Talent werkt intensief samen met OBS De Bolster waar een mediumvoorziening voor dove en slechthorende leerlingen is gevestigd. 

  Ook bij de medium voorziening is er veel aandacht voor de culturele vorming en identiteit voor dove en slechthorende leerlingen (CIDS).

  Het lichte arrangement

  Een aantal leerlingen kan met extra ondersteuning onderwijs volgen op een reguliere basisschool in de eigen woonplaats in een licht arrangement. Deze leerlingen worden begeleid door medewerkers van de ambulante dienstverlening. De begeleiding wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht(en).

  Schoolondersteuningsprofiel Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

  Het onderwijsaanbod voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) richt zich op het opdoen van positieve ervaringen in de communicatie, uitbreiding van de taalvaardigheid en communicatieve redzaamheid. Een belangrijk doel is dat leerlingen (weer) plezier krijgen in communiceren. Ze kunnen taal dan ook beter leren. We zetten bij de communicatie ondersteunde middelen in, waaronder gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. We stemmen dit en de interactie af op de individuele leerling. Zo krijgt uw kind optimale mogelijkheden om de taal van de ander waar te nemen en verwerken en om zelf taal te uiten. 

  Voor leerlingen met TOS zijn er drie onderwijsarrangementen: 

  • intensief: binnen het speciaal onderwijs 
  • medium en licht: op een reguliere basisschool 

  Leerlingen met TOS kunnen instromen vanaf vier jaar. Ze verlaten onze school in het schooljaar dat zij twaalf jaar worden. Soms is het mogelijk om de schoolperiode te verlengen met één jaar. Sommige leerlingen volgen bij ons onderwijs vanaf de kleuterleeftijd. Er zijn ook leerlingen die eerst ergens anders onderwijs volgden en later zijn gestart bij Kentalis. Als het mogelijk is, gaan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (weer) naar een reguliere basisschool.

  Schoolplan

  Het schoolplan is geschreven voor de periode van de schooljaren 2019 – 2023. Het schoolplan is opgesteld door het managementteam van de onderwijseenheid en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Daarna is het vastgesteld. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de onderwijseenheid en een bijdrage geleverd bij de sterkte-zwakteanalyse, de zelfevaluatie en de nulmeting. Met behulp van de jaarlijkse evaluatie (bijvoorbeeld de Quick Scan uit WMK) stellen we per jaar vast wat er (niet) goed gaat en bepalen we onze verbeterdoelen, in relatie met ons schoolplan. De voorgenomen verbeterpunten zetten we weg in jaarplannen. In de geëvalueerde jaarplannen geven we onze bevindingen weer en dat vormt het (onderwijs inhoudelijk) jaarverslag. Op deze wijze werken we planmatig en geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren, checken en evalueren.

  We werken vanuit de volgende drie kernwaarden:

  • Toegewijd: we hebben hart, oog en oor voor de ander, we zijn mensgericht.
  • Vakkundig: we weten waar we het over hebben, we zijn goed in wat we doen.
  • In dialoog: we staan in goed contact met onze klanten, onze collega’s en onze samenwerkingspartners.

  Organisatie van de school

  Kentalis Talent heeft twee afdelingen voor het intensieve arrangement. Een afdeling voor dove en slechthorende leerlingen en een afdeling voor leerlingen met een TOS. Dove en slechthorende leerlingen kunnen vanaf drie jaar naar school. Voor leerlingen met een TOS start het onderwijs op 4-jarige leeftijd. Voor leerlingen met een intensief arrangement bieden wij onderwijs tot en met groep 8. Een aantal leerlingen stroomt eerder uit naar een andere vorm van onderwijs: regulier of speciaal.

  De leerlingen met TOS van Kentalis Talent komen uit een ruime regio rondom Den Bosch en Vught. Dove en slechthorende leerlingen komen vaak vanuit woonplaatsen die verder weg liggen. Talent biedt een hoog gespecialiseerd aanbod voor dove en slechthorende leerlingen. We verwijzen voor een beschrijving van dit onderwijsaanbod naar het schoolondersteuningsprofiel DSH.

  Voor informatie over leslocaties (scholen) en aanmeldpunten in uw eigen regio verwijzen we naar de website www.simea.nl. Daar kunt u op basis van de gemeente waar u woont, het juiste aanmeldpunt vinden.

  Binnen onze regio

  In onze regio worden de arrangementen licht, medium en intensief geboden voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met een TOS:

  • Het intensieve arrangement wordt aangeboden in de speciale school van Kentalis Talent op de locatie in Vught.
  • Het mediumarrangement (mediumvoorziening) voor dove en slechthorende kinderen vindt plaats op OBS De Bolster in Sint Michielsgestel. Hier krijgen tussen de 20 en 30 dove en slechthorende leerlingen les op een reguliere basisschool.
  • Dove en slechthorende kinderen die een licht arrangement hebben, worden op de basisschool thuisnabij begeleid door een medewerker van de ambulante dienst. Ook bij het medium arrangement kunnen we de ondersteuning thuisnabij in de reguliere school vormgeven.
  • De medium en lichte arrangementen voor kinderen met een TOS worden thuisnabij in een reguliere basisschool gerealiseerd. Deze leerlingen worden ondersteund door medewerkers van de ambulante dienst.

  Groepering

  De kinderen worden per klas ingedeeld naar leeftijd en ontwikkelingsniveau. Soms wordt er gewerkt in combinatiegroepen. De groepsindeling kan gedurende het schooljaar gewijzigd worden in verband met in- en uitstroom van leerlingen. Ouders/verzorgers worden hier tijdig over geïnformeerd.

  Naast leerkrachten zijn in sommige groepen ook klassenassistenten werkzaam in de school. Zij ondersteunen de leerkracht en hebben als dat nodig is, ook een verzorgende taak.

  Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

  Binnen de groep wordt goed gekeken naar wat een leerling nodig heeft om te kunnen leren. Voor de groep staat dit beschreven in het groepsplan. Er wordt, als dat nodig is, in maximaal drie niveaus gewerkt. Slechts in uitzonderingsgevallen worden leerlingen buiten de klas individueel begeleid. Vanaf groep vier en hoger wordt voor een aantal vakken in groepsoverstijgende* niveaugroepen gewerkt. 

  * Door de verschillen in niveaus binnen een groep is ervoor gekozen om voor verschillende basisvakken groepsoverstijgend te werken.

  Voorzieningen voor de leerlingen

  Het schoolgebouw bevat een groot aantal lokalen voor de verzorging van het onderwijs aan groepen. Bij de klaslokalen zijn gemeenschappelijke ruimten aanwezig voor projecten, tentoonstellingen en groepswerk. Naast de klaslokalen zijn de volgende ruimtes aanwezig:

  • Een gymzaal voor lessen bewegingsonderwijs
  • Een gecombineerd lokaal voor handvaardigheid/tekenen en textiele werkvormen
  • Een kamer voor de vakleerkrachten Nederlandse Gebarentaal en CIDS
  • Een muziek-/danslokaal
  • Een ruimte voor ergotherapie en fysiotherapie
  • Een speel-/leerlokaal voor kleutergroepen
  • Ruimte voor leesbegeleiding
  • Logopedieruimten
  • Personeelskamer
  • Receptie/administratie
  • Kamers voor de directieleden, managementassistent, de intern begeleiders, orthopedagoog en maatschappelijk werker.
  • Spreekkamers
  • Centrale ontmoetingsruimte, waarin tevens een Open LeerCentrum (OLC) is gesitueerd

  Binnen het gebouw van Talent is er ook een ruimte met werkplekken voor trajectbegeleiders en voor ambulant begeleiders. Ook de vroegbehandeling voor dove en slechthorende peuters/kleuters (De Vlinders) is binnen Talent gevestigd.

  In het OLC hebben we een uitgebreide schoolbibliotheek. We hebben boeken voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Er zijn leesboeken in alle genres, maar ook informatieve boeken, prentenboeken, verteltassen en een aantal uit te lenen themadozen. De boeken staan op ooghoogte voor de kinderen. In de kasten zijn standaards waarop wisselend boeken gepresenteerd kunnen worden. Voor voorleesactiviteiten hebben we een voorleeshoek. Ook kunnen de kinderen daar lekker gaan zitten als ze een boek uitkiezen. De bibliotheek wordt bijgehouden door vrijwilligers en ouders. Zij zijn twee keer per week in de bibliotheek. De kinderen kunnen dan zelfstandig hun boek komen lenen. Boeken blijven op school. Voor thuis kunt u met uw kind naar de plaatselijke bibliotheek. Elk jaar worden er nieuwe boeken besteld speciaal geschikt voor onze doelgroepen. We worden hiermee geholpen door Boekpakket en de boekenlijst voor dove kinderen van de Fodok.

  Onderwijsteam

  Ons team van Kentalis Talent bestaat uit medewerkers die actief zijn in de drie onderwijsarrangementen: intensief, medium en licht. Om onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen werken mensen met verschillende functies in ons team: leraren, leraren met de taak ambulante begeleiding, klassenassistenten, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, creatieve vorming en gebarentaal/CIDS, intern begeleiders, logopedisten, orthopedagoog en leidinggevenden.

  Het team van Kentalis Talent bestaat uit 79 personeelsleden voor het intensieve arrangement TOS en DSH. Het team ambulante dienstverlening bestaat uit 34 personeelsleden voor de medium en lichte arrangementen in het reguliere onderwijs.

  Binnen Kentalis Talent zijn drie parttime directieleden aanwezig. Alle drie de directieleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de drie onderwijsarrangementen: intensief, medium en licht. De directieleden hebben ieder hun eigen aandachtsgebieden. Mevrouw Joan Brakel is leidinggevende voor het intensieve arrangement voor TOS leerlingen. Mevrouw Annet de Klerk is leidinggevende van het intensieve arrangement DSH en betrokken bij het mediumarrangement DSH op basisschool de Bolster in Sint Michielsgestel. De heer Wilco Kolbrink is leidinggevende van de ambulante dienstverlening in het reguliere onderwijs: medium en lichte arrangementen voor zowel TOS als DSH.

  Stagiaires

  Gedurende het schooljaar is een aantal stagiaires van verschillende onderwijsinstellingen werkzaam op onze school.

  Het betreft studenten van de volgende opleidingen:

  • De Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO);
  • De Logopedieopleiding;
  • De Hogeschool van Nijmegen/Arnhem;
  • De Radboud Universiteit Nijmegen (Orthopedagogiek, Psychologie, en anderen);
  • De Hogeschool van Utrecht, opleiding docent Nederlandse gebarentaal;
  • Academie Lichamelijke Opvoeding, afdeling speciaal onderwijs;
  • MBO (m.n. Koning Willem 1 College): Sociaal Pedagogisch Werk (SPW)/opleiding
  • klassenassistent/onderwijsassistent

  Zij worden in één of meer klassen geplaatst om praktische opdrachten uit te kunnen voeren en worden begeleid door een van de teamleden.

  Binnen Kentalis Talent zijn ook regelmatig dove/slechthorende stagiaires werkzaam.

  Rondleiding en inschrijven op onze school

  Bent u benieuwd naar onze school? We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen. We laten u de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. Heeft u uw kind ingeschreven (op grond van de beschikking van de CvO), dan kunt u natuurlijk ook een bezoek brengen aan de klas waarin uw kind waarschijnlijk komt.