Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO en VSO passende ambities, dat is het resultaat dat we verwachten van de leerlingen op hun niveau. De Kentalis ambities zijn vastgesteld voor:  - SO: eind groep 4 en aan het einde van de schooltijd - SO CMB:  eind 5de leerjaar en aan het einde van de schooltijd  - VSO en VSO CMB: eind onderbouw of 3de leerjaar en aan het einde van de schooltijd  

Alle in niveaus uitgewerkte ambities zijn te vinden in de algemene schoolgids: Ambities Kentalis Onderwijs In de bijlage leeropbrengsten is te lezen hoeveel leerlingen de Kentalis ambities halen.  

Naar aanleiding van de opbrengsten van schooljaar 2017-2018 zijn maatregelen genomen. Hier kunt u lezen wat we hebben bereikt.

Oudertevredenheid

Ervaringsonderzoek leerlingen 2019

Analyse: 

De leerlingen geven de school gemiddeld een 8.6. Dit is een prachtig resultaat waar we trots op zijn. 

Maatregelen:

De door de leerlingen genoemde aandachtspunten worden meegenomen in het jaarplan: •    eigenaarschap over het onderwijsleerproces (zelf kiezen) •    omgaan met Social Media

Ervaringsonderzoek ouders 2019 

Ouders zijn op alle domeinen van het ervaringenonderzoek zeer tevreden. Het rapportcijfer dat de ouders aan de school geven is een 8.5. Dit is een prachtig resultaat. Als team zijn we erg trots dat onze school door de ouders zo wordt beoordeeld. 

Analyse

De respons op de Vragenlijst was 37%: 64 van de 171 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende. De vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit. Kentalis Talent scoort als school een 3,55. Daarmee scoort de school goed.

Waardering van de vragen

 

Aantal ingevuld

Percentage

ingevuld

Onvoldoende (score tot 2,50)      

0

0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00)

0

0,0%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25)          

2

3,8%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 

16

30,2%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75)                                       

25

47,2%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00)

5

9,4%

Maatregelen

Geen acties. We willen heel graag zo blijven doorgaan samen met onze ouders/verzorgers. Ouderbetrokkenheid 3.0 waar we samen met ouders acties voor hebben uitgezet, is ook de komende jaren weer erg belangrijk.

Ervaringsonderzoek medewerkers - TOS 2020 

Analyse

Het personeel TOS geeft de afdeling gemiddeld een 7.7 Hier zijn wij  trots op, wij herkennen ons in de scores.    Deze punten willen we met elkaar behouden en verder uitbouwen.

Respons

81,3%

Werkgeverschap

7,5

Sociale veiligheid

7,7

Bevlogenheid

8,7

Maatregelen (opgehaald uit de bespreking met collega’s) Op de punten “beschikbaarheid van middelen” en “arbeidsomstandigheden” scoren wij een 6.8. Deze scores zijn opvallend laag t.o.v. de andere scores. Hier gaan wij actie op zetten in de werkgroepen MR en MT. En zal het onder de aandacht worden gebracht.

Ervaringsonderzoek medewerkers - DSH

Analyse 

Het personeel van de afdeling DSH geeft de afdeling gemiddeld een 7.8. Dit is een resultaat om trots op te zijn. 

Respons

96,3%

Bevlogenheid

8,7

Betrokkenheid

8,3

Werkgeverschap

7,4

Sociale veiligheid

6,9

Trotspunten:

  • Samenwerking binnen het team
  • Werkplezier
  • Ruimte voor groei en persoonlijke ontwikkeling
  • Kennis en expertise binnen Kentalis

Deze trotspunten willen we met elkaar behouden en verder uitbouwen.

Maatregelen (opgehaald uit de bespreking met collega’s):

  • Werkdruk/balans
  • Feedback/elkaar aanspreken

Acties: 

Het medewerker onderzoek is in de teamvergadering van 22 juni 2020 besproken.  De uitwerking vindt plaats in kleine groepjes en wordt besproken in het afdelingsoverleg van het schooljaar 2020-2021.

Overgang naar een andere school

Tussentijdse uitstroom

De grootste uitstroom van leerlingen vindt bij Kentalis Talent tussentijds (voor groep 8) plaats. Het gaat dan steeds om het vinden van de best passende onderwijsplek. Daarom stapt een aantal leerlingen over naar (met name) het regulier onderwijs. Sommige TOS–leerlingen krijgen na uitplaatsing nazorg en geen nieuw arrangement. Dit heeft te maken met de specifieke ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen dat tussentijds uitstroomt, stroomt uit naar het reguliere basisonderwijs. Een klein aantal leerlingen stroomt uit naar een andere vorm van speciaal onderwijs.

Einduitstroom

Bij de einduitstroom gaat van de TOS leerlingen het merendeel naar het regulier voortgezet onderwijs. Bij de einduitstroom gaat het grootste deel van de DSH leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen. In het speciaal onderwijs is voor hen een gebarende omgeving en de aanwezigheid van meerdere dove en slechthorende leerlingen van belang. De gebarende omgeving is een belangrijke voorwaarde voor het volgen van de instructie in de klas. De aanwezigheid van dove en slechthorende leeftijdgenoten zorgt ervoor dat leerlingen zich niet geïsoleerd gaan voelen.  Het niveau van uitstroom in het (speciaal) voortgezet onderwijs is wisselend en past bij het gemiddelde uitstroomperspectief van Kentalis Talent: VMBO/Praktijkonderwijs. Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Samen met ouders (en leerling) wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is.

Informatie over eind uitstroom

21% TOS en 31% DSH van de in schooljaar 2018-2019 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. We noemen dat eind uitstroom, in deze tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het benodigde niveau voor de uitstroombestemming zoals 2 jaar vóór uitstroom gesteld in het ontwikkelingsperspectief was vastgesteld, wordt ruim behaald voor de school als totaal. TOS =  71% (5/7)  (2 leerlingen zijn boven niveau uitgestroomd) DSH = 100% (4/4)

Analyse

Het geschetste ontwikkelingsperspectief sluit voor het merendeel van de leerlingen aan bij de uitstroombestemming.

Maatregelen

Geen acties noodzakelijk.

Informatie over tussentijdse uitstroom

79% TOS en 69% DSH van de in schooljaar 2018-2019 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit.

We noemen dat tussentijdse uitstroom, in deze tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden. In deze tabel is het totaal aantal uitgestroomde leerlingen te zien.

Analyse

Het grootste deel van de leerlingen dat tussentijds uitstroomt, gaat naar het reguliere basisonderwijs.

Maatregelen

Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Ouders sluiten jaarlijks aan bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief. Daarnaast sluiten ouders en leerlingen aan bij de voortgangsgesprekken. Samen wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is.

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. 

In deze tabel is de plaatsbestendiging te zien.

Ambitie 1: 80% van de uitgestroomde leerlingen functioneert na 2 jaar naar verwachting in vervolgsetting (zoals geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan).

Analyse 

Bovenstaande resultaten betekenen dat onze school een goede inschatting maakt van het ontwikkelperspectief van de leerlingen. 

Maatregelen 

Geen acties noodzakelijk. 

Evaluatie jaarplan 19-20 met onderwijskundige doelen op schoolniveau kunt u hier lezen.