Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO en in het VSO passende ambities. De Kentalis ambities worden gesteld halverwege de schooltijd (in het SO na groep 4; in het VSO na de 3e klas) en aan het einde van de schooltijd. Alle in niveaus uitgewerkte ambities zijn te vinden in de algemene schoolgids: Ambities Kentalis Onderwijs.

In schooljaar 2017-2018 waren de leeropbrengsten van onze school t.a.v. de Kentalis ambities:

Algemene opmerkingen:

  • Gezien de kleine leerlingenaantallen is het niet mogelijk om per jaar betrouwbare analyses te maken.
  • Het beleid van Kentalis Talent is gericht op tussentijdse uitstroom naar het regulier onderwijs. Het uitstroom percentage is dan ook relatief hoog. De resultaten op de ambities worden beïnvloed door deze hoge tussentijdse uitstroom.
  • Wij hanteren de ambities daarom als streefdoelen en niet als norm.
TOS leergebiedspecifieke opbrengsten (ambitie is 75%):
Vakgebieden Resultaten groep 4 Resultaten groep 8 Analyse Acties 18-19
Technisch lezen 58%(7/12) 86%(6/7) Resultaten groep 8 op orde

Deelnemen Masterplan Lezen Kentalis: adviezen meest passende methode navolgen.

Invoering methode Lijn 3.

Begrijpend lezen 50%(6/12) 100%(7/7) Resultaten groep 8 op orde

Deelnemen Masterplan Lezen Kentalis: adviezen meest passende methode navolgen.

Starten met CITO hulpboek en verdere invoering nieuwsbegrip XL.

Rekenen 33%(4/12) 86%(6/7) Resultaten groep 8 op orde Denkstappen visualiseren.
Spelling 17%(2/12) 57%(4/7) Relatief late start met formeel spellingsonderwijs.

Meer uren op het rooster en eerder starten.

Invoering methode Lijn 3
DSH leergebiedspecifieke opbrengsten (ambitie is 75%):
Vakgebieden Resultaten groep 4 Resultaten groep 8 Analyse Acties 18-19
Technisch lezen n.v.t. n.v.t.

Voor doof functionerende leerlingen is er geen ambitie geformuleerd.

Deelnemen Masterplan Lezen Kentalis: adviezen meest passende methode navolgen.
Begrijpend lezen

50%

(1/2, bij 2 nvt pro)
0%(0/2) Zeer gering aantal leerlingen. Resultaten niet representatief

Deelnemen Masterplan Lezen Kentalis: adviezen meest passende methode navolgen.

Nieuwsbegrip XL: aanpak wordt aangescherpt.
Rekenen 0%(0/4) 100%(2/2)

Zeer gering aantal leerlingen. Resultaten niet representatief.

Resultaten groep 8 op orde

Doorvoeren ingezette acties: automatiseren en gebruik programma Met Sprongen Vooruit.
Spelling 0%(0/4) 0%(0/2) Zeer gering aantal leerlingen. Resultaten niet representatief Oriëntatie op aanvullende spellingsmethode.
DSH/TOS: Leergebiedoverstijgende vaardigheden/sociaal maatschappelijke competenties (ambitie is 75%):
Schooljaar Gemiddelde school Gemiddelde TOS Gemiddelde DSH
13-14 85% 78% 93%
14-15 83% 74% 92%
15-16 86% - 86%
16-17 62% 64% 61%
17-18 66% 64% 69%

gemiddelde per categorie

75% 70% 80%

Analyse

De ambitie wordt behaald. Vanzelfsprekend blijven er voor de verschillende subcategorieën een aantal aandachtpunten. Het gaat dan om jezelf presenteren en het oplossen van conflicten. Ons onderwijs richt zich op het ontwikkelen van deze vaardigheden vanwege de sterke relatie met de specifieke TOS onderwijsbehoefte.

Acties 2018-2019

Deze onderdelen krijgen extra aandacht in ons aanbod Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO). Het programma “Discussiëren kun je leren” en het onderdeel presentatievaardigheden in IPC richt zich op jezelf leren presenteren.

PSYWEL

De ambitie, dat alle dove en slechthorende leerlingen (100%) worden gescreend op psychisch welbevinden wordt grotendeels behaald (90.9%) in schooljaar 2017-2018.

Analyse

In totaal zijn in het schooljaar 2017-2018 22 ouders en verzorgers gevraagd om deel te nemen aan de screening psychisch welzijn (Vroege signalering). Één ouderpaar heeft geen toestemming gegeven. Van één ouderpaar is de vragenlijst in het schooljaar 2018-2019 ingevuld.

Acties

  • Nauwer contact en samenwerking met Kentalis zorg en de GGMD voor snellere doorstroom en optimaliseren van zorgprogrammering.
  • Professionalisering schoolteam in schooljaar 2018-2019 met o.a. start groepsplan sociaal-emotionele ontwikkeling, scholing ‘Gedrag is een vak’ uitgevoerd door de CED-groep en ‘Psywel: psychische problemen bij DSH kinderen en jongeren’ uitgevoerd door Kentalis Leerhuis.
  • Consultatie en advies met Kinder- en Jeugdpsychiater .

GEVOEL VAN VEILIGHEID

De ambitie, dat 100% van onze leerlingen zich veilig voelen wordt niet behaald. Hieronder de analyse, verklaring en ondernomen acties van 2017-2018:  Om de mate van ervaren veiligheid van leerlingen in kaart te brengen is de Kentalis veiligheidsthermometer afgenomen in november/december 2017. 

Voor groep 1 t/m 4 werd de vragenlijst d.m.v. picto's bij de leerlingen afgenomen en door de leerkrachten/klassenassistenten digitaal ingevoerd. Na uitleg door de leerkracht werd de vragenlijst zelf door de leerlingen van groep 5 t/m 8 digitaal ingevuld.

Onderbouw (groep 1 t/m 4)

Uit de veiligheidsthermometer komt naar voren dat het veiligheidsgevoel in de klas en bij de logopedie zeer hoog is (klas 99% en logopedie 100%). 

Het veiligheidsgevoel bij de leerlingen in de gang is met 11% gestegen ten opzichte van vorig schooljaar (van 80% naar 91%). De genomen acties van vorig schooljaar hebben hierbij geholpen: de leerkrachten hebben bij de leerlingen nagevraagd waarom ze soms bang zijn en hebben samen met de leerlingen de gang verkend.

Ook is er een toename in veiligheidsgevoel in de taxi. Hierbij hebben de taxibijeenkomsten en taxigebarencursussen zeker hun bijdrage aan geleverd. Tevens is het pesten afgenomen met 5%.

Een afname van veiligheidsgevoel is geconstateerd op het schoolplein. Dit is herkenbaar voor de leerkrachten. Kleuters willen vaker aan de hand lopen en zoeken naar veiligheid, nabijheid leerkrachten.

Per januari 2018 zijn daarom de pauzetijden aangepast: splitsing TOS en DSH. Wanneer de bel gaat, mogen de leerlingen zelf naar binnen en staan niet meer in de rij te wachten. In maart 2018 is de aanpassing van de pauzetijden geëvalueerd. Medewerkers gaven aan dat zij het rustiger vinden en dat de veiligheid hierdoor is toegenomen. Ook de leerlingen in de leerlingenraad geven aan dat de aangepaste route naar binnen beter werkt.

Midden- en bovenbouw (groep 5 t/m 8)

Ten opzichte van schooljaar (2016-2017) is er een toename van 88% naar 95% geconstateerd bij “in mijn groep voelde ik me de afgelopen 4 weken veilig”. De acties van vorig schooljaar hebben daaraan bijgedragen: de leerkrachten hebben met de individuele leerlingen gesprekken gehad om te bepalen wat er aan de hand was en hebben de nodige acties uitgezet. Naar aanleiding van de nieuwe vragen zijn er ook gesprekken in de klas geweest over pesten en hoe hiermee om te gaan.

Het veiligheidsgevoel m.b.t. pesten/plagen vraagt daarentegen wel opnieuw aandacht (rond de 65%). Medewerkers zien dit vooral terug in de vrije momenten. In de periode na de afname van de lijst is systematisch 20 minuten tijdens de SEV-lessen aandacht besteed aan het uitspelen/benoemen van situaties in de vrije, sociale momenten. Negatieve situaties (wat kan en mag niet) en positieve leersituaties (zo moet het wél). Ook voor de midden- en bovenbouw zijn per januari 2018 de pauzetijden aangepast: splitsing TOS en DSH en eigen leerkracht gaat mee tijdens de pauze. Wanneer de bel gaat, mogen de leerlingen naar binnen, niet meer in de rij staan. In maart is de aanpassing van de pauzetijden en geen rij meer geëvalueerd. Medewerkers gaven aan dat zij het rustiger vinden en dat de veiligheid hierdoor is toegenomen. 

Tevens hebben er hernieuwde kennismakingen met de vertrouwenspersonen en contactpersoon sociale veiligheid plaatsgevonden.

Oudertevredenheid

Eind 2017 tot en met begin 2018 heeft het Kentalis Ouder Ervaringen onderzoek plaatsgevonden:

  • Gemiddelde Kentalis: 8,1 (in de vorige meting 8,0)
  • Talent: 8,4 (in vorige meting 8,1)

Als sterk worden benoemd: imago van de school, onderwijsleerproces en het schoolklimaat.

Overgang naar een andere school

Tussentijdse uitstroom

De grootste uitstroom van leerlingen vindt bij Kentalis Talent tussentijds (voor groep 8) plaats. Het gaat dan steeds om het vinden van de best passende onderwijsplek. Daarom stapt een aantal leerlingen over naar (met name) het regulier onderwijs met een medium- of licht arrangement. Sommige TOS–leerlingen krijgen na uitplaatsing nazorg en geen nieuw arrangement. Dit heeft te maken met de specifieke ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen dat tussentijds uitstroomt, stroomt uit naar het reguliere basisonderwijs. Een klein aantal leerlingen stroomt uit naar een andere vorm van speciaal onderwijs.

Einduitstroom

Bij de einduitstroom gaat van de TOS leerlingen het merendeel naar het regulier voortgezet onderwijs. Bij de einduitstroom gaat het grootste deel van de DSH leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen. In het speciaal onderwijs is voor hen een gebarende omgeving en de aanwezigheid van meerdere dove en slechthorende leerlingen van belang. De gebarende omgeving is een belangrijke voorwaarde voor het volgen van de instructie in de klas. De aanwezigheid van dove en slechthorende leeftijdgenoten zorgt ervoor dat leerlingen zich niet geïsoleerd gaan voelen. 

Het niveau van uitstroom in het (speciaal) voortgezet onderwijs is wisselend en past bij het gemiddelde uitstroomperspectief van Kentalis Talent: VMBO/Praktijkonderwijs.

Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Samen met ouders (en leerling) wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is.

Informatie over eind uitstroom

27% TOS en 29% DSH van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. 

We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die na groep 8 uitstroomden gingen naar:      

1. Voortgezet onderwijs (regulier)

VO-praktijkonderwijs

VO-VMBO BB of KB (+/- LWOO)

VO-VMBO GL of TL (+/- LWOO)

VO-HAVO

 

TOS=2

TOS=5

0

0

 

TOS=1

TOS=2 DSH=3 

0

0

 

TOS=2

TOS=2

0

0

2. Voortgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO-VMBO BB of KB

VSO-VMBO GL of TL

VSO-HAVO

 

0

TOS=2 DSH=5 

            DSH=4 

0

0

 

0

TOS=2

             DSH=5 

0

0

 

0

TOS=2 DSH=1

TOS=1 DSH=1

0

0

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

Totaal aantal leerlingen dat eind  groep 8 is uitgestroomd

TOS = 9   

DSH = 9

TOS = 5   

DSH = 8 

TOS = 7

DSH = 2

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen

(tussentijds en eind groep 8)

TOS = 41

DSH = 21

TOS = 31

DSH = 10

TOS = 26

DSH = 7

De ambitie, dat minimaal 75% van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt op het benodigde niveau voor de uitstroombestemming zoals 2 jaar vóór uitstroom gesteld in het ontwikkelingsperspectief was vastgesteld, wordt ruim behaald.

TOS = 86% (6/7)

DSH = 100% (2/2)

Analyse

Het geschetste ontwikkelingsperspectief sluit voor het merendeel van de leerlingen aan bij de uitstroombestemming.

Acties

Geen acties noodzakelijk

Informatie over tussentijdse uitstroom

73% TOS en 71% DSH van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit.

We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Tussentijdse uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Primair onderwijs (regulier)

Basisonderwijs (BaO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)

 

TOS=15  DSH=11 

TOS=2

 

TOS=16

TOS=2

 

TOS=11   DSH=3

TOS=3

2. Speciaal onderwijs

SO cluster 2

SO cluster 3

SO cluster 4

 

                DSH=1

TOS=13

TOS=1

 

               DSH=1 

TOS=8

0

 

TOS=1            

TOS=4

0

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

0

TOS=1

0

0

 

0

                DSH=1

0

0

 

0

                 DSH=2

0

0

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd:

TOS = 32

DSH = 12

TOS = 26

DSH = 2

TOS = 19

DSH = 5

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen

(tussentijds en eind groep 8)

TOS = 41

DSH = 21

TOS = 31

DSH = 10

TOS = 26

DSH = 7

Analyse

Het grootste deel van de leerlingen dat tussentijds uitstroomt, gaat naar het reguliere basisonderwijs.

Acties:

Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Ouders sluiten jaarlijks aan bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief. Daarnaast sluiten ouders en leerlingen aan bij de voortgangsgesprekken. Samen wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is.

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2016-2017 uitstroomden geldt voor onze school dat:

 
Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2016-2017  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 95% (39/41 lln)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 5% (2/41 lln)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 0%

Ambitie 1: 80% van de uitgestroomde leerlingen functioneert na 2 jaar naar verwachting in vervolgsetting (zoals geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan).

Analyse:

Bovenstaande resultaten betekenen dat Talent een goede inschatting maakt van het ontwikkelperspectief van de leerlingen. 

Acties:

Geen acties noodzakelijk.  

EVALUATIE JAARPLAN 18-19 MET ONDERWIJSKUNDIGE DOELEN OP SCHOOLNIVEAU KUNT U HIER LEZEN.