Ouders en school

Informatie en contacten ouders

Informatie over het onderwijs en de school kunt u vinden via:

Deze schoolgids 20-21 en het schoolplan 19-23 De informatiekaart / het vakantierooster, waarop de belangrijkste informatie kort verzameld is. Schoolapp Social Schools Nieuwsbrief Kentalis Talent; maandelijks ontvangen de ouders de Kentalis Talent Nieuwsbrief waarin de belangrijkste gebeurtenissen op school worden vermeld. Deze wordt gedeeld op Social Schools.

Oudergezag

De school dient te weten wie het gezag over het kind heeft. Ouders die het gezag over kind hebben, krijgen alle informatie over hun kind. Van belang is dat gescheiden ouders beide hun verschillende adressen kenbaar maken aan de administratie van de school. Over het verstrekken van gegevens over het kind aan derden zal vooraf toestemming aan ouders worden gevraagd.

Ouderbetrokkenheid 

De afgelopen jaren hebben we samen met u stevig ingezet op het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Het is noodzakelijk hier blijvend aandacht voor te hebben. In schooljaar 2017- 2018 zijn we gecertificeerd voor Ouderbetrokkenheid 3.0.

“Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders, waarbij de leerling centraal staat. Wederzijdse communicatie, vertrouwen en verantwoordelijkheid, in een veilige omgeving, vormen de basis. Ouders, leerling en leerkracht zien elkaar en luisteren naar elkaar. Ze geven doelen samen vorm.”

Samen met u als ouders maken we afspraken over het contact gedurende het schooljaar. Dat contact is heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Er zijn verschillende mogelijkheden voor contact. We kijken met u welke vorm het meest passend is. Het is in ieder geval belangrijk dat we  gedurende het jaar regelmatig contact hebben. Zo kunt u thuis meehelpen bij het leren van uw kind. Het schooljaar start met een nieuwjaarsbijeenkomst voor de hele groep: ouders én leerlingen. Ook wordt er voor elke leerling bij de start van het schooljaar een gesprek gepland met leerling, ouders en leerkracht: het is fijn om meteen bij aanvang van het jaar afspraken te maken over communicatie tussen school en ouders, over oudergesprekken en over doelen die rondom het kind gesteld zijn. Als ouder bent u ook aanwezig bij de jaarlijkse evaluatie van het ontwikkelingsperspectief. Hierbij is de input van ouder en kind van belang.

Voor de voortgang omtrent het leren worden er met u afspraken gemaakt om gedurende het schooljaar samen met uw kind over het leren in gesprek te gaan.

De leerkracht van uw kind is voor u als ouders het eerste aanspreekpunt. Het contact met de leerkracht(en) verloopt via e-mail en persoonlijk via de oudergesprekken. De Intern Begeleider is op   afstand betrokken bij de groep en de leerlingen. De Intern Begeleider bewaakt de leerlingenzorg en kan door leerkracht en/of ouders benaderd worden bij vragen. Tijdens de lessen zijn de leerkrachten telefonisch niet bereikbaar. Wel kan de administratie een bericht per e-mail aan de leerkracht doorgeven. U wordt dan op een later tijdstip teruggebeld. Om ouders te informeren gebruikt school Talent verder informatieavonden, ouderavonden en oudergesprekken, de website, nieuwsbrieven, brieven en e-mail, de schoolgids, kalender, en natuurlijk het individueel afgestemde ontwikkelingsperspectief (OPP) en de rapporten.

Schoolapp: Social Schools

Sinds schooljaar 2018 – 2019 maakt Kentalis gebruik van Social Schools 3.0.

Social Schools is een compleet communicatieplatform voor school, kind en ouders. De social community biedt de communicatietools die een eigentijdse basisschool nodig heeft. Met de school app bereik je iedereen eenvoudig en veilig.

Binnen de app kunt u 1-op-1 gesprekken houden met de leerkracht of andere ouders, worden foto’s, nieuwsbrieven e.a. berichten gedeeld, kunt u de groepsagenda inzien en kunnen absenties worden doorgegeven.

Social Schools 3.0:

 • Alleen ouders-verzorgers van de klas kunnen het prikbord van de klas zien. 
 • Het verkeer is beveiligd met SSL, de beveiliging die ook banken gebruiken. 
 • We gebruiken zo min mogelijk persoonlijke gegevens.
 • De data blijft eigendom van de school. Beschikbaar voor IOS en Android.

U ontvangt van onze administratie een toestemmingsformulier. Na het tekenen van dit formulier ontvangt u de koppelcode met stappen om in te loggen.

Alvast even kijken? Ga dan naar: https://www.socialschools.nl

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we veel leuke en leerzame activiteiten, buiten en binnen de school. We krijgen voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid. Daarom vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 25,-. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en geplande besteding van dit bedrag.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een brief met het verzoek om dit bedrag te voldoen. De wijze van betaling wordt in deze brief vermeld.

Lokale medezeggenschap op locatie

We vinden uw mening belangrijk. Daarom kunnen ouders meepraten en meebeslissen. Iedere school heeft een LocatieMedezeggenschapsRaad (LMR), soms samen met andere scholen. Deze raad vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR om advies of instemming. Tijdens openbare vergaderingen, waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan de raad ook onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen.

Lid worden?

Wilt u deelnemen aan de LMR of heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u terecht bij een van de ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de leerkracht of afdelingsdirecteur, bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten. Dit zijn de leden van de raad:

Ouderleden

Personeelsleden

Moniek Steegers (vacature)

Marlou de Kort - van Nunen – (vacature)

Marieke van Vugt

Claire van Oorschot

Jacqueline Holties

Esther van Zandvoort (vacature)

De medezeggenschapsdeelraad kiest uit haar midden een voorzitter en eventueel een secretaris.

Medezeggenschap bij de ambulante begeleiding

Ook de ambulante begeleiding kent een eigen LMR. 

Bevoegdheden van de locatiemedezeggenschapsraad

De LMR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de schoolleiding serieus moet reageren op elk advies dat de LMR geeft. Dit kan een gevraagd of ongevraagd advies zijn. Het betekent niet dat elk advies van de LMR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de LMR instemmingsrecht heeft: de schoolleiding kan zonder instemming van de LMR dergelijke besluiten namelijk niet nemen.

Indien de schoolleiding het besluit toch ten uitvoer brengt, kan de LMR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De LMR heeft instemmingsrecht bij o.a. de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan.
 • Het schoolreglement.
 • Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

En de LMR heeft adviesrecht bij o.a. de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag.
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding.
 • Het vakantierooster.
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan, zoals:

 • De samenstelling van de formatie.
 • Taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan zoals:

 • Verandering van grondstelling van de school.
 • Vaststelling van de schoolgids.
 • Vaststelling van de onderwijstijd.
 • De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

U kunt de LMR bereiken via het e-mailadres: locatiedeelraad.talent@kentalis.nl

Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

Op Talent willen we graag weten wat er speelt en leeft onder de leerlingen. De mening van de leerlingen doet er toe. Daarom is de leerlingenraad opgericht.

Doelen van de leerlingenraad zijn:

 • De leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school.
 • De leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is.
 • De leerlingen leren te overleggen en samen te werken.
 • De leerlingen leren ideeën en meningen te verwoorden, beargumenteren en door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is.
 • De leerlingen leren zichzelf te presenteren aan hun medeleerlingen van de school.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën en nemen ideeën mee vanuit de klas.
 • Het team, werkgroepen en de oudercommissie kunnen bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein en de buiten speel regels.
 • Invulling geven aan gezamenlijke (groepsoverstijgende) activiteiten.
 • Adviseren bij vieringen. Organiseren van activiteiten.

De leerlingen hebben in de leerlingenraad de volgende onderwerpen besproken en hierover hun mening en advies gegeven:

 • De leerlingen hebben in hun eigen klassen gevraagd wat zij willen voor de schoolreis. Zij hebben dit zelf geregeld en gedeeld met de andere leden van de leerlingenraad.
 • De leerlingen hebben in elke klas posters uitgedeeld van de vertrouwenspersonen op school. Vanaf de groepen 3 hebben zij uitleg gegeven voor de klas bij wie je op school terecht kunt als je ergens mee zit. 
 • De leerlingen van de leerlingenraad gaan samen een schoolkrant maken. Deze wordt gedeeld met alle leerlingen en ouders.
 • Er is gesproken over de maandvieringen en hoe we deze in de toekomst willen gaan vormgeven en uitvoeren. 

De leden van de leerlingenraad hebben dit schooljaar ook geoefend met het zelf voorzitten van de vergaderingen.

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator

We hebben op school interne vertrouwenspersonen. Onze leerlingen kunnen alles met de vertrouwenspersoon bespreken, bijvoorbeeld als zij iets niet willen of durven bespreken met hun leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag, maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met de direct betrokkenen, maar dit kan soms moeilijk zijn.

Onze interne vertrouwenspersonen zijn: Claire van Oorschot (afdeling TOS), Lotte Kamps (afdeling DSH) en Marc Verschuur (afdeling DSH) en Anneleen Pors (coördinator sociale veiligheid).

Ouderraad (klankbordgroep)

De oudercommissie bestaat uit ouders en een aantal teamleden. Zij overleggen over geplande activiteiten, coördineren deze activiteiten en werven andere ouders om activiteiten mee vorm te geven. Tevens evalueren zij jaarlijks de ouderbetrokkenheid 3.0.

De oudercommissie doet verslag in de nieuwsbrief en steekt haar voelhorens uit om positieve signalen en punten ter verbetering door te geven aan het schoolteam. Voorbeelden van activiteiten zijn: schoolreis, carnaval, schoolfotograaf en een extra activiteit voor de leerlingen. Elke 6 weken vergadert de oudercommissie op school Talent.

Ouders die willen aansluiten bij de oudercommissie kunnen zich aanmelden via medewerkers Monique van den Biggelaar (via m.vandenbiggelaar@kentalis.nl). Dit e-mailadres is ook bedoeld voor vragen en opmerkingen van ouders over schoolbrede activiteiten die zij onder de aandacht van de oudercommissie willen brengen.