Praktische informatie

Schooltijden

Schooltijden
Dag Van - tot
Maandag 8.45 - 14.15 uur
Dinsdag 8.45 - 14.15 uur
Woensdag 8.45 - 14.15 uur
Donderdag 8.45 - 14.15 uur
Vrijdag 8.45 - 14.15 uur

De leerlingen hebben in de ochtend een pauze van 15 minuten en in de middag een pauze van 30 minuten tussen 12.00 en 13.00 uur.

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties.

Vakanties

Datum

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

Goede Vrijdag en Pasen

2 april en 5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie (inclusief Hemelvaartsdag)

3 mei t/m 14 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

Voor alle overige vrije (mid)dagen verwijzen we je door naar het vakantierooster.

Verdere informatie over: de groepsbezetting, overblijven, schoolmelk, luizencontrole, contacten tussen ouder en school, activiteiten en verjaardagen, is terug te vinden op de informatiekaart.

Lesvrije dagen

Voor alle lesvrije (mid)dagen en vakanties verwijzen we je door naar het vakantierooster.

Ziek melden

Is uw kind ziek?

Geef dit dan ‘s ochtends vóór 8.30 uur door aan de school via 073-55 88 552 of via Social School app. Dove of slechthorenden ouders kunnen ook rechtstreeks een mail sturen naar de leerkracht.

Gaat uw kind met de taxi naar school? Meld uw kind dan ook ziek bij de vervoerder. Is uw kind, zonder bericht van u, om 9.15 uur niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact met u op.

Schoolverzuim / verlof aanvraag

Om schoolverzuim zoveel mogelijk te voorkomen, zijn goede contacten tussen teamleden en ouders van groot belang. Elkaar op de hoogte houden van het welbevinden van de kinderen zorgt er in feite voor dat de school minimaal verzuimd wordt. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente ingeschakeld, die verdere actie onderneemt.

Het is de bedoeling dat ander verzuim altijd schriftelijk wordt aangevraagd via het verlofformulier. Dit verlofformulier is op school bij de administratie af te halen of kan op verzoek met uw zoon/dochter meegegeven worden.

Aanwezigheidsplicht, gedragregels

Vanaf het moment dat een kind ingeschreven staat bij Kentalis Talent betekent dit dat de schooltijden zoals aangegeven op in de schoolgids gevolgd dienen te worden. Alleen in bijzondere gevallen kan een ouder bij school een verzoek tot ontheffing van het volgen van een deel van het onderwijs indienen. Indien school akkoord is kan dit verzoek door de school schriftelijk en met argumenten omkleed worden ingediend bij de inspectie. De aanwezigheidsplicht geldt voor alle leerlingen die ingeschreven staan bij Kentalis Talent, dus ook voor de leerlingen van 3 en 4 jaar oud.

Op vakantie buiten de schoolvakantie

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel? Dan houdt u zich niet aan de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Volgens deze wet moeten kinderen tussen 5 en 16 jaar naar school. Kunt u niet in de schoolvakanties op vakantie door uw werk? Dan kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Op Kentalis Talent gaan wij uit van dezelfde regel voor kinderen die jonger zijn dan 5 jaar. Juist voor kinderen in deze leeftijd is het belangrijk dat zij geen onderwijstijd verliezen door buiten de schoolvakanties weg te zijn. 

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

  • U door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties. 
  • Dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is.
  • U en uw kind dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie zijn geweest. 

Toestemming vragen voor vakantie buiten de schoolvakanties

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. Het kan maar 1 x per schooljaar. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 

De directeur vraagt waarom u niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt. Soms moet u dit uitleggen in een verklaring op papier. De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.  

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. 

Wegbrengen en ophalen

De school gaat elke dag om 08.30 open.  Om 8.15 uur is er surveillance op het plein en bij de taxi’s. Eerder mogen de leerlingen niet op school zijn.

Mocht u als ouders zelf uw kind naar school brengen, de school gaat elke dag om 8.30 uur open. Voor die tijd gebruiken onze medewerkers hun tijd om de lessen van die dag goed voor te bereiden, of hebben dan nog overleg.

Ouders/verzorgers van kinderen in de peuter- en kleutergroepen kunnen hun kinderen tot 8.40 uur bij de klas brengen en na 14.15 uur ophalen.

Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan op eigen gelegenheid naar de klas en verlaten de school ook op eigen gelegenheid. Ouders kunnen hun kinderen buiten opwachten bij de abri (taxihuisje) of het schoolplein.

Begrippen en afkorting

AJONGH

Als je oren niet goed horen

ASS

Stoornissen in het autistisch spectrum

CED

Centrum Educatieve Dienstverlening

CIDS

Culturele vorming en Identiteit voor Doven en Slechthorenden

CvL

Commissie voor Leerlingenzorg

CvO

Commissie van Onderzoek

DC

Diagnostisch Centrum

DLE

Didactisch leeftijdsequivalent

FODOK

Federatie ouders van dove kinderen

FOSS

Nederlands Federeatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Taalontwikkelingsstoornis

GGMD

Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Dove en Slechthorenden

GP

Groepsplan

GHP

Groepsbehandelingsplan

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

IB-er

Intern begeleider

ICT

Informatieverwerking Computers en Technologie

IHP

Individueel handelingsplan

IP

Individueel plan

KNO-

arts

Keel-, Neus- en Oorarts

LOVS

Cito volgsysteem primair onderwijs

LVS

Leerling Volg Systeem

LMR

Locatie Medezeggenschapsraad

MR

Medezeggenschapsraad

NGT

Nederlandse Gebaren Taal

NmG

Nederlands ondersteund met Gebaren

NSDSK

Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

OB

Ouderbetrokkenheid

OC & W

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OPP

Ontwikkelingsperspectief

PAD

Programma Alternatieve Denkstrategieën

SCOL

Sociale Competentie Observatielijst

 SDQ

Strenghts and Difficulties Questionnaires

SH

Slechthorend

TNGT

Testbatterij voor de Nederlandse GebarenTaal

TOS

Taalontwikkelingsstoornis

(V)SO

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

VEDON

Vereniging Dovenonderwijs Nederland

WEC

Wet op de Expertise Centra