Praktische informatie

Schooltijden

Schooltijden
Dag Van - tot
Maandag 8.45 - 14.15 uur
Dinsdag 8.45 - 14.15 uur
Woensdag 8.45 - 14.15 uur
Donderdag 8.45 - 14.15 uur
Vrijdag 8.45 - 14.15 uur

De leerlingen hebben in de ochtend een pauze van 15 minuten en in de middag een pauze van 30 minuten tussen 12.00 en 13.00 uur.

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties.

Vakantierooster
Vakanties Datum
Herfstvakantie 14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag en Pasen 10 april 2020 t/m 13 april 2020
Meivakantie (inclusief Koningsdag) 20 april 2020 t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020
Hemelvaart en de dag erna 21 mei en 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Voor alle overige vrije (mid)dagen verwijzen we je door naar het vakantierooster.

Verdere informatie over: de groepsbezetting, overblijven, schoolmelk, luizencontrole, contacten tussen ouder en school, activiteiten en verjaardagen, is terug te vinden op de informatiekaart.

Lesvrije dagen

Voor alle lesvrije (mid)dagen en vakanties verwijzen we je door naar het vakantierooster.

Ziek melden

Is uw kind ziek?

Geef dit dan ‘s ochtends vóór 8.30 uur door aan de school via 073-55 88 552 of via Social School app. Dove of slechthorenden ouders kunnen ook rechtstreeks een mail sturen naar de leerkracht.

Gaat uw kind met de taxi naar school? Meld uw kind dan ook ziek bij de vervoerder. Is uw kind, zonder bericht van u, om 9.15 uur niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact met u op.  

Schoolverzuim / verlof aanvraag

Om schoolverzuim zoveel mogelijk te voorkomen, zijn goede contacten tussen teamleden en ouders van groot belang. Elkaar op de hoogte houden van het welbevinden van de kinderen zorgt er in feite voor dat de school minimaal verzuimd wordt. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente ingeschakeld, die verdere actie onderneemt. 

Het is de bedoeling dat ander verzuim altijd schriftelijk wordt aangevraagd via het verlofformulier. Dit verlofformulier is op school bij de administratie af te halen of kan op verzoek met uw zoon/dochter meegegeven worden.

Aanwezigheidsplicht, gedragregels

Vanaf het moment dat een kind ingeschreven staat bij Kentalis Talent betekent dit dat de schooltijden zoals aangegeven op in de schoolgids gevolgd dienen te worden. Alleen in bijzondere gevallen kan een ouder bij school een verzoek tot ontheffing van het volgen van een deel van het onderwijs indienen. Indien school akkoord is kan dit verzoek door de school schriftelijk en met argumenten omkleed worden ingediend bij de inspectie. De aanwezigheidsplicht geldt voor alle leerlingen die ingeschreven staan bij Kentalis Talent, dus ook voor de leerlingen van 3 en 4 jaar oud.

Wegbrengen en ophalen

De school gaat elke dag om 08.30 open.

Mocht u als ouders zelf uw kind naar school brengen, de school gaat elke dag om 8.30 uur open. Voor die tijd gebruiken onze medewerkers hun tijd om de lessen van die dag goed voor te bereiden, of hebben dan nog overleg.

Ouders/verzorgers van kinderen in de peuter- en kleutergroepen kunnen hun kinderen tot 8.40 uur bij de klas brengen en na 14.15 uur ophalen.

Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan op eigen gelegenheid naar de klas en verlaten de school ook op eigen gelegenheid. Ouders kunnen hun kinderen buiten opwachten bij de abri (taxihuisje) of het schoolplein.

Begrippen en afkorting

ASS Stoornissen in het autistisch spectrum
CIDS Culturele vorming en Identiteit voor Doven en Slechthorenden
CvL Commissie voor Leerlingenzorg
CvO Commissie van Onderzoek
DC Diagnostisch Centrum
DLE Didactisch leeftijdsequivalent
FODOK Federatie ouders van dove kinderen
FOSS Nederlands Federeatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Taalontwikkelingsstoornis
GP Groepsplan
GHP Groepsbehandelingsplan
GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
IB-er Intern begeleider
ICT Informatieverwerking Computers en Technologie
IHP Individueel handelingsplan
IP Individueel plan
KNO-arts Keel-, Neus- en Oorarts
LOVS Cito volgsysteem primair onderwijs
LVS Leerling Volg Systeem
LMR Locatie Medezeggenschapsraad
MR Medezeggenschapsraad
NGT Nederlandse Gebaren Taal
NmG Nederlands ondersteund met Gebaren
NSDSK Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind
OB Ouderbetrokkenheid
OC & W Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OPP Ontwikkelingsperspectief
PAD Programma Alternatieve Denkstrategieën
SCOL Sociale Competentie Observatielijst
SDQ Strenghts and Difficulties Questionnaires
SH Slechthorend
TNGT Testbatterij voor de Nederlandse GebarenTaal
TOS Taalontwikkelingsstoornis
(V)SO (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
VEDON Vereniging Dovenonderwijs Nederland
WEC Wet op de Expertise Centra