Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen aan de hand van observaties in de klas, methodegebonden toetsen (die bij de gebruikte lesmethode/lesboeken horen) en methodeonafhankelijke toetsen. De methode-onafhankelijke toetsen zijn terug te vinden in onze toetskalender (op te vragen bij de leerkracht). Daarnaast worden de leerlingen jaarlijks logopedisch getest. Bij dove en slechthorende leerlingen wordt ook jaarlijks de vaardigheid in de Nederlandse Gebarentaal getoetst. We werken met diverse systemen, waaronder CITO en SCOL, voor het vastleggen en analyseren van onze resultaten. Ouders hebben te allen tijde het recht om het dossier van hun kind in te zien.

Tijdens de schoolloopbaan kan het meerwaarde hebben om uw kind aan te melden voor extra onderzoek. Dat wordt altijd met u afgestemd. Soms is dit ook nodig voor het opnieuw krijgen van een arrangement. Het kan gaan om bijvoorbeeld een psychologisch of audiologisch onderzoek.

Commissie voor leerlingenzorg

In de CvL wordt het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling samen met de ouders besproken en jaarlijks geëvalueerd. Voor deze evaluatie ontvangen ook de ouders/verzorgers een uitnodiging, wij stellen het zeer op prijs wanneer zij hierbij aanwezig zijn. De zorg voor leerlingen is één van de belangrijkste taken van de commissie. De CvL volgt de ontwikkeling van de leerling en stelt vast wat de meest optimale begeleiding is. De commissie adviseert over terug- en overplaatsing van leerlingen naar een andere vorm van onderwijs.

Meer informatie over de leerlingenzorg kunt u lezen in de algemene Kentalis Schoolgids.

Medische zorg

Kentalis Talent werkt samen met de afdeling medische zorg van Kentalis. Indien er in de gezondheidstoestand van uw kind veranderingen zijn waar de school direct of indirect gevolg van kan hebben, verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de leerkracht.

Bij medicijnverstrekking op uw verzoek vragen wij u om hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Bij de leerkracht van uw zoon/dochter kunt u hiervoor een toestemmingsformulier opvragen. De leerkracht zal alleen medicatie in ontvangst nemen die in een originele verpakking wordt aangeleverd, voorzien van de bijsluiter en uitgeschreven op naam van het betreffende kind. Bij wijzigingen in bijvoorbeeld dosering dient u dit schriftelijk te melden aan de betreffende leerkracht. Bij medische handelingen die voorbehouden zijn aan artsen en verpleegkundigen (bijvoorbeeld het geven van injecties en het toedienen van sondevoeding) zal de leerkracht moeten worden geschoold om deze bekwaamheid aan te leren. De artsen van Kentalis zullen zorgdragen voor het bekwamen van de leerkracht. Scholing vindt plaats op vrijwillige basis. Overlegt u goed met de school wat er wederzijds verwacht wordt. Het kan enige tijd kosten om de betreffende leerkracht te bekwamen en tevens de   achterwacht te organiseren. Het kan zijn dat u in de tussenliggende periode wordt verzocht om hierin een tijdelijke voorziening te treffen. Overleg dit goed met de school.

Als uw kind op school ziek wordt, neemt de leerkracht contact met u op. Samen overlegt u wat de beste oplossing is. Het uitgangspunt is hierbij dat een ziek kind niet op school thuishoort. Bij acute noodzaak voor medische hulp zal direct contact worden opgenomen met een huisarts, ziekenhuis of alarmnummer 112. Om u zo spoedig mogelijk op de hoogte te kunnen stellen, is het van belang dat de school altijd beschikt over de juiste telefoonnummers en uw bereikbaarheid.

Schoolarts

Aan de school is een jeugdarts en jeugdverpleegkundige verbonden. Deze zijn werkzaam bij de GGD Hart van Brabant (Vogelstraat 2, 5212 VL Den Bosch). Medisch onderzoek vindt plaats:

  • Bij 5/6 jarigen
  • Bij 9/10 jarigen

De aanwezigheid van de ouders/verzorgers is vereist tijdens de onderzoeken.

Schoolaudioloog

Aan de school is een schoolaudioloog verbonden. Deze is werkzaam bij het audiologisch centrum Kentalis in Sint Michielsgestel. Controle van soloapparatuur vindt twee maal per jaar plaats door de schoolaudioloog, op Kentalis Talent. Op hulpvraag sluit de schoolaudioloog aan bij de CvL op Kentalis Talent. De schoolaudioloog biedt scholing aan medewerkers van Kentalis Talent. De schoolaudioloog en logopedisten van Talent zorgen samen voor een zo goed mogelijk auditief klimaat. Deze schoolaudioloog voert geen audiologisch onderzoeken uit.