Kwaliteit van het onderwijs

Kentalis Beleidsplan

Elke vier jaar maakt Kentalis een beleidsplan onderwijs. Bekijk het beleidsplan 2019-2023 hier. In dit plan staat welke kwaliteit onderwijs en ondersteuning Kentalis biedt. Op basis van dit beleidsplan stellen alle Kentalis scholen voor dezelfde periode hun eigen beleidsplan op. Dat heet het Schoolplan. Daarin staat hoe die gewenste kwaliteit in de dagelijkse praktijk vorm krijgt. 

Kerndoelen speciaal onderwijs

Alle Kentalis scholen werken aan de kerndoelen voor Speciaal (Voortgezet) Onderwijs. Deze beschrijven wat een leerling minimaal moet kunnen en kennen. Ze zijn opgesteld door het Ministerie van OC&W. Er zijn leergebied-overstijgende en leergebied-specifieke kerndoelen.  -    Leergebied-specifieke kerndoelen voor het SO zijn bijvoorbeeld: Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Voor het VSO zijn dat bijvoorbeeld: Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, mens, natuur en techniek, mens & maatschappij en bewegingsonderwijs.  -    Leergebied-overstijgende kerndoelen leggen bij het SO en het VSO de nadruk op de brede ontwikkeling. Daar gaat het bijvoorbeeld over ‘leren leren’, over de sociaal-emotionele ontwikkeling en over omgaan met media en technologische hulpmiddelen. 

Alle kerndoelen zijn te vinden in de volgende bijlagen: -    voor SO: Kerndoelen speciaal onderwijs of Kerndoelen meervoudig gehandicapten -    voor VSO: Kerndoelen voortgezet speciaal onderwijs  

Kwaliteitszorg

We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door:
- informatie te verzamelen; 
- goed te luisteren naar iedereen die betrokken is;
- met elkaar te beoordelen of we nog op de goede weg zitten;
- nieuwe doelen te stellen. 

Dingen die we bijvoorbeeld doen, zijn:   
-    het jaarlijks opstellen van een jaarplan. Dat gebeurt op basis van het schoolplan en het jaarverslag. Er wordt gekeken of de gestelde doelen zijn gehaald;
-    opbrengstgericht werken: goed kijken naar wat ons onderwijs leerlingen oplevert;
-    het maken van en werken met Kwaliteitskaarten om medewerkers nauw te betrekken bij de zorg voor kwaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van leertijd en leesonderwijs;
-    het jaarlijks meten en beoordelen van onderwijsresultaten; 
-    het uitvoeren van interne onderzoeken gericht op de kwaliteit van het onderwijs;
-    het meten van de sociale veiligheid binnen de scholen;
-    onderzoek naar de ervaringen van ouders en leerlingen;
-    onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers.

Ambities Kentalis Onderwijs

Kentalis Onderwijs heeft voor alle doelgroepen de volgende ambities:  -    minimaal 75% van de leerlingen stroomt aan het eind van de schoolloopbaan uit op het benodigde niveau voor de uitstroombestemming, zoals twee jaar vóór uitstroom gesteld in het ontwikkelingsperspectief;  -    minimaal 75% van de leerlingen behaalt bij uitstroom aan het eind van de schoolloopbaan het gestelde niveau voor sociale competenties; -    minimaal 75% van de leerlingen haalt op het aangegeven meetmoment de gestelde ambitie voor de aangegeven leergebied-specifieke en leergebied-overstijgende vakgebieden; -    van minimaal 80% van de uitgestroomde leerlingen is de bestemming na het verlaten van de school bekend en voldoet ten minste aan de verwachtingen van de school; -    leerlingen voelen zich 100% veilig (Deze ambitie is niet altijd haalbaar. Wanneer het percentage lager is dan 95% neemt de school aantoonbare maatregelen); -    bij dove en slechthorende leerlingen wordt 100% van de leerlingen gescreend op psychisch welbevinden. De uitgewerkte ambitieniveaus voor alle doelgroepen kunt u hier inzien.