Ouders en school

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders vinden wij belangrijk. We delen graag informatie met ouders. We vinden het fijn dat ouders meedenken over zaken die op school gebeuren. We bespreken regelmatig met ouders:
- wat het kind thuis en op school leert;
- hoe het kind thuis en op school leert;
- hoe wij het leren kunnen ondersteunen. 

Veel ouders dragen actief bij aan de school bijvoorbeeld door te ondersteunen bij activiteiten. 
Kentalis scholen zoeken steeds naar nieuwe manieren om het gesprek mogelijk te maken
- tussen ouders en de school en
- tussen ouders onderling. 
Kenmerkend voor Ouderbetrokkenheid 3.0 is dat ouders meedenken en meepraten over beleidszaken.  
 

Medezeggenschap

Landelijke medezeggenschapsraad (MR) 
Kentalis Onderwijs is één instelling. Daarom heeft Kentalis één medezeggenschapsraad, de MR.

Samenstelling van de raad
De MR is samengesteld uit medewerkers van de organisatie en ouders van leerlingen. Ouders en medewerkers hebben evenveel zetels in de raad. De raad bestaat in totaal uit veertien zetels. 
De zeven zetels voor ouders zijn zo verdeeld:
- vijf voor ouders van leerlingen van Kentalis scholen 
- twee voor ouders van leerlingen met een ondersteuningsarrangement op een reguliere school. Er zijn zeven zetels voor medewerkers. Dat kunnen leerkrachten zijn maar ook andere medewerkers van Kentalis Onderwijs. 
De ouders worden rechtsreeks gekozen door de ouders. De medewerkers worden rechtstreeks gekozen door medewerkers. 

Waarom is de medezeggenschapraad zo belangrijk?
Een MR-lid levert een positieve bijdrage aan Kentalis Onderwijs:
- is nauw betrokken bij de organisatie;
- kan meepraten en meebeslissen over het beleid;
- heeft contact met het bestuur; 
- doet veel ervaring op. 

Wat doet een MR?
De MR is onder andere een klankbord voor het bestuur. Het bestuur kan:
- een voorgenomen besluit voorleggen aan de MR of
- bij ingewikkelde besluiten de MR om advies vragen. 
De MR praat binnen de raad zelf en met de bestuurders over:
- beleid en plannen;
- interne en externe ontwikkelingen. 
De MR heeft ook bevoegdheden op basis waarvan gesprekken plaatsvinden.

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?
De MR is bevoegd om advies of instemming te geven op een voorgenomen besluit. Er zijn zaken  wettelijk vastgelegd. Daarnaast heeft de MR van Kentalis een medezeggenschapsstatuut. Dat is een reglement waarin rechten, plichten, bevoegdheden en afspraken zijn vastgelegd. 

In een aantal gevallen is de bestuurder verplicht een voorgenomen besluit voor te leggen. Ze vraagt de MR dan om advies of om instemming. De MR kan ook zelf initiatieven nemen door:
- agendapunten in te brengen in de overlegvergadering;
- initiatiefvoorstellen te doen 
- ongevraagd advies te geven aan de bestuurder.

Locatiemedezeggenschapsraad (LMR)
De MR richt zich op landelijke vraagstukken voor heel Kentalis Onderwijs. Er zijn ook locatie deelraden van de MR. Elke Kentalis school, scholengemeenschap of ambulante dienst van Kentalis Onderwijs heeft zo’n Locatie Medezeggenschaps Raad (LMR). De LMR is bedoeld om ouders en medewerkers ook mee te kunnen laten praten over wat er in hun directe omgeving gebeurt. De locatie raden hebben eigen bevoegdheden. Het gaat dan om de zaken die op hun locaties spelen, zoals schooltijden of de formatie van het team. 

Als een vraag of voorstel belangrijk is voor meerdere locaties, neemt de MR die vraag over. De LMR en de MR kunnen dan samenwerken om de advies- of instemmingsaanvraag te behandelen. In de school specifieke schoolgids, staat meer informatie over de lokale LMR en hoe u hen kunt bereiken.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op via medezeggenschap@kentalis.nl.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we veel leuke en leerzame activiteiten, binnen en buiten de school. Voor die activiteiten krijgen we geen geld van de overheid. Daarom vragen we ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. De LMR van elke school stemt in met de hoogte en geplande besteding van dit bedrag. In de school specifieke schoolgids staat hierover meer informatie.

Gescheiden ouders

We willen ouders informeren over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind. Als ouders gescheiden zijn moet het voor de school duidelijk zijn hoe die communicatie naar de ouders verloopt. De school volgt de wettelijke regels over de informatieplicht naar gescheiden ouders. De school gaat ervan uit dat ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben, elkaar informeren over zaken rondom hun zoon of dochter. De ouders zijn gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In bijzondere situaties en in overleg met de afdelingsdirecteur kan daarvan worden afgeweken. De administratie van de school heeft hierover meer informatie.

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

We vinden het van groot belang om op de hoogte te zijn van zorgen of klachten. We willen ongewenste situaties oplossen. Als u een zorg of klacht hebt, neem dan contact op met de direct betrokkene(n). Mocht dat niet het gewenste resultaat hebben neem dan contact op met de afdelingsdirecteur, de instellingsdirecteur of met de raad van bestuur. We gaan zorgvuldig om met klachten. Op onze website staat meer informatie.

Interne vertrouwenspersonen voor leerlingen
Elke school heeft een interne vertrouwenspersoon voor leerlingen. De gegevens van de vertrouwenspersoon staan in de school specifieke schoolgids en op de website van de school. 

Externe vertrouwenspersoon
Soms is het prettiger om een klacht over ongewenst gedrag te bespreken met iemand buiten de school. Ouders en leerlingen ouder dan twaalf jaar kunnen rechtstreeks contact opnemen met een externe contactpersoon. Deze is niet in dienst van de school en kan helpen bij het bespreekbaar maken van klachten over ongewenst gedrag. Het contact met de externe vertrouwenspersoon is vertrouwelijk.

Klachtenfunctionaris: voor advies en hulp 
De klachtenfunctionaris 
- geeft advies hoe je een klacht bespreekbaar kunt maken;
- kan uitleg geven over de klachtenregeling van de school; 
- kan behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie van de school. 
De contactgegevens van de klachtenfunctionaris staan op de website van Kentalis.

Onafhankelijke klachtencommissie
Soms lukt het niet om samen met de betrokkenen tot de oplossing van een klacht te komen. Het is dan mogelijk om binnen een jaar een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie waarbij de school is aangesloten. De klachtenfunctionaris kan hierbij helpen. Als de commissie de klacht behandelt, wordt dit doorgegeven aan het bestuur, de schoolleiding en eventueel aan degene tegen wie de klacht is gericht. 

Mogelijkheden bij klachten over een besluit van de Commissie van onderzoek:
•    Inschakelen https://onderwijsconsulenten.nl/,
•    Second opinion bij een andere cluster 2 instelling,
•    Inschakelen www.geschillenpassendonderwijs.nl
•    Lees meer over deze extra mogelijkheden op de website van Siméa

Privacy

Wij werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kentalis en de school zijn volgens de wet (o.a. Wet op de experticecentra) verplicht om gegevens van ouders en kinderen op te slaan, te bewaren en soms met de overheid te delen. Bij het inschrijven van leerlingen vragen we om toestemming voor het verstrekken van adresgegevens aan andere ouders binnen de school of aan (ouder)organisaties (zoals FOSS, FODOK).

Leerlingdossier

Van leerlingen is op school een dossier aanwezig. Het dossier van een leerling is alleen toegankelijk voor:
- medewerkers die met de leerling werken;
- de schoolleiding; 
- de Commissie van Onderzoek (CvO); 
- de inspectie.
Ouders hebben recht op inzage van het dossier. Daarvoor kan een afspraak worden gemaakt met de schoolleiding. Gegevens van leerlingen geven we alleen door aan derden na schriftelijke toestemming van ouders.
 

Fotograferen en filmen

Op school maken we regelmatig video-opnames en foto’s gemaakt. Dit is hoofdzakelijk voor intern gebruik, maar soms ook als pr-materiaal of voor de website van de school of van Kentalis. Bij de inschrijving van leerlingen wordt hiervoor toestemming gevraagd. Deze toestemming wordt gegeven door het invullen van een toestemmingsformulier.

Schoolverzekering

Alle leerlingen van onze scholen zijn verzekerd. De verzekering is tegen ongevallen 
- tijdens schooltijd;
- een uur voor en na schooltijd;
- tijdens de (rechtstreekse) reis (voor leerlingen die lang moeten reizen om naar school te komen); 
- tijdens excursies en introductiedagen en de heen- en terugreis daarbij. 

Het is wel belangrijk om zelf een WA-verzekering te hebben. Kentalis heeft voor de scholen ook andere verzekeringen afgesloten:
- een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
- een doorlopende reisverzekering/evenementenverzekering; 
- een uitgebreide brandverzekering.
 

Taxivervoer

Veel van onze leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer. Dit kan worden aangevraagd bij de eigen gemeente. De gemeente beslist of een kind recht heeft op leerlingenvervoer. Het vervoer kan in de ene gemeente uitgebreider zijn dan in de andere gemeente. Meer informatie hierover staat op de website van de rijksoverheid
Van ouders wordt verwacht dat zij het vervoer elk jaar (voor 1 juni) opnieuw aanvragen bij de eigen gemeente. Kentalis heeft geen zeggenschap over het vervoer. Het gaat om specifieke afspraken tussen de ouders, het vervoersbedrijf en de gemeente. Wij kunnen niet helpen bij problemen hiermee. 

Als een leerling door een andere persoon dan de ouder(s)/verzorger(s) of eigen chauffeur wordt opgehaald, geven wij de leerling pas mee als:
- dit van tevoren is gemeld of 
- als de chauffeur zich kan identificeren. 
Leerlingen kunnen een kwartier voor de aanvangstijd worden afgezet bij de school. Dan is er opvang geregeld. Wanneer een kind in de directe omgeving van de school woont, moeten ouders zelf voor het vervoer zorgen.
 

Begrippen en afkorting

AC            Audiologisch Centrum
ASS           Stoornissen in het autistisch spectrum
CvL           Commissie voor Leerlingenzorg
CvO          Commissie van Onderzoek
DC            Diagnostisch Centrum
DLE           Didactisch leeftijdsequivalent
FODOK     Federatie ouders van dove kinderen
FOSS         Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van kinderen met Spraaktaalmoeilijkheden
Hoormij    Stichting Hoormij is een federatie van NVVS, FOSS en SH-Jong.
IB-er          Intern begeleider
ICT            Informatieverwerking Computers en Technologie
OP            Ontwikkelingsperspectief
OPP          Ontwikkelingsperspectiefplan
KNO-arts  Keel-, neus- en oorarts
MR           Medezeggenschapsraad
NmG        Nederlands ondersteund met Gebaren
NSDSK      Nederlandse stichting voor het dove en slechthorende kind
NVVS        Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
OCW        Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
RDT          Regionaal Diagnostisch Team
SH            Slechthorend
SO            Speciaal Onderwijs
TB             Trajectbegeleider
TBT           Trajectbegeleiders Team
TOS           Taalontwikkelingsstoornis
(V)SO        (Voortgezet) speciaal onderwijs
SIMÉA       Brancheorganisatie voor werknemers en werkgevers binnen het onderwijs aan en de zorg voor slechthorende kinderen, kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden en doven. Siméa behartigt de belangen van haar leden op landelijk en regionaal niveau.
WEC         Wet op de expertisecentra