Ouders en school

Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de school. Daarom delen we graag informatie met u over de school en over uw kind. We bespreken regelmatig wat uw kind thuis en op school leert – en op welke manier uw kind dat doet. Zo komen we er samen achter hoe we uw kind het best kunnen helpen.

We vinden het ook fijn als u meedoet met zaken die op school gebeuren.. Ouders helpen bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten. Kentalis zoekt steeds naar nieuwe manieren om met ouders in gesprek te gaan. We vinden het ook belangrijk dat ouders contact met elkaar hebben. We willen daarnaast graag dat ouders meedenken en meepraten over beleidszaken. We werken gelijkwaardig samen met ouders.

Medezeggenschap

Alle scholen van Kentalis vallen onder dezelfde instelling. Daarom heeft Kentalis één medezeggenschapsraad, de landelijke MR. De MR praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor heel Kentalis Onderwijs. Daarnaast heeft elke Kentalis-school zijn eigen medezeggenschapsraad, de locatie-medezeggenschapsraad (LMR). We leggen eerst uit hoe de landelijke MR van Kentalis werkt. Aan het eind van dit hoofdstuk leest u meer over de LMR.

De leden van de MR

De MR is samengesteld uit medewerkers en ouders. De MR heeft twaalf leden, verdeeld over twaalf zetels: zes voor de medewerkers en zes voor de ouders. De zetels voor medewerkers zijn verdeeld over leraren en andere medewerkers van Kentalis Onderwijs.

De zes zetels voor ouders zijn zo verdeeld:

  • vier zetels voor ouders van leerlingen van Kentalis-scholen;
  • twee zetels voor ouders van leerlingen met een ondersteuningsarrangement op een reguliere school.

De leden van de MR worden gekozen door de leden van de locatie-medezeggenschapsraden.

Wat doet een MR-lid?

Een MR-lid levert een positieve bijdrage aan Kentalis Onderwijs. Hij of zij is nauw betrokken bij de organisatie en kan meepraten over het beleid.

Wat doet de MR?

De MR denkt mee over het beleid en de plannen van Kentalis. De MR is een klankbord voor het bestuur: de MR luistert en geeft advies. Het bestuur is in gesprek met de MR, zij vraagt regelmatig om advies bij een ingewikkelde beslissing. Ook vraagt zij de MR om in te stemmen met een voorgenomen besluit. De MR-leden praten daarnaast over de ontwikkelingen op de scholen en daarbuiten. Ze vergaderen zowel met elkaar als samen met het bestuur.

Wat zijn de rechten van de MR?

De rechten van een medezeggenschapsraad liggen wettelijk vast in de Wet op de Medezeggenschap (WMS). Zo heeft de MR bijvoorbeeld het recht om zijn instemming of advies te geven over een voorgenomen besluit. Soms is het bestuur verplicht om met de MR te overleggen.

De MR mag ook zelf met ideeën komen. De leden kunnen het bestuur bijvoorbeeld ongevraagd advies geven of zelf een voorstel doen. De MR en bestuurder stellen in overleg de agenda voor de vergadering op.

De MR van Kentalis heeft regels opgesteld waarin de rechten, plichten en afspraken staan. Deze regels zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut en reglement van MR Kentalis Onderwijs.

De lokatie-MR: LMR

Elke Kentalis-school, Kentalis-scholengemeenschap en de ambulante dienstverlening van Kentalis Onderwijs heeft een eigen deelraad van de MR. Dit noemen we een locatie-medezeggenschapsraad, de LMR. In de LMR kunnen ouders en medewerkers meepraten over wat er in de school of dienst gebeurt. De LMR heeft, vanuit de WMS, vergelijkbare rechten en plichten als de landelijke MR. Deze rechten en plichten zijn afgeleid van de landelijke MR. Zij geven instemming en advies aan de directeur over onderwerpen die spelen op de school of ambulante dienst. Het gaat hierbij over onderwerpen zoals de schooltijden en de formatie van het team.

Het kan zijn dat een vraag of voorstel belangrijk is voor meerdere Kentalis-locaties. Dan neemt de landelijke MR die vraag over. De LMR en de MR kunnen dan samenwerken aan het onderwerp.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de LMR? Kijk dan in de eigen schoolgids van de school van uw kind. Hierin staat ook hoe u de LMR kunt bereiken.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de MR? Neem dan contact met ons op via MR@kentalis.nl

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseren we leuke en leerzame activiteiten, op school en daarbuiten. Voor die activiteiten krijgen we geen geld van de overheid. Wij vragen van ouders geen structurele ouderbijdrage voor deze schoolactiviteiten die onderdeel vormen van het onderwijs.

Voor schoolkampen en buitenlandreizen kunnen we wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze activiteiten kunnen vaak alleen doorgaan als ouders bijdragen in de kosten. Natuurlijk mag uw kind altijd meegaan, ook als de bijdrage niet is betaald. Meer informatie vindt u in de eigen schoolgids van de school van uw kind.

Gescheiden ouders

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkeling en groei van uw kind. Als ouders gescheiden zijn, moet het voor de school duidelijk zijn hoe de communicatie met de ouders verloopt. Hier zijn wettelijke regels voor. De school volgt deze regels. Wilt u hier meer over weten? Vraag er dan naar bij de administratie van de school.

De school gaat ervan uit dat ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben, elkaar informeren over hun zoon of dochter. De ouders zijn gezamenlijk welkom bij oudergesprekken. De scholen voeren in principe geen aparte gesprekken met ouders. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken. Dit gaat altijd in overleg met de directeur.

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

We horen het graag als u niet tevreden bent, want we willen uw probleem of klacht graag snel en samen oplossen. Bespreek uw probleem of klacht met uw contactpersoon bij Kentalis. Probeer het eerst samen op te lossen. Lukt dit niet? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Informatie hierover is te vinden op de website

Op deze website vindt u ook de gegevens van de klachtenfunctionaris en de verschillende vertrouwenspersonen. 

Privacy

Kentalis is wettelijk verplicht om gegevens van ouders en kinderen op te slaan - te bewaren - en soms met de overheid te delen. Als u uw kind bij ons inschrijft, vragen we u toestemming om uw adres door te geven aan andere ouders op de school of aan (ouder)organisaties, zoals FOSS en FODOK.

Kentalis werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Leerlingdossier

Van elke leerling is op school een digitaal dossier aanwezig. Dit dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers die met de leerling werken, voor de directeur, voor de Commissie van Onderzoek, voor de betrokken kwaliteitsmedewerkers en voor de onderwijsinspectie. Gegevens van leerlingen geven we alleen door aan derden na schriftelijke toestemming van de ouders.

Als ouder hebt u het recht om het dossier van uw kind te bekijken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directeur.

Filmen en foto's nemen

Op school maken we regelmatig video-opnames en foto’s. Deze beelden zijn voor intern gebruik. Als u uw kind inschrijft, vragen we u een formulier in te vullen om hier toestemming voor te geven. Soms gebruiken we ze ook als promotiemateriaal of voor de website van de school of van Kentalis, daar wordt apart toestemming voor gevraagd.

Ouders en leerlingen mogen geen foto's en filmpjes maken van andere leerlingen of medewerkers, tenzij ze hier toestemming voor hebben gekregen. 

Veilig mailen

Kentalis gebruikt Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Met deze beveiliging garanderen we dat niemand anders dan u de inhoud van de e-mail kan lezen. U kunt privacygevoelige informatie naar ons toesturen door gebruik te maken van Zivver. Via deze link leest u hoe.  

Schoolverzekering

Alle leerlingen van onze scholen zijn verzekerd tegen ongevallen:

  • tijdens schooltijd;
  • een uur voor en na schooltijd;
  • tijdens de (rechtstreekse) reis (voor leerlingen die lang moeten reizen om naar school te komen);
  • tijdens excursies en introductiedagen, inclusief de heen- en terugreis.

Het is wel belangrijk dat u zelf een WA-verzekering hebt. Kentalis heeft voor de scholen ook andere verzekeringen afgesloten: een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een doorlopende reisverzekering/evenementenverzekering en een uitgebreide brandverzekering.

Taxivervoer

Veel leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer. Dit kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. De gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Het vervoer kan in de ene gemeente uitgebreider zijn dan in de andere gemeente. Meer informatie hierover vindt u op de website van de rijksoverheid.

Zelf aanvragen

U moet het vervoer elk jaar opnieuw aanvragen bij de gemeente waar u woont. Doe dit voor 1 juni. Kentalis heeft niets te zeggen over het vervoer. Het gaat om afspraken tussen de ouders, het vervoersbedrijf en de gemeente. Wij kunnen helaas niet helpen als er een probleem is.

Wanneer een kind in de directe omgeving van de school woont, moeten ouders zelf voor het vervoer zorgen.

Halen en brengen

Leerlingen kunnen een kwartier voordat de school begint worden afgezet bij de school. Er is dan opvang geregeld.

Als een leerling door iemand anders dan de ouder(s)/verzorger(s) of eigen chauffeur wordt opgehaald, geven wij de leerling pas mee als:

  • dit van tevoren is gemeld of
  • als de chauffeur zich kan identificeren.

Begrippen en afkorting

AC            audiologisch centrum

ASS          stoornissen in het autistisch spectrum

CMB          communicatief meervoudige beperking

CvL           Commissie voor Leerlingenzorg

CvO          Commissie van Onderzoek

DC            diagnostisch centrum

DLE          didactisch leeftijdsequivalent

ODOK      federatie van ouders van dove kinderen

FOSS       Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taalmoeilijkheden

Hoormij     Stichting Hoormij is een federatie van NVVS, FOSS en SH-Jong

IB’er         intern begeleider

ICT            Informatieverwerking, Computers en Technologie

OP            ontwikkelingsperspectief

OPP         Ontwikkelingsperspectiefplan

KNO-arts  keel-, neus- en oorarts

MR           medezeggenschapsraad

NmG        Nederlands ondersteund met gebaren

NSDSK    Nederlandse stichting voor het dove en slechthorende kind

NVVS       Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden

OCW        Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

RDT         Regionaal Diagnostisch Team

SO            speciaal onderwijs

TB             trajectbegeleider

TBT           trajectbegeleidersteam

TOS          taalontwikkelingsstoornis

(V)SO        (voortgezet) speciaal onderwijs

Siméa        Brancheorganisatie voor werknemers en werkgevers binnen het onderwijs aan en de zorg voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden. Behartigt de belangen van haar leden op landelijk en regionaal niveau.

WEC         Wet op de expertisecentra