Onze school

Voorwoord en onze visie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Voor u ligt de schoolgids van Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool (voor de leesbaarheid verder aangeduid als de Bosschool) van schooljaar 2019-2020. In deze schoolgids vindt u informatie over de Bosschool. Algemene informatie over het onderwijs van Kentalis vindt u in het deel Kentalis Schoolgids Algemeen. We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van uw kind en vinden het heel belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. U leest in deze gids meer over onze werkwijze en visie. 

Ook zetten we een aantal praktische zaken op een rij. Van de lestijden en vakanties tot de taken van de medezeggenschapsraad. Wij vinden een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. Daarom nodigen we u regelmatig op school uit. We horen het ook graag als u ideeën of opmerkingen hebt over ons onderwijs.

Dr. P.C.M. Bosschool, Hommelseweg 403A te Arnhem
Dr. P.C.M. Bosschool, Hommelseweg 403A te Arnhem
Dr. P.C.M. Bosschool, Bethaniënstraat 5 te Arnhem
Dr. P.C.M. Bosschool, Bethaniënstraat 5 te Arnhem

 

Dr. P.C.M. Bosschool, Keerking 70 te Apeldoorn
Dr. P.C.M. Bosschool, Keerking 70 te Apeldoorn

De Bosschool biedt een leeromgeving waar iedereen welkom is, zich veilig en gesteund voelt en samenwerkt. Eenieder mag zichzelf zijn passend binnen de schoolregels met zijn eigen identiteit en communicatiebehoeften.

In ons leren zijn wij gericht aan het werk met haalbare hoge doelen, passend bij het niveau van de leerling, waarbij ze:

 • inzicht hebben in wat ze leren en doen ondersteund door op groei gebaseerde feedback;
 • hun hart en talenten gebruiken;
 • succeservaringen opdoen;
 • uitgedaagd worden in een innoverende leeromgeving.

Essentieel hiervoor is dat het klimaat op school veilig is. De leerlingen worden uitgedaagd om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zowel op leergebied, communicatieve vaardigheden als op het gebied van persoonlijk welzijn in relatie met hun omgeving. Met deze opbrengsten zijn zij goed toegerust voor de toekomst. In onze samenwerking staan wij, leerlingen, ouders en onderwijspersoneel, open voor een ieder, spreken wij waardering uit naar elkaar en (h)erkennen wij elkaars expertise en kwaliteiten. In onze communicatie met leerlingen, collega’s en ouders zijn wij respectvol, open, eerlijk en positief. We zorgen in onze communicatie voor complimenten, feedback en humor. Daarbij wordt de communicatie afgestemd op onze doelgroep en waar nodig ondersteund met gebaren/NGT. In het contact met de ouder(s)/verzorger(s) op de Bosschool stemmen alle betrokkenen doelen af en communiceren respectvol. We hebben heldere verwachtingen en spreken die naar elkaar uit, ieder neemt hierin zijn of haar verantwoordelijkheid. In ons team laten we onze talenten tot ontplooiing komen en bundelen we onze persoonlijke kwaliteiten en krachten. We streven dezelfde doelen na op een herkenbare manier, waarbij we elkaar ondersteunen en gebruik maken van ieders expertise. Er is op de Bosschool een inrichting die enerzijds rust uitstraalt en anderzijds uitnodigt tot ontdekkend leren. Voor leerlingen, onderwijspersoneel en andere betrokkenen zijn er geschikte ruimtes met passende faciliteiten. In 2022 werken alle verschillende disciplines op de Bosschool intensief samen en zorgen voor een breed onderwijsaanbod, waarin specifieke deskundigheid en aandacht voor communicatie en taal centraal staat.

 

Onze leerlingen

De Bosschool kent drie locaties. Twee locaties in Arnhem:

Hommelseweg (HW) 403A: Op deze locatie hebben we de afdeling slechthorende en dove leerlingen (SH/Doof). We bieden onderwijs aan peuters (vanaf 3 jaar) en aan de groepen 1 t/m 8. Naast de afdeling SH/ Doof hebben we hier ook de afdeling voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), groepen 1-3. Kentalis De Winde maakt gebruik van een ruimte op de Hommelseweg.

Bethaniënstraat (BS) 5: Op deze locatie zitten leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, groepen 4 t/m 8. Kentalis De Winde maakt gebruik van een ruimte op de Bethaniënstraat.

En één locatie in Apeldoorn:

Keerkring 70, 7325 EA Apeldoorn: Op de locatie in Apeldoorn zitten leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, groepen 1, 2 en 3.

We hopen in Arnhem, in 2020, vanuit 1 expertisecentrum/locatie onderwijs aan kinderen tot 13 jaar te kunnen geven.

Schoolondersteuningsprofielen

Ondersteuningsprofiel Bosschool 2019-2020

Zie bijlage: Ondersteuningsprofiel 2019-2020 Bosschool.pdf.

Schoolondersteuningsprofiel Doof/Slechthorend (D/SH)

Waar werken we aan? Samen met u bekijken we wat past bij de mogelijkheden van uw kind. We kunnen twee talen aanbieden: het gesproken en geschreven Nederlands (eventueel ondersteund met gebaren) en de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Bij onze school werken horende en dove of slechthorende medewerkers. Het is belangrijk dat onze leerlingen volwassen rolmodellen hebben.

Bij de communicatie gebruiken we ondersteunde gebaren en eventueel ook beeldmateriaal en pictogrammen. De inzet van deze ondersteunde vormen van communicatie stemmen we af op de individuele leerling, net als de interactie. We willen dat het kind de taal van de ander kan waarnemen en verwerken en zo zelf taal kan uiten.

Dove en slechthorende leerlingen kunnen geplaatst worden vanaf drie jaar. Voor deze jonge leerlingen is er een peutergroep. In een aantal gevallen is het mogelijk om nog eerder te beginnen in deze peutergroep. Leerlingen verlaten doorgaans onze school in het schooljaar dat zij twaalf worden. Het is voor sommige leerlingen mogelijk om de schoolperiode te verlengen met één jaar. Kinderen kunnen bij ons worden ingeschreven met een intelligentiequotiënt (IQ) vanaf 70. Dit betekent dat we de leerstof van de basisschool als uitgangspunt hanteren voor ons onderwijsaanbod. Sommige leerlingen hebben bijkomende hulpvragen op het gebied van leren en/of gedrag.

Alle leerlingen krijgen een onderwijsarrangement: licht, medium of intensief. Dit bepaalt welke vorm van onderwijs en ondersteuning zij krijgen. Het medium arrangement houdt in dat dove en slechthorende leerlingen samen met horende leerlingen onderwijs krijgen op een school voor basis- of voortgezet onderwijs. In een medium voorziening gebeurt dit met een aantal andere dove en slechthorende leerlingen samen. Ook in dit arrangement wordt gekeken naar een passend taalaanbod van gesproken en geschreven Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal.

Binnen het medium en intensief onderwijsarrangement is er veel aandacht voor de culturele vorming en identiteit voor dove en slechthorende leerlingen (CIDS). Het doel is dat de kinderen een positief en reëel zelfbeeld hebben. Ze leren omgaan met de gevolgen van hun gehoorbeperking en wisselen ervaringen uit om van elkaar te leren.

Een aantal leerlingen volgt met extra ondersteuning onderwijs op een reguliere basisschool in de eigen woonplaats in een licht arrangement. Deze leerlingen worden begeleid door medewerkers van de ambulante dienstverlening van Kentalis. De begeleiding wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht(en).

Schoolondersteuningsprofiel Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

Waar werken we aan?

Het onderwijsaanbod voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) richt zich op het opdoen van positieve ervaringen in de communicatie en de uitbreiding van de taalvaardigheid. Een belangrijk doel is dat leerlingen (weer) plezier krijgen in communiceren. Ze kunnen taal dan ook beter leren. We zetten bij de communicatie ondersteunde middelen in, waaronder gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. We stemmen dit en de interactie af op de individuele leerling. Zo krijgt uw kind optimale mogelijkheden om de taal van de ander waar te nemen en verwerken en om zelf taal te uiten.

Voor leerlingen met TOS zijn er drie onderwijsarrangementen:

 • intensief: binnen het speciaal onderwijs;
 • medium en licht: op een reguliere basisschool.

Leerlingen met TOS kunnen instromen vanaf vier jaar. Ze verlaten onze school in het schooljaar dat zij twaalf jaar worden. Soms is het mogelijk om de schoolperiode te verlengen met één jaar. Sommige leerlingen volgen bij ons onderwijs vanaf de kleuterleeftijd. Er zijn ook leerlingen die eerst ergens anders onderwijs volgden en later zijn gestart bij Kentalis. Ieder half jaar wordt er gekeken of het cluster 2 onderwijs nog het best passende onderwijs is voor uw kind. Is dit niet het geval dan wordt er samen met u en de school gekeken naar welk onderwijs beter past.

Schoolplan

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.

Streefbeelden

1. We bieden vanuit onze expertise kwalitatief goed onderwijs en goede ondersteuning aan dove en slechthorende leerlingen, doofblinde leerlingen, leerlingen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

2. Leerlingen krijgen onderwijs op de best passende plek, zo dicht mogelijk bij het leven in de maatschappij.

3. We werken gelijkwaardig samen met alle leerlingen, ouders/verzorgers en deskundigen.

4. We werken in een professionele cultuur waarbij we eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen en geven ten behoeve van de ontwikkeling van leerlingen.

 

Organisatie van de school

Ongeveer 260 leerlingen bezoeken de Bosschool. De afdeling SH/Doof telt ongeveer 30 leerlingen. De afdeling TOS in Arnhem wordt bezocht door ongeveer 230 leerlingen. Het gebied waarin de Bosschool staat wordt aangestuurd door zeven afdelingsdirecteuren onderwijs en een unitmanager zorg. De dagelijkse leiding voor de Bosschool ligt bij twee afdelingsdirecteuren, Gonnie Stedenburg en Andrea Hordijk. Vanwege zijn specialistische functie verzorgt de Bosschool onderwijs voor leerlingen in een grote regio. De meeste leerlingen komen met taxibusjes naar onze school. Binnen de school werken veel verschillende disciplines met elk hun eigen deskundigheid.

Op de Bosschool zijn de volgende disciplines aanwezig:

 • Leerkrachten (eventueel met een extra specialisme);
 • Logopedisten;
 • Vakleerkrachten (bewegingsonderwijs, muziek, Nederlandse Gebarentaal);
 • Klassenassistenten;
 • Leerkrachtondersteuners;
 • Orthopedagogen;
 • Intern begeleiders;
 • School maatschappelijk werker.

Alle disciplines werken samen om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Iedere leerling krijgt op onze school begeleiding van een multidisciplinair team. Dat betekent dat iedere leerling onder de verantwoording valt van een klein team dat dicht bij de leerling staat: de leerkracht, de logopedist en indien aanwezig de klassenassistent. Deze medewerkers zorgen voor het onderwijs aan uw kind en proberen eventuele andere hulpvragen samen met u te beantwoorden. De orthopedagoog, intern begeleider, specialisten, vakleerkrachten en afdelingsdirecteuren ondersteunen de medewerkers die direct met de leerlingen werken. De leerlingen volgen onderwijs binnen de afdeling TOS of binnen de afdeling SH/Doof. Leerlingen worden zo veel mogelijk per klas ingedeeld op leeftijdsniveau of op onderwijsniveau. In de groep vangen we individuele verschillen van de leerlingen zo veel mogelijk op. Voor een aantal vakken werken we ‘groepsdoorbroken’, om leerlingen op deze manier op hun eigen niveau onderwijs te bieden. We maken in ons onderwijs gebruik van groepsplannen per vakgebied.  

Onderwijsteam

De Bosschool is een grote school waar veel mensen werken. We hebben ongeveer 53 formatieplaatsen die verdeeld zijn over 107 mensen. Elk jaar stellen we de indeling van de groepen vast. We hebben dit kalenderjaar 22 lesgroepen. Binnen onze formatie maken we daarnaast middelen vrij voor logopedie en extra groepsondersteuning. Ook werken we met een aantal vakdocenten. Naast de medewerkers die direct met de leerlingen werken, hebben we intern begeleiders, orthopedagogen en een maatschappelijk werker in dienst. Samen proberen we uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. In de jaarkalender vindt u een overzicht met alle medewerkers van ons team en hun e-mailadressen.

Onderwijsteam

Het onderwijsteam is in de praktijk verdeeld over drie teams:

 • team onderbouw TOS;
 • team bovenbouw TOS en
 • team SH/Doof.

Het totale team wordt geleid door twee afdelingsdirecteuren en een management trainee, bijgestaan door orthopedagogen, bouwcoördinatoren en intern begeleiders. In elk team zitten groepsleerkrachten, vakleerkrachten, logopedisten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten.

Daarnaast wordt onze school ondersteund door vier administratieve personeelsleden (leerlingenadministratie, personeelsadministratie, financiële administratie en telefonist/receptionist) en drie technische vakmannen (werkzaam voor heel Kentalis Arnhem-Doetinchem).

Ziektevervanging

Mocht een collega ziek zijn, streven we er altijd naar vervanging te regelen. Continuïteit van het lesprogramma en of ondersteuning vinden wij erg belangrijk. Op de Bosschool hebben we een aantal plusleerkrachten beschikbaar die een zieke collega kunnen vervangen. Als dit niet toereikend is maken we gebruik van de regionale invalpool IPPON. Ook kan kortdurend de leerkrachtondersteuner gevraagd worden om voor de groep te gaan. Wanneer bovenstaande niet mogelijk blijkt te zijn, zijn er verschillende vervolgstappen. TOS groep 1 t/m 4 Ondersteunend personeel (assistenten, logopedisten, intern begeleiders, managementteam) wordt gevraagd een dag de groep op te vangen. Er wordt die dag geen onderwijs gegeven. Dit heeft consequenties voor de ondersteuning in de andere groepen. We doen dit één of twee dagen, mits het goed gaat. Als de leerkracht langer ziek blijft en er geen vervanging beschikbaar is wordt de ouders gevraagd hun kind thuis te houden. Ouders worden hierover gebeld. TOS groep 5 t/m 8 Leerlingen worden verdeeld binnen hun eigen bouw. We doen dit één of twee dagen, mits het goed gaat. Als de leerkracht langer ziek blijft en er geen vervanging beschikbaar is wordt de ouders gevraagd hun kind thuis te houden. Ouders worden hierover gebeld. SH/D Binnen deze afdeling wordt het intern opgevangen in verband met de kleinschaligheid en de gebaarafhankelijkheid.

Rondleiding en inschrijven op onze school

Bent u benieuwd naar onze school? We nodigen u van harte uit voor een kennismakingsbezoek. De afdelingsdirecteur laat u de school zien en vertelt over ons onderwijs en onze visie. Ook kunt u dan uw vragen stellen.

Om uw kind bij ons op school te kunnen inschrijven, is een intensief arrangement (afgegeven door de Commissie van Onderzoek) nodig. Na inschrijving wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek met één van de intern begeleiders. Tijdens het intake gesprek mag uw kind kennismaken met de leerkracht en de leerlingen van de groep waarin hij of zij geplaatst wordt.

Kleuters, die voor het eerst naar de basisschool gaan, kunnen na iedere vakantie instromen. De startdatum wordt bepaald in overleg met de intern begeleider.

Nieuwe leerlingen, die van een basisschool komen, kunnen na iedere vakantie, behalve na de meivakantie, instromen. Ook hier wordt de startdatum bepaald in overleg met de intern begeleider.