Opbrengsten en uitstroom

Leeropbrengsten

Leeropbrengsten betekent: de opbrengsten van het leerproces. 

Is de Bosschool een goede school? Wij vinden uiteraard van wel. Maar kun je dat ook meten? Om de kwaliteit van het onderwijs te meten, maken we gebruik van een aantal toetsen. Deze vergelijken we met het vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Al vanaf de kleutergroepen worden Cito-toetsen afgenomen. Vanaf groep 3 zijn er toetsen voor lezen, rekenen, spellen, begrijpend lezen en woordenschat. Verder nemen we aan het begin van groep 8 de SON of WISC af, dit is een intelligentieonderzoek dat door de orthopedagoog groepsgewijs wordt afgenomen. De logopedist neemt jaarlijks toetsen af. De toetsen gebruiken we als diagnostisch middel en als kwaliteitstoetsing voor ons eigen onderwijs. Een kanttekening hierbij is dat onze leerlingen vaak moeite hebben met deze toetsen, omdat ze gemaakt zijn voor leerlingen in het regulier onderwijs. 

Ook zijn we van mening dat de vorderingen van onze leerlingen niet alleen in toetsen, maar ook in bijvoorbeeld hun communicatievaardigheden, spraak-/taalontwikkeling, zelfstandigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling terug te vinden zijn. Dit meten we in LVSCV, de SCOL en de WMK- kaarten.

Oudertevredenheid

De respons op de vragenlijst was 29% en dat is laag. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan. Het rapportcijfer dat ouders aan de school hebben gegeven is een 8,3. Hieronder een samenvatting van het rapport.

 
Schoolklimaat  
Sterke punten:
 • De leerkrachten behandelen mijn kind met respect.
 • Op school gelden duidelijke regels.
 • De leerkrachten stimuleren mijn kind.
Onderwijsleerproces  
Sterke punten: 
 • De school biedt het onderwijs dat staat beschreven in de schoolgids en het schoolplan.
 • Ik ben tevreden over het onderwijs dat mijn kind krijgt op deze school.
 • De school beschikt over goede, vakbekwame leerkrachten.
Leerlingenzorg en -begeleiding  
Sterke punten:
 • Mijn kind wordt goed begeleid door de leerkracht.
 • De school ondersteunt mijn kind bij het ontwikkelen van zijn/haar zelfstandigheid.
 • De leerkrachten en andere professionals die mijn kind begeleiden, stemmen goed met elkaar af.
Informatie en communicatie  
Sterke punten:
 • De school geeft ouders mogelijkheden om mee te denken over de school en het onderwijs, bijvoorbeeld in de oudercommissie, in een gesprek met de leerkracht of een andere medewerker.
 • De school gaat met mij in gesprek over de ontwikkeling van mijn kind.
 • Ik kan gemakkelijk een afspraak maken met de leerkracht.
Resultaten  
Sterke punten:
 • Ik kan samen met de school afspraken maken over mijn kind.
 • Het OPP wordt jaarlijks met mij besproken.
 • De school komt de afspraken na die we over mijn kind hebben gemaakt.
Imago van de school  
Sterk punt:
 • Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.

Conclusie en plan van aanpak n.a.v. deze rapportage

We zijn als school heel blij met de 8,3 die we gekregen hebben. We zijn niet zo blij met de lage respons. In het komende schooljaar zal een werkgroep “ouderbetrokkenheid” worden samengesteld. Deze werkgroep krijgt als opdracht te onderzoeken hoe we alle ouders zoveel mogelijk kunnen betrekken bij ons onderwijs aan hun kinderen. Ook aan de LMR hebben we gevraagd mee te denken over het realiseren van optimale ouderbetrokkenheid.  

Overgang naar een andere school

We proberen waar mogelijk alle leerlingen naar het regulier onderwijs door te laten stromen. Het is daardoor mogelijk dat uw kind voor groep 8 al onze school verlaat. Dit bespreken we ruim van tevoren met u. Samen zullen we kijken welk type onderwijs voor uw kind het meest geschikt is.

Voor de  leerlingen die tot groep 8 op onze school blijven vindt er begin groep 8 een informatieavond plaats waar alles rond de overgang naar het voorgezet onderwijs wordt uitgelegd. De leerlingen worden onderzocht en de leerkracht, logopedist, intern begeleider en orthopedagoog geven u advies over het vervolgonderwijs voor uw kind. We willen er naar streven onze leerlingen steeds meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces. We zullen er dan ook in de toekomst naar streven de leerling steeds meer deel te laten nemen aan gesprekken die hun toekomst of voortgang in het onderwijs als onderwerp hebben.  

Informatie over eind uitstroom

45% (39/87 leerlingen) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde na leerjaar 8 uit. We noemen dat eind uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die na groep 8 uitstroomden gingen naar:      

1. Voortgezet onderwijs (regulier)

VO-praktijkonderwijs

VO-VMBO BB of KB (+/- LWOO)

VO-VMBO GL of TL (+/- LWOO)

VO-HAVO

 

  3

18

  2

 

 

  1

15

  1

  1

 

  5

  9

  3

 

2. Voortgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

VSO-VMBO BB of KB

VSO-VMBO GL of TL

VSO-HAVO

 

 

 

11

  

 

 

 

  3

12

 

 

 

 

  1

19 

  1

  1

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen dat eind  groep 8 is uitgestroomd 34 33 39
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 60 48 87

 

Informatie over tussentijdse uitstroom

54% (47/87 leerlingen) van de in schooljaar 2017-2018 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom, in onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Tussentijdse uitstroom speciaal onderwijs
  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Leerlingen die tussentijds uitstroomden gingen naar:      

1. Primair onderwijs (regulier)

Basisonderwijs (BaO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)

 

19

  4

 

  9

 

 

27

10

2. Speciaal onderwijs

SO cluster 2

SO cluster 3

SO cluster 4

 

  4

  1

 

 

  2

  2

  1

 

  1

  4

  3

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

Anders, namelijk...

Onbekend

 

 

 

 

 

 

  1

 

 

 

 

  2

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd: 28 15 47
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8) 60 48 87

 

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2017-2018 uitstroomden geldt voor onze school dat:

 
Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2017-2018  
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt 41% (36/87 leerlingen)
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2018 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt   6% (5/87 leerlingen)
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2018 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt   8% (7/87 leerlingen)

 

Om de kwaliteit van ons onderwijs en onze ondersteuning en begeleiding te onderzoeken, leggen we de resultaten van de leerlingen aan het einde van de schoolperiode naast hun ontwikkelingsperspectief. Zo zien we of alle doelen zijn gehaald. Als het nodig is, passen we ons onderwijs aan. 

Om op de hoogte te zijn of de leerlingen in de vervolgvoorziening naar verwachting functioneren, worden bij de vervolgvoorziening gedurende het eerste jaar en het tweede jaar na de verwijzing gegevens opgevraagd. Ook deze gegevens worden geanalyseerd en we bekijken of we daarmee ons voordeel kunnen doen.